DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemgrind. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemgrind. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 24. března 2024

Recenze/review - HEADLESS DAWN - Freakshow Ballet (2024)


HEADLESS DAWN - Freakshow Ballet
cassette 2024, Into It Records

for english please scroll down

Přepínáš programy na televizi, listuješ stránkami na internetu. Všude jenom sex a násilí. Někdy máš pocit, že ti pukne hlava, že se zblázníš. Protože nežiješ v krásném světě z reklamy, protože vstáváš brzy a piješ levné pivo. Špinavé ulice tvého města, otrocká práce, lidé povalující se na zemi. Chudoba, špína a krutá, ošklivá smrt v kontrastu s lesklými stránkami módních časopisů. 

Z obrazovek vytéká zkažená krev a další zástupy pochodují na smrt. Existuje jenom jedno řešení. Říci všem jedno velké FUCK YOU! a pustit si nové EP holandských grinderů HEADLESS DAWN. Našim čtenářům jsme kapelu již představovali. Máme i parádní rozhovor (články jsou odkazovány dole pod recenzí). Opět se jedná o jízdu přímo do pekla. O vysokooktanový nářez, u kterého vám pukne lebka tlakem. 


Přesunuli jsme veřejné popravy do vysílání, díváme se na gladiátory v klecích. Víc násilí, víc akce, další dávka dopaminu. Holanďané jdou opět k jádru věci, jsou nekompromisní a abych pravdu řekl, tak s jejich texty naplno souhlasím. Líbí se mi i zvuk, který je neučesaný, hnilobný, surový, jako ulice na periferii vašeho města. Máte rádi kapely jako REPULSION, TERRORIZER, CARNIVORE, S.O.D., NAUSEA, IMPETIGO, MACHETAZO, CARCASS? Potom jděte do toho. Budete po zásluze odměněni totálním šílenstvím, které může nabídnout pouze tenhle styl. Beru do rukou kladivo a mlátím do televize, vyhazuji počítač z okna, otevírám si radši pivo a večer zajdu do malého klubu. Zařvu si z plných plic spolu s kapelou, budu pařit, dokud si nepolámu všechny kosti v těle. HEADLESS DAWN vás roztrhají na kusy a vy za to budete ještě rádi. Je to klasický, tradiční masakr, přesně jako to mám rád. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí a jde se rovnou k věci. Přiznám se bez mučení, že jsem se k "Freakshow Ballet" rád a často vracel. Nechtělo se mi nic psát, raději jsem jen tak poslouchal a to prosím pěkně, pořádně nahlas. Je to temná, divoká nahrávka, je v ní velký kus naštvanosti, živočišnosti. Možná jsem starý pes a moje názory jsou dávno překonané, ale tohle je muzika, kterou budu vždy rád a s chutí podporovat. Koluje totiž i v mých žilách. Díváme se kolem sebe podobnýma očima. Nelze jinak, než chválit a opatřit EP známkou kvality. Přepínáš programy na televizi, listuješ stránkami na internetu. Všude jenom sex a násilí. Někdy máš pocit, že ti pukne hlava, že se zblázníš. Protože nežiješ v krásném světě z reklamy, protože vstáváš brzy a piješ levné pivo. Zničující, divoký grind death metal, který vám ukáže hnusnou, špinavou a krutou realitu dnešního podivného světa! Fuck you!


Asphyx says:

You're flipping channels on the TV, scrolling through pages on the Internet. It's all sex and violence. Sometimes you feel like your head's gonna explode, you're gonna go crazy. Because you don't live in the beautiful world of the commercials, because you wake up early and drink cheap beer. The dirty streets of your city, the slave labor, the people lying on the ground. Poverty, squalor and a cruel, ugly death in contrast to the glossy pages of fashion magazines. 

Corrupted blood oozing from the screens, and more crowds marching to their deaths. There is only one solution. Say one big FUCK YOU! and listen to the new EP from Dutch grinders HEADLESS DAWN. We've already introduced the band to our readers. We also have an awesome interview (articles are linked below the review). Again, it is a ride straight to hell. A high-octane blast that will make your skull burst with pressure. 


