DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#gride. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#gride. Zobrazit všechny příspěvky

středa 5. června 2024

Recenze/review - GRIDE - Vyzobat (2024)


GRIDE - Vyzobat
CD/MC/LP 2024, L´inphantile Collective & Insane Society

for english please scroll down

Říká se, že když něco starého končí, něco nového začíná. Je to tak, kapela GRIDE se rozhodla hibernovat. A na rozloučenou vydala album "Vyzobat". Je po okraj narvané klasickým grindcore, opepřené hardcore. Zkrátka a dobře, pokud jste tuhle smečku sledovali od roku 1996, kdy byla založena, asi víte, o čem píšu. Jedná se o surový útok na vaše podvědomí. Pro mě osobně se jde potom o kapelu, kterou považuji v rámci žánru za legendu. Hrají v ní muzikanti, kteří už dávno nemusí nikomu nic dokazovat.

Jako asi každá takhle dlouho sloužící skupina, si pánové prošli mnoha změnami v sestavě, až už to bylo asi neúnosné a rozhodli se ukončit svoji aktivní činností. Je to svým způsobem škoda, zůstanou nám ale skvělé vzpomínky na mnohé skvělé koncerty, na turné, která se zapsala zlatým písmem do kronik. Pokud máte GRIDE rádi, nemělo by "Vyzobat" chybět ani ve vaší sbírce.


Je v tom určitě i kus nostalgie, ale hlavně hudba, která pálí a žhne. Jde se na hranu, i kousek za ní. Je to extrém s vlastním rukopisem i nápady. Mám k dispozici CD verzi, která vychází u L´inphantile Collective (u tohoto labelu je vydána i kazeta, o vinyl se postarají Insane Society). Album má pro mě i další rozměr a to jsou texty. Dalo by se také napsat, že se GRIDE naplno trefili do mého vkusu. Planeta kolem nás pomalu umírá, každý den přicházíme o další a další kus přírody. Lidé jsou jako invazivní druh, jako paraziti. Tenhle úhel pohledu má něco do sebe a jako fanoušek starých sci-fi knih, s ním bezezbytku souhlasím. Vraťme se ale k muzice. Grindcore je podle mého názoru velmi těžká disciplína. Je velmi náročné jej hrát tak, aby byl pestrý, zajímavý, aby nepůsobil monotónně. Tohle všechno se kapele povedlo na výbornou. Je to i díky různým stylovým odbočkám, "netypickým" nástrojům a hlavně přístupu. Pochválit musím i zvuk, který je ostrý a masivní, špinavý a čitelný zároveň. Jakoby kapela vzala všechny své pradávné nápady a naroubovala je na současnou dobu. Je to klasika, ale zahraná svěže a neotřele. Pro mě osobně je potom velmi důležité a zásadní, že se nenudím ani chvilku. Nemám rád různé žebříčky a srovnávání, stále si myslím, že hudbu nelze hodnotit čísly ani procenty, ale GRIDE mohou s klidem odejít do grind coreové síně slávy. Nezbývá než poděkovat, poklonit se až k zemi a narvat si novou desku pod tlakem do hlavy. Extrémní muzika u mě byla vždy o emocích, o předaných náladách, o zamyšlení. Musím znovu opakovat, že tohle umí tahle smečka perfektně. Podupávám si do rytmu, mávám hlavou, vzpomínám na divoké koncerty. Říká se, že když něco starého končí, něco nového začíná. Je to tak, kapela GRIDE se rozhodla hibernovat. A na rozloučenou vydala album "Vyzobat". Řeknu ti jenom jedno, kamaráde! Pokud si pravověrný grinder nebo hard corista, tuhle nahrávku musíš mít. To ti klidně podepíšu vlastní krví! Rychlý, nekompromisní, divoký grind hardcore, který tu  bude hrát, až naši zemi totálně zničíme! Masakr lidských myšlenek!


