DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#humanharvest. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#humanharvest. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 14. července 2023

Recenze/review - HUMAN HARVEST - Death Storms (2023)


HUMAN HARVEST - Death Storms
CD 2023, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Začalo to pomalu. Nejdřív si se bál světla, potom přišly děsivé noční můry. Měl si chuť na syrové maso a nikdo se ti nevydržel dívat do očí. Vyhledával si místa, na kterých se stalo něco zlého, nasával si shnilou atmosféru. Byl si návštěvníkem na všech pohřbech v okolí. Žil si ve stínu a živil se lidskou bolestí a utrpením. Dodnes netušíš, kdy se to stalo, kdy si se stal prokletým. Teď už je to jedno. Když se podíváš do zrcadla, vidíš před sebou zrůdu. Byl si takový vždycky, pamatuješ?

Švédští maniaci HUMAN HARVEST, pod kterými jsou podepsáni Jonny Pettersson a Jon Rudin (bicí), jsou zpět se svým druhým dlouhohrajícím albem. Opět dostanete pořádnou porci shnilého masa. Surový nářez, hororový obal, spoustu morbidních nápadů. Tohle všechno dohromady z vás udělá nemrtvého.


Pokud máte rádi valivou a temnou kombinaci death metalu, grindu a absolutní tmy, potom se zde hraje i pro vás. Osobně se mi líbí masivní, hutný a syrový zvuk (opět Jonny Pettersson). V některých snech se mi zdá, že se pomalu rozpadám v prach. Stane se ze mě přízrak, který navěky bloudí temnotou. Při poslechu nahrávky "Death Storms" se cítím úplně stejně. Jedná se samozřejmě o hluboký undergound. Líbí se mi i black metalové pasáže, kterých sice není mnoho, ale dělají celou desku pestřejší. Jakoby se kolem skladeb vznášel hnilobný pach smrti. Album by klidně mohlo být soundtrackem k nějakému krvavému hororu. Také máte rádi, když padne na město černý mrak a vzduch je těžký? Dusíte se v ulicích a čekáte na bouřku. Tyhle songy jsou takovou mocnou přírodní kalamitou. Mají v sobě velkou sílu. Musíte sice přistoupit na to, že byly skládány několik metrů pod zemí, ale to vy určitě rádi uděláte. Budete za to odměněni zlými a nenávistnými náladami. Procházím se podzemními chodbami a potkávám stejně prokleté, jako jsem já. Také se nejdřív báli světla a potom k nim přišly děsivé noční můry. Jsme na tom stejně. Všichni posloucháme "Death Storms" stále dokola. Stalo se pro nás zvrácenou modlitbou, mantrou pro vyvolávání sil z druhé strany. Vzduchem se vznáší pach smrti. Už dávno mi nevadí, že nikdy neuvidím světlo. Zde je mé místo. Ve starých kobkách, v katakombách věčnosti. Po boku všech nemrtvých a HUMAN HARVEST. Povedená záležitost pro všechny tmáře! Death grindový masakr v záhrobí!


Asphyx says:

It started slowly. First you were scared of the light, then came the terrifying nightmares. You had a craving for raw meat and no one could stand to look you in the eye. You looked for places where something bad had happened, you soaked up the rotten atmosphere. You attended every funeral in the area. You lived in the shadows and fed on human pain and suffering. To this day, you have no idea when it happened, when you became cursed. It doesn't matter now. When you look in the mirror, you see a monster in front of you. You were always like that, remember?

Swedish maniacs HUMAN HARVEST, signed by Jonny Pettersson and Jon Rudin (drums), are back with their second full-length album. Once again, you get a good portion of rotten meat. Raw beats, horror cover art, lots of morbid ideas. All of this together will make you undead.


If you like a rolling and dark combination of death metal, grind and absolute darkness, then this is the band for you. Personally I like the massive, thick and raw sound (Jonny Pettersson again). In some dreams I feel like I'm slowly disintegrating into dust. I become a phantom that wanders forever in the darkness. Listening to "Death Storms" I feel the same way. It's a deep underground, of course. I also like the black metal passages, which are not many, but they make the whole record more colorful. It's as if the putrid smell of death is hovering around the tracks. The album could easily be a soundtrack to a bloody horror movie. Also, do you like it when a black cloud falls on the city and the air is heavy? You choke in the streets waiting for the storm. These songs are such a powerful natural calamity. They have a lot of power in them. You have to accept that they were composed several meters underground, but you'll be happy to do that. You will be rewarded with evil and hateful sentiments. I walk through the underground passages and meet those as cursed as I am. They too were afraid of the light at first, and then the terrifying nightmares came to them. We're the same way. We all listen to "Death Storms" over and over again. It's become a twisted prayer for us, a mantra for summoning powers from the other side. The smell of death is in the air. I don't mind never seeing the light again. This is my place. In the old dungeons, the catacombs of eternity. Alongside all the undead and the HUMAN HARVEST. A fine affair for all darkies! Death grind massacre in the beyond!


