DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#beyondmortaldreams. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#beyondmortaldreams. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 28. dubna 2022

Recenze/review - BEYOND MORTAL DREAMS - Abomination Of The Flames (2022)


BEYOND MORTAL DREAMS - Abomination Of The Flames
CD 2022, Lavadome Productions

for english please scroll down

Nevím jestli vstoupit. Jsem stále nerozhodný, ale nakonec jako vždy zvítězí zvědavost. Obrovské rezavé kovové dveře se otevřou se skřípotem. Pak následuje dlouhá chvíle ticha. Stojím v absolutní tmě. Tak takhle vypadá peklo. Chvilku mnou zmítá naděje. Ale světlo byl zase jen přelud, výplod fantazie. Existuje jen zlo, špína a nenávist. Hříšníci roztrhaní na kusy zcela zbytečného masa. Chaos a zmar. Černý oheň a samozřejmě Smrt, bez té by to nešlo. Přesně takové obrazy se mi promítají v hlavě i ve chvílích, když poslouchám novou desku australských BEYOND MORTAL DREAMS.

Tahle smečka prokletých, která má za sebou velmi zajímavou historii, dokáže napsat opravdu skvělé skladby. Jsou doslova nasáklé pravým zlem, zároveň majestátní a vznešené. Pánové se nebojí i lehkých technických a progresivních pasáží. Máme tak opět po dlouhé době co do činění s death metalem, který vám vypálí do hlavy jasný a zřetelný otisk.


"Abomination Of The Flames" je mokvajícím kusem zkaženého masa, které tu zůstalo po řádění démonů. Vše se odehrává v podobném stylu, jako to dělaly a dělávají kapely typu DEAD CONGREGATION, MINTHRAS, CENTURIAN, EXMORTEM, NILE, MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, IMMOLATION, DEAD CONGREGATION, IMPRECATION, v odlehčených pasážích pak určité momenty evokují NOCTURNUS. Samozřejmě, australští tmáři přidávají svůj rukopis, žhavou a originální stopu. Zanechávají za sebou krvavou šmouhu, drásají a pálí. Nahrávka drží pohromadě jako ostnatým drátem sešitý pytel kostí, je pevná, s jasným, surovým a čitelným zvukem (Andy Kite), s nádherně ďábelským obalem (Seeming Watcher). Jsem opravdu rád, že jsem vstoupil dovnitř, že jsem pochopil, jak zní pravé peklo. BEYOND MORTAL DREAMS dokáží být tajemní, magičtí, zákeřní a zároveň ve vás probudí zvláštní neklid známý snad jen z prokletých katakomb. Jakoby na mě ze všech stran útočili jedovatí hadi. Žíly jsou dávno otevřeny a tělo se zmítá v posmrtné křeči. Mám rád desky, které mi rozdrásají obličej, rozsekají mě na malé kousky a pohřbí mě zaživa. Na stěnách visí stále živá těla bez duše. Prokletí a uhranutí trpí za své ohavné činy. Chodbami podzemí zní songy z "Abomination Of The Flames" a já přemýšlím, kdy jsem naposledy potkal Satana v takové formě. Temnota, destrukce, prokletí! Ďábelský death metalový kult!


Asphyx says:

I don't know whether to enter. I'm still undecided, but in the end, as always, curiosity wins out. The huge rusty metal door opens with a creak. There is a long moment of silence. I stand in absolute darkness. This is what hell looks like. For a moment, I'm overcome with hope. But the light was again a mirage, a figment of the imagination. There is only evil, filth and hatred. Sinners torn to pieces by useless flesh. Chaos and destruction. Black fire, and of course Death, without which it could not be. Exactly such images are projected in my head even when I listen to the new album of Australian BEYOND MORTAL DREAMS.

This band of the damned, who have a very interesting history behind them, can write really great songs. They are literally soaked in true evil, at the same time majestic and sublime. The gentlemen are not afraid of light technical and progressive passages. Thus, we are once again after a long time dealing with death metal that will burn a clear and distinct imprint in your head.


"Abomination Of The Flames" is a dripping piece of rotten flesh left over from the demons' rampage. Everything happens in a similar style as bands like DEAD CONGREGATION, MINTHRAS, CENTURIAN, EXMORTEM, NILE, MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, IMMOLATION, DEAD CONGREGATION, IMPRECATION, and in lighter passages certain moments evoke NOCTURNUS. Of course, the Australian darkies add their signature, hot and original track. They leave behind a bloody smear, they tear and burn. The record holds together like a bag of bones stitched together with barbed wire, it's solid, with a clear, raw and legible sound (Andy Kite), with a wonderfully devilish cover (Seeming Watcher). I'm really glad I stepped inside to understand what true hell sounds like. BEYOND MORTAL DREAMS can be mysterious, magical, insidious and at the same time awaken in you a strange unease known perhaps only from the cursed catacombs. It's like poisonous snakes attacking me from all sides. The veins have long since been opened and the body is convulsed in a death spasm. I like the slabs that tear my face apart, cut me into small pieces and bury me alive. There are still living, soulless bodies hanging on the walls. The cursed and bewitched suffer for their heinous deeds. Songs from "Abomination Of The Flames" ring through the corridors of the underground and I wonder when I last met Satan in such a form. Darkness, destruction, damnation! Evil death metal cult!


TRACKLIST
1. Abomination of the Flames
2. Hell of Eternal Death
3. Deficit In Flesh
4. They Are Seven
5. Decimation Hymn
6. Misanthrope Messiah
7. Peace Through Annihilation

LINE-UP
Pahl ‘Doomsayer’ Hodgson - Guitars / Vocals
Jamie ‘Bloodspawn’ Whyte - Guitars
Ross ‘Ghuul’ Duncan - Bass
Simon ‘Maleficus’ O’Grady - Drums
TWITTER