DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#Necrocracy. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#Necrocracy. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 9. června 2024

Interview - NECROCRACY - Eerie, freezing echoes from the deepest black death metal underground!

Interview with death black metal band from Scotland - NECROCRACY.

Answered John Howard (bass), thank you!

Recenze/review - NECROCRACY - Predestiny (2024):
https://www.deadlystormzine.com/2024/05/recenzereview-necrocracy-predestiny-2024.html

Ave NECROCRACY! Your new album "Predestiny" is playing right now and I have to write right away that it is great in every way! Dark, cold, moldy, just like death/black metal should be. This is your second album. I've searched the internet, but I haven't found an interview with you in Czech. Could you please introduce the band and take us through its history?

Andy and Aaron got together in 2012 and advertised for a bassist the next year. I wasn't actually looking to join a band but saw the advert by chance and after reading about their musical influences and listening to some rehearsals I decided to apply. We've have had quite a few vocalists but Chris joined us in 2022 and this is definitely our final line up!

You are a band whose roots go back to 2012. You released one demo album back then (2015). But you didn't release your first album until 2019. I think it's also very good stuff. I just didn't know about it at the time. Where did you want to go with the new album?

We never want to do the same album twice but we also want it to sound like Necrocracy. In the case of this album we wanted to make it heavier than „Decay“ and also improve the production (whilst avoiding that clinical modern sound). We also consciously try not to sound too much like any other bands, we don't want to be a „retro“ or copycat band.


Let's go to the new "Predestiny". I was blown away by your sound on the first listen. Who signed it? I must compliment you. The sound is raw, dark and clear. At the same time animalistic and organic. How and where did you record the album?

Our friend Bert MacLeod recorded it, we've worked with him several times before so he knows the kind of sound we look for. We recorded at the Cottage Music Studio, it's residential studio on the banks of Loch Fyne. It's a stunning location and a great place to get away from it all and focus on the music.

Why a Hieronymus Bosch cover? I know his painting is from 1490 and it's called Inferno. How does this motif relate to the new album?

The song „predestiny“ is based on the Calvinist doctrine of predestination, whereupon one's salvation or damnation is determined before the start of time, so it seemed like a fitting image (obviously not meant as an endorsement of any kind of Christian doctrine)


The new album doesn't deviate lyrically from classic themes like darkness, death, destruction. That's all fine and it fits your music perfectly. But can you tell us where you get your inspiration for the lyrics? Do you read any books, watch movies? What are the lyrics on "Predestiny" about?

Mainly history, I studied ancient history and literature at university. I'm fascinated by the rise and fall of empires, the cyclical nature of history and the role of human folly and greed. Horror is influence too, film and the classic writers such as Poe and Lovecraft.

You're from Scotland, Glasgow. What is your black death metal scene like? Do you have a lot of bands? What about fans, gigs? Is it live in your area or do you have to go to London or somewhere else for gigs?

The metal scene in Scotland has exploded in the last ten years or so. There were so many gigs a few years ago it was hard to keep up. It's been quietier since covid but there are still plenty of gigs and loads of local bands to see now.


I saw on youtube the footage of NECROCRACY from the concert and it was a real, unadulterated hell. I'd like to see you live sometime, but I guess you only perform in Scotland or am I wrong? Do you tour, maybe? My question is actually directed to Czech promoters as well, I could imagine you at an honest festival of ours. Would you come?

We played in Reykjavik, Iceland recently which was an amazing experience and our first international gig. We've played quite a few gigs in England and Wales but we want to play as many countries as possible. We would love to come over and play in the Czech Republic (Czechia?), so any interested promoters please get in touch!

I, as a fan, would characterize NECROCRACY's work as dark, devastating death/black metal. As I already mentioned, in many points you meet American bands. But tell me, what are your role models? What bands do you worship and admire? And who were your role models when you first started playing?

We're mainly influence by the old school, Sabbath, Priest, Bathory, Sarcofago, Morbid Angel, Obituary, Darkthrone, Burzum, Desaster, Dissection etc. Also doomy stuff like Esoteric, Disembowelment, Thergothon. And of course Czech legends Master's Hammer, Maniac Butcher and Root!


I've been over forty for a long time, I've experienced death metal in its best years. It was a beautiful time back then. The '90s were great. The world opened up, I was young. I'm greying now, but I still support and collect death metal. I'm part of the old generation. But I don't want to get bogged down in nostalgia, so tell me, what has the present brought you as a band, as musicians? I mean the use of new technologies, sound, possibilities in recording, the internet, etc.

We're old school in terms of recording and tech (we recorded our split CD on tape) Andy is a sound engineer by trade so he usually takes the lead in the recording side of things. We don't use effects pedals and our on stage gear is minimal. We try to go for an organic live sound in our recordings.

