Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 6. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - HATE ETERNAL - Upon Desolate Sands (2018)

Recenze/review - HATE ETERNAL - Upon Desolate Sands (2018)


HATE ETERNAL - Upon Desolate Sands
CD 2018, Season of Mist

for english please scroll down

Někdy si připadám jako bájný písečný červ Olgol Chorchoj. Zavalen tunami žhavého písku, zmítám se mezi přemírou informací dnešního světa. Útočí na mě ze všech stran. Jako divocí prokletí psi. Jako sama Smrt. Raději unikám do záhrobí, bloudit mezi stíny. Vyhledám opuštěnou kobku, nasaji do plic hnilobný vzduch a mezi prsty prosévám svůj vlastní prach. Zapínám na přehrávači play a nekonečnými chodbami podsvětí se rozezní jako nějaké morbidní ozvěny nové skladby amerických death metalistů HATE ETERNAL. Zahalím se do temnoty a kroutím se bolestí jako písečný červ.

Ano, nové album "Upon Desolate Sands" je pro mě hodně bolestivou záležitostí. Člověk má při poslechu pocit, jakoby se šel poklonit k pekelnému trůnu sestaveného z vlivů MORBID ANGEL (éra se Stevem Tuckerem) a IMMOLATION. HATE ETERNAL mi letos připadají o hodně víc temnější a rouhavější, než na předešlých albech. "Upon Desolate Sands" se kolem mě kroutí, plazí jako černý had. Jeho tlama je otevřená dokořán a je plná zloby, jedu a smrti. Kousne mě do krku a do žil mi začne pomalu pronikat prastarý, základní americký death metal v dokonalé podobě. HATE ETERNAL se, zaplať Satan, vyhnuli zbytečným preludiím, sází spíše na pochmurnou stavbu a strukturu skladeb, mocný vokál (Erik Rutan) a devastující riffy (a poctivě masakrující zvuk celkově). Ne, album opravdu není ničím novátorské, ani převratné. Je to jen a jen dobře. Z každého tónu je cítit touha po apokalypse, po zničení všeho živého. Vše je perfektní, propracované, chybí snad jen větší dávka živočišnosti. Slyšel jsem jednou, při svých návštěvách Hádovy říše, samotnou symfonii zla. Troufám se tvrdit, že HATE ETERNAL se povedlo přijít s deskou, která bourá zdi stejným způsobem. Je krásnou ukázkou toho, že i v dnešní době má death metal stále co říct. Smrt čeká na každém rohu, nakonec z nás zbude jen prach a pár kostí. Američané dokáží urychlit procesy hnití lidského těla i myšlenek a proto ode mě dostávají jen samá skvělá doporučení. Inferno! Smrt! Vynikající!Asphyx says:

Sometimes I feel like the mythical sand worm Olgol Chorchoj. Boggled down by tons of hot sand, I am struggling to overpass the information of today's world. They attack me from all sides. Like a wild cursed dogs. Like Death itself. I'd rather escape into the graves, wandering through the shadows. I search for a deserted cell, breathing rotten air by my lungs and sift my own dust between my fingers. Turning on the play button on my player and the infinite corridors of the underworld sounds like a morbid echo of the new record of American death metallers HATE ETERNAL. I shrug into the darkness and shudder like a sandworm.

Yes, the new album "Upon Desolate Sands" is a very painful matter for me. One has a feeling while listening as going to bow to the hellish throne composed of the influences of MORBID ANGEL (era with Steve Tucker) and IMMOLATION. HATE ETERNAL this year is much darker and more profane than on the previous albums.


"The Desolate Sands" is twisting around me, crawling like a black snake. Mouth open wide and full of anger, poison and death. It bites me in the throat, and to my veins begins to penetrate ancient basic American death metal in perfect shape. HATE ETERNAL ( thank you Satan) avoided unnecessary preludes, it's more about the gloomy structure and song structure, a powerful vocal (Erik Rutan) and devastating riffs (and a fairly massacre sound overall). No, the album really is nothing new or revolutionary. It's just fine. From each tone is possible to felt desire for apocalypse, after the destruction of all living things. Everything is perfect, sophisticated, missing perhaps a larger dose of animality. I heard once, during my visits of Hades Empire the own symphony of evil. I dare say that HATE ETERNAL managed to come up with an album that breaks the wall in the same way. It's a beautiful demonstr ation th at even today, death metal still has something to say. Death is waiting on every corner, on the end from us left just dust and a few bones. Americans are able to speed up the processes of rotting the human body and thoughts, and therefore they receive only great recommendations from me. Inferno! Death! Excellent!Tracklist:
1. The Violent Fury
2. What Lies Beyond
3. Vengeance Striketh
4. Nothingness of Being
5. All Hope Destroyed
6. Portal of Myriad
7. Dark Age of Ruin
8. Upon Desolate Sands
9. For Whom We Have Lost


band:
Erik Rutan - Guitars, Vocals 
J.J. Hrubovcak - Bass 
Hannes Grossmann - Drums

Share this games :

TWITTER