Recenze/review - HUMAN HARVEST - Flesh Sermons (2022):


Tracklist:
01. War On Faith 
02. Run With The Horror 
03. Where All The Life Ends 
04. Death Storms 05. Menace 
06. Extinction Is Evolution 
07. A Crushing Void 
08. Outro

band:
Human Harvest is Jonny Petterssonneděle 10. dubna 2022

Recenze/review - HUMAN HARVEST - Flesh Sermons (2022)


HUMAN HARVEST - Flesh Sermons
CD 2022, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Jako každý den jsem obcházel celý hřbitov. Užíval si klid a ticho. Jedovatý šepot nemrtvých. Vítr v korunách stromů, na kterých seděli krkavci. Někdo nebo něco mě chytlo za nohu. Z jednoho starého, dávno opuštěného hrobu, vylezlo další monstrum. Již to začalo, svět bude už navždy naruby. Dobro neexistuje, jenom černé, prokleté duše. Zlo a špína. Mokvající tváře, lačnící po krvi. Každý si představujeme peklo a apokalypsu jinak. Všichni se ale shodneme, že nám do uší bude hrát nová deska od HUMAN HARVEST.

Dvojice death metalových veteránů Jonny Pettersson (Wombbath, Heads for the Dead) - basa, zpěv, kytara a Jon Rudin (Wombbath, Just Before Dawn) - bicí, se vydala na onen svět, aby našla svědectví o zlu, temnotě a šílenství. Slyším děsivé ozvěny ze záhrobí!


"Flesh Sermons" by si mohli oblíbit všichni fanoušci dlouhých stínů, pohřbů do země i mrazivých nocí na hřbitově. Základem je starý death metal (s prvky grindu i blacku), ale rozhodně se nejedná jen o vzpomínkové album na "staré dobré časy". Naopak, deska je nebývale svěží, krvácející, hnilobná a studená zároveň. Objevil jsem si pro sebe spoustu zajímavých momentů. Hlavní je pro mě pak vše objímající démonická atmosféra. Prosévám mezi prsty prach předků, přemýšlím o tom, co bude, až nastane konec. Temnota? Stanu se také prokletou zombie? Nemrtvým, navěky uvězněným v meziprostoru? Nevím, jistý jsem si akorát s tím, že ať se stane cokoliv, budu u toho poslouchat první dlouhohrající nahrávku HUMAN HARVEST. Obsahuje v sobě totiž vše, co mám na tomto stylu tolik rád. Ostré riffy, devastující bicí, mocný vokál. Vše je pak zabaleno v pevných pavučinách. Skladby se pro mě staly pravidelnou denní dávkou černých a nihilistických emocí. Nahrubo nakrájená tma. Nedávno otevřená rakev, ze které uteklo tělo. Hromadný hrob hrdinů i vrahů. Válka s peklem. Hádejte, kdo vyhraje? Surovost, masakr v márnici. Polámané kosti, vyhřezlá střeva. Způsob smrti si můžete vybrat sami. Jen nezapomeňte přidat volume. Death metalová morová rána!


Asphyx says:

Like every day, I walked all around the cemetery. Enjoying the peace and quiet. The poisonous whispers of the undead. The wind in the treetops where the ravens sat. Someone or something grabbed my leg. Another monster crawled out of an old, long-abandoned grave. It's already begun, the world will be turned upside down forever. There is no good, only black, cursed souls. Evil and filth. Wet faces, hungry for blood. We all imagine hell and the apocalypse differently. But we can all agree that the new album from HUMAN HARVEST will play in our ears.

The pair of death metal veterans Jonny Pettersson (Wombbath, Heads for the Dead) - bass, vocals, guitar and Jon Rudin (Wombbath, Just Before Dawn) - drums, traveled to the otherworld to find testimony of evil, darkness and madness. I hear eerie echoes from beyond the grave!


"Flesh Sermons" could be a favourite for all fans of long shadows, burials in the ground and frosty nights in the cemetery. The basis is old death metal (with elements of grind and black metal), but it is definitely not just a reminiscence album of the "good old days". On the contrary, the record is unprecedentedly fresh, bleeding, rotten and cold at the same time. I discovered a lot of interesting moments for myself. The main one for me is the all embracing demonic atmosphere. I sift through the dust of ancestors between my fingers, wondering what will happen when the end comes. The darkness? Will I become a cursed zombie too? Undead, trapped forever in the space between? I don't know, all I'm sure of is that whatever happens, I'll be there listening to the first long-playing HUMAN HARVEST record. It contains everything I like so much about this style. Sharp riffs, devastating drums, powerful vocals. All wrapped up in a tight web. The tracks have become a regular daily dose of black and nihilistic emotions for me. Coarsely chopped darkness. A recently opened coffin from which a body has escaped. A mass grave of heroes and murderers. A war with hell. Guess who wins? The brutality, the massacre in the morgue. Broken bones, dislocated intestines. You can choose your own method of death. Just don't forget to turn up the volume. Death metal plague!


Tracklist:
01. Blasphemy
02. Hate
03. Burn
04. Darkness
05. Harvest
06. Forever
07. Death
08. Plague
09. Born
10. End

band:
Jonny Pettersson – Guitar, bass, vocals
Jon Rudin – Drums


TWITTER