DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 1. dubna 2020

Home » » Recenze/review - TEMPLE OF VOID - The World That Was (2020)

Recenze/review - TEMPLE OF VOID - The World That Was (2020)


TEMPLE OF VOID - The World That Was
CD 2020, Shadow Kingdom Records

for english please scroll down


Ticho, proč je zde tak tíživé ticho? Může za to otevřená rakev s tvým tělem nebo jsou všichni již tolik unaveni smutkem? Sešli jsme se zde, abychom zavzpomínali. Na prsou nás tíží vzpomínky a obřad proběhne dle všech nepsaných pravidel. Poslední rozloučení, hrst hlíny, hozená na rakev. Sedím již několik dní na lavičce u tvého hrobu a nemůžu se nadechnout. Proč? Ptám se stále dokola a odpovědí je mi jen šelest stromů sklánějících se nad náhrobky. Jen málokdo dokáže hudbou podobnou atmosféru vytvořit. Američtí death doom metalisté TEMPLE OF VOID patří mezi vyvolené.

Kapela patří již několik let mezi smečky, které sleduji s velkým napětím. Každou novinku potom převaluji jako nějaký vzácný artefakt v rukou a těším se na okamžik, až si ji pustím ve svém přehrávači. Panychida v podobě "The World That Was" může začít.
"The World That Was" na mě působí jako ozvěny z onoho světa. Dlouhé, smutné melodie, mráz ve skladbách, Mikův (jinak také ACID WITCH) hluboký a emocemi nabitý vokál, tohle všechno dělá z novinky hodně chutný pokrm. V rychlých pasážích může nechat kapela vzpomenout kupříkladu na takové ASPHYX, BOLT THROWER, v pomalejších (kterých je většina) zase na SHADE OF DISPAIR, MY DYING BRIDE, HOODED MENACE, SOLOTHUS, COFFINS, ANATOMIA, WINTER. U tohoto stylu je velmi důležité a zásadní, jestli umí muzikanti vytvořit potřebnou pochmurnou atmosféru. Dalo by se napsat, že TEMPLE OF VOID jsou mistry ve svém oboru. Je hrozně příjemné a zároveň bolestivé se nechat unášet na krvavě zpěněných vlnách řeky death doom metalu v jejich podání. Hudba jakoby přicházela odněkud z hlubin, z druhé strany, možná z mrazivého vesmíru. Dotek studené ruky mrtvého těla, pohled do očí, ze kterých nedávno vyprchal život. Američané dokáží být ostří jako žiletky, připravené na vaše zápěstí, umí znázornit bolest, smutek, strach. Death doom metalová mantra, u které vás pohřbí zaživa!


Asphyx says:


Silence, why is there such a heavy silence? Is it because of the open coffin with your body inside or are they all so tired of sadness? We met here to remember. We are burdened with memories and the ceremony will follow all unwritten rules. The last farewell, a handful of clay thrown on the coffin. I've been sitting on the bench at your grave for several days and I can't breathe. Why? I ask all the time and the answer is just a rustle of trees bending over the tombstones. Only few bands can create a music-like atmosphere. American death doom metallers TEMPLE OF VOID are one of them.

The band has been among the bands I have been watching with great tension for several years. Then I roll every news like a rare artifact in my hands and look forward to the moment I play it in my player. Opus in the form of "The World That Was" can begin."The World That Was" acts like echoes from the other world. Long, sad melodies, frost in songs, Mike's (or ACID WITCH) deep and emotionally charged vocal, all this makes the news a very tasty dish. In fast passages, the band can remember bands such as ASPHYX, BOLT THROWER, in slower (most of them) turn to SHADE OF DISPAIR, MY DYING BRIDE, HOODED MENACE, SOLOTHUS, COFFINS, ANATOMIA, WINTER. In this style, it is very important and crucial whether musicians can create the necessary gloomy atmosphere. You could write that TEMPLE OF VOID are masters of their field. It is very pleasant and at the same time painful to be carried away on the blood-foamed waves of the death doom metal in their performance. The music seemed to come from somewhere in the deep, on the other side, perhaps from the freezing universe. A touch of the cold hand of a dead body, a look into the eyes from which life has recently passed. Americans can be sharp like razor blades, ready for your wrist, they can depict pain, sadness, fear. Death doom metal mantra that will bury you alive!TRACKLIST
01. A Beast Among Us (6:54)
02. Self-Schism (6:29)
03. A Single Obolus (1:41)
04. Leave the Light Behind (5:20)
05. Casket of Shame (7:40)
06. The World That Was (9:37)

band:
Alex Awn – Guitar,
Don Durr – Guitar,
Mike Erdody – Vocals,
Jason Pearce – Drums,
Brent Satterly – Bass.

https://templeofvoid.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/TempleOfVoid
https://www.youtube.com/user/TempleOfVoid
https://www.shadowkingdomrecords.com/
Share this games :

TWITTER