Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 19. října 2018

Home » » Recenze/review - TERRORIZER - Caustic Attack (2018)

Recenze/review - TERRORIZER - Caustic Attack (2018)


TERRORIZER - Caustic Attack
CD 2018, The End Records

for english please scroll down

Svět se řítí do záhuby, píší ve zprávách neustále častěji. Lidé čumí raději do mobilů, než potkávají druhé. Ledovce tají, planeta se otepluje. Někde zase začala válka, umírají tisíce nevinných. Tupá lůza, vláda většiny, staletími ověřené vzorce chování přestávají fungovat. Chemické zbraně, političtí vězni, smrt v přímém přenosu. Hamburger z mrtvého těla, nenávist plodí nenávist. Novodobá šlechta vládne, jsme jen loutky, s rozhledem zvířat. Někdy mám sto chutí vzít do rukou kladivo a rozmlátit všechny obrazovky kolem.Přiznám se, že ve znovuzrození death grindových TERRORIZER jsem už vůbec nedoufal. Když jsem se dozvěděl, že bude nová deska, byl jsem stejně skeptický. Málokdo dovede oživit ducha starých časů. Petemu "Commando" Sandovalovi se to podařilo. S malými výhradami, ale povedlo. Novinka je surová, nepostrádá potřebný náboj a prašivinu. Kobercové nálety Mr. Sandovala doplnila kytara Lee Harrisona z MONSTROSITY a chorobného vokálu s basou se ujal Sam Molina. Výsledkem není nijak převratné dílo. Každopádně se ale jedná o pořádný kus syrového masa. Za sebe musím říct, že mi velmi chutná.Na "Caustic Attack" dostanete přesně to, co od TERRORIZER očekáváte (směs namíchanou z podobných ingrediencí jako NAUSEA, NAPALM DEATH, REPULSION, CARCASS). Asi tunu neurvalých skladeb, napěchovaných do necelé tři čtvrtě hodiny. To je moje asi jediná lehká kritická připomínka. Deska je na hraný styl možná až moc dlouhá. Ale tak, proč si neužít větší porci morbidity, že ano? Bicí stále dominují, nováček za mikrofonem má hlas jak vytažený odněkud z hrobu. Účel je splněn. Na nějaký čas zapomínám na všechnu lidskou špínu, která nás obklopuje, jsem oproštěn od všeho zlého a jen si užívám hudbu. Mnozí budou očekávat převratné dílo, to se nekoná, ale garantuji vám, že sekáček na maso budete mít opět zaseknutý přesně doprostřed čela. A o to jde především. TERRORIZER stále devastují, ničí, koušou a kopou kolem sebe jako splašení koně. Líbí se mi jako vždy skvělý obal (Timbul Cahyono), o zastřeném surovém zvuku netřeba diskutovat. Provedení je, stejně jako obsah v naprostém pořádku. Bolí to? Ano, víc pro mě netřeba. Nehledě na to, že podobnou desku jsem potřeboval slyšet už dlouho. Skvělá práce a krásné vzpomínky na přelom 80. a 90. let! Masakr!Asphyx says:

The world is rushing to ruin, it's writing in news more and more often. People prefer to watch mobile phones rather than meet others. The glaciers are melting, the planet is warming. Sometimes war has started, thousands of innocents are dying. Blunt mob, majority rule, centuries-old behavioral patterns cease to work. Chemical weapons, political prisoners, death in live stream. Hatred generates hatred. The modern nobility rules, we are just puppets, with the view of the animals. Sometimes I ha ve the u rge to put a hammer in my hands and distract all the screens around.

I admit that in rebirth of death grinders TERRORIZER I did not hope anymore. When I heard that would be the new record, I was just as skeptical. Few people can revive the spirit of old times. Pete "Commando" Sandoval was successful. With little notes, but he managed it. The new album is raw, it does not have the necessary charge and dust. Mr. Sandoval complemented Lee Harrison - guitarist from MONSTROSITY and Sam Molin as chorus vocal with bass. The result is not a revolutionary work. But in any case, it is a good piece of raw meat. I have to say to myself that it is very tasty.


At "Caustic Attack", you get exactly what you expect from TERRORIZER (blended with similar ingredients like NAUSEA, NAPALM DEATH, REPULSION, CARCASS). Probably a ton of tough tracks, packed in less than three quarters of an hour. This is probably my only slight critical remark. The album is maybe too long for this style. But then, why not enjoy a larger portion of morbidity, right? The drums still dominate, the novice behind the microphone has a voice as pulled out of the grave. The purpose is achieved. For some time I forget about all the human dirt that surrounds us, I'm free of all evil and just enjoying music. Many will expect anunbelievable work, it is not the case, but I guarantee you that the meat cutter will again be stuck in the middle of your forehead. And that's what it is all about. TERRORIZER still devastate, destroy, biting and kicking around like crazy horse. I always like a great cover (Timbul Cahyono) and there is no need to discuss the raw sound. Execution is, as well as content in perfect order. It hurts? Yes, I do not need more. Notwithstanding the fact that I needed to hear a similar record for a long time. Great work and beautiful memories at the turn of the 80s and 90s! Massacre!

Tracklist:
01. Turbulence
02. Invasion
03. Conflict and Despair
04. Devastate
05. Crisis
06. Infiltration
07. The Downtrodden
08. Trench of Corruption
09. Sharp Knives
10. Failed Assassin
11. Caustic Attack
12. Poison Gas Tsunami
13. Terror Cycles
14. Wasteland

band:
Pete "Commando" Sandoval, Lee Harrison, and Sam Molina

Share this games :

TWITTER