SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 7. října 2018

Home » » Recenze/review - CONVULSING - Grievous (2018)

Recenze/review - CONVULSING - Grievous (2018)


CONVULSING - Grievous
CD 2018, vlastní vydání

for english please scroll down

Běžím dál. Tělo poškrábané od hustého křoví. Jedno oko mi dávno vyteklo ven. Jsem štvaná zvěř, kus masa, čekající na svoji kořist. Padám několikrát do mokré hlíny a nemám sílu se zvednout. Musím dál. Možná je někde kousek světla. Konečně mýtina, pár záblesků nebe. Propadnu se do močálu a dusím se vlastní krví, špínou a beznadějí.

Tolik nihilismu na mě bylo zpočátku příliš. Nová deska australských CONVULSING je opět doslova spletitá. Nepropustná změť riffů, chorobného vokálu a nálad srovnatelných snad jen se smrtí v nekonečných křečí. Je to náročný poslech, cítím se opravdu jako štvaná zvěř. Za kapelou stojí jediný člověk - Brendan Sloan, který složil dílo, které ve svém stylu patří k tomu nejlepšímu, co jsem letos slyšel.


Na novince lze vystopovat mokvající odkazy na techniku GORGUTS, komplikovanost ULCERATE, nepřístupnost PORTAL, ale třeba i dávné základy INCANTATION. Deska zpočátku odradí, ale zároveň je stále natolik přitažlivá, aby vás po čase pohltila. Doporučuji poslouchat v kuse a klidu. Jen si do ruky neberte žiletky, provaz, ani sklenice plné jedu. Nic z toho není potřeba. CONVULSING s klidem totiž obstarají vše potřebné. "Grievous" je o absolutní temnotě, je chladná, šílená, zemitá a zároveň vznešená. U poslechu se vám bude vařit krev v žilách. Jen musíte mít ve svých uších předpoklady pro podobnou hnilobu. Troufám si tvrdit, že jinak ji nepochopíte. Brendan nahrál a složil dílo hodné obdivu. V některých momentech možná až moc rozvláčné, ale rozhodně devastující a zničující. Pokud jste se kdysi rozhodli žít ve stínu, tak asi víte o čem mluvím. Inferno!


Asphyx says:

I'm running away. Body scratched from thick bushes. One eye ran out of me long ago. I'm a hunted animal, a piece of meat waiting for my prey. I fall into wet soil several times and I do not have the strength to get up. I have to go on. Maybe it's a bit of light. Finally, a couple of lightning from the sky. I plunge into the swamp and drift by my own blood, dirt and hopelessness.

So much nihilism from the beginning was too much for me. The new Australian album CONVULSING is literally complicated. Immeasurable riffs, sick vocal and mood perhaps comparable to death in endless convulsions. It's a demanding listening, I really feel like a haunted animal. Behind the band is just a single person - Brendan Sloan, who has composed a piece that in his style is one of the best I've heard this year.

The novelties can be traced back to the wet references to GORGUTS, the complications of ULCERATE, the inaccessibility of PORTAL, but also the ancient foundations of INCANTATION. In the beginning, the album discourages you, but at the same time it is still appealing enough to swallow you up after a while. I recommend listening in peace and quiet. Just don’t take your razor blades, rope, or poisonous glass in your hand. None of this is needed. CONVULSING will provide everything you need with peace. "Grievous" is about absolute darkness, it is cold, mad, earthy and noble. Your blood will be boiled in the veins while listening. You just have to have the prerequisites for similar rotting in your ears. I dare say you will not understand otherwise. Brendan created and composed the work, which is worthy of admiration. In some moments, perhaps too long-winded, but certainly devastating and destructive. If you once decided to live in the shade, you probably know what I'm talking about. Inferno!


Tracklist:
1. Beaten 10:33
2. Inert 07:50
3. Relent 08:09
4. Were 05:02
5. Strewn/Adrift 09:49
6. No Dreaming (Porcupine Tree Cover) 08:19

band:
Brendan Sloan - Everything

Share this games :

TWITTER