DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#maul. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#maul. Zobrazit všechny příspěvky

středa 15. listopadu 2023

Recenze/review - MAUL - Desecration and Enchantment (2023)


MAUL - Desecration and Enchantment
EP 2023, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Jeden můj známý, který je matematik, tvrdí, že brzy dojde k restartu. Lidé se budou pomalu vracet k tomu základnímu, obyčejnému. Možná ale nastane apokalypsa a budeme se toulat ulicemi bez cíle. Nemrtví budou požírat dávno mrtvé. Svět zahalí temnota a začneme znovu. Od začátku. Vrátíme se po časové ose zpět. A nebo také ne. Uvidíme. Zatím se můžeme vydávat na podobné výlety s hudbou, která mě vždy dokáže přenést do jiných dimenzí. Mezi shnilé mrtvoly, na staré pohřebiště. O amerických MAUL jsem již na našich stránkách psal.

Bylo to u příležitosti loňské nahrávky "Seraphic Punishment", která se stala na dlouhý čas mým průvodcem v záhrobí. Album jsem si opravdu užíval. Letos pánové přicházejí s novým EP, které obsahuje tři nové skladby. Z toho jednu naleznete pouze na kazetě, kterou vám doporučuji zakoupit. Tohle je totiž pravý, nefalšovaný kult smrti. Nic pro slabé povahy, ani různé pozéry a falešné fanoušky. 


MAUL mají velký dar napsat skladby, které rezonují uvnitř mé lebky. Opravdu si připadám, že mi v mozku hlodá zuřivý červ. Rozkládám se pomalu, hniju zaživa. Moc dobře vím, že apokalypsa už dávno začala. Alespoň v našich hlavách a na ulicích, po kterých se procházejí zombie. Američané jsou opět velmi mrtvolní, morbidní. Přicházejí se skvělým zvukem (Adam Tucker - mixing, mastering, recording) i stylovým obalem (S. Deloria Black Wolf). Líbí se mi, že kapela i label udělali vše pro to, abychom byli spokojeni. Je to poctivá hrobnická práce. Dva hřeby plus jeden, v podobě ostrých songů, které vám budou zatlučeny do rakve. Někdy, když sleduji současný svět, padá na mě splín. Chce se mi odejít mezi stíny. Nikdy to samozřejmě neudělám, ale musím si pokaždé pustit muziku, jako je ta na "Desecration and Enchantment". Drásá mi obličej do krve, pálí a žhne. Letos se jedná opravdu o velmi povedenou záležitost ve stylu třeba takových IMMOLATION, INCANTATION, AUTOPSY, CARCASS, BOLT THROWER, TOMB MOLD, OUTER HEAVEN. Smrt je velmi blízko a osobně se mi nejvíc líbí doomové nálady, které poletují kolem celého EP jako můry kolem lampy. Dívám se kolem sebe a mám pocit, že nemrtví požírají dávno mrtvé. Svět zahalila temnota a možná začneme znovu. Od začátku. Vrátíme se po časové ose zpět. A nebo také ne. Než se tak stane, budu poslouchat tohle EP stále dokola. Je totiž skvělé po všech stránkách. Temný, hnilobný death metal ve značném stádiu rozkladu! Bolestné ozvěny ze světa před apokalypsou!


Asphyx says:

A friend of mine, who is a mathematician, says there will be a reboot soon. People will slowly return to the basic, the ordinary. But maybe there will be an apocalypse and we'll wander the streets aimlessly. The undead will eat the long dead. The world will be shrouded in darkness and we will start anew. From the beginning. We'll go back along the timeline. Or not. We'll see. In the meantime, we can take similar trips with music that always manages to transport me to other dimensions. Among the rotting corpses, to an old burial ground. I've already written about American MAUL on our website.

It was on the occasion of last year's recording "Seraphic Punishment", which became my guide to the beyond for a long time. I really enjoyed the album. This year, the gentlemen are coming out with a new EP that features three new tracks. One of which can only be found on cassette, which I recommend you purchase. This is a true, unadulterated death cult. Nothing for the faint of heart, or the various posers and fake fans.


MAUL have a great gift for writing songs that resonate inside my skull. I really do feel like I have a raging worm gnawing at my brain. I'm slowly decomposing, rotting alive. I know full well that the apocalypse has long since begun. At least in our heads and on the streets where the zombies walk. Americans are very dead again, very morbid. They come with a great sound (Adam Tucker - mixing, mastering, recording) and a stylish cover (S. Deloria Black Wolf). I like that the band and the label did everything to make us happy. It's an honest gravedigger's work. Two nails plus one, in the form of sharp songs that will be hammered into your coffin. Sometimes when I watch the world today, I get a full moon. I want to leave among the shadows. I'll never do it, of course, but I have to put on music like the one on "Desecration and Enchantment" every time. It scratches my face to the blood, it burns and glows. This year it's a very good thing in the style of such bands as IMMOLATION, INCANTATION, AUTOPSY, CARCASS, BOLT THROWER, TOMB MOLD, OUTER HEAVEN. Death is very close and I personally like the doom moods that fly around the whole EP like moths around a lamp. I look around me and feel like the undead are eating the long dead. The world is shrouded in darkness, and maybe we'll start again. From the beginning. Let's go back down the timeline. Or maybe not. Until that happens, I'm gonna listen to this EP over and over again. Because it's great in every way. Dark, rotten death metal in a major state of decay! Painful echoes from the world before the apocalypse!


