Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 6. dubna 2020

Home » » Recenze/review - INHUMAN - Unseen Dead (2020)

Recenze/review - INHUMAN - Unseen Dead (2020)


INHUMAN - Unseen Dead
CD 2020, GrimmDistribution

for english please scroll down


Jednou jsem viděl dokument o muži, který celý život převážel mrtvá těla. Někde daleko od civilizace byl starý malý hřbitov, na kterém už nebylo místo. Musel skládat mrtvoly na hromadu za hřbitovní zdí a když jich bylo hodně, tak je polil benzínem a zapálil. Bylo na něm vidět s jakou chutí nasává vůni rozkládajících se tkání. Vypadal jako nějaký vyslanec z vesmíru, který se rozhodl zničit vše živé na Zemi. Se zaujetím vyprávěl o tom, jak kdo kdy zemřel. Neustále si zpíval a usmíval se. Rozmlouval s nemrtvými a usnadňoval jim přechod na druhou stranu.

Vzpomněl jsem si na něj, když jsem poslouchal novou desku technických death metalistů z Costa Ricy - INHUMAN. Působili na mě podobně. Také byli nehumánní, odlidštění, šílení a zběsilí. Také mi vyprávěli o vraždách a nečistých činech. Také si mě dokázali svoji hudbou podmanit. 


 


Stejně jako u každé technicky znějící kapely i zde platí, že ji nesmíte poslouchat povrchně. Rozhodně nestačí, když projedete skladby dnes zcela běžným způsobem někde na internetu a ihned zavrhnete. "Unseen Dead" je v mnohém složitým a nepřístupným albem. Občas nepřehledným a náročným. Pro mě osobně má ale jednu obrovskou výhodu. Na rozdíl od jiných z tohoto stylu mě baví poslouchat. Progresivní prvky jsou totiž dávkovány s rozmyslem, zachována je temnota a songy neztrácejí drive a energii. Hudebně se potom jedná o hromadu mrtvol s nápisy na tělech jako SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, NAPALM DEATH, DYING FETUS, MALEVOLENT CREATION, VITAL REMIANS - to vše polité kyselinou a následně zapálené (nezapomeňte zasypat vápnem!). Novinka je neskutečně heavy, skladby mají tlak a sílu. Syrový, surový zvuk a nihilistický obal vše jen perfektně umocňuje. Po celou dobu si připadám, jako bych se pohyboval několik metrů pod zemí, procházel se temnými chodbami a nekonečným labyrintem. "Unseen Dead" se mi zařezává do uší i do celého těla. Mozek mi vyskočí každou chvíli z hlavy. I já budu brzy tělem na hromadě za hřbitovní zdí. Temný, ostrý a nekompromisní technický death metal, který vám urve hlavu i s páteří!Asphyx says:I once saw a documentary about a man who had transported dead bodies all his life. Somewhere far from civilization, there was an old little cemetery where there was no more space. He had to put the corpses into a pile behind the graveyard wall, and when there were too many, he poured them on petrol and set them on fire. It showed the taste of the decaying tissues. He looked like an ambassador from space who decided to destroy everything living on Earth. He spoke with interest about how anyone had ever died. He was always singing and smiling. He talked to the undead and made it easier for them to move to the other side.

I remembered him listening to a new album of technical death metallers from Costa Rica - INHUMAN. They were inhumane, dehumanized, mad and furious. They also told me about murders and unclean acts. They also managed to subdue me with their music.
Technically sounding band, you can't listen to just superficially. Certainly is not enough if you go through the songs today in a quite normal way somewhere on the Internet and you immediately reject it. "Unseen Dead" is complex and inaccessible album. Sometimes confusing and demanding. For me personally, it has one huge advantage. Unlike others of this style, I enjoy listening. The progressive elements are dosed with care, the darkness is preserved and the songs do not lose drive and energy. Musically, it is a pile of corpses with inscriptions on the bodies such as SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, NAPALM DEATH, DYING FETUS, MALEVOLENT CREATION, VITAL REMIANS - all poured acid and then lit (don't forget to pour in lime!). The new album is incredibly heavy, the songs have pressure and strength. Raw sound and nihilistic cover art make everything perfect. All the time I feel like I am moving a few meters underground, walking through dark corridors and endless labyrinth. "Unseen Dead" cuts into my ears and my whole body. My brain pops out of my head soon. I will be soon a body in a pile behind the cemetery wall. Dark, sharp and uncompromising technical death metal that will pluck your head with your spine!

TRACKLIST
01. Lords of Beasts (2:11)
02. The Day You Die (4:58)
03. The Poisoned (3:42)
04. Careful What Your Fear (4:50)
05. The Last Prophet (5:14)
06. A Death Through the Mirror (5:41)
07. Unseen Dead (5:30)
08. Devil's Deeds (6:24

band:

Vocal: Gabriel Martinez
Bass: Kevin Moran
Guitar: Jonathan Sanchez
Drums: Juriel Barquero

https://grimmdistribution.bandcamp.com/album/054gd-inhuman-unseen-dead-2020
https://www.facebook.com/Inhuman.MetalBand
https://open.spotify.com/album/4VkiDMT6DeeQlHQIjCraww
https://www.youtube.com/channel/UC3s31sqa9x67YvWzDPvrHbw
http://satanath.com/distro
Share this games :

TWITTER