Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. srpna 2019

Home » » Recenze/review - DESECRESY - Towards Nebulae (2019)

Recenze/review - DESECRESY - Towards Nebulae (2019)


DESECRESY - Towards Nebulae
CD 2019, Xtreem Music

for english please scroll down

Mrazivé ráno, tma ještě neodešla. Pod nohami křupe sníh a lampy blikají strachem. Ve vzduchu se vznáší zvláštní temná atmosféra. Říkali, že ji miloval celý život, přesto ji rozsekal a já tu teď ohledávám zmrzlou mrtvolu. Má pořád děs v očích, jakoby nevěřila, že by byl něčeho takového schopný. Celý děj je doplněn samotným vrahem, houpajícím se uprostřed místnosti. Místo plné strachu, bolest a beznaděje, je tohle opravdu konec? A proč spousta dobrých lidí končí špatně? Ve smrti není žádná spravedlnost, jenom temnota.

Odvedl jsem kus práce a potřebuji si chvilku odpočinout. Nasazuji sluchátka a pouštím si novou desku maniaků DESECRESY. Právě nakládají mrtvá chladná těla. Pohřebáci vtipkují, jinak by se ze své práce zbláznili. Musím pryč, vyčistit si hlavu. Bloudím zasněženými ulicemi, našlapuji tiše. Jako bych při poslechu najednou za každým rohem viděl krev, vražda je naší každodenní součástí. Tahle deska je o smrti, o temnotě, o životě, co dávno skončil, přesto pokračuje v temné podobě dál.Spousta překapaného zla, nenávisti, chladu, smrti, samoty, je v nové desce "Towards Nebulae" opět zastoupeno ve velké míře. DESECRESY na to jdou podobným způsobem jako to dělají třeba takoví HOODED MENACE, ATARAXY, INCANTATION, SLUGATHOR. Drželi jste v rukou někoho, kdo právě umírá? Sledovali jste s napětím jeho dech, modlili se, aby se hrudník stále zvedal? Potom asi víte, o čem píšu, protože všechno tohle je cítit i z nové desky. Finové si mě podmanili postupně, přetvořili si mě k obrazu svému. Směs ryzího death metalu, prašiviny a ledového doomu mi dělala vždycky dobře na mé staré srdce. První hospoda, všichni už rozebírají ranní smrt. Musím si dát něco ostřejšího a přidat hlasitost do sluchátek. Není lehké se dívat do očí mrtvým lidem, není lehké pohřbívat nevinné. Snad najdou spočinutí, stejně jako já poslechem "Towards Nebulae". Vynikající záležitost, která zní jako ozvěny ze záhrobí!Asphyx says:

Frosty morning, the darkness hasn't left yet. Snow is crunching under the feet, and the lamps flash are blinking with fear. There is a strange dark atmosphere in the air. They said he had loved her all his life, but he had chopped her up, and now I'm checking out a frozen corpse. She still has horror in her eyes, as if she didn't believe he was capable of such a thing. The whole story is complemented by the murderer himself, swinging in the middle of the room. Instead of fear, pain and hopelessness, is this really the end? And why do many good people end up badly? There is no justice in death, only darkness.

I did a lot of work and I need a little rest. Putting on headphones and playing a new album of maniacs DESECRESY. They're loading dead, cold bodies. The pallbearers talk jokes, otherwise they would go crazy from their work. I have to go, to clear my head. I wander through the snow-covered streets, walking quietly. Seems to me I see blood on every corner while listening this music, murder is our daily part. This record is about death, darkness, about life that ended long time ago, but still continues in dark form.

Lots of evil, hatred, cold, death, loneliness is again widely represented on the new album "Towards Nebulae". DESECRESSES go for it in a similar way as HOODED MENACE, ATARAXY, INCANTATION, SLUGATHOR. Did you ever hold the hand of someone who is dying? Did you follow his breath with tension, praying that his chest would still rise? Then you probably know what I'm writing about, because all this can be felt from the new album. The Finns conquered me gradually, transforming me into their own image. A mixture of pure death metal, scum and icy doom always made me feel good at my old heart. First pub, everyone's discussing morning death. I need to get something sharper and add volume to my headphones. It is not easy to look into the eyes of dead people, it is not easy to bury the innocents. Perhaps they will find a rest, just like me, by listening to "Towards Nebulae". Excellent work which sounds like echoes from the grave!


tracklist:
1. The Gate 
2. Trophies of Death 
3. Only Mist Drifts 
4. Fringes of Existence 
5. Endless Swamp 
6. Sediments of Blood 
7. The Dead Language 
8. The Damned Expedition 
9. Transfiguration March 
10. Unbeknownst to Mortals 
11. Forms in Echos

Share this games :

TWITTER