DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#unchristianchristian. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#unchristianchristian. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 17. března 2023

Recenze/review - UNCHRISTIAN CHRISTIAN - Sulphurfeast (2022)


UNCHRISTIAN CHRISTIAN - Sulphurfeast
CD 2022, vlastní vydání

for english please scroll down

Nelze popřít, že když jsem vstoupil do této hrobky, měl jsem strach. V otevřených rakvích ležela těla, která byla zcela poničena. Jejich smrt musela být hodně krutá a ošklivá. Cítil jsem mráz v zádech. Usedl jsem na kamenný oltář a přemýšlel jsem, co jsem objevil. Do uší mi hrála nová deska UNCHRISTIAN CHRISTIAN a mrtví se mnou začali rozmlouvat. Stejně jako hudba, popisovali bolest a utrpení. Byl jsem znovu zpět, ve starých katakombách, kde hrál pořádně nahlas švédský death metal.

Kapela má jednoho člena Christiana Ludvigssona, který je podepsán pod vším - pod hudbou, nahráváním mixem i masteringem. Jedná se o jednočlenný projekt, který se velmi dobře poslouchá, má v sobě spoustu zajímavých momentů a rozhodně patří k tomu lepšímu, co jsem měl možnost poslední dobou slyšet.


Nahrávka nepostrádá zvláštní, do krvavé mlhy zahalenou atmosféru. V některých momentech by si skladby zasloužily možná trošku zkrátit, ale to je asi jediná připomínka, kterou mám. Jinak se jedná o syrový a surový smrtící kov v jeho základní, poctivé podobě. Nálady, které na albu najdeme, jsou velmi temné, chladné, zákeřné. Jakoby vám někdo vpíchl do žil jed. Působí nejdříve pomalu, ale časem se začnete rozpadat. Bez masa, bez svědomí, se budete jako tělo bez duše toulat podsvětím a vyhledávat stín. Skladby jsou velmi zuřivé, maniakální a působí opravdu ostře. Zároveň, a to se mi líbí asi nejvíce, nepostrádají dobře zapamatovatelné melodie. Kostra motivů je velmi zřetelná, rytmika zabijácká a celkový výsledek výborný. Když "Sulphurfeast" poslouchám, užívám si nejen mrtvolný zápach, ale také plesnivinu, špínu a hnis. To vše zabalené s nadšením a neskutečně uvěřitelné. Už nikdy nechci vidět světlo! Chci se zavřít do kobky bez oken a strávit v ní spolu s deskou zbytek svého života. Přísaháme totiž s autorem na stejné hodnoty. Jsem moc rád, že se ke mě album dostalo, zadřelo se mi po nějakém čase pod kůži a způsobilo mi v hlavě chaos. Až půjdu zase jednou na starý hřbitov za městem, vezmu si UNCHRISTIAN CHRISTIAN s sebou. Už se těším, až zase budu rozmlouvat s nemrtvými. Mají mi toho ještě tolik co říci. Nelze popřít, že když jsem vstoupil do této hrobky, že jsem měl strach. V otevřených rakvích ležela těla, která byla zcela poničena. Jejich smrt musela být hodně krutá a ošklivá. Stejně jako tahle muzika. Chladný, temný death metal, ukovaný z té nejlepší švédské oceli!


Asphyx says:

It cannot be denied that when I entered this tomb, I was afraid. In the open coffins lay bodies that had been completely mutilated. Their deaths must have been very cruel and ugly. I felt a chill down my spine. I sat down on the stone altar and wondered what I had discovered. A new UNCHRISTIAN CHRISTIAN record played in my ears and the dead began to talk to me. Like the music, they described pain and suffering. I was back again, in the old catacombs, where Swedish death metal was playing really loud.

The band has one member, Christian Ludvigsson, who is signed to everything - the music, the recording mix and the mastering. This is a one-man project that is very easy to listen to, has a lot of interesting moments and is definitely one of the better ones I've had the chance to hear lately.


The recording does not lack a strange atmosphere, shrouded in a bloody mist. In some moments the songs might have deserved to be shortened a bit, but that's about the only comment I have. Otherwise, this is raw and raw death metal in its basic, honest form. The moods found on the album are very dark, cold, and insidious. Like someone injected poison into your veins. It works slowly at first, but eventually you start to fall apart. Without flesh, without conscience, like a body without a soul, you'll wander through the underworld and seek the shadows. The songs are very furious, manic and really edgy. At the same time, and this is probably what I like the most, they don't lack for memorable melodies. The skeleton of the motifs is very clear, the rhythmics are killer and the overall result is excellent. When I listen to "Sulphurfeast" I enjoy not only the dead smell, but also the mould, dirt and pus. All wrapped up with enthusiasm and incredibly believable. I never want to see the light again! I want to lock myself in a windowless dungeon and spend the rest of my life there with the slab. Because the author and I swear to the same values. I'm so glad the album reached me, it got under my skin after some time and caused chaos in my head. When I go to the old cemetery outside the city again, I will take UNCHRISTIAN CHRISTIAN with me. I can't wait to talk to the undead again. They have so much more to tell me. There's no denying that when I entered this tomb, I was scared. In the open coffins lay bodies that had been completely mutilated. Their deaths must have been very cruel and ugly. Just like this music. Cold, dark death metal forged from the finest Swedish steel!Tracklist:
01. Rabid
02. Hatevoid
03. Xul
04. Mongrel
05. Nails Electrodes
06. Deadhead
07. Voidhealer
08. Spirit Flesh
09. Vermincode
10. Mausoleaum
11. Dead Dull Eyes


TWITTER