We've moved the public executions to broadcast, we're looking at gladiators in cages. More violence, more action, another dose of dopamine. The Dutch are going to the heart of the matter again, they're uncompromising and to be honest, I agree with their lyrics completely. I also like the sound, which is unkempt, rotten, raw, like the streets on the outskirts of your city. Do you like bands like REPULSION, TERRORIZER, CARNIVORE, S.O.D., NAUSEA, IMPETIGO, MACHETAZO, CARCASS? Then go for it. You will be deservedly rewarded with the total insanity that only this style can offer. I'm picking up a hammer and hitting the TV, throwing my computer out the window, opening a beer instead, and going to a small club in the evening. I'll scream at the top of my lungs with the band, party till I break every bone in my body. HEADLESS DAWN will tear you apart and you will be glad you did. It's classic, traditional carnage, just the way I like it. Nothing is missing, nothing is missing and it gets straight to the point. I will admit without torture that I like to come back to "Freakshow Ballet" often. I didn't want to write anything, I preferred to just listen, and please do it nicely, out loud. It's a dark, wild record, there's a lot of angry, animalistic stuff in it. Maybe I'm an old dog and my views are long outdated, but this is music I will always love and support with gusto. It runs through my veins. We look around us with similar eyes. I can't help but praise and stamp the EP with the quality mark. You flip through the channels on TV, you scroll through the pages on the Internet. It's all sex and violence everywhere. Sometimes you feel like your head's gonna explode, you're gonna go crazy. Because you don't live in the beautiful world of advertising, because you wake up early and drink cheap beer. Devastating, savage grind death metal that shows you the ugly, dirty and cruel reality of today's strange world! Fuck you!

about HEADLESS DAWN on DEADLY STORM ZINE:
tracklist:
Freakshow Ballet / Opgerut (2:35)
No Vacancies (1:30)
Bankrupt Nation (0:40)
No Sign of the Missing Children (3:00)
Carbon Footprint Generator (2:05)
Guilty of Being White (1:09)
The Eliminator (3:11)

Headless Dawn are: C - P - Wčtvrtek 2. listopadu 2023

Recenze/review - MURDER RAPE AMPUTATE - The Ramifications of Doubled Abomination (2023)


MURDER RAPE AMPUTATE - The Ramifications of Doubled Abomination
CD 2023, Rotten Roll Rex

for english please scroll down

Pokaždé, když se setkám s hudbou téhle smečky, tak si vzpomenu na starého dobrého sériového vraha Ed Geina. Ten žil se svojí panovačnou a nábožensky fanatickou matkou a měl ji tak rád, že když mu zemřela, tak si začal dělat doma lidské loutky s mrtvých těl. Byl vykradačem hrobů a fanouškem sodomie a nekrofilie. Hnus a špína, lidské šílenství v jeho nejošklivější podobě. A také masky z lidské kůže, to abyste viděli spojitost s touto kapelou. Goregrind byl vždy o nechutných věcech.

Jakoby přede mnou ožíval nějaký hororový film, jako bych pátral po historii sériových vrahů. Po jejich temných myšlenkách. Zde je samozřejmě vše zahráno s nadhledem a nadsázkou. Přesto si kapela stále zachovává syrovost a brutalitu. Fanoušci stylu (a nejen ti) budou zajisté spokojeni. 


Fascinace lidským odpadem, proud zkažené krve, shnilé maso. Dostanete vše, co si hrdlo žádá. Mě nejvíc připomíná novinka takové ty napjaté chvíle, které zažíváte, když vstoupíte na stará jatka. Nasládlý pach vás obejme jako zvrácená milenka. Kapela právě sundává mrtvoly z háků. Zapojí aparaturu a spustí gore grindovou smršť ve stylu CARCASS, HAEMORRHAGE, GENERAL SURGERY, EXHUMED, IMPETIGO, DEAD INFECTION. Ne, tohle není rozhodně nic pro slabé povahy. Možná vás zablokují všechny sítě světa, pro násilný obsah, a to přesto, že ve zprávách se dějí mnohdy o hodně horší zvěrstva. Pánové hrají ostře a nekompromisně. MURDER RAPE AMPUTATE nepřinášejí sice nic nového, ale své řemeslo zvládají na výbornou. Pro mě osobně je hlavní, že mě baví novou desku "The Ramifications of Doubled Abomination" poslouchat. Když skončí starý dokument o sériovém vrahovi nebo dobrý hororový film, dávám si tuhle nahrávku do hlavy s ještě větší chutí. Tenhle styl se dá hrát mnoha způsoby, které od sebe odliší hlavně fanoušci. Osobně se mi cesta, kterou se kapela kdysi vydala, líbí. Je znát, že pod hudbou jsou podepsáni zkušení muzikanti, kteří přesně ví, jak složit dobré, mokvající a morbidní skladby. Všechno hezky odsýpá, pitvá se s nadšením a odhodláním. Ed Gein a nejen on by měl určitě velkou radost. Příčina smrti je zcela jasná. Mokvající, morbidní, krutý goregrind, zahraný s elegancí starých zkušených patologů.


Asphyx says:

Every time I encounter the music of this pack, I think of good old serial killer Ed Gein. He lived with his overbearing and religiously fanatical mother and loved her so much that when she died he started making human puppets out of dead bodies in his home. He was a grave robber and a fan of sodomy and necrophilia. Filth and filth, human madness at its ugliest. And also human skin masks, just so you can see the connection to this band. Goregrind has always been about disgusting things.

It's like a horror movie coming to life in front of me, like I'm researching the history of serial killers. Their dark thoughts. Here, of course, it's all played with insight and exaggeration. Yet the band still retains its rawness and brutality. Fans of the style (and not only those) will surely be satisfied.


