DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 19. prosince 2018

Home » » Recenze/review - ETERITUS - Order of Death (2018)

Recenze/review - ETERITUS - Order of Death (2018)


ETERITUS - Order of Death
CD 2018, Deformeathing Production

for english please scroll down

Polámané kosti, prašivý odér shnilých ostatků. Rakve, poházené kolem. Neznalému člověku by se ihned zvedl žaludek a zalkl by se hnisem. My, kdo věříme ve starý plesnivý death metal, pookřejeme. Tahle kobka by mohla vyprávět dlouhé příběhy plné utrpení, strachu, chladných těl i smrti. Každý návštěvník projde postupně několika fázemi rozkladu. Umírání, přechod na druhou stranu do země stínů, pomalé odpadávání masa od kostí, přeměna v prach a nakonec následuje hudba ETERITUS. Polské ozvěny ze záhrobí.

V pořadí druhé dlouhohrající album s názvem "Order of Death" je dokonalou esencí procesů, které následují po vaší smrti. Hnilobou zavánějící zvuk, vokál nasáklý chorobami a riffy, které opravdu lámou kosti. Už jste někdy drtili palicí staré lebky? Pokud ne, tak máte možnost."Order of Death" je albem, které čerpá z toho nejlepšího death metalu z devadesátých let. Skandinávská škola se zde potkává s holandskou i britskou. Není to ale tolik důležité, hlavní je způsob, jakým ETERITUS tyto smrtící vlivy uchopili. Nahrávka je neskutečně uvěřitelná, opravdová, rezavá jako surové železo, tlející ve starých hrobech. Pokud jste někdy měli sněť, případně se vám zanítil dlouho neléčený vřed, tak asi víte, o čem mluvím. Dáma s kosou stojí na každém rohu a čeká na jakékoliv vaše pochybení. Stačí chvilka nepozornosti a přijde si pro vás. Pokud se chcete připravit na to, co bude následovat po životě, tak poslouchejte desku "Order of Death". Vezměte kladivo a vydejte se se sluchátky na uších do nejbližší kostnice. Poctivá smrtící práce, kterou předvádějí s elegancí starých hrobníků ETERITUS, musí být náležitě oceněna. Důkazem, že se jedná o skvělý smrtící kov, je pro mě mrazení v zádech, chlad pronikající do morku kostí a mozek, vařící se ve vlastní šťávě. Old school death metal, u kterého shnijete zaživa!


Asphyx says:

Broken bones, scorching odors of rotten remains. Coffins around. To someone would immediately turn his stomach and bite with pus. We who believe in an old moldy death metal will be slaughtered. This cell could tell long stories full of suffering, fear, cold bodies, and death. Each visitor will go through several phases of decay. Dying, track to the other side to the empire of shadows, slow dropping of flesh, turning into dust and eventually following ETERITUS music. Polish echoes from the tombs.

The second long-running album called "Order of Death" is the perfect essence of the process that follows after your death. A rotten sound, a vocal squeezed with diseases and riffs that really break the bones. Have you ever crushed old skulls? If not, you can.


"Order of Death" is an album that draws from the best death metal of the 1990s. Scandinavian school meets Dutch and British school. But this is not so important, the main thing is how ETERITUS grasped these deadly influences. The recording is incredibly believable, real, rusty as the raw iron melting in the old tombs. If you ever had a sneezing or if you have a long-lasting ulcer, then you probably know what I'm talking about. A lady with a scythe stands on every corner and waits for any of your mistakes. Just a moment of inattention and she will come for you. If you want to get ready for what's after life, so listen "Order of Death". Take the hammer and head to the nearest ossuary. The honest deadly work performed by the Eteritus must be appropriately valued. Evidence that this is a great lethal metal is for me cold in my back, the cold penetrating through the bon es and the brain boiling in its own juice. Old school death metal, which let you rotten while you live!

o ETERITUS na DEADLY STORM ZINE/ about ETERITUS on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
1. Brain Grinder
2. Endless Grace
3. Phlogiston
4. We The Primal
5. When On High
6. Cosmic Catastrophe 
7. Devil's Hammer
8. Inhale, Don't Breathe Out

band:
Liam Tailor - Vocals/Guitar
Crowley - Guitar
Greg - Bass
Nitro - Drums

Share this games :

TWITTER