Recenze/review - MAUL - Seraphic Punishment (2022):

TRACKLIST
1. The Sacred and The Profane / Hovering, Sinking
2. Disintegration of the Soul
3. Worshipping Self-Deviance *

* tape only track / not available digitally

LINE-UP
Garrett Alvarado - Lyrics/Vocals
Robby Anderson - Drums
Mike Griggs - Bass
Anthony Lamb - Guitar
Al Nicholas - Guitar


neděle 24. července 2022

Recenze/review - MAUL - Seraphic Punishment (2022)


MAUL - Seraphic Punishment
CD 2022, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Jdeš dál, snažíš se bojovat. Pokaždé, když upadneš, tak se zvedneš. Bez jídla, bez vody. Kolem cesty jsou kosti tvých kamarádů. Nedá se to vydržet, svět je pěkně hnusné místo k žití. Nikomu si nikdy neublížil, přesto tě trápí a mučí. Asi si stál na špatné straně, narodil ses rodičům, kteří tě měli rádi, ale ti už tu dávno nejsou. Ne, tohle není středověk, to je jen jeden z mála lidských osudů, o kterém jsem četl včera. Poslouchal jsem k tomu novou desku amerických MAUL a říkal si, že někteří z nás by mohli shořet v pekle. 

Kývám se do rytmu a užívám si, že i dnes existují smečky, které nejen že hrají postaru, ale nebojí se do skladeb vložit i něco zajímavého a neotřelého. Novinka má hodně podmanivou atmosféru. Je divoká, chladná i temná zároveň. Jako utrpení, které můžeme každý den vidět všude kolem. 


Vlivů je samozřejmě hodně - zmiňme třeba IMMOLATION, INCANTATION, AUTOPSY, CARCASS, BOLT THROWER, TOMB MOLD, OUTER HEAVEN. Přidávány jsou kousky shnilého masa, chladu a špíny. Pánové mají talent na to, vytvořit absolutně nihilistickou atmosféru. Jsou jako našeptávači, kteří vám pustí jed do žil. Monstrózní riffy, vokál bestie. Zároveň se nejedná jen o kopii věcí minulých. Se skvělým zvukem, s parádním obalem, jsou MAUL jako zjevením ze záhrobí. Zasekli do mě svůj dráp, roztrhali mě na kusy, zničili a pohřbili zaživa. Připadám si jako v nějakém starém hororu z osmdesátých let (některé momenty ve mě evokují tvorbu ACID WITCH). "Seraphic Punishment" je surovým, drsným útokem na ty nejnižší pudy. Probudí ve vás temné myšlenky. Vezme vás na dlouhý výlet na onen svět. K provedení nemám žádných námitek. Naopak, v současné záplavě stejných kapel, jsou pánové originální. Samozřejmě, v rámci stylu, ale i tak jsem opravdu spokojen. Dívám se do tmy, schovávám se do stínu. Přemýšlím o smrti a přidávám neustále hlasitost. Nahrávka se pro mě stala velkým překvapením. MAUL vás pozvou na hřbitov, na kterém najdete i svůj náhrobek. Hraje se tady upřímně, opravdově, se skvělým řemeslem i vizí. Smrt je vždycky hnusná, ale zhudebnit ji umí málokdo. Tahle parta ví, o čem je temnota! Krvelačná death metalová bestie se probudila! Monstrózní záležitost!


Asphyx says:

"Seraphic Punishment" is like a whirlwind, an avalanche, a fight with your killer, which cannot be won. MAUL are uncompromising, sharp, wild, and furious. They managed to smuggle the old death metal demons into their songs. They belong to the same catacombs as the bands IMMOLATION, INCANTATION, AUTOPSY, CARCASS, BOLT THROWER, TOMB MOLD, OUTER HEAVEN. The album seems to me like a morbid horror scene, like a sacrifice where demons have just woken up. The Americans will invite you to the old cemetery, where only the names of the evil and the cursed are written on the tombstones. Everything is already ready in the morgue. Far from people, we talk to the undead. This album will eventually penetrate your blood like a deadly poison, gnaw your entrails, and envelop you in impenetrable darkness. I have been wandering the other side for many years and similar records are like a spoiled dish for me. I draw energy and strength from them and look forward to my nightmares with them. "Seraphic Punishment" is a death metal album that will bury you alive and come to visit you even after death. This is the album that knows no mercy. Dig your own corpse!

Bits of rotten meat, cold and dirt are added. The gentlemen have a knack for creating an absolutely nihilistic atmosphere. They're like whisperers who let poison into your veins. Monstrous riffs, beast vocals. At the same time, it's not just a copy of things past. With a great sound, with a great cover, MAUL are like an apparition from beyond the grave. They stuck their claw into me, tore me apart, destroyed me and buried me alive. I feel like I'm in an old 80's horror movie (some moments evoke the work of ACID WITCH). "Seraphic Punishment" is a raw, harsh assault on the lowest instincts. It will awaken dark thoughts in you. It takes you on a long trip to the other world. I have no objection to the execution. On the contrary, in the current flood of the same bands, the gentlemen are original. Of course, in terms of style, but I'm still really satisfied. I'm looking into the darkness, hiding in the shadows. I think about death and I keep turning up the volume. The recording came as a big surprise to me. MAUL invite you to the cemetery where you will find your tombstone. The playing here is honest, real, with great craft and vision. Death is always ugly, but few people know how to set it to music. This crew knows what darkness is all about! The bloodthirsty death metal beast has awakened! A monstrous affair!Tracklist:
01. Of Human Frailty
02. Seraphic Punishment
03. Repulsive Intruder
04. Monarchy Of Mold
05. Deity Demise
06. Invocations - Interlude
07. Buried In Resin
08. Oracular Burial Grounds
09. Infatuation
10. Carrion TotemTWITTER