As I wrote before, I follow the British scene closely and carefully, but maybe I missed something. Is there any record, band from the last years that you really like, did you buy their CD and support them? Please tell us some names and support your colleagues in arms.

Rend Them Asunder „Existence to Entrails“, Impenitent (self titled), Rancor Profundo „Heretic Thirst“ and King Witch „Body of Light“. All great local bands we've played with.

Where do you want NECROCRACY to go in the future? What are you preparing in the coming months?

We are going to start working on new material soon (hopefully new album next year) and we have a few gigs coming up including Darkness over Cumbria festival in England later on in the year.

Thank you very much for the interview. I wish the new album the best sales, that your clubs are full and that you are doing well in your personal lives. Have a nice day everyone!

https://necrocracymetal.bandcamp.com/album/predestiny-2---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - NECROCRACY - Děsivé, mrazivé ozvěny z toho nejhlubšího black death metalového podzemí!

Rozhovor s death black metalovou skupinou ze Skotska - NECROCRACY.

Odpovídal John Howard (basa), děkujeme!


Ave NECROCRACY! Právě mi tu hraje vaše nová deska „Predestiny“ a musím rovnou napsat, že je po všech stránkách skvělá! Temná, chladná, plesnivá, přesně jak má death/black metal být. Jedná se už o vaše druhé album. Pátral jsem různě po internetu, ale nikde jsem s vámi nenašel rozhovor v češtině. Mohl bys nám prosím kapelu představit a provést nás její historií?

Andy a Aaron se dali dohromady v roce 2012 a následující rok vyhlásili výběrové řízení na baskytaristu. Ve skutečnosti jsem se do kapely nechtěl přidat, ale náhodou jsem ten inzerát uviděl a po přečtení informací o jejich hudebních vlivech a poslechu několika zkoušek jsem se rozhodl přihlásit. Vystřídalo se u nás už docela dost vokalistů, ale v roce 2022 se k nám přidal Chris a tohle je definitivně naše poslední sestava!

Jste kapelou, jejíž kořeny sahají až do roku 2012. Vydali jste tenkrát jednu demonahrávku (2015). První album jste ale vydali až v roce 2019. Podle mě se jedná také o velmi povedený materiál. Jen jsem se o něm tenkrát vůbec nedozvěděl. Kam jste se chtěli na novince posunout?

Nikdy nechceme udělat stejné album dvakrát, ale zároveň chceme, aby znělo jako Necrocracy. V případě tohoto alba jsme chtěli, aby bylo těžší než "Decay", a také zlepšit produkci (a zároveň se vyhnout tomu klinickému modernímu zvuku). Také se vědomě snažíme neznít příliš podobně jako jiné kapely, nechceme být "retro" nebo kopírovací kapela.


Pojďme k novince „Predestiny“. Už na první poslech mě smetl váš zvuk. Kdo je pod ním podepsán? Musím vám vyseknout poklonu. Zvuk je syrový, temný a čitelný. Zároveň živočišný a organický. Jak a kde jste album nahrávali?

Nahrál ji náš kamarád Bert MacLeod, se kterým jsme už několikrát spolupracovali, takže ví, jaký zvuk hledáme. Nahrávali jsme v Cottage Music Studio, což je rezidenční studio na břehu jezera Loch Fyne. Je to úžasná lokalita a skvělé místo, kde se dá od všeho utéct a soustředit se na hudbu.

Proč právě obal od Hieronyma Bosche? Vím, že jeho obraz je z roku 1490 a jmenuje se Peklo. Jak souvisí tento motiv s novým albem?

Píseň "predestiny" je založena na kalvínské doktríně predestinace, podle níž je spása nebo zatracení člověka určeno před začátkem času, takže mi to přišlo jako vhodný obrázek (samozřejmě to není myšleno jako podpora jakékoliv křesťanské doktríny).


Novinka nijak textově nevybočuje z klasických témat jako temnota, smrt, destrukce. To je všechno v pořádku a k vaší muzice to perfektně sedne. Prozradíš nám ale, kde pro texty bereš inspiraci? Čteš třeba nějaké knihy, sleduješ filmy? O čem jsou texty na „Predestiny“?

Hlavně historie, na univerzitě jsem studoval starověké dějiny a literaturu. Fascinuje mě vzestup a pád říší, cykličnost dějin a role lidské hlouposti a chamtivosti. Vliv má i horor, film a klasičtí spisovatelé jako Poe a Lovecraft.

Pocházíte ze Skotska, z Glasgow. Jaká je vaše black death metalová scéna? Máte hodně kapel? A co fanoušci, koncerty? Žije to u vás nebo musíte za koncerty do Londýna nebo jinam?

