DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#UNBOUNDEDTERROR. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#UNBOUNDEDTERROR. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 20. září 2022

Recenze/review - UNBOUNDED TERROR - Echoes of Despair (2022)


UNBOUNDED TERROR - Echoes of Despair
CD 2022, Xtreem Music

for english please scroll down

Tělo, uzavřené a pohřbené dlouhé roky v dřevěné rakvi, pro mě bylo velkým překvapením. Při exhumaci vypadalo stále čerstvé. Srdce probodnuté kůlem, tajemné symboly. Vyděsil jsem se, když ke mě promluvilo. Proklelo mě navěky, amen. Jsem odsouzený žít navždy v temnotě, bez světla, bez slitování. V hrobě jsem našel i nové album španělských démonů UNBOURNED TERROR

Kapelu sleduji od jejich počátků. Vždy stáli na správně straně. V hlubokém podzemí, ve kterém čerpali inspiraci. Novinka "Echoes of Despair" je surovým a chladným odkazem ze starých pohřebišť. Z míst, kde se pohřbívalo zásadně do země a zombie každou noc provádí tajemné rituály. Vítejte v plesnivých katakombách!


UNBOUNDED TERROR exhumují hroby se zručností mistrů, kteří moc dobře znají svoje morbidní řemeslo. Skladby zahnívají podobným způsobem, jako tvorba třeba takových BENEDICTION, BOLT THROWER, IMMOLATION, MALEVOLENT CREATION. Nové album mi připadá oproti předchozí tvorbě více melodické. Jako bych se procházel v krvavé mlze. Po zvukové stránce je vše v nejlepším pořádku. Album je náležitě syrové a čitelné. Z riffů odkapává zmrzlá voda a vy si tak můžete vychutnat hudbu, která zní jen v těch nejlepších márnicích. Španělé hrají od srdce, opravdově, s černou jiskrou v oku. Nadšení pro poslední věci člověka, spousta zajímavých momentů, drtivý účinek. O to zde jde především. Už se těším, až se setmí a vydám se na svoji každodenní cestu. Mám s sebou lopatu i rýč, bez nich to nejde. Najdu si nějaký starý hrob a až jej vykopu, budu přemýšlet, jaký život mělo uložené tělo, jakým způsobem zemřelo. "Echoes of Despair" mi bude hrát do uší a atmosféra bude hodně pochmurná. Přesně takové nálady umí hudbou znázornit jenom dobré smečky. UNBOUNDED TERROR patří již od devadesátých let mezi ně. Troufám si tvrdit, že nová nahrávka se povedla po všech stránkách. Pálí a žhne a zároveň vás ochladí na bod mrazu. Přijměte prosím pozvání do záhadného a magického světa stínů! Old school death metal par excellence!


Asphyx says:

The body, sealed and buried for years in a wooden coffin, was a great surprise to me. When it was exhumed, it still looked fresh. A heart pierced with a stake, mysterious symbols. I was frightened when it spoke to me. It cursed me forever, amen. I am doomed to live forever in darkness, without light, without mercy. In the grave, I also found the new album by Spanish demons, UNBOURNED TERROR.

I've been following the band since the beginning. They've always been on the right side. In the deep underground, where they drew their inspiration. The new album "Echoes of Despair" is a raw and cold reference to the old burial grounds. A place where burial was principally in the ground and zombies performed mysterious rituals every night. Welcome to the moldy catacombs!


UNBOUNDED TERROR exhumes graves with the skill of masters who know their morbid craft all too well. The songs rot similarly to the work of the likes of BENEDICTION, BOLT THROWER, IMMOLATION, and MALEVOLENT CREATION. I find the new album more melodic compared to their previous work. It's like walking in a bloody fog. Sound-wise everything is in the best order. The album is properly raw and clear. Frozen water drips off the riffs and you can enjoy music that only sounds in the best morgues. The Spaniards play from the heart, for real, with a black sparkle in their eye. Enthusiasm for the last things of man, lots of interesting moments, overwhelming effect. That's what it's all about. I can't wait for it to get dark and go about my daily journey. I've got my shovel and spade with me, can't do without them. I'll find an old grave and when I dig it, I'll wonder what kind of life the body that was buried had, how it died. "Echoes of Despair" will play in my ears and the atmosphere will be very somber. That's the kind of mood only good bands can portray with music. UNBOUNDED TERROR has been one of them since the 90s. I dare to say that the new record is a success in every aspect. It burns and glows and at the same time chills you to the bone. Please accept the invitation to the mysterious and magical world of shadows! Old school death metal par excellence!

Recenze/review - UNBOUNDED TERROR - Faith in Chaos (2020):
https://www.deadlystormzine.com/2020/01/recenzereview-unbounded-terror-faith-in.html


Tracklist:
01. Organic Waste
02. Rotting Myself
03. Echoes Of Despair
04. Liar's Punisher
05. Hypocrite Ignored
06. They Are Not (What They Claim To Be)
07. Desolation Inside Of Me
08. Falling Into The Void
09. Devil's Church
10. Hungry For Your Hate
11. Somethings Rotting In HumanityTWITTER