Asphyx says:

They say that when something old ends, something new begins. It's true, GRIDE decided to hibernate. And to say goodbye, they released the album "Vyzobat". It's packed to the brim with classic grindcore, peppered with hardcore. In short, if you've been following this bunch since they formed in 1996, you probably know what I'm writing about. This is a brutal assault on your subconscious. For me personally then, this is a band that I consider a legend within the genre. It features musicians who have long since had nothing to prove to anyone.

Like just about every band that has been around this long, the gentlemen have gone through many line-up changes until it became unbearable and they decided to end their active career. It's a shame in a way, but we will be left with great memories of many great concerts, tours, which were written in golden letters in the annals. If you like GRIDE, "Vyzobat" should not be missing in your collection.


There is certainly a piece of nostalgia in it, but mainly the music that burns and glows. It goes to the edge, and a little bit beyond it. It's extreme with its own handwriting and ideas. I have the CD version, which is released on L'inphantile Collective (the cassette is also released on this label, Insane Society will take care of the vinyl). The album has another dimension for me and that is the lyrics. It could also be written that GRIDE have fully hit my taste. The planet is slowly dying around us, every day we are losing more and more of nature. Humans are like an invasive species, like parasites. This point of view has something to it, and as a fan of old sci-fi books, I agree with it wholeheartedly. But let's get back to the music. Grindcore is, in my opinion, a very difficult discipline. It is very difficult to play it in a way that is varied, interesting, and not monotonous. The band managed to do all this very well. It's also thanks to the various stylistic detours, "atypical" instruments and most importantly the approach. I must also praise the sound, which is sharp and massive, dirty and clear at the same time. It's as if the band has taken all their ancient ideas and grafted them onto contemporary times. It's a classic, but played in a fresh and fresh way. For me personally it is very important and essential that I am not bored for a moment. I don't like different rankings and comparisons, I still think that music can't be evaluated by numbers or percentages, but GRIDE can easily go to the grindcore hall of fame. There is nothing to do but to say thank you, bow down to the ground and shove the new album into your head under pressure. Extreme music for me has always been about emotions, about conveyed moods, about reflection. I have to say again, this is what this pack does perfectly. I'm bopping to the beat, bobbing my head, remembering the wild gigs. They say that when something old ends, something new begins. It's true, GRIDE has decided to hibernate. And to say goodbye, they released the album "Vyzobat". I'll tell you one thing, my friend! If you're a true grinder or a hard corista, you gotta have this record. I'll sign it in my own blood! Fast, uncompromising, ferocious grind hardcore that's gonna be here when we totally destroy our country! A massacre of human thoughts!


Recenze/review - GRIDE - Hluboká temná modř (2020):

tracklist:
Jistota
Mykodiverzita
5-HTTLPR
Bod zlomu
Prospektor
Vzplanutí
Neodkladné odhodlání
Rána
Prokofiev
V mycéliu
Obavy
Klády
V procesu vytváření
Na konci cyklu fotosyntézy
Úder
Vyzobat
Moře pokrytců v kapce pravdy
Kmotry únikový plán
Z šifrovaného deníku
Touha
Paholaiset

band:
Čert – drums, vocals
David – guitar, vocals
Honza Kapák – bass, back. voc. (Moře pokrytců v kapce pravdy)

Guests:

Drahoslava Satorová – Piano (Prokofiev)
David Čertík – Clarinet, Bass Clarinet, Baritone sax (Paholaiset, Jistota)
Amák – Theremin (Jistota)


Recorded & Mixed – Golden Hive Studio: Autumn 2023 - Winter 2024čtvrtek 23. března 2023

Photos - OTTONE PESANTE, GRIDE, MASÁŽ - club Divadlo pod Lampou, Plzeň - 23. 3. 2023

PHOTOS
author of photos Michal Radoš
- for original size click on photos
- pro zvětšení klikněte na fotky


PHOTOS
author of photos Michal Radoš
- for original size click on photos
- pro zvětšení klikněte na fotky


------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWITTER