DEADLY STORM STRÁNKY/PAGES

neděle 23. ledna 2022

Recenze/review - SARCASM - Stellar Stream Obscured (2022)


SARCASM - Stellar Stream Obscured
CD 2022, Hammerheart Records

for english please scroll down

Krev na sněhu, nohy spálené ledem. Musíš jít dál. Už dávno se nedíváš k nebi, nevěříš nikomu, jenom sobě. Nikdy si nikomu neublížil, přesto ses stal lovenou zvěří. Našlapuješ tiše, jak ti bolest dovolí. Švédská legenda SARCASM mě znovu přenesla k zamrzlé řece plné nafouklých mrtvol. Oči dávno vyklovaly krkavci a zbyla jenom temná a chladná atmosféra. Velmi podobná té, která se odehrává i na nové desce "Stellar Stream Obscured".

Riffy jsou opět ostré, zařezávají se mi postupně do vnitřností, hlodají tam, působí na mě jako jed, který pomalu rozežírá vše živé. Švédi moc dobře vědí, jak na moji maličkost. Dokáží si mě podmanit, zamotat do pevných pavučin utkaných z kvalitní severské oceli. Dívám se do tmy a čekám na další melodii.


SARCASM byli vždy originálním tělesem. S vlastními postupy, nápady, které se navždy zapsaly do metalových učebnic. Letošní novinka není výjimkou. Pocitově mi připadá, že kapela tentokrát trošku zvolnila a nechala ještě víc vyniknout mrazivé a černé nálady. Jsem opravdu lovcem i obětí někde daleko na severu. Zmrzlé kosti, zkažená krev. Naleznete zde vše důležité pro nás, staré fanoušky death metalu, ale i spoustu black metalových i doomových pasáží. Vzduchem se vznáší rudá mlha, smíchaná z melancholie, smutku, tajemství. Ano, SARCASM jsou záhadní, magičtí. Songy jsou velmi pečlivě vystavěny, mají v sobě pradávnou jiskru, drive, věci, které se dle mého nedají naučit. Muzikanti musejí mít talent, který jak známo vychází ze srdce. Album "Stellar Stream Obscured" se pro mě stalo ledovou řekou, do které jsem byl bez varování hozen. Topím se, převaluji ve špinavé vodě, zalykám se a když jsem pod hladinou, vidím před sebou rozšklebené tváře předků. Mám rád hudbu, která ve mě dokáže vyvolat emoce, přenést mě do jiného světa za oponu. Na druhé straně probíhá život i smrt, stejně jako na nové desce, jinak. Líbí se mi vlastně vše - křišťálový zvuk, nádherné morbidní obal, ale hlavně rozmanité a košaté nápady, které se do mě otiskly jako nějaká černá mantra. Mrazivý black death metalový obřad! Dokonalá temná esence!


Asphyx says:

Blood on the snow, legs burnt by ice. You have to move on. You don't look to the sky anymore; you don't trust anyone but yourself. You've never hurt anyone, yet you've become the hunted game. You stomp as quietly as the pain will let you. The Swedish legend SARCASM brought me back to the frozen river full of bloated corpses. Eyes long since pecked out by ravens, only a dark and cold atmosphere remained. Very similar to the one on the new album "Stellar Stream Obscured".

The riffs are sharp again, cutting into my guts, gnawing at me like poison, slowly eating away at everything alive. The Swedes know very well how to deal with my smallness. They can subdue me, entangle me in tight webs woven from fine Nordic steel. I stare into the darkness, waiting for the next tune.


SARCASM has always been an original body. With their methods, ideas that have forever been written in the metal textbooks. This year's novelty is no exception. Feelingly, I think that the band slowed down a bit this time and let the chilling and black moods stand out even more. I am really a hunter and a victim somewhere far north. Frozen bones, rotten blood. You will find here everything important for us old death metal fans, but also a lot of black metal and doom passages. There is a red mist in the air, mixed with melancholy, sadness, mystery. Yes, SARCASM is mysterious, magical. The songs are very carefully constructed, they have an ancient sparkle, drive, things that in my opinion can't be taught. Musicians must have talent, which as we know comes from the heart. The album "Stellar Stream Obscured" became for me an icy river into which I was thrown without warning. Drowning, rolling in the dirty water, gasping and when I'm under the surface, I see the grinning faces of my ancestors in front of me. I like music that can evoke emotions in me, transport me to another world behind the curtain. On the other hand, life and death, as on the new album, take place differently. I actually like everything - the crystalline sound, the beautiful morbid cover, but most of all the diverse and colourful ideas that imprinted themselves on me like some black mantra. A chilling black death metal ritual! The perfect dark essence!

about SARCASM on DEADLY STORM ZINE:

TRACKLIST
Chapter I: Terra Ingloria
1. Through the Crystal Portal
2. We Only Saw the Shadows of Life
3. Ancient Visitors
4. The Spinning Tomb
Chapter II: Terra Vis
5. Obsidian Eyes
6. The Powers of Suffering that Be
7. Apocalyptic Serenity
8. Let us Descend

band:
Heval Bozarslan – Vocals
Peter Laitinen – Guitars
Anders Eriksson – Guitars
Jonas Söder – Bass
Alvaro Svanerö – Drums