Metalová scéna ve Skotsku za posledních zhruba deset let zažila obrovský rozmach. Ještě před pár lety se konalo tolik koncertů, že bylo těžké to stíhat. Od dob Covidu je to klidnější, ale pořád je tu spousta koncertů a spousta místních kapel, které je možné vidět.


Viděl jsem na youtube záznam NECROCRACY z koncertu jednalo se o pravé, nefalšované peklo. Chtěl bych vás někdy vidět naživo, jenže vy asi vystupujete asi jen ve Skotsku nebo se mýlím? Jezdíte třeba turné? Moje otázka vlastně směřuje i k českým promotérům, dovedl bych si vás představit na nějakém poctivém našem festivalu. Přijeli byste?

Nedávno jsme hráli v Reykjavíku na Islandu, což byl úžasný zážitek a naše první mezinárodní vystoupení. V Anglii a Walesu jsme odehráli už několik koncertů, ale chceme hrát v co nejvíce zemích. Rádi bychom přijeli zahrát do České republiky (Česka?), takže případní zájemci z řad promotérů se prosím ozvěte!

Já, jako fanoušek, bych tvorbu NECROCRACY charakterizoval, jako temný, devastující black death metal. Jak už jsem zmiňoval, v mnoha bodech se potkáváte s americkými kapelami. Řekni mi ale, jaké jsou tvoje vzory? Jaké kapely uctíváš a obdivuješ? A kdo byl tvým vzorem, když si začínal hrát?

Jsme ovlivněni především starou školou, Sabbath, Priest, Bathory, Sarcofago, Morbid Angel, Obituary, Darkthrone, Burzum, Desaster, Dissection atd. Taky doomové věci jako Esoteric, Disembowelment, Thergothon. A samozřejmě české legendy Master's Hammer, Maniac Butcher a Root!


Už dávno jsem překročil čtyřicítku, zažil jsem death metal v jeho nejlepších letech. Bývala to tenkrát krásná doba. Devadesátá léta byla super. Svět se nám otevřel, já byl mladý. Teď už šedivím, ale death/black metal pořád podporuji a sbírám. Patřím ke staré generaci. Nerad bych se ale utápěl v nostalgii, spíš mi prozraď, co vám jako kapele, jako muzikantům, přinesla současnost? Myslím tím využití nových technologií, zvuku, možností při nahrávání, internet apod.

Jsme stará škola, co se týče nahrávání a techniky (naše split CD jsme nahráli na pásku), Andy je povoláním zvukař, takže většinou má hlavní slovo při nahrávání. Nepoužíváme efektové pedály a naše vybavení na pódiu je minimální. Snažíme se, aby naše nahrávky měly organický živý zvuk.

Jak jsem již psal, britskou scénu sleduji pozorně a pečlivě, ale třeba mi něco uniklo. Je nějaká deska, kapela z posledních let, která tě opravdu baví, koupil sis jejich CD a podpořil je? Prozraď nám prosím nějaká jména a podpoř kolegy ve zbrani.

Rend Them Asunder "Existence to Entrails", Impenitent (vlastní název), Rancor Profundo "Heretic Thirst" a King Witch "Body of Light". Všechno skvělé místní kapely, se kterými jsme hráli.

Kam chcete v budoucnu NECROCRACY směřovat? Co připravujete v nejbližších měsících?

Brzy začneme pracovat na novém materiálu (doufejme, že příští rok vyjde nové album) a čeká nás několik koncertů, včetně festivalu Darkness over Cumbria v Anglii, který se uskuteční koncem roku.

Děkuji moc za rozhovor. Přeji novému albu co nejlepší prodeje, ať máte plné kluby a ať se vám daří i v osobních životech. Hezký den všem!

úterý 14. května 2024

Recenze/review - NECROCRACY - Predestiny (2024)


NECROCRACY - Predestiny
cassette 2024, vlastní vydání

for english please scroll down

Občas se stává, že se některé tělo probudí. Leží na studeném stole a já vedu řez ostrým skalpelem od hlavy dolů. Většinou pokračuji tak, že se objeví krvavý, rudý kříž. Poslední dobou mám pocit, že jsou příčiny smrti velmi podobné. Shnilé vnitřnosti, ve značném stádiu rozkladu. Vypadají jako prokletí, jako lidé, kteří poslouchají nějakou smrtící hudbu. Pitvám dál a moje domněnky jsou brzy potvrzeny. Poslouchám totiž druhé dlouhohrající album skotské black death metalové kapely NECROCRACY.

Opravdu, stačilo mi několik prvních setkání s jejich hudbou a měl jsem pocit, že mám ve vnitřnostech něco zlého, ošklivého. Mrazivé melodie se zde potkávají se surovou, reálnou smrtí. Výsledkem je koktejl, který když ochutnáte, budete navěky prokleti. Amen!


