DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#extremecoldwinter. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#extremecoldwinter. Zobrazit všechny příspěvky

středa 13. října 2021

Recenze/review - EXTREME COLD WINTER - World Exit (2021)


EXTREME COLD WINTER - World Exit
CD 2021, Hammerheart Records

for english please scroll down

Vše kolem pomalu umírá. Listí padá ze stromů a křupe mi pod nohama. Našlapuji tiše a v kostech cítím chlad. Někdy v této době, mezi západem slunce a přicházejícími stíny, vynikne doom metal nejlépe. Poslední dobou rád a často mizím do lesů za naším domem. Jsem tichým pozorovatelem, posluchačem, který čím je starší, tím cítí víc pokory. K přírodě, k obyčejným věcem, k nebi, které zase pláče. EXTREME COLD WINTER a jejich letošní deska se stali mojí součástí tak nějak samozřejmě. 

Odlesky na hladině jezera, mrtvé zvíře, které leží u cesty a jeho němý pohled žaluje. Chce se mi zmizet ve stínech a nasávám pach rozkládajícího se masa. Dlouhé, táhlé melodie, mráz a nekonečný smutek. Holanďané mají doom a death metal v krvi. Není divu, členové kapely hráli i ve skupinách jako BEYOND BELIEF, OFFICIUM TRISTE, SEVERE TORTURE, CENTURIAN.


Stále si myslím, že tenhle styl musí člověk hrát srdcem. Není jednoduché zhudebnit smutek, není jednoduché přenést tklivé emoce do skladeb. EXTREME COLD WINTER se to myslím povedlo na výbornou. Ze songů cítím velkou sílu, možná také nasbíranou v přírodě, ukládající se k zimnímu spánku. "World Exit" ale není jen vybroušeným stylovým drahokamem, je také albem, ze kterého sálá na všechny strany vášeň a samozřejmě beznaděj a spočinutí. Klasické, tradiční postupy jsou okořeněny vlastní invencí, spoustou nápadů a touhou nás pohřbít. Občas se musím zastavit, možná jsem zahlédl přízrak. Mám rád muziku, které mě dokáže rozjitřit, zasáhnout, kterou když si pustím, tak ve mě zanechá stopu. Holanďané mají skvělý studený zvuk, obal, na který se dokážu dívat dlouhou dobu a pořád na něm objevovat něco nového. Myslím si, že tuláci po podzimních lesích i fanoušci třeba takových WINTER, PARADISE LOST, HOODED MENACE, DISEMBOWELMENT budou nadšeni a spokojeni jako já. Pokaždé končím svoji cestu na starém hřbitově, kam už dávno nikdo nechodí. Nahnuté náhrobky, mrtví se už proměnili v plesnivý prach. Nahrávka, místo i stav mé mysli se propojili v jedno. V úžasný zážitek. Doom death metalový křišťál, opracovaný k dokonalosti!


Asphyx says:

Everything around is slowly dying. The leaves fall from the trees and crunch under my feet. I tread softly and feel cold in my bones. Sometimes at this time, between sunset and the coming shadows, doom metal stands out best. Lately, I like and often disappear into the woods behind our house. I am a silent observer, a listener who is older and humbler. To nature, to ordinary things, to the sky, which again cries. EXTREME COLD WINTER and their record this year have become a part of me, of course.

Glare on the surface of the lake, a dead animal lying by the road and its mute gaze suing. He wants to disappear into the shadows and I smell the decaying flesh. Long, long melodies, frost and endless sadness. The Dutch have doom and death metal in their blood. No wonder the band members also played in bands like BEYOND BELIEF, OFFICIUM TRISTE, SEVERE TORTURE, CENTURIAN.

I still think that this style must be played with the heart. It is not easy to set music to grief, it is not easy to transfer bitter emotions into songs. EXTREME COLD WINTER I think it went great. I feel great strength from the songs, perhaps also gathered in nature, laying down for hibernation. But "World Exit" is not only a polished stylish gemstone, it is also an album that radiates passion and, of course, despair and rest in all directions. Classic, traditional methods are spiced with our own invention, lots of ideas and the desire to bury us. Sometimes I have to stop, maybe I saw a ghost. I like music that can make me angry, hit me, which, if I play it, leaves a mark on me. The Dutch have a great cold sound, a cover that I can look at for a long time and always discover something new on it. I think that wanderers in the autumn forests and fans of such WINTER, PARADISE LOST, HOODED MENACE, DISEMBOWELMENT will be as excited and satisfied as I am. I always end my journey in the old cemetery, where no one goes for a long time. Inclined tombstones, the dead had already turned to moldy dust. The recording, the place and the state of my mind were combined into one - in an amazing experience. Doom death metal crystal, worked to perfection!TRACKLIST
1. Animals in Wintertime
2. Time Space World
3. Permafrost Entombment
4. The Sea Taketh
5. Pharmakia
6. Serpent’s Seduction
7. Cursed Like Cain

LINE-UP
Pim Blankenstein - Vocals
A.J. van Drenth - Guitars
Seth van de Loo - Drums
Hans Pieters - Bass (Session)
Carsten Altena - Keyboards (Session)


TWITTER