SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. července 2019

Home » » Recenze/review - DISOWNING - Human Cattle (2019)

Recenze/review - DISOWNING - Human Cattle (2019)


DISOWNING - Human Cattle
CD 2019, XenoKorp

for english please scroll down

Na světě je ještě hodně společností, kde jsou lidé zotročováni. Šikanováni za obyčejné projevy svobody, za svůj názor, za to, že chtějí žít. Šedá masa, dav, bičovaný nesmyslnými příkazy, vysávání energie, veřejné popravy, pracovní tábory. Lidé jsou ovládáni jedním chorým mozkem, jsou jen hračkami v rukou zvrhlých jedinců. Je jednoduché říci, aby šli a roztrhli řetězy, je jednoduché filozofovat nad plným talířem. Věřte ale tomu, že jednou se všechna ta čísla, pod kterými se ukrývají životy, vzbouří a pak se budete divit. Modly budou strženy a všechno spáleno na popel.

První dlouhohrající album mezinárodního uskupení DISOWNING (kapela má na svém kontě ještě EP "Battle of Neverness"  z roku 2018) na mě působí doopravdy jako takový spouštěč, poslední kapka, kterou potřebují lidé, aby pozvedli svoji hlavu a vyšli do ulic. Já vím, násilí plodí násilí, ale občas to bez něj nejde. A když se jedná o hudbu, která nikomu neubližuje, tak o to lépe. "Human Cattle" je pro mě velkým překvapením. Deskou, které dokáže rozervat řetězy i srdce.


Jedná se přesně o ten mocný death metal, s parádně temnými nástupy, pobublávajícím spodkem a hlasem, u kterého si říkáte, že musel být několikrát propláchnut lávou. Najdete zde vlastně vše, co dělá dobré album vynikajícím - skvělý zvuk, obal, spoustu nápadů, navíc pak drive a sílu. Stylově lze nahrávku přirovnat možná k HATE ETERNAL, IMMOLATION, ale třeba i BLOODBATH. Základem je klasický death metal, ale kapela se nebojí ani progresivních výletů, techniky. Z poslechu si odnáším vždy spoustu různých nálad a pocitů. Jakoby přede mnou opravdu ožívaly příběhy dlouho nespravedlivě vězněných a ponižovaných, kteří se rozhodli povstat a začít žít. Vnímám hudbu hlavně srdcem a "Human Cattle" je pro mě obrovským překvapením. Mám vždy obrovskou chuť praštit se vším a roztrhnout řetězy. Život je boj, který často končí špatně, ale podobné počiny ve mě probouzejí naději. Nová deska je pestrá, bolestivá, inteligentní, temná, chladná a vřelá zároveň. Co si přát víc? Myslím, že asi nic. Vynikající death metal, ukovaný z těch nejlepších slitin! Excelentní!Asphyx says:

There are still many companies in the world where people are enslaved. Bullying for ordinary expressions of freedom, for their opinion, for wanting to live. Gray rubble, crowd whipped with nonsensical commands, vacuuming energy, public executions, labor camps. People are controlled by one sick brain, they are just toys in the hands of degenerate individuals. It's easy to say to go and tear the chains, it's easy to philosophize over a full plate. But believe that once all those numbers that hide lives will revolt and then you will surprised. The idols will be torn down and everything burned to ashes.

The first long-length album of the international band DISOWNING (the band has the EP "Battle of Neverness" from 2018) is really work as a trigger for me, the last drop people need to raise their heads and go out on the streets. I know, violence produces violence, but sometimes it doesn't work without it. And when it comes to music that doesn't hurt anyone, it makes it even better. "Human Cattle" is a big surprise for me. An album that can tear chains and hearts.


It is precisely this powerful death metal, with great dark entrances, a puffing bottom and a voice that you think must have been flushed several times with lava. You will actually find everything what makes a good album excellent - great sound, cover, lots of ideas,then drive and power. Is possible to compare this recording to HATE ETERNAL, IMMOLATION, but also BLOODBATH. The basis is classic death metal, but the band is not afraid of progressive trips, techniques. I always get a lot of different moods and feelings while listening it. As if the stories of long, unjustly imprisoned and humiliated people, who have decided to rise up and begin to live, have really come to life. I perceive music mainly by heart and "Human Cattle" is a huge surprise for me. I always have a huge desire to hit everything and tear the chains. Life is a fight which often ends badly, but similar actions awaken hope in me. The new album is varied, painful, intelligent, dark, cool and warm at the same time. What more could you want? I guess nothing. Excellent death metal, made of from the best alloys!


Tracklist:
1. Ghost Area 04:11 
2. Battle of Neverness 03:47 
3. Another Piece in My Collection 04:24 
4. Intoxicated by This Illusion 03:47 
5. Suffocated by My Walls 03:49 
6. The Servants of Chaos 03:37 
7. Inner Emptiness 03:27 
8. Alone on This Dark Path 04:44 
9. Human Cattle 03:01 
10. The Storm Before the Storm 05:01

band:
Vocals : Jesus "The Butcher"
Guitar : PeB
Guitar : Jérôme
Bass : Adrien
Drums : Max


Share this games :

TWITTER