Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 29. března 2020

Home » » Recenze/review - VULCANO - Eye in Hell (2020)

Recenze/review - VULCANO - Eye in Hell (2020)


VULCANO - Eye in Hell
CD 2020, Mighty Music


for english please scroll down


Jedinou pravou hudbou pro vyvolávání temných sil je ryzí, starý metal. O tom nemá nikdo pochyby. Představte si oltář ve zchátralém chrámu. Kdysi se zde pořádaly okultní seance. Na kamenném stole je ještě zaschlá krev a ze stínů se ozývá nářek obětí. Padlé modly, kult mrtvých. Atmosféra místa vás ihned pohltí. Stejně jako nové album brazilské legendy VULCANO. Ti se letos vracejí se svým shnilým metalem a touží po jediném. Roztrhat vás na kusy. Nutno rovnou dodat, že u mě se jim to daří opět na výbornou.

Jsem toho názoru, že metal musí mít kapela v srdci, musí být opravdová, uvěřitelná, musí mít svůj vlastní výraz a ksicht. Poslouchat novinku "Eye in Hell" je jako otevřít starou prašivou rakev. Když odtrhnete víko, spadnete rovnou do víru riffů, melodií a utopíte se během několika okamžiků. Je poměrně troufalé album "Eye in Hell" k někomu přirovnávat, ale v určitých bodech se nápady prolínají s těmi, které mívaly a mají skupiny jako POSSESSED, VENOM, RAZOR, INFERNAL MAJESTY, RAZOR, HOBB´S ANGEL OF DEATH. Zkrátka a dobře, VULCANO se stále drží toho, co umí nejlépe. Klasického energického metalu, který je syrovou a základní kombinací thrashe, blacku a death metalu. Brazilská legenda je přesně tím druhem kapely, po které nechci žádné stylové změny. Jsou vynikající v tom, co dělají. Poslech tak připomíná spíše okultní obřad pro vyvolávání temných sil, než obyčejnou desku. Dovedu si představit opuštěné místo, někde na kraji Sao Paula, o kterém se říká, že je prokleté. Tam někde museli VULCANO svoji novou desku složit a nahrát. Pánové jakoby citovali ze starých metalových učebnic, které kdysi sami sepsali. "Eye in Hell" je skvělým, ryzím a uvěřitelným albem pro všechny, kteří ještě nezapomněli, jak má znít pravý metal! Kult!


Asphyx says:

The only true music for evoking dark forces is pure old metal. No one has any doubts about this. Imagine an altar in a dilapidated temple. Occult sessions were held here years ago. There is still dried blood on the stone table, and from the shadows, the cry of victims is echoing. Fallen idols, the cult of the deads. The atmosphere of this place will engulf you immediately. Similar to the new album of Brazilian legend VULCANO. They are returning this year with their rotten metal and longing for only one thing. To tear you apart into small pieces! It should be added that in my case they are accomplishing.

I think the band must have the metal music in its heart, it must be real, believable, it must have its own expression and face. Listening to the new record "Eye in Hell" is like opening an old, scabby coffin. When you tear off the lid, you fall straight into a swirl of riffs, melodies, and you are going to drown in moments.

It is quite presumptuous to compare album "Eye in Hell" to other bands, but at some points, the ideas mingle with those that used to have bands like POSSESSED, VENOM, RAZOR, INFERNAL MAJESTY, HOBB'S ANGEL OF DEATH. In short, VULCANO still does what it knows the best. Classic energetic metal, which is a raw and basic combination of thrash, black and death metal. The Brazilian legend is exactly that kind of band, by which I don't expect any style changes. They are excellent at what they do. Listening thus reminds an occult ceremony for evoking dark forces rather than an ordinary record. I can imagine an abandoned place somewhere on the outskirts of Sao Paulo, about which is said that is cursed. There somewhere VULCANO had to compose and record their new album. Gentlemen seem to quote from old metal textbooks that they once wrote themselves. "Eye in Hell" is a great, honest and believable album for all who have not forgotten how the real metal should sound! Cult!

Tracklist:
01. Bride of Satan (3:26)
02. Cursed Babylon (2:56)
03. Evil Empire (3:15)
04. Struggling Besides Satan (2:56)
05. Sinister Road (3:14)
06. Devil's Bloody Banquet (2:53)
07. Sirens of Destruction (3:35)
08. Dealer of My Curses (3:50)
09. Mysteries of the Black Book (2:45)
10. Inferno (3:14)
11. Cybernetic Beast (3:28)
12. When the Day Falls (2:59)
13. Eye in Hell (4:07)

Line Up:
Bruno Conrado - Drums (Heavenly Kingdom, Impetuous, KillMister (live), ex-Vetor)
Zhema Rodero - Guitars
Luiz Carlos Louzada - Vocals (Chemical Disaster, Front Attack Line, KillMister, Predatory, Preguh, Repulsão Explícita, ex-Chaosmaster, ex-Ignorance, ex-Hierarchical Punishment, ex-K.O.V., ex-White Frogs)
Carlos Diaz - Bass (Chemical Disaster, ex-Chaosmaster, ex-Hierarchical Punishment, ex-Infector, ex-Ninurta, ex-Dhuend, ex-Violent Vision)
Gerson Fajardo - Guitars (KillMister)


Share this games :

TWITTER