The fascination with human waste, the stream of tainted blood, the rotten flesh. You get everything your throat wants. What the novelty reminds me most of is the tense moments you have when you enter an old slaughterhouse. The sweetish smell embraces you like a perverted lover. The band's just taking the corpses off the hooks. They turn on the equipment and start a gore grind storm in the style of CARCASS, HAEMORRHAGE, GENERAL SURGERY, EXHUMED, IMPETIGO, DEAD INFECTION. No, this is definitely not for the faint of heart. You might get blocked by every network in the world for violent content, despite the fact that there are often far worse atrocities happening in the news. The men are playing tough and uncompromising. MURDER RAPE AMPUTATE don't bring anything new, but they master their craft perfectly. For me personally, the main thing is that I enjoy listening to the new album "The Ramifications of Doubled Abomination". When an old serial killer documentary or a good horror movie ends, I put this record in my head with even more gusto. There are many ways to play this style that will set it apart, especially for the fans. Personally, I like the path the band once took. You can tell that the music is backed by experienced musicians who know exactly how to put together good, swampy and morbid songs. Everything flows nicely, dissecting with enthusiasm and commitment. Ed Gein, and not just him, would surely be very pleased. The cause of death is quite clear. A drenching, morbid, cruel goregrind, played with the elegance of old, experienced pathologists.


Recenze/review - MURDER RAPE AMPUTATE - The Art Of Dehumanization (2020):
https://www.deadlystormzine.com/2020/10/recenzereview-murder-rape-amputate-art.html


Tracklist:
01. Destined For Body Fluids Excretion 
02. Involuntary Glands Removal 
03. Sonata In Teeth Sharp 
04. Knee Cap Switch 
05. Acid Bath Colostomy 
06. The Big Belch Theory 
07. Gasping Of The Voracious Ones 
08. Torture Charleston 
09. Cause My Cellar Is One Way Only 
10. Vomit Wellness 
11. Skinned, Gutted And Mangled 
12. Seratted Bloodshed 
13. Distempered Crone Gospels

band:
Martin - vocals
Dan - guitars
Kuba - bass
Tom - drumsneděle 30. října 2022

Recenze/review - SPINELESS FUCKERS - Tales of Extraordinary Madness (2022)


SPINELESS FUCKERS - Tales of Extraordinary Madness
CD 2022, Brute! Productions

for english please scroll down

Tenká je hranice mezi šílenstvím a normálností. Někdy také nevím, jestli sedím před a nebo za zdí. Co je pravda a co lež? Krev není voda, ale tomu také někteří nevěří. Dezinformace vládnou světu a je potřeba do nich vnést trošku světla. Na našich stránkách tak činíme převážně pomocí death metalu. Bylo ale na čase opustit místní hřbitovy a porozhlédnout se také po nějakém dobrém grindcore. 

SPINELESS FUCKERS mě oslovili s prosbou, abych sepsal pár slov. Zpočátku jsem byl trošku váhavý, ale stačilo si pustit poprvé nové album "Tales of Extraordinary Madness" a ihned jsem získal pro mě tolik důležitý pocit - ano, to je přesně ono! Takový nářez chci poslouchat! Není to jenom dnes tolik častá, rádoby vtipná taškařice, ale jedná se o pořádnou porci temnoty a samozřejmě šílenství. 


Tohle album doopravdy bolí. Je poctivé a cítím z něj ryzí řemeslo. A to teď nemluvím jen o zvuku, obalu a celkovém provedení. Jako mladý jsem totiž každou neděli brzy ráno chodil na brigádu kolem domu pro choromyslné v Kosmonosích. Představte si mlhavý podzim, křupající listí a k tomu skřeky, nářek, děsivý smích, který se vznášel jako nějaký démon éterem. Trošku jsem se bál, přiznávám. A z novinky "Tales of Extraordinary Madness" mám hodně podobný pocit. Riffy se mi zařezávají hluboko do vnitřností a hlava, ta má co dělat, aby se nerozskočila na tisíc kousků. Až jednou půjdete do dávno opuštěného pavilonu, kde se léčilo elektrošoky a ledové sprchy byly na denním pořádku, tak si určitě na tyhle maniaky vzpomenete. Sem totiž patří, do starých cel, na chodby, které smrdí plísní. Líbí se mi, jakým způsobem jsou skladby napsány. V tom obrovském množství stále stejných kapel jsou v tomto stylu SPINELESS FUCKERS osvěžující jako čerstvá krev. Koneckonců, všichni se tak trošku rádi bojíme, nemyslíte? A u téhle desky vám garantuji, že se nebudete nudit ani chvilku. Je určena nejen pro fanoušky žánru, ale i pro všechny, kteří mají rádi, když má hudba silnou atmosféru. Ne, samozřejmě se nejedná o nic převratného, ale rozhodně se novinka velmi dobře poslouchá. Mohu ji jenom doporučit. Temný psycho grindcore!


