DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 5. ledna 2020

Home » » Recenze/review - MELEKTAUS - Self Knowledge Disintegrate the Velis (2019)

Recenze/review - MELEKTAUS - Self Knowledge Disintegrate the Velis (2019)


MELEKTAUS - Self Knowledge Disintegrate the Velis
CD 2019, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Nůž, hluboko ponořený do břicha. Vyděšené oči, nářek nevinného. Mladá oběť, rituál smrti, vyvolávání temných sil. Tělo je položeno na kamenný oltář, přivázáno řetězy a za zvuků modliteb je mu podříznuto hrdlo. Venku se setmělo a vítr žaluje. Opuštěný chrám bolesti, na kopci nad městem. Obrazy plné násilí, strachu a démonů. Pohřebiště, ze kterého se ozývají hlasy těch, kteří nemohou nalézt klid. Navštěvuji místa s podobnou atmosférou, čtu si symboly, kterým nikdo kromě prokletých nerozumí.

Když jsem slyšel novou desku chilských death metalistů MELEKTAUS poprvé, vzpomněl jsem si na návštěvu podobného místa. Bylo stejně syrové, temné a naléhavé, jako jejich hudba. Mocné nástupy, symfonie smrti. Mám pocit, že mě za chvilku obětují, proříznou mi hrdlo ostrým riffem, prorazí lebku úderem bicích. Ano, takhle by měl znít pravý death metal. MELEKTAUS mají podobný rodokmen jako kapely typu IMMOLATION, INCANTATION,  MORBID ANGEL, ANGEL CORPSE, HATE ETERNAL. Také spojují ve své hudbě černotou nasáklé motivy, hnilobu a smrt, tajemno, šílenství, zkaženou krev, bolest i nenávist. Člověk má při poslechu pocit, že je zakopaný několik metrů pod zemí. Pohřbený zaživa potkává tváře zemřelých předků. Pochválit musím hutný zvuk i produkci, krví nasáklé motivy i pekelný obal. Kapele nejen že je na tom dobře po technické stránce, ale ještě navíc dokáže perfektně vystavět songy jako takové. Skladby mají sílu, atmosféru, jsou upletené z těch nejkrutějších motivů, postupně gradují, pálí a žhnou. Jsem znovu na starém pohřebišti, poslouchám příběhy obětovaných. Užívám si album jako celek, je pro mě temnou mantrou, symfonií smrti, chorálem ze záhrobí. MELEKTAUS se opět povedlo zhmotnit zlo, zhudebnit nenávist a peklo. Brána do podsvětí byla otevřena! Vynikající brutální death metal, který vás vyvrhne zaživa! Inferno!


Asphyx says:

Knife, deep in the stomach. Frightened eyes, the cry of an innocent. A young victim, a ritual of death, invoking dark forces. The body is laid on a stone altar, tied with chains and his throat cut through the sounds of prayer. It was dark outside and the wind sues. Abandoned temple of pain, on a hill above the city. Pictures full of violence, fear and demons. A burial ground from which the voices of those who cannot find peace can be heard. I visit places with a similar atmosphere, I read symbols that no one but the cursed can understand.

When I heard the new album of Chilean death metallers MELEKTAUS for the first time, I remembered visiting a similar place. It was as raw, dark and urgent as their music. Powerful advent, symphony of death. I feel like they will be sacrificing me in a moment, cutting my throat with a sharp riff, piercing my skull with a percussion. Yes, this is how real death metal should sound.


MELEKTAUS have similar pedigree to bands like IMMOLATION, INCANTATION, MORBID ANGEL, ANGEL CORPSE, HATE ETERNAL. They also combine black-soaked motifs, rot and death, mystery, madness, spoiled blood, pain and hatred in their music. When listening, one feels that it is buried several meters underground. Buried alive meets the faces of deceased ancestors. I have to commend the dense sound and production, the blood-soaked motifs and the infernal cover. The band is not only well on the technical side, but also can perfectly build songs as such. The songs have the power, the atmosphere, are knitted from the cruellest motifs, gradually graduate, burn and glow. I'm in the old burial ground again, listening to the stories of the victims. I enjoy the album as a whole, for me it is a dark mantra, a symphony of death, a choral from the grave. MELEKTAUS has once again managed to materialize evil, hate and hell. The gate to the underworld has been opened! Excellent brutal death metal. Inferno!


Tracklist:
01. N.O.X. The Night of Pan
02. Cursed Those Transgress Wills
03. Transmutation of Enslavering Commandments
04. Denigration of All Iniciatic Orders
05. Pneumapotheosis
06. Self-Knowledge Disintegrate the Veils
07. Purification Decree
08. Owner of Universal Laws
09. The Way of Inner Voice

band:
RODOLFO SEQUEIDA Vocals & Guitars
FERNANDO VILLALOBOS Guitars
FRANCISCO CORNEJO Bass
HUGO FUENZALIDA Drums

https://ironbloodanddeath.bandcamp.com/album/self-knowledge-disintegrate-the-velis
https://www.facebook.com/Melektausofficial/

Share this games :

TWITTER