Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 20. října 2017

Home » » Recenze/review - ROBERT PLANT - Carry Fire (2017)

Recenze/review - ROBERT PLANT - Carry Fire (2017)


ROBERT PLANT - Carry Fire
CD 2017, Nonesuch Records

for english please scroll down
- translated by Duzl, thank you!

"Krása je souhrn částí, které spolupracují tak, že není třeba nic přidávat, odebírat, nebo měnit." Tak viděl krásu italský malíř Carlotti. Nezbývá než souhlasit. Na jeho citát jsem si vzpomněl, když jsem se poprvé setkal s novou deskou pro mě jednoho z nejlepších zpěváků, kteří kdy chodili po matičce zemi - ROBERTA PLANTA. Jeho letošní počin "Carry Fire" je volným pokračováním předešlého alba "Lullaby and... The Ceaseless Roar" z roku 2014. Opět si vzal na pomoc svoji vynikající kapelu THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS a znovu perfektně spojili blízkovýchodní rytmy a motivy s americkým folkem. Sedím v úžasu a připadám si, jako bych čerpal energii ze všech koutů světa.S poslechem nespěchejte, nechte se unášet, kývejte se do rytmu, vnímejte hudbu všemi póry celého těla. Máte rádi dlouhé sprchování ve slunečních paprscích? Potom si oblíbíte i tuto desku. Připomíná mi nahotu, omývanou teplými vlnami absolutně příjemných vibrací. Mýma ušima doslova protéká jemná esence roztodivné duhy. Cítíte také jednotlivé barvy? Zkusili jste někdy vyjádřit muzikou stoupající cigaretový dým? Nekouřím, ale u všech skladeb mám sto chutí nacpat dýmku něčím dobrým, usadit se a sledovat chůzi dívek v ulicích, růst dětí, svraštělé tváře starců, kteří již dávno vědí vše. Stejně jako ROBERT PLANT. On už nemusí nic nikomu dokazovat. Stačí že je, že existuje a zpívá. Z celého srdce. Já mu alespoň všechno absolutně věřím. Hudba je zde jednou dramatická, rozechvělá, jindy pohladí, je plná pestrých melodií, nálad i vzrušení.

Zastavte své kroky, rozpusťte vlasy do deště, vnímejte všechnu krásu kolem vás. Kráčím rozvážně po staré dlažbě, navštěvuji jako bájný nomád různá města světa. Křičím spolu se zpěvákem slova na dunách z písku, ukrývám se ve stínu košatých stromů. "Carry Fire" je jako věčnost, rozechvělý plamen svíčky, koloběh života, smrti i zrození. Má slova nestačí, jsem možná až příliš pokorný, ale já se vždy budu klanět kráse. Je totiž v každém z nás. Je v této desce. Plápolá ve větru. Nezbývá opět nic jiného, než se mistrovi a jeho kapele THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS poklonit až k zemi. Album, ve kterém je definována samotná krása hudby!Asphyx says:

"Beauty is a collection of parts that work together so that nothing needs to be added, removed, or changed". This is beauty from the point of view of the Italian painter Carlotti. There is no choice but to agree. I recalled his quote when I first heard a new record (for me) of one of the best singers ever been on the ground - ROBERT PLANT. This year's novelty "Carry Fire" is a free continuation of the previous album "Lullaby and ... „The Ceaseless Roar" from 2014. Once again, he recruited his outstanding band THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS and once again perfectly blended Middle East rhythms and motifs with American folk. I sit in amazement and feel like I draw energy from all over the world.


Do not rush to listen, let yourself drift, rock the rhythm, feel the music with all the pores of the whole body. Do you like long sunbathing? Then you also enjoy this record. It reminds me of nudity, washed by warm waves of absolutely pleasant vibrations. Mythical ears literally flow through the delicate essence of the rainbow. Do you also feel individual colors? Have you ever tried to express the rising cigarette smoke by music? I do not smoke but for all the songs I have a taste of stuffing the pipe with something good, sitting down and watching the girls walking in the streets, growing children, wrinkled faces of old people who know everything long ago. Just like ROBERT PLANT. He no longer has to prove anything to anyone. It's enough that he exists and sings. Whole-hearted. At least I absolutely believe him. The music is once dramatic, shaking, sometimes stroking, full of rich melodies, moods and excitement.

Stop your steps, blow your hair into the rain, feel the beauty around you. I walk wisely along the old pavement, visiting various cities of the world as a fabled nomad. I shout with the singer of the words on the dunes of sand, hiding in the shade of shaggy trees. "Carry Fire" is like eternity, the shivering candle flame, the cycle of life, death and birth. My words are not enough, I am too humble, but I will always bow to beauty. It is in each of us. It is in this record. Clouds in the wind. I have to worship the master and his band THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS. An album that defines the beauty of music itself!Tracklist:
1.The May Queen
2 New World…
3 Season’s Song
4 Dance With You Tonight
5 Carving Up the World Again…a wall and not a fence
6 A Way With Words 
7 Carry Fire 
8 Bones of Saints 
9 Keep It Hid 
10 Bluebirds Over the Mountain 
11 Heaven Sent 

band:
Robert Plant – vocals, production
The Sensational Space Shifters (as backing band): 
Justin Adams
Liam "Skin" Tyson
John Baggott
Juldeh Camara 
Billy Fuller 
Dave Smith 
Seth Lakeman – viola, fiddle 
Redi Hasa – cello


Share this games :

TWITTER