DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 14. září 2019

Home » » Recenze/review - CREEPING FLESH - Into the Meat Grinder (2019)

Recenze/review - CREEPING FLESH - Into the Meat Grinder (2019)


CREEPING FLESH - Into the Meat Grinder
CD 2019, Growls from the Underground

for english please scroll down

Možná se zpočátku trošku bojím, přeci jen, každé setkání s mrtvými nebývá příjemné, ale zvědavost nakonec zvítězí. Tahle rakev byla ukryta až v poslední kobce. Říkali se o ní strašidelné legendy o padlých kněžích, o prokletí, o nekonečném strachu a temnotě. Opatrně jsem nadzvedl víko a nedělo se nic. Tedy zpočátku. Po chvíli jsem zemřel strachy, měl jsem pocit, že jsem otevřel Pandořinu skříňku. Na dně leželo nové CD švédských maniaků CREEPING FLESH

Píšu to stále dokola, ale myslím si, že death metal musíte hrát srdcem. Není jiné cesty, hniloba, smrt, tma, chlad, se nedají ničím nahradit. Měla by vám ztuhnout krev v žilách, měly by kolem popraskat všechny rakve, měli byste mít děs v očích. Švédi ve svých textech uctívají válečná témata a ta jsou slyšet i z jejich syrové hudby. Novinka mě ihned přenesla na bojiště a do zákopů. "Into the Meat Grinder" je opatřeno velmi dobrým zvukem, obalem i nápady. Volně inspirováno kapelami typu BOLT THROWER, JUNGLE ROT, OBITUARY, BLOODBATH, vás rozdrtí jako tank. Hřbitovy jsou plné hrdinů, kteří bojovali za něco, čemu věřil někdo jiný. Troufám si tvrdit, že ze skladeb válka doslova cáká na všechny strany. Jako krev z proříznuté tepny, jako mozek, rozstřelený na malé kusy. Death metal nebývá o hezkých věcech, musí z něj být cítit bolest a to umí CREEPING FLESH na výbornou. Každý den pochodují někde na Zemi další zástupy na smrt a tahle deska by jim klidně mohla hrát do rytmu jejich kroků. Na zteč! Zamířit, pal! První oběti nenávisti padají k zemi. Album probouzí armádu nemrtvých, kteří zahynuli na všech bojištích světa. Jednou se přijdou pomstít! Za všechny křivdy, za bolest, za zbytečnou smrt. "Into the Meat Grinder" je death metalovou deskou, která má neskutečně chladnou atmosféru a rozemele vás na prach! Skvěle!


Asphyx says:

Maybe at first, I am a bit afraid, after all, every encounter with the dead is not pleasant, but curiosity will eventually prevail. This coffin was hidden in the last dungeon. There were spooky legends about fallen priests, about curse, about endless fear and darkness. I carefully lifted the lid and nothing happened. Initially. After a while I died by fear, I had a feeling as I opened Pandora's box. At the bottom was a new CD of Swedish maniacs CREEPING FLESH.

I write it over and over again, but I think you have to play death metal with your heart. There is no other way, rot, death, darkness, coldness can't be replaced by nothing. It should stop your blood in your veins, all the coffins should crack, you should have terror in your eyes. The Swedes in their lyrics worship war themes and they can be heard from their raw music. The new album immediately brought me to the battlefield and to the trenches.

"Into the Meat Grinder" has very good sound, cover and ideas. Loosely inspired by BOLT THROWER, JUNGLE ROT, OBITUARY, BLOODBATH, you will be crushed like by a tank. The cemeteries are full of heroes fighting for something what they believed. I dare say that from the songs the war literally splashes in all directions. Like blood from a severed artery, like a brain blasted into small pieces. Death metal is not about nice things, it must feel pain and it can make CREEPING FLESH excellent. Every day, more crowds march to death somewhere on Earth, and this record could easily play the rhythm of their footsteps. Go! Aim, fire! The first victims of hate fall to the ground. The album awakens an army of undead who have died on all the battlefields of the world. One day they will come to avenge! For all grievances, for pain, for useless death. "Into the Meat Grinder" is a death metal record that has an incredibly cool atmosphere and will grind you to dust! Great!


Track list:
1. Tank Corps Unleashed (feat. Jonny Pettersson)
2. Black Twisted Limbs
3. Stench of Guts
4. Zaamurets
5. Where Men Are Made and Undone
6. Shtrafbat
7. Meat Grinder
8. Panzerfaust Sacrifice
9. Bones of the Conquered
10. Beneath Freezing Waves

Band line-up: 
Korp Thidrandir - bass, Martin Kadhammar - drums, Robert Karlsson - vocals, Sofus Stille - guitars, William Persson Öberg - guitars.

Contact info:

Creeping Flesh

Growls from the Underground
Share this games :

TWITTER