DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. května 2020

Home » » Recenze/review - ABYSMAL DAWN - Phylogenesis (2020)

Recenze/review - ABYSMAL DAWN - Phylogenesis (2020)


ABYSMAL DAWN - Phylogenesis
CD 2020, Season of Mist


for english please scroll down


Vždycky jsme to tak nějak tušili všichni. Zákony evoluce neplatí vždy a všude. Pouštěli jsme se na tenký led vědy a technologie a zatím nás sledují z vesmíru naši otcové. Kdysi si mysleli, že náš druh se jim povedl a měli radost z našeho vývoje. Podstrčili nám spoustu vynálezů, aby nám ulehčili život. Přetvořili jsme je ve zbraně. Je v nás cosi zlého, těžce identifikovatelného. Stačí špatná zpráva a v zdánlivě soudržné společnosti ihned zavládne panika a chaos.

Mám rád, když je death metal zahraný inteligentně, když se mi riffy zadřou pod kůži, když mě zvuk uzemní. Toulám se převážně ve starých katakombách, ale když se mi do ruky dostane dobrý technický smrtící kov, tak jej s chutí také ocením. Nové album "Phylogenesis" na mě působí jako blesk z čistého nebe. Je ostré, nekompromisní, ale zároveň přehledné a velmi dobře se poslouchá. 

"Phylogenesis", to je útok mimozemské civilizace, která se po letech vrátila, aby se podívala, co a jak jsme zde vybudovali. Chvíli nás pozoruje a zjišťuje, že experiment zvaný lidstvo se příliš nepovedl. Jenže jak oddělit dobré od zlého? Jednou z možností je poslech kvalitního death metalu. Troufám si tvrdit, a alespoň tak to slyším, že ABYSMAL DAWN nahráli letos své nejlepší album. Je pestré, rozmanité, je jako košatý strom zla. Je chladné a temné zároveň. Je jako řeka plná lávy, rozžhaveného železa a spálených lidských tváří. Nalezneme zde nepřeberné množství perfektně napsaných riffů ve stylu americké školy (DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, CANNIBAL CORPSE, HATE ETERNAL, DEICIDE, IMMOLATION, KATAKLYSM) s vlivy evropských smrtonošů (kupříkladu SINISTER, BLOODBATH). ABYSMAL DAWN jsou jasně definovatelní, stačí pár melodií a hned poznáte, že to jsou oni. Vetřelci z vesmíru, kteří nám přinášejí jen zkázu a beznaděj. Apokalypsa dávno začala, jen si toho někteří ještě nevšimli. My jsme svojí vlastní záhubou! "Phylogenesis" bude znít všude po světě, až zavládne totální chaos. Vynikající, zničující a mocný death metal, který vás totálně zničí!
Asphyx says:


We all somehow knew it. The laws of evolution are not always and everywhere applied. We were going on a thin border of science and technology, and our fathers are still watching us from space. They though that they make our species well and enjoy our development. They gave us a lot of inventions to make our lives easier. We turned them into weapons. There is something evil in us that is difficult to identify. Just bad news and in a seemingly cohesive society, panic and chaos will prevail immediately.

I like when death metal is played in intelligent way, when riffs get under my skin, when the sound grounds me. I wander mostly in the old catacombs, but when I get to my hands a good technical death metal, I also appreciate it. New album "Phylogenesis" is like a bolt from the sky. It is sharp, uncompromising, but at the same time clear and it is a pleasure to listen to it.
"Phylogenesis" is an attack by an alien civilization that has returned years later to see what and how we have built here. They watch us for a while and find out that the experiment called humanity has failed. But how to separate the good from the bad? One option is to listen to quality death metal. I dare say, and at least that's how I hear ABYSMAL DAWN recorded their best album this year. It is colourful, diverse, it is like a bushy tree of evil. It's cold and dark at the same time. It is like a river full of lava, red-hot iron and burnt human faces. Here you will find an inexhaustible number of perfectly written riffs in the style of the American school (DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, CANNIBAL CORPSE, HATE ETERNAL, DEICIDE, IMMOLATION, KATAKLYSM) with the influences of European mortals (for example SINISTER, BLOODBATH). ABYSMAL DAWN are clearly definable, just a few melodies and you will immediately recognize them. Invaders from space who bring us only destruction and despair. The apocalypse began a long time ago, only some had not yet noticed. We are our own doom! "Phylogenesis" will sound all over the world when total chaos reigns. Excellent, destructive and powerful death metal that will totally destroy you!Tracklist:
1. Mundane Existence
2. The Path of The Totalitarian
3. Hedonistic
4. A Speck in The Fabric of Eternity
5. Coerced Evolution
6. True to The Blind
7. Soul-Sick Nation
8. The Lament Configuration
9. Flattening of Emotions (Death Cover)

band:
Charles Elliott: guitars, vocals
James Coppolino: drums
Eliseo Garcia: bass
Vito Petroni: guitars

https://abysmaldawn.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/AbysmalDawn
https://www.instagram.com/abysmaldawn/
https://twitter.com/AbysmalDawn
https://open.spotify.com/artist/2h7HrMDoZpWxx3uAuJxyj9
http://www.season-of-mist.com/
Share this games :

TWITTER