Asphyx says:

There is a very thin line between insanity and normality. Sometimes I don't know if I'm sitting in front of or behind a wall. What's the truth and what's a lie? Blood is not water, but some people don't believe that either. Misinformation rules the world and we need to shed some light on it. On our site we do that mostly with death metal. But it was time to leave the local cemeteries and look around for some good grindcore as well.

SPINELESS FUCKERS approached me and asked me to write a few words. At first I was a bit hesitant, but all I had to do was to listen to the new album "Tales of Extraordinary Madness" for the first time and I immediately got the feeling that was so important to me - yes, this is it! That's the kind of stuff I want to listen to! It's not just the nowadays so common, wannabe funny tale, but it's a good portion of darkness and of course madness.


This album really hurts. It's honest and I can feel the pure craft. Now I'm not just talking about the sound, the cover art and the overall execution. When I was young, I used to work early every Sunday morning around the house for the insane people in Kosmonosy. Imagine a foggy autumn, crunching leaves, and the screams, wailing, eerie laughter that floated like a demon through the ether. I was a little scared, I admit. And I got a very similar feeling from the new "Tales of Extraordinary Madness". The riffs cut deep into my guts and my head, it's got a lot of work to do to keep it from bouncing into a thousand pieces. Once you go to a long-abandoned pavilion where electroshock treatments and ice showers were the norm, you'll definitely remember these maniacs. This is where they belong, in the old cells, in the corridors that smell of mould. I like the way the songs are written. In the huge amount of the same bands over and over again, SPINELESS FUCKERS are as refreshing as fresh blood in this style. After all, we all kind of like to be scared, don't we? And with this record, I guarantee you won't be bored for a moment. It's not only for fans of the genre, but also for all those who like their music to have a strong atmosphere. No, of course it's nothing revolutionary, but it's definitely a very good record to listen to. I can only recommend it. Dark psycho grindcore!


sobota 29. října 2022

Interview - HEADLESS DAWN - Snowflake free grindcore!

Interview with grind death metal band from Holland - HEADLESS DAWN.

Answered Wim and Jonny Pettersson, thank you!

Translated and questions prepared Duzl, thank you!

HEADLESS DAWN - Crap on Demand (2022):

Hell-o Wim/ Headless Dawn!

After two singles your first album "Crap on Demand" is out (Meat 5000 Records, Into the records). The album has been out for a month and the cassette that was released by "INTO THE RECORD" sold out in one week, which is absolutely great, what do you think? Is it a sign for you, an impulse,...are you planning to increase the number of copies?

Hi Duzl, whats up? Yeah album is out for some weeks now, and the cassette was sold out in the blink of an eye. This was a pleasant surprise! Seems most people only seem to be into buying vinyl these days and now that gets really expensive to make, a lot of labels seem to not release it anymore, So we were kinda dissapointed and worried at the same time that it wouldn’t sell to/so good, at least in our home country. But the tapes went fast and we already talked about doing a new run. We're also talking about adding something extra to the second press, so that this will also be a special run and not just a reprint.

The recording is straight, furious from beginning to the end. Great raw guitar sound. I don't even need to mention the speed and punch, which is absolutely essential in grind-core and you have it there on the album, but I heard that songwriting and recording of this album went really strange, can you tell me more about this?

Well I really like Terrorizer and Repulsion and had the idea to do a band/record in that style for quite some time. Now that the whole world was on hold due to covid there finally was time to make it happen. We decided not to write anything, but just plugin the guitar and hit the record button and see what happens. This way some really energetic bursts of music came out, although they didnt really sound perfect or anything. We just decided we kept these rough takes to work with, because you almost felt the energy and therefore they were used on the final recordings. It was all very spontaneous and that is what you here. Maybe it lacks a bit in recording quality, but who cares. This kind of music is for passion and not for fashion. After the recordings we still needed someone to do vocals and we had a release date set. So when we finally found Carl and agreed on the concept of the lyrics. Since there was some kind of pressure, all lyrics were written in a matter of four weeks or something. It seemed like Carl needed to prove some point and wrote like a maniac. I'm not sure I want to make a record this way again. It worked this time, but the next time there are expectations, at least from ourselves. But we will send the songs over to Carl two weeks before the deadline tho. He seems to be working great under stress without cutting corners.


I once witnessed a quite passionate discussion in a pub about what is the optimal length of a grind-core song, what do you think?

Well it’s a good discussion to have in a pub if you ask me. Then again if it’s up to me I would talk about music all the time anyway. But I don’t think there’s an optimal length for a song. In my opinion a song writes itself. You come up with a riff and another one and then you just feels what it needs. With really fast songs 40 seconds can be enough, where another song needs 3 minutes before it feels finished. For Headless Dawn I never thought about how long a song should be, whatever came out was fine. The whole album lasts for 30 minutes, which I think is max for a grindcore album. Actually we exceeded that max with a few seconds, which kind of makes me bummed out tho. I blame this on Carl, he came up with the ending of the record.