Je to hlavně zcela pohlcující, temná atmosféra, kvůli které jsem se rozhodl, že o téhle smečce napíšu a podpořím ji. Pánové totiž nejen, že čerpají ze starých spisů, ale přidávají ještě něco navíc. Skladby jsou plné tlaku a energie, které musely být nasbírány v hlubokém podzemí. Masivní, ostrý zvuk, obal od jednoho z nejlepších malířů (Hieronymus Bosch a jeho Peklo z roku 1490), vše sedí perfektně na svých místech, vzájemně se doplňuje a ještě umocňuje pochmurné nálady celé nahrávky. Přidávám postupně hlasitost a ještě včera mrtvá těla znovu ožívají. Jejich kroky, stejně jako mé, když poslouchám "Predestiny", směřují vždy přímo do pekla. Na tvářích nemrtvých jsou vidět veškeré hříchy, které spáchali během svého života. Jednotlivé motivy jsou velmi naléhavé, zničující, zahalené do krvavé mlhy. Jakoby jsem během poslechu cítil blízkost samotné smrti i Satana. Tohle je hudba, kterou ocení nejvíce hudební gurmáni, fanoušci, kteří nad hudbou rádi přemýšlí, nechávají se jí unést, vnímají ji všemi buňkami v těle. Na téhle desce (i na té minulé z roku 2019 - "Decay", kterou vám také opravdu doporučuji) naleznete všechno, co si milovníci tohoto stylu žádají. Velkou porci talentu, nakumulovaný vztek, schopnost dostat se vám hluboko do podvědomí. Osobně je potom tohle album pro mě jedno z velkých překvapení tohoto roku. Doporučuji všem tmářům, prokletým i hrobníkům. Občas se stává, že se některé tělo probudí. Leží na studeném stole a já vedu řez ostrým skalpelem od hlavy dolů. Většinou pokračuji tak, že se objeví krvavý, rudý kříž. Poslední dobou mám pocit, že jsou příčiny smrti velmi podobné. Shnilé vnitřnosti, ve značném stádiu rozkladu. Děsivé, mrazivé ozvěny z toho nejhlubšího black death metalového podzemí! Mocný řev démonů!


Asphyx says:

Sometimes it happens that some body wakes up. They're lying on a cold table and I'm making a sharp scalpel incision from the head down. Most of the time, I proceed until a bloody, red cross appears. Lately, I feel that the causes of death are very similar. Rotten entrails, in a considerable stage of decomposition. They look like curses, like people listening to some deadly music. I dissect further and my suspicions are soon confirmed. I'm listening to the second full-length album by Scottish black death metal band NECROCRACY.

Really, all it took was the first few encounters with their music to make me feel like I had something bad, nasty in my gut. Chilling melodies meet raw, real death here. The result is a cocktail that if you taste it, you'll be damned forever. Amen!


It's mostly the completely immersive, dark atmosphere that made me decide to write about and support this pack. For not only do the gentlemen draw on old writings, they add something extra. The songs are full of pressure and energy that must have been gathered from deep underground. The massive, crisp sound, the cover artwork by one of the finest painters (Hieronymus Bosch and his Inferno from 1490), all fit perfectly in place, complementing each other and adding to the somber mood of the whole record. I gradually turn up the volume and the dead bodies of yesterday come to life again. Their footsteps, like mine when I listen to "Predestiny", always head straight to hell. The faces of the undead show all the sins they committed during their lives. The individual motifs are very urgent, devastating, shrouded in a bloody mist. It's as if I could feel the proximity of death itself and Satan while listening. This is the music that will be appreciated most by music gourmets, fans who like to think about music, let themselves be carried away by it, feel it with every cell in their body. On this album (and the previous one from 2019 - "Decay", which I also really recommend) you will find everything that lovers of this style ask for. A large portion of talent, accumulated rage, the ability to get deep into your subconscious. Personally, then, this album is one of the big surprises of the year for me. I recommend it to all darkies, the damned and the grave diggers. Occasionally, there are some body awakenings. It's lying on a cold table and I'm making a sharp scalpel cut from the head down. Most of the time, I proceed until a bloody, red cross appears. Lately, I feel that the causes of death are very similar. Rotten entrails, in a considerable stage of decomposition. Eerie, freezing echoes from the deepest black death metal underground! The mighty roar of demons!


Tracklist:
01. Predestiny
02. Curse the Zealous
03. Upon Blasted Ground
04. That Dreary Hour
05. War of Each Against All
06. Vinus Tortus et Ira
07. Ecstatic Reprobation


https://necrocracymetal.bandcamp.com/album/predestiny-2

TWITTER