DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. září 2018

Home » » Recenze/review - P.H.O.B.O.S. - Phlogiston Catharsis (2018)

Recenze/review - P.H.O.B.O.S. - Phlogiston Catharsis (2018)


P.H.O.B.O.S. - Phlogiston Catharsis
CD 2018, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Jsme jenom stroje s mrtvýma očima. Jako roboti každý den vstáváme ve stejný čas, děláme stejné úkony, abychom se nakonec smáli nad nákupem v supermarketu. Zemřeme v opuštěných továrnách. Stroje mezi sebou rozmlouvají a já stojím uprostřed toho hluku. Přemýšlím, kdy se objeví stará známá smrt. Než přijde, tak si zatím poslechnu novou desku francouzských industriálních doomařů P.H.O.B.O.S.

Pracuji v továrnách celý život a novinka "Phlogiston Catharsis", poslouchaná cestou do práce, kolem jedné staré haly, se mi zaryla hodně pod kůži. Je odlidštěná, temná, pochmurná. Všude jsou ostnaté dráty a divný zápach oleje a špíny. Nálada vskutku okultní. Vypadá to, že mám co do činění se zhudebněnými černými vizemi. Nová deska je neskutečně chladná a mrazivá!"Phlogiston Catharsis" je opět hodně originálním dílem. Lze v něm zaslechnout odkazy takových kapel, jako jsou GODFLESH, BLUT AS NORD, HALO, DRUG HONKEY, AUTOKRATOR. Deska je to pomalá, plazící se jako nějaký had s kovovou tlamou. Možná jste to nevěděli, ale i stroje mají duši. Studenou a šedivou jako odpadní vody. Novinka mě postupně nahlodala, přenesla do dolních pater pod továrnu s opuštěnými stíny a postupně rozložila na prvočástice. Není to hudba pro každého, na mnohé bude až moc nihilistická a strašidelná. Jenže přátelé, takový je i život otroků, připoutaných k běžícímu pásu pro výrobu smrti. Album se velmi těžko popisuje, lepší je si poslechnout ukázky a pak se vydat na poslední cestu lemovanou zbytky uhořelých těl. Industriální doom metal, u kterého vás prostoupí temnota! Velmi dobře!


Asphyx says:

We're just machines with dead eyes. As robots get up every day at the same time, doing the same tasks, than we finally laughed over buying in the supermarket. We will die in deserted factories. The machines talk to each other and I stand in the middle of that noise. I wonder when the well known death will appear. Before it arrives, I am still listening to a new record of French industrial doom band P.H.O.B.O.S.

I've been working in factories for a lifetime, and the novel "Phlogiston Catharsis", listening to my way to work, around an old hall, got under my skin. It is devastated, dark, gloomy. Everywhere there are barbed wires and the strange odor of oil and dirt. The mood is truly occult. Looks like I'm dealing with black-guzzled visions. The new album is incredibly cold and chilling!

"Phlogiston Catharsis" is again a very original piece. You can hear links from such bands as GODFLESH, BLUT AS NORD, HALO, DRUG HONKEY, AUTOKRATOR. The album is slow, crawling like a snake with a metal mouth. Maybe you did not know it, but the machines also have a soul. Cold and gray as waste water. The novelty gradually eroded me, moved me to the lower floors under the factory with abandoned shade and gradually spread me to the primates. It's not music for everyone, it's too much nihilistic and scary. But friends, such is the life of slaves, chained to a running belt for producing death. The album is very difficult to describe, it is better to listen to the demos and then go on the last journey lined with the remains of burnt bodies. Industrial doom metal, when darkness swallow you! Very good!


Line up -
frederic sacri > distortion / keys / pulse / vox
mani ann-sitar > distortion / keys / vox
magnus larssen > subs / infras / lines / pulse

Share this games :

TWITTER