DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#WORM. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#WORM. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 27. října 2022

Recenze/review - WORM - Bluenothing (2022)


WORM - Bluenothing
CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Spálená křídla netopýrů. Padají k zemi, naříkají. Jsou jako duše zemřelých, které někdo proklel. Hluboko pod zemí, hned vedle řeky mrtvých, je kobka, ve které musela být nová deska floridských WORM nahrávána. Již při prvním poslechu mám pocit, že cítím ve vzduchu síru a pach rozkládajících se těl. Nechutný death metal, doom, ale i spousta black metalových pasáží nás objímají jako sériový vrah. Máte jenom dvě možnosti, zemřít nebo poslouchat dál.

Předchozí nahrávky této smečky byly častými hosty v mém přehrávači. Užíval jsem si temnotu, chlad, zlo i nenávist. Novinka pokračuje v nastaveném směru. Z rány nadále odkapává zkažená krev a vy si můžete opět vychutnat hudbu z jiného světa. Z dimenze, ve které dávno zvítězili démoni. 


Mrazivý zvuk, spousta zajímavých pasáží, ale hlavně atmosféra strachu a beznaděje. Takoví jsou WORM i letos. Songy mají jasný a jediný cíl, navěky vás proklít. Kapela ve své tvorbě odkazuje na smečky jako HOODED MENACE, disEMBOWELMENT, EVOKEN, WINTER, COFFINS, CEREMONIUM, DISMA, INCANTATION, DEATH, MORBID ANGEL. Songy dokáží být mocné, vznešené, záhadné, magické, šílené i zahalené do špinavé tmy. Připomínají spíše obřad, než jen obyčejnou nahrávku. Nalezneme zde i spoustu progresivních prvků. Album je velmi okultní, tajemnou záležitostí a ocení jej nejvíce posluchači, kteří u muziky přemýšlejí. Rád se nechávám unášet na vlnách řeky Styx. Jsou to hlavně melodie, které mě dokáží přenést na onen svět. Produkce, obal, vše je vynikající. "Bluenothing" je jako zimní krajina plná smrti. Stačí jen vstoupit. Otevřít naplno svoji mysl a nechat se spálit na popel. Jako křídla netopýrů, jako duše prokletých. Do téhle kobky se budu vždycky rád vracet. Pokaždé totiž objevím něco jiného. Stopy démonů, zajímavý motiv, pasáž, která mě rozdrásá do krve. Tahle okultní seance se opravdu povedla. Nihilistický, black, death doom metalový manifest! Symfonie temnoty!


Asphyx says:

Burnt bat wings. They fall to the ground, they wail. They're like the souls of the dead that have been cursed. Deep underground, next to the river of the dead, is the dungeon where the new Florida WORM record must have been recorded. From the first listen, I feel like I can smell the sulphur in the air and the smell of decomposing bodies. Disgusting death metal, doom, but also a lot of black metal passages embrace us like a serial killer. You only have two choices, die or keep listening.

Previous releases from this pack have been frequent guests in my player. I enjoyed the darkness, the cold, the evil and the hate. The new one continues in the direction set. The wounds continue to drip with tainted blood and you can once again enjoy music from another world. From a dimension where demons won long ago.


Chilling sound, lots of interesting passages, but mainly an atmosphere of fear and despair. That's what WORM is this year. The songs have a clear and single goal, to curse you forever. In their work the band refers to packs like HOODED MENACE, disEMBOWELMENT, EVOKEN, WINTER, COFFINS, CEREMONIUM, DISMA, INCANTATION, DEATH, MORBID ANGEL. The songs can be powerful, sublime, mysterious, magical, crazy and shrouded in dirty darkness. They are more like a ceremony than a simple recording. There are also a lot of progressive elements. The album is a very occult, mysterious affair and will be most appreciated by listeners who think with their music. I like to be carried away on the waves of the river Styx. It's mainly the melodies that can transport me to the other world. The production, the cover art, everything is excellent. "Bluenothing" is like a winter landscape full of death. You just have to enter. Open your mind and let yourself burn to ashes. Like the wings of bats, like the souls of the damned. I'll always love coming back to this dungeon. Because I discover something different every time. A trail of demons, an interesting motif, a passage that will make my blood run cold. This occult séance was really good. A nihilistic, black, death doom metal manifesto! A symphony of darkness!

Recenze/review - WORM - Foreverglade (2021):

TRACKLIST
1. Bluenothing
2. Centuries of Ooze II
3. Invoking the Dragonmoon
4. Shadowside Kingdom

LINE-UP
Phantom Slaughter - Vocals / Guitar / Bass / Synth
Wroth Septentrion - Guitar / Necromantic Shred
Nihilistic Manifesto - Guitars on Shadowside Kingdom

Necreon - Bass on Shadowside Kingdom
L. Dusk - Drums on Bluenothing & Centuries of Ooze II
Charlie Koryn - Drums on Shadowside Kingdom


neděle 14. listopadu 2021

Recenze/review - WORM - Foreverglade (2021)


WORM - Foreverglade
CD 2021, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Většinou se tak stává brzy po čerstvém pohřbu. Chodím kolem hřbitova každý den brzy ráno a slýchávám divné zvuky. Vždycky jsem si myslel, že jsou to zvířata, jenže tohle bylo jiné. Úplně jiné. Do kostí mi vstoupil mráz a strach. Postavy v kápích, které vystoupily z mlhy mě děsily. Přemýšlel jsem, zda si pro mě už přišla Smrt. Nevěřím v boha, přesto jsem se pomodlil. Odpovědí mi byl jenom tichý jedovatý smích.

