DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#cadavericfunes. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#cadavericfunes. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 31. prosince 2021

Recenze/review - CADAVERIC FUMES - Echoing Chambers of Soul (2021)


CADAVERIC FUMES - Echoing Chambers of Soul
CD 2021, Blood Harvest

for english please scroll down

Prosévám mezi prsty popel svých předků a přemýšlím, kolik jich bylo prokleto. Padlí kněží, upálení na hranici. Plamen hoří jasným plamenem a temnota je zase blízko. Rozeznávám, proč byli všichni pochováni za hřbitovní zdí a poslouchám u toho novou desku francouzských démonů CADAVERIC FUMES. Sem, mezi dlouhé stíny se hodí velmi dobře. Je stejně záhadná, magická, morbidní takovým tím těžko vysvětlitelným způsobem.

Pro pochopení novinky musíte mít fantazii obdařenou velkou vnímavostí pro odstíny černé. Není to totiž jenom death metal starého střihu, který se zde hraje. Přidávány jsou jako nějaké ostré koření lehké progresivní prvky. Výsledný zážitek je pak roven stejnému pocitu, jako když se díváte do kaleidoskopu a vidíte v něm jen samou krev. 


Na CADAVERIC FUMES je skvělé, že mají svůj vlastní otisk, ksicht, který si jen tak s jinou kapelou nespletete. Patří mezi stejné odrůdy, jako MORBUS CHRON, GRAVE MIASMA. Samozřejmě berte mé přirovnání s nadhledem, jedná se spíše o styl, ne o žádnou kopii. Francouzi hrají syrově, ale nebrání se ani atmosférickým pasážím. Jsou zkrátka jiní, odlišní, zajímaví. Ze songů je cítit velký skladatelský potenciál, zároveň se kapele povedlo zachovat všechny nápady jasně čitelné a zřetelné. Každý riff se vám zaryje hluboko do těla, nahlodá vám mozek, prokleje vás a jednou se také stanete prachem, rozházeným za hřbitovní zdí. "Echoing Chambers of Soul" je jako snové toulání mlhavými močály, které vás zavedou do katakomb, odkud není úniku. Dávejte pozor, kam šlapete, při podobné hudbě se posluchač pokaždé ušpiní zkaženou krví. Líbí se mi přístup, jakým pánové k death metalu přistupují. Nejsou uzavřeni jen v jedné místnosti, ale jsou spíše rozevlátí. Jako mlha nad hřbitovem, jako opuštěná márnice, v níž jsou otištěny výkřiky nemrtvých. Pokud máte chuť na svěží, zajímavý, neotřelý smrtící kov se spoustou odboček, tak neváhejte ani chvilku. Progresivně atmosférický death metal s temným účinkem! Skvěle!


Asphyx says:

I sift the ashes of my ancestors between my fingers and wonder how many of them were cursed. Fallen priests, burned at the border. The flame burns with a bright flame and the darkness is close again. I recognize why everyone was buried behind the cemetery wall, and I listen to a new record of the French demons CADAVERIC FUMES. Here, it fits very well between long shadows. She is just as mysterious, magical, morbid in such a difficult way to explain.

To understand the novelty, you must have a fantasy endowed with great sensitivity to shades of black. It's not just the old-fashioned death metal that is played here. Light progressive elements are added like some sharp spices. The resulting experience is then equal to the same feeling as when you look into a kaleidoscope and see only blood in it.


It's great at CADAVERIC FUMES that they have their own imprint, a face that you just can't confuse with another band. It belongs to the same varieties as MORBUS CHRON, GRAVE MIASMA. Of course, take my comparison with perspective, it's more of a style, not a copy. The French play raw, but they do not resist atmospheric passages either. They are simply different, different, interesting. The songs have a great compositional potential, at the same time the band managed to keep all the ideas clearly legible and distinct. Each riff digs deep into your body, gnaws at your brain, curses you, and one day you also become dust scattered behind the cemetery wall. "Echoing Chambers of Soul" is like a dream wandering through misty swamps that take you to catacombs from which there is no escape. Be careful where you step on it, with similar music, the listener always gets dirty with rotten blood. I like the gentlemen's approach to death metal. They are not closed in just one room, but are rather torn. Like a fog over a cemetery, like an abandoned morgue in which the cries of the undead are imprinted. If you fancy a fresh, interesting, fresh deadly metal with lots of turns, don't hesitate for a moment. Progressively atmospheric death metal with a dark effect! Great!


Tracklist:
01. Exordium
02. The Stirring Unknown
03. A Desolate Breed
04. Waters Of Absu
05. The Engulfed Sepulcher
06. In Cold Astral Sleep
07. Voidgazers


TWITTER