And is it harder for you to write a short fast-paced grind-core song that kicks ass or a classic song made up of a few riffs and melodies?

To me its all the same, it starts with a riff. Every style of music demands a different kind of riff, but in the end the riff gives the character tot a song. It needs a certain energy, or hook, to stand out. The hard part is to come with one or two riffs for each song that really stick in your head. And when I think I have that it’s not sure the listener feels the same. When I write or play a song I want to feel it and get energy from playing it, whether it’s grindcore or a doomy song.

The lyrics on "Crap on Demand" are provocative and ridiculing, pointing out what's going on in our society, not just the filth of the current social media age, when people need to have an opinion on everything and spread it everywhere, human stupidity, uselessness, political topics, sexual assault, up the green deal. You go really straight to solar, are you holding a mirror up to society do you prank them with your songs?

I would love to say that we hold a mirror up, but that would be really arrogant, like we know it all. I think the lyrics are a reflection of whats going on in the world these days and how we respond to it. But reading lyrics and understanding what is being said seems to be a problem these days. We get some reactions from people who obviously only read the titles and not the lyrics, let alone they thought about it for more than a second what it is about. The biggest problem these days seems that a lot of people want to profile themselves as really tolerant towards everything in order to be some kind of super correct human. Well think again fuckers, you just fooling yourself and better make up your mind about things before projecting your crap on others. I mean do they really think I give a shit about their opinion? I have an opinion about them bothering me with their crap. But when you address that, they react like you commited a serious crime. Really fuck those snowflakes and those high horses they rode in on. But the again: Opinions are like assholes....


Who is the author? And which text do you consider like a masterpiece and why?

Carl wrote the lyrics and I think he really did a great job. We really talked a lot about a lot of the subjects and most of the times we agree on things and sometimes we have slightly different opinions, but we can talk about it and understand each others points. Not that it did change any lyrics Carl wrote tho, since he was writing faster than I could figure out what exactly he had written two songs earlier. I have to say I'm really proud of what Carl came up with. There’s a lot of thought behind every word. Even the “trigger” words are chosen for a reason, which sometimes are there to point out the exact opposite thing. For some songs I gave him a title and he came up with fitting words, because he felt that he should not dismiss any given input. He was actually used to writing all the lyrics himself and add all kinds of layers and hidden features in them, that even those band members didn't get. There is an idea behind every song on the album and I really hope people take the time to read them and think about them. Not everything is like it seems to be. I guess you can say that all the lyrics on the album have some sort of conflict in them. Speaking about conflicts, here's an inside scoop: the third song on the album, “Conflicting Theorists”, was slated to be the first song on the record. Those lyrics were written for that intend.

Your promotion is also based on quite controversial slogans and certain provocation ("Make metal hate again", "We willl make you wish your mama swallowed you" , "16 inches of go fuck yourself" ..one takes it with exaggeration, but don't you ever have problems with it on social sites? How many times have you gotten "banned" in today's hyper-correct world? :) Is the whole band behind the slogans or is it from the head of an individual ....and can you reveal a few more we can look forward to?

Is it controversial or is it humor? I guess that’s something that differs for each receiver. Lets put it like this, there is a serious message behind all these statements, but on the same time there is humor involved in it. One can’t deny that in order to get noticed in the social media war you need to do something different. Thinking about it now it’s not so different at all except there lies more behind the statements. Not everybody can deal with it and especially the snowflakes from the Facebook staff dont seem to appreciate it. I only heard of the word shadow-ban a few times before, but in the meantime I know from experience what it means. The censorship on social media is quite shocking. Freedom of speech as long as you support the same opinion as the happy idiots at Facebook. Not that we really care, but it makes it harder to promote and sell an album. Still quite some people seem to feel the same way we do and support us and buy our shit. In the band I think no one has a problem with it, since we share the slogans between us and each of us could have said that we’re going too far, but that hasn’t happened yet. We have no new slogans ready but whenever one pops up you will read it on Facebook or Instagram, at least when we are not blocked. And on the topic of blocking or banning, Carl received his first ban on Facebook for posting an image of an album where a certain band was named in an advertisement part. So I would not be surprised that we will have a few new ones pretty soon.


"Snowflake free grindcore" is a brilliant slogan in my opinion and it's clear what you are referring to. How did this idea come about? And what do you think about anti-fa in general and their approach and work in the metal scene?

