Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 25. března 2020

Home » » Recenze/review - THANATOS - Violent Death Rituals (2020)

Recenze/review - THANATOS - Violent Death Rituals (2020)


THANATOS - Violent Death Rituals
CD 2020, Listenable Records

for english please scroll down


Můžou mě navěky zavřít, můžou mě spoutat, zakázat žít, ale hudbu mi nevezmou. Má fantazie je nekonečná jako vesmír. Dál si vyhledávám kapely, které mám rád a nechávám se unášet v černé řece death metalu. Novinka holandské legendy THANATOS mě ihned prvním riffem přenesla do podzemního chrámu bolesti. Temné chodby, padlé modly, oltář od krve. Jak je možné, že tahle smečka nemá od začátku své existence (byla založena v roce 1984) ani jedno slabé album? Poslouchám dál a přemýšlím, kde se pořád v těchto starých psech bere tolik energie a síly. 


Život v podzemí není lehký, nedostatek světla způsobuje mnohým deprese, ale my, věrní fanoušci dávno víme, že smrt si nevybírá. Poslouchám hudbu hlavně srdcem a novinka "Violent Death Rituals" si mě ihned zcela podmanila. Zasekla se do mě kostnatým drápem a strhla mě do hlubin podsvětí. Starý prašivý death metal, protkaný thrashem. O to tu celou dobu běží.
THANATOS jsou letos opět ve vynikající formě. Ze skladeb je doslova cítit mrtvolný puch, ale i tlak a agresivita. V melodických linkách jsou zase pánové chladní a tajemní. Holandská líheň, ze které vzešly smečky jako ASPHYX, HAIL OF BULLETS, SOULBURN se sice nezapře (sem tam slyším i odkazy na staré desky polských VADER), ale "Violent Death Rituals" má v sobě přesto punc originality. Výborné riffy, nová rytmická sekce a vokál nakažený starodávnými chorobami. Procházím podzemními chodbami, čerpám temnou energii, cítím v kostech chlad. Mám chuť pařit, skákat z pódia, točit se v mosh-pitu. Nesmím ale zapomenou i na masivní a mocný zvuk. O obalu netřeba diskutovat, ihned jsem si objednal i triko. Bouchám do stolu, přidávám volume a najednou je mi jedno, že mě zavřeli do podzemní cely, že mi zakázali žít, že už nikdy neuvidím světlo. "Violent Death Rituals" je nakažlivou nemocí, kterou nasáknete jako zkaženou krví. Démoni z Holandska letos přicházejí s hudbou, která otevírá staré hroby. S nahrávkou, která ničí vše živé v okruhu několika kilometrů. Ano, tohle je ryzí, nefalšovaný a poctivý death/thrash metal! Kult!Asphyx says:

They can lock me up forever, they can tie me up, forbid me to live, but they can't take my music away. My imagination is as endless as the universe. I keep looking for bands that I like and get carried away by the black river of death metal. New album of the Dutch legend THANATOS immediately took me to the underground temple of pain with the first riff. Dark corridors, fallen idols, blood altar. How is it possible that this band has not one weak album since their inception (founded in 1984)? I keep listening and wondering where so much energy and power is still being taken in these old dogs.

Life in underground is not easy, lack of light causes many depressions, but we loyal fans long ago know that death does not choose. I listen to music mainly with my heart and the new "Violent Death Rituals" immediately captivated me. It got stuck in me with a bony claw and pulled me into the depths of the underworld. Old mangy death metal, interwoven with thrash. That's what is going on here.


THANATOS are again in excellent form this year. The songs literally smell like a corpse, but also pressure and aggression. In melodic lines, the gentlemen are cold and mysterious again. Dutch hatchery, from which bands such as ASPHYX, HAIL OF BULLETS, SOULBURN aren't denied (sometimes I hear references to old records of Polish VADER), but "Violent Death Rituals" still has a kind of originality. Excellent riffs, new rhythm section and vocal infected with ancient diseases. I walk through the underground corridors, draw dark energy, feel the cold in my bones. I want to make a party, jump from the stage, spin in the mosh-pit. But I must mention the massive and powerful sound. The cover no need to be discussed, I immediately ordered a shirt. I hit the table, adding volume, and suddenly I don't care that I was locked in an underground cell, that I was forbidden to live that I would never see the light again. "Violent Death Rituals" is a contagious disease that you soak up like spoiled blood. This year, demons from Holland come with music that opens old graves. With a record that destroys everything alive within a few kilometers. Yes, this is pure, genuine and honest death / thrash metal! Cult!tracklist:
1. Violent Death Rituals
2. The Silent War
3. Unholy Predators
4. The Outer Darkness
5. Burn The Books Of Hate
6. It Always Ends In Blood
7. Corporate Indoctrination
8. Sent From Hell (I Infidel)
9. Legacy Of The Gods
10. As The Cannons Fade

band:
Stephan Gebédi -guitar/vocals
Paul Baayens -lead guitar
Marco de Bruin -bass
Martin Ooms -drums

Share this games :

TWITTER