Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 23. března 2019

Home » » Recenze/review - DOOMBRINGER - Walpurgis Fires (2019)

Recenze/review - DOOMBRINGER - Walpurgis Fires (2019)


DOOMBRINGER - Walpurgis Fires
LP/CD 2019, Nuclear War Now! Productions

for english please scroll down

Až se jednou rozpadneme v prach, tak už po nás nikdo nebude nic chtít. Až se jednou rozpustíme a vypaříme, už budeme mít navěky klid. Než se tak ale stane, tak musíme dál bojovat s temnými silami, vzývat oheň a černou energii. Cítím v kostech chlad, hniji za živa. Mé oči změnily barvu a už dávno nejsou oknem do duše. Jsem prokletý, uhranutý, stržený do nekonečného víru smrti. Poslouchám novou desku polských DOOMBRINGER.

Pustili mi žilou, odřízli několik živých tkání. Přidávám volume, prodírám se skrz temnou pavučinu riffů. Beru do rukou svoji vlastní lebku, rozmlouvám s odvrácenou stranou mysli. DOOMBRINGER probudili démony, spálili zem, zničili vše živé. Takhle zní ozvěny z onoho světa!"Walpurgis Fires" jiskří stejným způsobem jako nejlepší desky kapel MORTUARY DRAPE, BEHERIT, MORBID ANGEL, NECROMANTIA, VARATHON, DEGIAL, GRAVE MIASMA, NECROS CHRISTOS, DEAD CONGREGATION, LVCIFYRE. To ale není tak podstatné, hlavní je, že novinka zní originálně, má svůj zastřený zvuk, asi tunu skvělých černých nápadů. Jakoby mě doopravdy někdo proklel a strhl do vlastního hrobu. Ze skladeb doslova tryská na všechny strany zlo a nenávist. DOOMBRINGER jsou jako čerstvě probuzená sopka, která chrlí oheň, síru a smrt. Jejich hudba mi pronikla do žil postupně, pomalu, rostla jako nějaký zákeřný vir každým poslechem. Polským nihilistům se povedlo doopravdy přenést do své hudby zákeřné ozvěny ze záhrobí, jiskru, která zažehla spalující a nekompromisní oheň. Líbí se mi i produkce, obal, vše je neskutečně syrové, surové a uvěřitelné. Kniha smrti byla otevřena na stránkách, které patří k těm nejkrutějším. Modlíme se k obráceným křížům a stále dokola posloucháme "Walpurgis Fires". Na vlastní kůži jsem poznal, co znamená inferno. Vynikající death/black metalové album, u kterého budete rozmlouvat s nemrtvými! Peklo!


Asphyx says:

Once, when we fall apart into dust, nobody will want from us anything. Once, when we dissolve and evaporate, we'll have peace forever. But before this all will happen, we must continue in fighting with the dark forces, invoke fire and black energy. I feel a cold in my bones; I am rotting in the flesh. My eyes have changed color, and they are no longer a window to the soul. I'm cursed, bewitched, indrawn into the endless vortex of death. I'm listening to a new album of Polish DOOMBRINGER.

They draw blood from my vein, cut off some living tissues. I'm adding 'volume' and struggling through the dark web of riffs. I am taking my own skull into my hands, and talking to the dark side of my mind. DOOMBRINGER awakened the demons, burned the ground, destroy everything living. This is exactly how the echoes from the otherworld sound!

“Walpurgis Fires” sparkles by the same way as the best albums of MORTUARY DRAPE, BEHERIT, MORBID ANGEL, NECROMANTIA, VARATHON, DEGIAL, GRAVE MIASMA, NECROS CHRISTOS, DEAD CONGREGATION, LVCIFYRE. But this is not so important, the main attribute of the new record is that it sounds original; it has its clouded sound, and about a ton of great black ideas. As if somebody really cursed me and pulled into his own grave. Evil and hatred literally spring forth from all the songs. DOOMBRINGER is like a freshly awakened volcano that is spewing out fire, sulfur, and death. Their music penetrated my veins gradually, slowly; it grew like some kind of insidious virus with every listening. The Polish nihilists really managed to bring into their music insidious echoes from the underground, a spark that ignited a burning and uncompromising fire. I also like production, cover art; everything is incredibly raw, brutal and believable. The book of death was opened on pages that belong to the cruelest. We pray to the inverted crosses and listen to "Walpurgis Fires" over and over again. I experienced what inferno means on my own skin. Excellent death/black metal album with which you will talk with the undead! Hell!

band:
Medium Mortem,
Sepulchral Ghoul,
Old Coffin Spirit,
Tribes of the Moon

Share this games :

TWITTER