Thank you! I'm not sure who came up with it anymore. We talked a lot about the lyrics as I mentioned before. Most of the time Carl went out hiking in the woods and called me and we start discussing topics for lyrics. The longer the conversations last, the less serious we get and things like “Snowflake free grindcore” is suddenly on the table. To me personally in the grindcore scene a lot of people seem to be left and correct, just because it is something that is expected in that scene. Well I don't care about that or what people think of me. Antifa is a difficult story. In theory it could be a good thing, but these days they act in a way that they became what they were against. They fight everything that they are against like some kind of elite force with lots of aggression and violence. Its like fighting fire with fire. And to be honest, I’m totally not interested in what they think. When it comes to the metalscene where they try to cancel shows of bands with different ideas is plain pathetic. So they think their opinion is the only one. When you can’t tolerate other peoples opinions you only get into fights. Same with religion by the way.

I guess the "political matter" is coming from your "punks background"? The Wild Nineties, as they say ... do you remember something from this era? Think back to your younger years and throw in some alcohol and drug memorable, long overdue stories…

Well I was an angry young punk too once, but the political topics don't have much to do with that. Growing up you have ideals and like a lot of people that age I tended to have left wing ideas. These days I don't give a fuck about left or right, some things that happen in society have an effect on my life and I have my opinions on these matters. The last couple of years we have to deal with subjects like covid, carbon footprint bullshit, immigration, etc. The results of that really have a big impact on society and that is more why we deal with these topics. About the wild nineties I don't remember a lot due to the side effects of straightedge, or may be the huge amounts of alcohol and other substances. Well growing up in the eighties and nineties was great in hindsight. The second half of the eighties was all about thrash metal and the beginning of death metal for me and later on also hardcore. That music still runs through my life everyday. Also there was no mobile-phone, no internet, or anything. It was great when it came up, but these days I sometimes think everything was better back in the day. Or maybe I'm just getting an old grumpy asshole. It's also funny to see that Carl walked a similar path as I did, minus the straightedge and hardcore. He's a few years younger and spent many drunken days and nights at grind- and crust-shows.

On the album there is also a song inspired by and dedicated to Jonny Pettersson - "Scandinavian Scooter Massacre" , who if I'm not mistaken was originally supposed to be a singer in this band, but was eventually replaced by Karl, what happened?

Jonny is a good friend of us and he indeed was supposed to be the original vocalist. He also mixed albums of my other bands. Of course he’s an asshole for not doing vocals on this album hehehehe. No, conflicting schedules made that Carl did the vocals and that is perfect, but no hard feelings. I know he liked the project, so when Carl came up with a true story about Jonny we decide to make a song about it. It’s funny, absurd and still has a serious note to it as well. Jonny we love you bro, just keep your bike away from water! Or better yet: keep away from your bike....and water....


Jonny, despite the fact that you didn't contribute your vocals to the record as originally planned, you are a part of it. The guys from the band dedicated a song to you, did you know about it beforehand or was it a surprise for you as well? I think they did a great job with the visuals for the song as well. How do you like the song and the record in general? Any message for the guys?

Jonny Pettersson: It was a big surprise! It was really cool to be included in the album like that, specially since the theme of the song is something that we were joking around with many, many years ago, and to finally hear it in a song is super cool. This album is what grind is meant to sound like. It's a raw, angry middle finger to everyone!

You are a member of three bands HEADLESS DAWN, BURIAL REMAINS, GRIM FATE, in all bands you meet Philippus, I guess your collaboration suits you, but do you also have some friction areas? Do the ideas of all the bands sometimes intersect, or can they enrich or inspire each other in some way?

I hope there is friction every now and then, otherwise It would not be good. We obvious have like minded ideas on music, but sometimes we think different and that's where creativity has to come to work. So far so good and I think we are making music together in one way or another since 2005 or something. It’s almost like a musical marriage hahahaha. But yeah we already made quite some albums together and even more than people know of. It’s not even that we only want to make music together. For instance I started Grim Fate without Philippus, but after a few months he was part of the pack. We really understand each other on a musical level and that works perfect. It’s hard to say if the ideas of bands intersect. I tend to believe not, since most bands differ in style. I mean the grind-core of Headless Dawn differs a lot from the HM2 driven sound of Burial Remains or the doom death of Grim Fate. Maybe some ideas of the Grim Fate could be used in Burial Remains or vice versa, but since every band plays in a different tuning I already have a certain mindset whenever I pick up a guitar. And even though we play in multiple bands and projects together it hardly happens that we make music for more than one band in one session. Still a good question, since I didnt really think about this myself, we just do what we do.

When it comes to writing music what would you say influences you the most and are you able to work on material for all bands at the same time?

I work on music for all bands all the time, but never on the same time. Not like I play some riffs for Headless Dawn and pick up another guitar and start playing Grim Fate songs. I guess at the moment we work on music for 5 different albums or something. Some have more priority than others, but I love doing them all. Some people ask me why not to focus on 1 or 2 bands, but when you have the ideas it’s better to use them I think. When there are no ideas, we wouldn't make albums and we really enjoy making music.


