DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 14. července 2019

Home » » Recenze/review - MELANCHOLY PESSIMISM - Democracy War Crusade (2019)

Recenze/review - MELANCHOLY PESSIMISM - Democracy War Crusade (2019)


MELANCHOLY PESSIMISM - Democracy War Crusade
CD 2019, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Už zase tančím na ostrých čepelích nabroušených nožů. Kolem pobíhají zděšení lidé, poplach vypukl před necelou minutou. Také cítíte to chvění, tu nenávist, paniku a strach? Vzduchem se vznáší pachuť smrti. Kdo někdy nezažil šílený dav, nepochopí. Poplach! Stav ohrožení, marně vzpomínám, co mě kdysi učili ve škole. Nakonec umírám vyfocený na zeď  po jaderné katastrofě. Konečně je klid. Mrtvo a ticho. Pak někdo pustí do éteru novou desku moravských MELANCHOLY PESSIMISM.

Nutno rovnou napsat, že se jedná o návrat ve velké stylu. Jakoby byla kapela uložena těch dlouhých devět let ve starém hrobě a čerpala energii. Tu potom zhmotnila na novince "Democracy War Crusade". Mám pocit, že přede mě někdo rozsypal rozbité sklo a já opravdu tančím bosý na ostrých střepech. Už jen těch nálad, emocí, různých zvratů, lehkých experimentů, ale hlavně tlaku, síly a bolesti - tohle všechno na nové nahrávce najdete ve velké míře. Navíc perfektně zahrané.


Na MELANCHOLY PESSIMISM mě vždy fascinovalo, jak si dokážou hrát s atmosférou, že se nebojí říznout přímo do živého, pak také medvědí řev páně Vlasty Killyho Mahdala. O bicích a krutě morbidní souhře kytar nemluvě. Do alba se nedostanete ihned, asi to ani nebylo účelem, jednotlivé vrstvy vylezou na povrch postupně, člověk se ani chvilku nenudí. K tomu si připočtěte brutální zvuk  (konečně taky jednou pořádně slyším basu), perfektně vyvedený obal a najednou před sebou máte CD, které nelze nemilovat. Hergot, proč to nenapsat na rovinu, pod "Democracy War Crusade" jsou zkrátka podepsáni skvělí muzikanti, kteří jdou za svým cílem jako naštvaný pitbull. Z desky na všechny strany cáká talent, chuť hrát, odhodlání to do nás narvat pod tlakem. Už zase svolávají do krytu. Lidé jsou nepoučitelní. Mám toho plné zuby, zůstávám i při náletu venku. Užívám si jednotlivé riffy, melodie, tu pradávnou sílu, ty ostré kousky střepin, které se mi zarývají do mozku. Tohle je death metalový návrat roku, krvavý otisk, kterého se jen tak nezbavím. Přiznávám, jsem z nového alba nadšený. Působí na mě jako granát, který mi právě vybuchl v rukou. Technický death metal v podání MELANCHOLY PESSIMISM přežije i jadernou katastrofu! Vynikající záležitost!


Asphyx says:

I dance on sharp blades of sharpened knives again. People scare around, the alarm broke out less than a minute ago. Do you also feel trembling, hatred, panic and fear? There is a taste of death in the air. Whoever has never experienced a mad crowd will not understand. Alarm! The state of danger, I vainly remember what once taught me at school. Eventually, I am dying on the wall after a nuclear disaster. Finally, it is quiet. Dead and silence. Then someone releases a new album of Moravian MELANCHOLY PESSIMISM to the air.

It is necessary to write directly that it is a return in great style. As if the band had stored those long nine years in the old grave and drew energy. Then materialized it on the new album "Democracy War Crusade". I feel like somebody threw broken glass front of me and I really dance barefoot on sharp sherds. Just those moods, emotions, different twists, light experiments, but most of all pressure, strength and pain - all of this you can found on a new record in a great deal. In addition, perfectly played.

I have always been fascinated by MELANCHOLY PESSIMISM how they can play with the atmosphere, they are not afraid to cut straight into the live, then also the bear roar of Mr. Vlasta Killy Mahdal. Not to mention the drums and the harshly morbid interplay of guitars. You can't get into the album right away, it probably wasn't even the purpose, the individual layers climb to the surface gradually, you don't get bored for a while. Add to this a brutal sound (I can also hear the bass once), a perfect cover and suddenly you have a CD that can't be loved. Damn, why not write it straight, under the "Democracy War Crusade" are simply signed great musicians who go to their aim as angry pitbull. Talent, the desire to play, the determination to put us under the pressure squirt from album to all sides. They're returning to the calling us to the shelter again. People are incorrigible. I'm full of it, I am staying out while air raid is happening. I am enjoying individual riffs, the melodies, the ancient power, the sharp pieces of shrapnel I got into my brain. This is the death metal return of the year, a bloody print that I won't get rid of. I admit, I'm excited about the new album. It have impact on me as a grenade that just exploded in my hands. MELANCHOLY PESSIMISM's technical death metal will survive a nuclear disaster! Excellent business!

Tracklist:
1. Humanitarian Brutality 
2. Church Revelations 
3. From Battle Screen To Battlefield 
4. Squandered Thirsty Earth 
5. Burning Symbol 
6. Democracy War Crusade 
7. We Are What We Eat 
8. Feel The Crack Of Doom 
9. Give Us Your Blood We Will Give You Freedom 
10. Gender Chaos

band:
Vlasta Killy Mahdal - vocals, former member since 1992
Richard Kocur Kocourek - bass guitar, former member,guitarist 
since 1992- 96, 2008 to date
Mara Sykora - drums, since 2017,(ex Mincing Fury, Makrab, Deep 
Throat and Psychopatic Sadism)
Michal Miguel Růžička - kytara, since 2017, (ex Shaark, DMC)

http://bizarreleprous.cz/
Share this games :

TWITTER