DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 16. května 2020

Home » » Recenze/review - FUNERAL LEECH - Death Meditation (2020)

Recenze/review - FUNERAL LEECH - Death Meditation (2020)


FUNERAL LEECH - Death Meditation
CD 2020, Carbonized Records

for english please scroll down


Nebe nad městem je černé a mraky se dotýkají země. Ocelový pach, špinavé ulice, cítíš se sám a opuštěný. Okraj propasti, tenká hranice mezi životem a smrtí. Vůně krve a laciných těl. Máš pocit, že se ti všichni kolem smějí. Rozšklebené tváře, toužící po úspěchu, penězích a slávě. Jsou jako šelmy krmící se lidským strachem a nenávistí. Žiletka v tvé ruce se zdá být jako jediné řešení. Ne, ještě ne, měl bych pro tebe lepší nápad. Zkus nejdřív novou deskou amerických FUNERAL LEECH. Je také smutná, špinavá a depresivní, ale zároveň v sobě ukrývá velkou touhu žít, bojovat, nevzdávat to.

Občas bývá zajímavé, jaké obrazy u mě dokáže některá hudba vyvolat. Při poslechu novinky "Death Meditation" se přede mnou odehrává dlouhý černobílý film, ve kterém se v různých intervalech objevují šedé postavy zemřelých. Doom death metal v podobě, která mi jako zkažená krev koluje v žilách.

FUNERAL LEECH hrají hudbu která je stará a plesnivá. Zákeřná a zlá. Pochmurná a studená. V určitých momentech připomíná nejlepší desky ASPHYX, WINTER, PARADISE LOST, BOLT THROWER, SLUGATHOR, RUNEMAGICK, TEMPLE OF VOID, SOLOTHUS, OSSUARIUM, SPECTRAL VOICE. Jejich syrový death doom metal je zahalený do krvavého pláště utkaného z prašivých pavučin. Krev pomalu odkapávající z rány, vřed, který se zanítí a tepe. Bolest a strach, beznaděj. Mám rád, když z nahrávek cítím emoce, které se snažila skupina vložit do svých skladeb. "Death Meditation" je pro mě spíše rituálem, než obyčejnou deskou. Pánové mě vzali na dlouhý výlet bez konce. Do země stínů, do chrámu, kde by mohly kamenné zdi vyprávět nekonečné příběhy. FUNERAL LEECH svým debutem překonali spoustu svých slavnějších kolegů. Protože jim všechno to utrpení a bolest věřím, protože smutek odkapává ze songů jako mozek z hlavy. Hudba je zde skvěle zvukově ošetřena, obal je magickým obrazem a já nemohu jinak, než hodnotit opravdu vysoko. Dokonalá doom death metalová esence smutku a chladu!Asphyx says:


The sky above the city is black and the clouds are touching the Earth. The smell of steel, dirty streets, you feel alone and abandoned. The edge of the abyss, the thin line between life and death. The smell of blood and cheap bodies. You feel like everyone around you is laughing. Grimacing faces, longing for success, money and fame. They are like beasts feeding on human fear and hatred. The razor in your hand seems to be the only solution. No, not yet. I have a better idea for you. Try the new American FUNERAL LEECH record first. It is also sad, dirty and depressed but at the same time it hides a great desire to live, to fight and not to give up. 

Sometimes it is interesting what images some music can evoke in me. While listening to the new “Death Meditation” a long black-and-white film took place in from me. Gray figures of the dead appeared at various intervals. Doom death metal in a form that circulates in my veins like rotten blood.FUNERAL LEECH play music that is old and moldy. Insidious and evil. Gloomy and cold. At certain moments it resembles the best records ASPHYX, WINTER, PARADISE LOST, BOLT THROWER, SLUGATHOR, RUNEMAGICK, TEMPLE OF VOID, SOLOTHUS, OSSUARIUM, SPECTRAL VOICE. Their raw death doom metal is wrapped in a bloody cloak woven from dusty cobwebs. Blood dripping slowly from the wound, an ulcer that becomes inflamed and beats. Pain and fear, despair. I like when I feel the emotions from records. “Death Meditation” is more of a ritual for me than an ordinary record. The gentlemen took me on a long endless trip. To the land of shadows, to the temple, where the stone walls could tell endless stories. FUNERAL LEECH beat many of their more famous colleagues with their debut. Because I believe all the suffering and pain, because sadness drips from the songs like a brain from a head. THe music is great here, the cover is a magical image and I cannot help but rate it really high. The perfect doom death metal essence of sadness and cold!

Tracklist:
01. Downpour (8:16)
02. Statues (5:01)
03. The Burden of Flesh (7:18)
04. Lament (8:00)
05. Morbid Transcendence (7:46)
06. I Am The Cosmos (8:40)

band:
Z. Guitar K. Bass L. Drums & Vocals

https://carbonizedrecords.bandcamp.com/album/death-meditation
https://www.facebook.com/Funeralleech/
https://funeralleech.bandcamp.com/
Share this games :

TWITTER