You sing in BURIAL REMAINS, but you are a composer and guitarist in Headless Dawn. But did you ever have a tendency to lecture Carl? How to build lines, advise him on vocals, do you ever have different visions?

I’m also a composer and guitarist in Burial Remains of course, that I became vocalist was never planned. I recorded the vocals together with Carl and maybe there’s one part on the album where I interfered in the vocal lines. Not that his lines weren’t good, but I had a different idea I wanted to try and we agreed on that. To be honest, I want Carl to do his job and he does that really well and is a way more experienced vocalist than I am. We had a lot of fun during recording and since my home-studio is not really isolated my neighbors had some fun as well. You have to know Carl screams really loud and when we were done and went outside, since it was really nice weather a neighbor came up to us to tell how loud it was. Still she was really supportive and interested in what we were doing. Fun part is that I recorded so much music there and this was the first time people really came up to me about it. So if I should be kicked out of my home somewhere in time, I know who to blame: Carl....

What about HEADLESS DAWN concerts? As far as I know it's a studio project, are you planning live shows as well? Could you and Philippus imagine doing a two/three gig marathon of BURIAL REMAINS and HEADLESS DAWN and GRIM FATE haha?

Well Im not sure to be honest. My priority lies with Burial Remains when it comes to playing shows, but you will never know. When the right offer comes, you might see us on a stage somewhere, but it has no priority for me. A three gig marathon sounds insane. Although if we get three times the amount of beer and whisky it‘s not even a bad idea, although I dont know if we can still stand on our feet in the end. I don't think my liver thinks it‘s a good idea.

How do you perceive the underground scene in Holland? You have there lots of great bands like Asphyx, Sinister, Pentacle, Deadhead, Acrostichon, and many more. You have a lot of great festivals there and you don't seem to suffer from low attendance, if I'm not mistaken?

I think for a small country like the Netherlands we have quite some shows and festivals going on. Maybe not as much as in the old days, but when I look at how many shows I visited this year and how many I missed it’s safe to say it’s not to bad. About the attendance it’s a bit hard to say after covid. Some festivals were really packed and others had a hard time. But it almost seemed like there was even more than in other years and people can only spent so much. Also presale is something that is really different than before. Due to covid lots of shows and festivals got postponed and you had a great number of tickets waiting for shows to finally happen. It seems that people aren't really doing much wholesale and wait if the show takes place and buy tickets at the door again. And from back in the days we always had great bands and all of the old bands you named are still around and right now we have some good younger bands like Graceless, Bodyfarm and Mouflon.


Is there anything you would change about the Dutch scene, is there anything that annoys you? (I personally would lobby for better beer at events there, but that's probably not really related to the scene)! :)))

Well it would be really great that there wont be served any Jupiler at shows and festivals any longer, except to some Czech fans, since they really seem to like that piss. Other than that I don't really know. Maybe more underground tours with bands from allover the world and more young people into real metal would be great, but saying that I already know it doesn't work that way.

You're quite an active person, are you planning any other projects, what's occupying your mind at the moment? What about other bands, any news that we shouldn't forget to mention, anything coming up?

Well we are working on new Headless Dawn material and part of it is recorded already. Also new Burial Remains stuff is being written and we have a lot of songs finished, so we have something to choose from. Also our debut album will be re-released by Raw Skull Recordz soon. This time it will be how it was supposed to be in the beginning and we recorded some new tracks which are mixed at the moment and will be added as a bonus. We‘re also thinking of doing a new Grim Fate record and some new projects that I don't want say too much about at this point. Also I do some mixing jobs for other bands as well, so it‘s all about music.

You are also part of the production team of "Drachten Deathfest", which takes place every year in February, the date is approaching but I haven't seen any promo so far, will the festival take place this year and can you reveal some details?

Well the next edition will be February 4 and we are a bit late with the announcements, since it was quite hard to find the right bands this time. It‘s not officially announced yet, but I can say that Cancer, Master, Kanonenfieber and Wormrot are playing among others. Just keep an eye out for the official announcement. And definitely visit the fest, it‘s at a great venue and the atmosphere is really good. And we have beer… well we have a great atmosphere… heheheh

Thanks a lot Wim, for your time, it was fun! I wish you lots of creativity and ideas and time for your bands and projects. Keep up the good work, hopefully we'll have a beer somewhere soon and the last words are yours…!

Thank you Duzl for your support and the interview! Really appreciate your active role in the scene not only as fan, but also working for zines, playing in bands and working on festivals, etc. I hope people get interested in Headless Dawn and check out our music and buy our cd and we have shirts coming up! See you soon and we definitely have a beer!


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - HEADLESS DAWN - Grindcore bez sněhových vloček!

Rozhovor s grind death metalovou skupinou z Holandska - HEADLESS DAWN.

Odpovídali Wim a Jonny Pettersson, děkujeme!

Přeložila a otázky připravila Duzl, děkujeme!

