DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 5. září 2019

Home » » Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - Blood Craving Mantras (2019)

Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - Blood Craving Mantras (2019)


TEMPLE OF DREAD - Blood Craving Mantras
CD 2019, Testimony Records


for english please scroll down


Mrazivý otisk tváře. V prachu, zapomnění, hluboko pod zemí, v katakombách, kde smrt získává zcela jiný rozměr. Vždycky jsem si myslel, že nemrtví nemají fyzické tělo, že jsou jen černým stínem, ošklivým obrazem nás samých. Jenže ten otisk tváře tam opravdu byl. Jakoby najednou někdo zhmotnil veškeré zlo světa a uložil ho navěky k nám do podzemí. Za zvuků nové desky "Blood Craving Mantras" umíráme, rodíme se, je totiž přesnou definicí toho, co si představuji pod označením old school death metal.

Opravdu působí jako mrazivý otisk tváře v prachu. Studené podzemní chodby u nás pod hřbitovem by mohly vyprávět. TEMPLE OF DREAD umí vytvořit natolik temnou, zákeřnou, strašidelnou atmosféru, že jsem desce zcela propadl. Je jako černobílý horor z osmdesátých let. Jako oběšenec houpající se ve větru, jako vana plná krve, jako tvář mrtvoly, která zažila velké utrpení. Takhle zní opravdová reálná smrt.TEMPLE OF DREAD čerpají ze zdrojů devadesátých let. Pokud máte rádi kapely jako BENEDICTION, PESTILENCE, MORGOTH, MASSACRE, ASPHYX, GRAVE, budete určitě spokojeni jako já. Rád se pocházím při poslechu "Blood Craving Mantras" opuštěným hřbitovem, rád nahlédnu do čerstvě vykopaného hrobu. Kapela umí být naléhavá, ledová, syrová, ošklivá. Oceňuji i skvělý zvuk, zajímavý obal a vokál, u kterého vám přeběhne mráz po zádech. Přidávám volume a z nedaleké márnice vylézají první nemrtví. Hudba musí mít v sobě poctivou dávku emocí, jinak stojí za nic. TEMPLE OF DREAD jsou jako zombie, rozervaní a lační po krvi. Riffy se mi zaryly hluboko pod kůži, kapela vypálila cejch se svým jménem přímo do mého mozku. Usedám vedle mumifikovaných těl, rozprávím s nemrtvými. Několik metrů pod zemí, ve své cele a samotě. Pohřbený zaživa vám mohu novinku "Blood Craving Mantras" jen doporučit! Tohle je old school death metal par excellence! 


Asphyx says:

Frosty face print. In dust, oblivion, deep in underground, in catacombs, where death takes a completely different dimension. I have always thought that the undead do not have a physical body, that they are just a black shadow, an ugly image of ourselves. But the face print was there. As if suddenly somebody materialized all the evil of the world and put it underground forever. With the sound of the new album "Blood Craving Mantras" we die and we are born, because it is a precise definition of what I imagine under the name - old school death metal.

It really acts like a frosty face print in the dust. Cold underground corridors under the cemetery could tell. TEMPLE OF DREAD can create such a dark, insidious, ghostly atmosphere that I am totally devoured by the record. It's like a black and white horror movie from the 1980s. Like a hangman swaying in the wind, like a tub full of blood, like the face of a corpse that has experienced great suffering. This is the sound of real death.

TEMPLE OF DREAD draw on resources from the 1990s. If you like bands like BENEDICTION, PESTILENCE, MORGOTH, MASSACRE, ASPHYX, GRAVE, you will surely be satisfied like me. I like to walk through the abandoned cemetery while listening to "Blood Craving Mantras", I like to look into a freshly dug grave. The band can make a pressure, can be ice, raw, ugly. I also appreciate the great sound, the interesting cover and the vocal, which will give you goosebumps. I'm adding volume, and the first undead come out of the nearby morgue. Music must have an honest amount of emotion, otherwise it's not worth for it. TEMPLE OF DREAD are like zombies, torn and hungry for blood. Riffs cut deep under my skin, the band fired a brand with their name right into my brain. I sit next to mummified bodies, talk to the undead. A few meters underground, in my cell and alone. Buried alive and I can only recommend the new album "Blood Craving Mantras"! This is old school death metal par excellence!


TRACKLIST
1. 8.16 AM (2:07)
2. Suffocate The Fire (4:40)
3. Sentenced To Life (4:21)
4. Question Of Honour (5:43)
5. Now You Will Die (2:47)
6. Straying The Battlefields (4:42)
7. Gone But Still Here (3:11)
8. Cottage In The Backyard (5:23)

LINE-UP
Markus Bünnemeyer - Guitar & Bass
Jens Finger - Vocals
Jörg Uken - Drums

Share this games :

TWITTER