Určitě znáte ten pocit, když potkáte nějakou kapelu, jejíž tvorba vám od začátku do konce sedne. Připadáte si navzájem propojeni. Venku je podzim a listí křupe pod nohama. Stíny by mohly vyprávět. Floridští WORM jsou jasnou a zřetelnou odpovědí na ozvěny ze záhrobí. Kombinace syrového death metalu a doomu je mému naturelu velmi blízká. Nové album mi ihned začalo kolovat v žilách, jakoby tam bylo odnepaměti.


Umíráček oznamuje, že se stalo něco zlého, smutného. Svolává všechny pozůstalé, aby uctily památku zesnulého. Jenže tentokrát je to jiné. Jak se vůbec mají pohřbívat prokletí? V lehkých dřevěných rakvích, za zvuku "Foreverglade". Stejně nikdy nenaleznou klid, jako já při poslechu této desky. WORM na to jdou podobným způsobem jako HOODED MENACE, disEMBOWELMENT, EVOKEN, WINTER, COFFINS, CEREMONIUM, DISMA v některých surovějších momentech zase odkazují na INCANTATION, DEATH, MORBID ANGEL. Jedná se o velice kvalitní nahrávku po všech stránkách. Zvuk (Stephen Deacutis), obal (Brad Moore), produkce, celkové provedení, vše je vlastně svým způsobem dokonalé. Ze skladeb je cítit nejen talent pro záhrobní rituály, ale také velká schopnost napsat dobrý song. Také slyšíte, vnímáte tu temnou, černou, mlhavou energii? "Foreverglade" je komplexním dílem, které je jednou klidné, bolestivé a chladné, jindy zase tepe jako proříznutá tepna. Moc dobře vím, co budu poslouchat dlouhé hodiny, až usne šedivé město, až půjdu ráno zase kolem hřbitova, až uslyším umíráček. WORM vás zvou na morbidně krásný výlet do starých katakomb. Potkáte dámu s kosou i Satana. A když budete poslouchat pečlivě, možná i své vlastní démony. Krvavě mlhavá, death doom metalová seance pro vyvolání duší zemřelých! Excelentní záležitost!


Asphyx says:

This usually happens soon after a fresh funeral. I walk around the cemetery early every morning and hear strange noises. I always thought they were animals, but this was different. Completely different. Frost and fear entered my bones. The hooded figures emerging from the fog terrified me. I wondered if Death had already come for me. I don't believe in God, yet I prayed. The only answer was a quiet, poisonous laugh.

Surely you know the feeling when you meet a band whose work will suit you from beginning to end. You feel connected to each other. It's autumn outside and the leaves are crunching underfoot. Shadows could tell. Florida WORM is a clear and distinct response to echoes from the grave. The combination of raw death metal and doom is very close to my nature. The new album immediately began to circulate in my veins, as if it had been there since time immemorial.


The death knell announces that something bad, sad has happened. He convenes all the survivors to honour the memory of the deceased. But this time it's different. How are the curses to be buried? In light wooden coffins, to the sound of "Foreverglade". They will never find peace anyway, as I do when listening to this record. WORM go for it in a similar way as HOODED MENACE, disEMBOWELMENT, EVOKEN, WINTER, COFFINS, CEREMONIUM, DISMA in some harsher moments again refer to INCANTATION, DEATH, MORBID ANGEL. This is a very high quality recording in all aspects. Sound (Stephen Deacutis), cover (Brad Moore), production, overall design, everything is actually perfect in a way. Not only the talent for grave rituals can be felt from the songs, but also the great ability to write a good song. Do you also hear, do you perceive that dark, black, nebulous energy? "Foreverglade" is a complex work that is once calm, painful and cold, other times it beats like a severed artery. I know very well what I will listen to for long hours when the gray city falls asleep, when I walk around the cemetery again in the morning, when I hear the death knell. WORM invites you on a morbidly beautiful trip to the old catacombs. You will meet a lady with a scythe and Satan. And if you listen carefully, maybe your own demons. Bloody foggy, death doom metal session for summoning the souls of the dead! Excellent affair!

Tracklist:
01. Foreverglade
02. Murk Above The Dark Moor
03. Cloaked In Nightwinds
04. Empire Of The Necromancers
05. Subaqueous Funeral
06. Centuries Of Ooze

band:
Phantom Slaughter: Vocals / Guitar / Synth / Bass
Nihilistic Manifesto: Additional Guitar / Solos
L. Dusk: Session Drums
Equimanthorn: Additional SynthTWITTER