DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 27. října 2019

Home » » Recenze/review - PROFANATICA - Rotting Incarnation of God (2019)

Recenze/review - PROFANATICA - Rotting Incarnation of God (2019)


PROFANATICA - Rotting Incarnation of God
CD 2019, Season of Mist Underground Activists

for english please scroll down

Celý život ti vtloukali do hlavy, že tato víra je jediná pravá. Odříkával si každý den modlitby k padlému bohu. V chrámech, ve kterých byla po století otisknuta do zdí bolest a strach. Prázdné věty, padlé modly, přetvářka a klam. Tvá slova nikdy nebyla upřímná, měl si touhu se vzepřít. Šeptal si tajné modlitby, vyvolával duchy zemřelých. Tvé rituály byly čím dál tím temnější, opravdovější, šílenější. Propadl si odvrácené straně. 

Nepomáhalo zaříkávání, ani vymýtání Ďábla. Poslouchal si stále dokola novinku black metalových PROFANATICA a proplétal se mezi stíny. Tvá mysl je najednou zahalena tmou, chladem a smrtí. Prokletý, zavržený, ztracený. Stejně jako není novinka "Rotting Incarnation of God" jen obyčejným albem, ale spíše obřadem, tak ty si na plno propadl peklu. Inferno!"Rotting Incarnation of God" je pro mě hudebním obrazem, složeným jen z černých čar. Je namalována velmi nápaditě, ve sto odstínech šedi a strachu. Připomíná mi návštěvu rozpadlého kostela zahaleného v krvavé mlze. Chladnou atmosférou nasáklé riffy bolí, pálí, žhnou, obal je morbidně krásný a zvuk náležitě mrazivý. Kompozice jsou košaté, rozvláčné, skladby je nutné poslouchat v klidu a v noci. Mám pocit, že se mi album postupně dostává do krve, kroutí mými vnitřnostmi, zakouslo se někam hluboko do hlavy. Bylo složeno někde na pomezí mezi naším a oním světem, v krajině plné stínů, nářku a ozvěn ze záhrobí. Stylově lze i novou desku přirovnat k tomu nejlepšímu, co složily kapely jako DEMONCY, BEHERIT, TOTEN, BLASPHEMY, PROCLAMATION, GOATLORD, HAVOHEJ, DEMONIC CHRIST, případně INCANTATION. Věříš v Boha? Poklekni a nech se unášet melodiemi, které ti prozradí pravdu o největší zradě lidstva. Žádný bůh neexistuje, jen temnota, hniloba, smrt a život je jen zrnkem písku ve vesmíru. Vítejte na black metalovém obřadu pro vyvolávání temných sil! Panychida! Vynikající pekelná deska.


Asphyx says:

All your life they have been hammered into your head that this faith is the only true. You recited prayers to the fallen God every day. In temples where pain and fear were imprinted on the walls for centuries. Empty sentences, fallen idols, pretence and illusion. Your words were never honest, you had a desire to resist. He whispered secret prayers, evoking the spirits of the dead. Your rituals were getting darker, more real, mad. You fell to the averted side.

Exorcism did not help. You listened over and over again the new album of black metallers PROFANATICA and wove through the shadows. Your mind is suddenly shrouded in darkness, cold and death. Cursed, condemned, lost. Just as the new album "Rotting Incarnation of God" is not just an ordinary album, but rather a ceremony, so you have fallen into hell. Inferno!

"Rotting Incarnation of God" is for me a musical image composed only of black lines. It is painted very imaginatively, in a hundred shades of gray and fear. It reminds me a ruined church shrouded in bloody fog. Riffs soaked by cool atmosphere hurts, burns, glows, the cover is morbidly beautiful and the sound is chilling. The compositions are shaggy, long-winded, the songs must be listened at night. I feel that the album is gradually getting into my blood, twisting my guts, bit deep in my head. It was composed somewhere on the border between our world and the other, in a landscape full of shadows, wailing and echoes from the grave. In style, the new album can be compared to the best of the genre such as DEMONCY, BEHERIT, TOTEN, BLASPHEMY, PROCLAMATION, GOATLORD, HAVOHEJ, DEMONIC CHRIST, or INCANTATION. Do you believe in God? Kneel and be carried away with melodies that tell you the truth about the greatest betrayal of mankind. There is no god, only darkness, rot, death and life is just a grain of sand in the universe. Welcome to the black metal ceremony for evoking dark forces! Panychida! Excellent album from hell!


TRACKLIST
01. Liturgy of Impurity
02. Prayer in Eclipse
03. Broken Jew
04. Washed in the Blood of Lord
05. Sacramental Cum
06. Mocked, Scourged and Shit Upon
07. Tithing Cunt
08. Rotting Incarnation of God
09. Eucharist in Ruin
10. In My Kingdom

band:
- Paul Ledney (Drums, Vocals)
- Alex Cox (Bass)


Share this games :

TWITTER