DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 4. září 2019

Home » » Recenze/review - SORCERY - Necessary Excess of Violence (2019)

Recenze/review - SORCERY - Necessary Excess of Violence (2019)


SORCERY - Necessary Excess of Violence
CD 2019, Xtreem Music

for english please scroll down

Přilétla první můra, první posel smrti. Sedla si na mé nebohé tělo a čekala, až si pro mě přijdou. Studená márnice, pitva byla nařízena soudem. Zemřel za podivných okolností, choval se již dlouhou dobu jako šílený. Prokletý, zavržený. Rozřízli mi břicho, odshora až dolů, museli odstoupit kousek stranou. Mé vnitřnosti byly nakaženy hnisem, snětí a nenávistí. Co jsi dělal člověče? Jak si vlastně zemřel? Ptají se mě a já nemohu odpovídat. Jsem totiž mrtvý a ti prý nemluví. Kdyby jen věděli, kdyby jen tušili. Poslouchal jsem novou desku švédských SORCERY.

Novinka opravdu působí jako nějaká hodně zlá choroba, která byla uložena dlouhá léta v podsvětí, aby byla letos opět vypuštěna mezi lidi. Už jen skvělý zvuk vás rozseká na malé kousky, také cítíte ten severský chlad? Jednou jsem se řízl o led, krvácel na sníh a dalo by se také napsat, že mé pocity z nové desky "Necessary Excess of Violence" jsou hodně podobné. Záhrobní melodie, skladby, které se velmi dobře pamatují. Stylově lze kapelu stále přirovnat k DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST, případně i AUTOPSY. K tvorbě ale přistupují s vlastním rukopisem, postupy i názory. Mám pro tuhle smečku od dávných let velkou slabost, ledacos bych jim i odpustil, ale nemusím. Letos nám totiž předložili dílo, která s klidem obstojí i u nejnáročnějších old school death metalových posluchačů. Pro ně je určeno, na ně je přesně zacíleno. Už jste někdy našli v zimě u cesty zmrzlou mrtvolu? S dírou v hlavě a bledým výrazem ve tvář? Že ne? Tak si pusťte novou desku "Necessary Excess of Violence" a nechte svoji fantazii, ona vás už spolu s hudbou povede. Do země stínů, chladu a beznaděje, k mrtvým tělům, kolem kterých létají můry, lezou z nich červi a strach. Troufám si směle tvrdit, že album se povedlo po všech stránkách. Je pro mě dokonalou esencí toho, co kdy švédský underground vydal. Je otiskem samotné Smrti. Upozorňuji, zde se hraje srdcem! Vynikající zásek rezavou kosou přímo do mé mysli!Asphyx says:

The first moth arrived, the first messenger of death. She sat on my poor body and waited for them to come for me. Cold morgue, autopsy was ordered by the court. I died in strange circumstances, behaved for a long time as mad. Cursed, condemned. They cut my belly from up to down and they had to step aside a bit. My guts were infected with pus, gangrene and hatred. What did you do, man? How did you actually die? They ask me and I can't answer. I'm dead and dead people don’t talk. If only they knew, if only they guess. I listened to a new record from Swedish SORCERY.

The new album really acts as a plague that has been stored for many years in the underworld to be released again between the people this year. Just great sound will cut you into small pieces, do you feel the Nordic cold? Once I cut by ice, bleeding on snow, and I could also say that my feelings about the new album "Necessary Excess of Violence" are very similar.


Hades tunes, songs that are remembered very well. In style, the band can still be compared to DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST or AUTOPSY. However, they approach the work with their own manuscript, procedures and opinions. I have a great weakness for this band since ancient years, I would forgive them a lot, but I do not have to. This year, they presented us a work that can withstand even at the most demanding old school death metal listeners. It is intended for them, it is precisely targeted. Have you ever found a frozen corpse by the roadside in the winter? With a hole in his head and a pale expression on his face? No? So, play the new album "Necessary Excess of Violence" and leave your imagination, it will lead you along with the music. Into the land of shadows, cold and hopelessness, to the dead bodies where around fly moths and worms and fear creep out. I dare boldly say that the album has done well in every aspect. It is the perfect essence of what the Swedish underground has ever released. It is the imprint of Death itself. Please note, they play by heart! Excellent cut with a rusty scythe right into my mind!

tracklist:
"The Stellar Circle"
"Where We Were Born We Will Demise"
"The Darkest Part Of You"
"Of Blood And Ash"
"I'll Be Gone In The Dark"
"Death Is Near"
"Illuminate"
"King Of Nothing"
"Year Of The Plague"
"Language Of The Conqueror"

band:
Paul Johansson - Guitars
Ola Malmström - Vocals
John Falk - Bass
Johan Wickholm - Guitars (lead)
Tommy Holmer - Drums

Share this games :

TWITTER