SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 25. dubna 2018

Home » » Recenze/review - BLAZE BAYLEY - The Redemption of William Black (Infinite Entanglement Part III) (2018)

Recenze/review - BLAZE BAYLEY - The Redemption of William Black (Infinite Entanglement Part III) (2018)


BLAZE BAYLEY - The Redemption of William Black (Infinite Entanglement Part III) 
CD 2018, Blaze Bayley Recordings

for english please scroll down

Často se ve svých recenzích a názorech na hudbu ptám, jak je vůbec možné, že nás některá muzika uhrane a některá nechává chladnými? Osobně si myslím, že pokud v nás probudí emoce, splnila svůj účel. Naděje. Ano, naděje je to, co cítím z nového alba heavy metalového matadora BLAZE BAYLEYHO asi nejvíce. Doslova nasávám kovové chvění, stávám se znovu tulákem po hvězdách, sním, brouzdám svojí myslí.

BLAZE BAYLEY patří mezi poctivé a upřímné dříče heavy metalu, kteří ctí jeho základy. Skladby mají jasné motivy, zřetelné nápady a směr. Pokud na jeho hru přistoupíte, bude vaše mysl rozjitřena jako ta moje. BLAZE nám vypráví své příběhy, je uvěřitelný, svůj, v některých momentech rockově zemitý, jindy zas vznešený a rozevlátý. Samozřejmě, pořád s hlasem, který připomíná dobře uzrálý bourboun. 


Můžete mít připomínky ke zvuku a produkci, mohou vás nechat chladnými klipy. Jenže přátelé, pro mě je hudba právě i o lehkých "nedokonalostech". Mám pak pocit, že mi ji předkládají lidé a ne stroje. Zpívám si, chodím se sluchátky po ulicích. Čtu si doma v křesle a přemýšlím. Právě v těchto chvílích se mi zdá novinka "The Redemption of William Black (Infinite Entanglement Part III)" nejsilnější. Pronikla mi do žil s takovou tou jasnou samozřejmostí, jako bychom spolu vyrůstali. Ctíme stejné kořeny. Mám rád jadrný, syrový a tradiční heavy metal bez zbytečného patosu a pozlátek. Možná právě proto se nové desce BLAZE BAYLEHO klaním až k zemi. Protože o tomhle je pro mě hudba jako celek. Síla melodií, perfektní nápady, velmi zdatná kapela za zády a hlavně hlas, tohle všechno dělá z alba doslova skvělé heavy metalové orgie. Dodávat myslím víc netřeba. Vynikající kovový zážitek!


Asphyx says:

Often I ask in my reviews and opinions about music - how is it possible at all that some music will snap us and some music leave us cool. I personally think that if music wakes up emotion, so it accomplishes the purpose. Hope. Yes, hope is what I feel most about the new album of heavy metal matador BLAZE BAYLEY. I literally suck the metal vibration, become a rogue star again, I dream, the broaches of my mind.

BLAZE BAYLEY
is one of the honest and real heavy metal slaves who honor his basics. Tracks have clear motifs, clear ideas and directions. If you come to his game, your mind will be like my own. BLAZE tells us his stories, is believable, his own, in some moments a rock earthy, sometimes a lofty and flaming one. Of course, still with a voice that resembles a well-grown bourboun.


You can have comments on sound and production, music videos can keep you cool. But friends, music is just about light "imperfections" for me. I have the feeling that people and not machines give it to me. I'm singing, I'm walking in the streets. I read at home in my chair and think. It is at this time that the novel "The Redemption of William Black (Infinite Entanglement Part III)" is the most powerful. It has penetrated into my veins with such obvious clarity as if we were growing up together. We appreciate the same roots. I like raw and traditional heavy metal without unnecessary pathos and gilding. Maybe that's why I'm worshiping the new album of BLAZE BAYLEY to the ground, Because this is all about music for me. The power of melodies, perfect ideas, a very capable band behind your back and especially a voice, all this makes the album literally a great heavy metal orgy. nothing needs to be adde d. Excellent metal experience!

Tracklist:
01. Redeemer
02. Are You Here
03. Immortal One
04. The First True Sign
05. Human Eyes
06. Prayers of Light
07. 18 Days
08. Already Won
09. Life Goes On
10. The Dark Side of Black
11. Eagle Spirit

Share this games :

TWITTER