JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 6. února 2018

Home » » Recenze/review - TRIBULATION - Down Below (2018)

Recenze/review - TRIBULATION - Down Below (2018)


TRIBULATION - Down Below
CD 2018, Century Media Records

for english please scroll down

Každý fanoušek se rád nechává unášet na vlnách hudby, která ho pohltí, vcucne a přesvědčí na svoji stranu. S novinkou švédských TRIBULATION jsme si sedli hned od prvních tónů. Najednou jsem se připadal, že mě někdo hodil do studené řeky někde na severu Evropy. Chladně jiskřivé melodie se střídaly s těmi dunivějšími a ostřejšími. 

Jsem stržen vírem, topím se v hlubinách. Hudba mě unáší dál, jsem jako kymácející se loďka na peřejích. Progresivní kousky death metalu, blacku, ale i rocku mě postupně přesvědčují, pronikají mi do krve. Už dávno jsem umrlcem, kusem těla, se kterým si hudba dělá co chce. Stylově se cítím, jako v objetí s MORBUS CHRON, IN SOLITUDE, VAMPIRE, HORRENDOUS, ale i třeba WATAIN, DISSECTION, Občas mě zasáhnou i záchvěvy MERCYFUL FATE, případně SISTERS OF MERCY. Je mi zima a světlo už asi nikdy neuvidím.


"Down Below" je přesně tím druhem hudby, které mě rozložilo na atomy, stali jsme se jedním tělem, zkaženou duší. Těžko je podobná díla popisovat slovy. Nejvíc se mi asi líbí nekonečné množství emocí, které ke mě proudí jako věčná energie. Smutek, síla, smrt, touha a vášeň, tohle všechno zde cítím. Album se tak pro mě stává osobním prožitkem, niternou záležitostí. Něčím, co doporučím podobně naladěným kolegům. TRIBULATION složili desku, o které se nemá psát, ale mají se s ní trávit dlouhé hodiny v temném pokoji. Utíkám nočními ulicemi, kráčím jen ve stínu. Ztrácím se v myšlenkách, jako v již zmíněné řece beznaděje. Prosévám mezi prsty svůj vlastní prach a přemýšlím o nekonečnu. Vynikající album, kterému se klaním až k zemi!


Asphyx says:

Every fan likes to drift on the waves of music that swallows him up, suck him and convinces on his side. With novelty from Swedish TRIBULATION, we sat right from the first tones. Suddenly I thought someone was throwing me into a cold river somewhere in northern Europe. Coldly sparkling melodies alternated with those duller and sharper. I'm swallowed by the swirl, I'm drowning in the depths. Music drives me on, I'm like a sinking boat on the rapids. Progressive bits of death metal, black metal and rock are gradually persuading me, penetrating me into the blood. I've been a long time ago, a piece of body with which music does what she wants. Stylishly, I feel like embracing with MORBUS CHRON, IN SOLITUDE, VAMPIRE, HORRENDOUS, but also WATAIN, DISSECTION. Sometimes the MERCYFUL FATE or SISTERS OF MERCY also hit me. I'm cold and I will never see the light anymore.

"Down Below" is exactly the kind of music that puts me apart on atoms, we've become one body, a corrupt soul. It is difficult to describe it in words. I most like the endless amount of emotions that flow to me like eternal energy. Sadness, strength, death, desire and passion, I feel all this here. The album becomes a personal experience for me, a matter of inner concern. Something I recommend similarly tuned colleagues. TRIBULATION produced a record that should not be written about but we should spend long hours in a dark room with this album. I run through the night streets, walking only in the shadows. I lose my thoughts, as in the already mentioned river of hopelessness. I sift through my fingers my own dust and think about infinity. Excellent album that I worship to the ground!

tracklist:
01. The Lament 0 5:39
02. Nightbound 0 5:29
03. Lady Death 0 3:24
04. Subterranea 0 5:24
05. Purgatorio 0 3:40
06. Cries From The Underworld 0 5:11
07. Lacrimosa 0 6:31
08. The World 0 3:55
09. Here Be Dragons 0 7:27

band
Johannes Andersson - baskytara, zpěv
Adam Zaars - kytara 
Jonathan Hultén - kytara
Oscar Leander - bicí

Share this games :

TWITTER