DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 23. února 2020

Home » » Recenze/review - EXHUMATION - Eleventh Formulae (2020)

Recenze/review - EXHUMATION - Eleventh Formulae (2020)


EXHUMATION - Eleventh Formulae
CD 2020, Pulverised Records

for english please scroll down

Mám pocit, že se mi rozskočí hlava. Kolem se jako černá mlha vznáší nářek nevinných. V bahně umírají další prokletí. Každý z nás si peklo představuje jinak, každý vnímá smrt a nenávist svým způsobem. Svět je občas těžké místo k žití. Poslouchám novou desku death metalových maniaků EXHUMATION a jsem ihned stažen do hlubokých chodeb podzemí. Kapela hraje s intenzivní touhou roztrhat moje tělo na kusy. Ohlodané kosti, zničené rakve, pach studené smrti. Myslím, že jsem zde správně.

Mám rád hudbu, která je záhadná a tajemná, která je zahalena rouškou upletenou ze starodávných pavučin. V katakombách na mě pokaždé padne tíseň, sevře se mi hrdlo strachem a našlapuji tiše. Je pravda, že nová deska "Eleventh Formulae" musela vzniknout v těchto místech, cítím to z každé skladby.Rouhání, temnota, okultní atmosféra ve stylu starých MORBID ANGEL, OBLITERATION, REPUGNANT, PUTRID, POSSESSION, VADER, doslova zabíjí. EXHUMATION jsou přesně tím druhem kapely, která umí napsat dobrý song, nezapomenout na morbidní zvuk i obal. Vše na novince sedí krásně dohromady. Připadám si, jako bych se po celou dobu poslechu díval do očí mrtvoly. Děsím se každého stínu, rozmlouvám s démony, polykám zkažené maso. Nahlédli jsme spolu s EXHUMATION za oponu, na onen svět. Kapela mě vzala na dlouhý výlet bez konce, plný utrpení, bolestivých riffů, chorobného vokálu a nenávisti. Jedná se o krutou esenci old school death metalu, který se podobným způsobem hrával v jeho počátcích. Nehledejte zde žádné moderní postupy, progresi, nic, co by do podzemí nepatřilo. Občas vidím ve snech dlouhé protáhlé tváře s vyceněnými zuby. Jdou mi po krku a stahují mě do hlubokých bažin. Kolem zní jako ledový vítr nová deska "Eleventh Formulae" a já mám pocit, že mi podala svoji kostnatou ruku samotná smrt. Prašivý old school death metal, který vám pustí žilou!Asphyx says:

I feel like my head is going to explode. Like the black mist, the lamentation of the innocents is hovering. Another cursed are dying in the mud. Each of us imagines hell differently, everyone perceives death and hatred in their own way. The world is sometimes a difficult place to live. I listen to a new album of death metal maniacs EXHUMATION and I am immediately pulled into the deep corridors of the underground. The band plays with an intense desire to tear my body apart. Gnawed bones, coffins destroyed, cold death smell. I think I'm right here.

I like music that is mysterious, shrouded in a veil of ancient cobwebs. In the catacombs, there is always a crunch on me, my throat tightening in fear, and I tread quietly. It is true that the new album "Eleventh Formulae" had to be created in these places, I can feel it from every song.Blasphemy, darkness, occult atmosphere in the style of old MORBID ANGEL, OBLITERATION, REPUGNANT, PUTRID, POSSESSION, VADER literally kills. EXHUMATION is exactly the kind of band that can write a good song and not forget the morbid sound and cover. Everything on the new album fits perfectly together. I feel like I have been looking into the corpse's eyes all the time. I frighten every shadow, talk to demons, swallow spoiled flesh. Together with EXHUMATION we looked behind the curtain, to the other world. The band took me on a long trip without end, full of suffering, painful riffs, sick vocal and hate. It is a cruel essence of old school death metal, which was similarly played in early days. Do not look for any modern procedures, progress, anything that does not belong to the underground. Sometimes I see long, elongated faces with bared teeth in my dreams. They want to kill me and and pull me into the deep swamps. A new album "Eleventh Formula" sounds like an icy wind and I feel that death itself has given me its bony hand. A dusty old school death metal that will let you bleeding!TRACKLIST
1. Mors Gloria Est (3:54)
2. Inferno Dwellers (3:38)
3. Formulae I: Malediction Bells (3:18)
4. Grandeur Dawn (3:40)
5. Vicious Ecstasy (3:12)
6. Arcane Dance (3:26)
7. Formulae II: Ironheart Rapture (3:56)
8. Ominous Chants (3:47)
9. Blood Trails (3:26)
10. Perdition Spells (3:55)
11. Formulae III: Eleventh Vessel (3:52)

Share this games :

TWITTER