DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#MARTIALBARRAGE. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#MARTIALBARRAGE. Zobrazit všechny příspěvky

středa 2. února 2022

Recenze/review - MARTIAL BARRAGE - Agents of the Wolf Age (2021)


MARTIAL BARRAGE - Agents of the Wolf Age
CD 2021, Sinister Sounds Inc.

for english please scroll down

Zohavené tělo, zohavená mysl. Všichni říkali, že ses změnil, že jsi jiný, že máš v očích nenávist. Kříže se obracejí směrem dolů, stačí, když projdeš kolem. Svěcená voda hoří. Ze spaní mluvíš nesrozumitelnou řečí. Tvá kůže je šedivá a zažíváš nekonečnou bolest. Vzýval si temné síly a ty tě také pohltily. Stejně jako nová deska kanadských maniaků MARTIAL BARRAGE. Jsi už jednou nohou v pekle. Když ji posloucháš pořádně nahlas.

Vždy záleží, na jakou stranu se přidáš. Vybral sis silnější. Temnotu. Ostré riffy, rozkládající se tkáně, smrt v očích, zkažená krev a hlavně neskutečný tlak. Tak na mě novinka opět působí. Je divoká, rouhačská, maniakální a smrdí sírou. Vítejte na onom světě, vítejte v záhrobí!


Když poslouchám "Agents of the Wolf Age", tak vím, proč jsem propadl zlu. Pravému a jedinému death black metalu. Jsem hluboko pod zemí a mými průvodci jsou MARTIAL BARRAGE. Krysy tančí na ostrých hranách riffů, každý úder bicích mě zabolí v hlavě a chorobami nasáklý vokál mě utvrzuje v tom, že tenhle rituál se opravdu povedl. Kapela tvořila ve stínu BLASPHEMY, CONQUEROR, AXIS OF ADVANCE, ABOMINATOR, ANGEL CORPSE. Samozřejmě, s vlastním výrazem i nápady. Mučili mě, trápili, nutili se modlit, ale nikdy jsem neodvolal. Při poslechu neuvidíte žádné světlo, jen nahrubo nasekanou tmu. Oceňuji děsivý zvuk, magický obal, ale hlavně spoustu zvrácených motivů, které lze na desce nalézt. Nakonec jsem rád, že jsem byl kdysi prokletý, jinak bych si nemohl podobnou hudbu nikdy užít. Novinka mi připomíná pradávnou mantru, odříkávanou při rituálech plných smrti. Prašivé kosti, vybělené lebky, zaschlá krev. Osudy prokletých vepsané do svědomí, vypálené do kůže. Není kam spěchat, peklo je mým osudem. Ohně zase hoří věčným plamenem a já jsem se stal spolu s nahrávkou jedním tělem, jednou černou duší. Prokletý black death metal ze starých pohřebišť!


Asphyx says:

A mutilated body, a mutilated mind. Everyone said you were different, that you were different, that you had hate in your eyes. The crosses turn downward, you just walk by. The holy water burns. In your sleep, you speak an unintelligible language. Your skin is grey and you experience endless pain. You invoked dark forces and they consumed you too. Just like the new album from Canadian maniacs MARTIAL BARRAGE. You already have one foot in hell. If you listen to it loud enough.

It always depends on which side you join. You chose the stronger side. The darkness. Sharp riffs, decomposing tissue, death in the eyes, corrupted blood, and most of all, incredible pressure. That's what the new stuff is doing to me again. It's wild, blasphemous, maniacal and reeks of brimstone. Welcome to the beyond, welcome to the afterlife!


Listening to "Agents of the Wolf Age", I know why I fell for evil. The one and only death black metal. I'm deep underground and my guides are MARTIAL BARRAGE. The rats dance on the sharp edges of the riffs, every drum beat makes my head hurt and the disease-soaked vocals make me believe that this ritual has really worked. The band formed in the shadow of BLASPHEMY, CONQUEROR, AXIS OF ADVANCE, ABOMINATOR, ANGEL CORPSE. Of course, with their own expression and ideas. They tortured me, tormented me, made me pray, but I never recanted. Listening to them, you won't see any light, just coarsely chopped darkness. I appreciate the eerie sound, the magical cover art, but most of all the many twisted motifs that can be found on the record. In the end, I'm glad I was once cursed, otherwise I could never enjoy music like this. The novelty reminds me of an ancient mantra chanted during death-filled rituals. Scabby bones, bleached skulls, dried blood. The fates of the damned inscribed on the conscience, burned into the skin. There's no hurry, hell is my destiny. The fires burn again with an eternal flame and I have become one body, one black soul with the record. Cursed black death metal from the old burial grounds!

Tracklist:
01. Agents Of The Wold Age
02. Die Hemannschlacht
03. Arhangelul
04. Valour Invocation
05. Strategos
06. Plague Unto A Pestilence
07. Power Is My Mistress *
08. Damien *
09. Upon Four Limbs

TWITTER