SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 12. září 2019

Home » » Recenze/review - NIGHTFELL - A Sanity Deranged (2019)

Recenze/review - NIGHTFELL - A Sanity Deranged (2019)


NIGHTFELL - A Sanity Deranged
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Klečí tu nahá, tváře rozdrásané do krve. Tolik bolesti snad ani nelze unést. Jít za hranu, překonat sám sebe, zhroutit se, dostat se až na temnou stranu své mysli. Je to už šílenství nebo jen strach a beznaděj? Nevíš jak dál, tvou duši obestřela prázdnota? Tvé slzy už nikdo nevnímá, žaludek v křečích, postupný rozklad těla i mysli. Bojíš se vlastního stínu, také vidíš pokaždé ve tmě dvě zářící oči? To je tvůj obraz, tvá vlastní bestie. Když je ti nejhůř, když je ti tak špatně, že nemůžeš vstát, tak poslouchej podobnou muziku, jakou hrají NIGHTFELL.

Po zemi se plazí jedovatí hadi, smrt je tak blízko, stačí se pohnout. Pořád si myslím, že dark metal utkaný z deathu, blacku a doomu umí zahrát málokdo. NIGHTFELL se povedlo složit opus smrti, zavést nás do nekonečných bažin vlastních myšlenek. Mám rád, když si nahrávku pustím a nechám se unášet na vlnách riffů. Jakoby mě někdo hodil do řeky Styx a díval se, jak se topím. "A Sanity Deranged" je pro mě neskutečně uvěřitelnou deskou, plnou temně laděných nálad a melodií. Chci být při poslechu sám, jen já a muzika, jen já a smrt. Existují na světě prokletá místa se smutnou černou atmosférou. Když je navštívíte a začnete vnímat jejich atmosféru, potom pochopíte i novou desku NIGHTFELL. Je jako ranní chlad při vaší cestě na hřbitov, jako opuštěná ulice na periferii šedivého města. Vznešené, studené melodie, černá jiskra, vznášející se skladbami jako shnilá krev. Našlapuji do rytmu, kolem se zastavil svět. Mám rád hudbu, která mi pronikne až do kostí, miluji staré černobílé filmy, ke kterým by mohla být klidně soundtrackem. Už zase vyrazil další pohřební průvod. Dřevěná otevřená rakev, zástup smutečních hostí. Vznáším se znovu na vlnách, ležím uvnitř té rakve. Těším se, až přejdu na druhou stranu, až potkám své vlastní démony. Moc dobře vím, že "A Sanity Deranged" bude znít všude kolem a mě budou ukládat do země. Neskutečně temné album, ve kterém je otisknuta veškerá bolest a smutek světa! Vynikající!Asphyx says:

She is kneeling naked, her face ripped into blood. So much pain cannot be taken. Go beyond the edge, overcome yourself, collapse, get to the dark side of your mind. Is it madness or just fear and hopelessness? You don't know what will happen next, your soul enveloped emptiness. Your tears are no longer perceived, stomach cramps, gradual disintegration of body and mind. You are afraid of your own shadow, do you always see two glowing eyes in the dark? This is your image, your own beast. When you feel worse, when you're so bad and you can't get up, listen to music like NIGHTFELL.

Poisonous snakes crawl on the ground, death is so close, just move. I still think that just a few people can play dark metal woven from death, black and doom. NIGHTFELL succeeded in passing the opus of death, leading us into the endless swamps of our own thoughts. I like it when I play the record and get carried on riff waves. As if somebody threw me into the Styx River and watched me drowning.


"And Sanity Deranged" is an incredibly believable album for me, full of dark moods and melodies. I want to be alone while listening, just me and music, just me and death. There are cursed places in the world with a sad black atmosphere. When you visit them and begin to feel their atmosphere, then you will understand the new album of NIGHTFELL. It's like the morning cold on your way to the cemetery, like a deserted street on the outskirts of a gray city. Noble, cold melodies, black sparkle hovering over the songs like rotten blood. I am stepping to the rhythm, the world stopped around. I love music that penetrates my bones, I love old black and white movies and this record could be a soundtrack to. Another funeral procession started again. en Open wooden casket, a crowd of mourning guests. I am floating again on the waves, lying inside the coffin. I look forward to cross to the other side to meet my own demons. I know very well that "A Sanity Deranged" will sound all around while they will put me in the ground. An unbelievably dark album in which all the pain and sadness of the world is imprinted! Excellent!

LINE-UP
Studio:
All songs written and performed by Todd Burdette & Tim Call.
Live:
Todd Burdette - Guitar / Vocals
Tim Call - Drums
Vince Blank - Guitar
Derek Willman - Bass

TRACKLIST
1. No Life Leaves Here (5:24)
2. (As Now) We Must Succumb (8:39)
3. To The Flame (3:33)
4. The Swallowing Of Flies (7:29)
5. (Holiness Digested) (1:15)
6. Sanity Deranged (9:06)

Share this games :

TWITTER