HEADLESS DAWN - Crap on Demand (2022):

Nazdar Wime / HEADLESS DAWN!

Po dvou singlech je venku vaše první deska “Crap on Demand” (Meat 5000 Records, Into the records). Album je venku měsíc a kazeta, která vyšla u “INTO THE RECORD” se vyprodala během jediného týdne, což je naprosto skvělé, co na to říkáte? Je to pro vás nějaké znamení, impuls, plánujete třeba navýšit počet kopií?

Nazdar Duzl, jak je? Jo, album je venku už několik týdnů a kazeta se vyprodala během okamžiku. To bylo příjemné překvapení! Vypadá to, že většina lidí si v dnešní době kupuje jen vinyl a ten je teď hodně drahý na výrobu, spousta vydavatelství ho už nevydává, takže jsme byli trochu zklamaní a zároveň jsme se báli, že se nebude prodávat tak dobře, alespoň u nás doma. Ale kazety šly rychle na odbyt a už jsme mluvili o tom, že uděláme nový náklad. Mluvíme také o tom, že bychom do druhého tisku přidali něco navíc, aby to už by byl speciální náklad a ne jen dotisk.

Nahrávka je přímočará, zběsilá od začátku do konce. Skvělý syrový kytarový zvuk. O rychlosti a údernosti, která je u grind-coru naprosto zásadní a na albu ji máte, se snad ani nemusím zmiňovat, ale slyšela jsem, že skládání a nahrávání alba probíhalo poměrně zvláštně, můžeš mi o tom říct víc?

Mám fakt rád TERRORIZER A REPULSION a už nějakou dobu jsem měl nápad udělat kapelu/nahrávku v tomto stylu. Teď, když se celý svět zastavil kvůli covidu, byl konečně čas to uskutečnit. Rozhodli jsme se, že nebudeme nic psát, ale prostě zapojíme kytaru a zmáčkneme tlačítko nahrávání a uvidíme, co se stane. Tímto způsobem vzniklo několik opravdu energických zářezů, i když nezněly úplně dokonale. Prostě jsme se rozhodli, že si tyhle hrubé nahrávky necháme na práci, protože z nich byla cítit energie, a proto jsme je také použili na finálních nahrávkách. Všechno to bylo velmi spontánní a vzniklo to, co tady máte. Možná tomu trochu chybí kvalita nahrávky, ale koho to zajímá. Tenhle druh hudby je pro vášeň a ne pro trendy. Po nahrávání jsme ještě potřebovali někoho, kdo by nazpíval vokály a měli jsme stanovené datum vydání. Naštěstí jsme našli Carla a dohodli se na konceptu textů. Byl tady jistý tlak, takže všechny texty vznikly během čtyř týdnů nebo tak nějak. Vypadalo to, že Carl potřebuje ukázat směr a pak píše jako šílenec. Nejsem si jistý, jestli chci ještě někdy nahrát desku tímto způsobem. Tentokrát to fungovalo, ale příště už jsou tady nějaké očekávání, přinejmenším od nás samotných. Ale dva týdny před uzávěrkou pošleme skladby Carlovi. Zdá se, že pod tlakem a ve stresu pracuje skvěle a neškrtá.


Jednou jsem byla v hospodě svědkem docela vášnivé diskuse o tom, jaká je optimální délka grind-coreové skladby, co myslíš?

Podle mě je to dobrá diskuze do hospody. Na druhou stranu, kdyby to bylo na mně, mluvil bych o hudbě pořád. Ale nemyslím si, že existuje optimální délka skladby. Podle mě se skladba píše sama. Vymyslíš riff a další a pak už jen cítíš, co je potřeba. U opravdu rychlých skladeb může stačit 40 vteřin, kdežto jiná skladba potřebuje tři minuty, než cítíš, že je hotová. U HEADLESS DAWN jsem nikdy nepřemýšlel o tom, jak dlouhá by skladba měla být, cokoliv vzniklo bylo fajn. Celé album trvá 30 minut, což je podle mě pro grind-corové album maximum. Vlastně jsme to maximum o pár vteřin překročili, což mě vlastně trochu sere, ale tohle dávám za vinu Carlovi, on vymyslel konec desky.

A je pro tebe tedy těžší napsat krátkou rychlou údernou grindcorovou skladbu, která posadí na prdel, nebo klasickou skladbu složenou z několika riffů a melodií?

Pro mě je to všechno stejné, začíná to riffem. Každý hudební styl vyžaduje jiný druh riffu, ale nakonec riff dává skladbě charakter. Potřebuje určitou energii nebo zářez, aby vynikl. Nejtěžší je vymyslet jeden nebo dva riffy pro každou skladbu, které vám opravdu utkví v hlavě. A když si myslím, že se mi to podařilo, není jisté, jestli to posluchač cítí stejně. Když píšu nebo hraju skladbu, chci ji cítit a mít z jejího hraní energii, ať už je to grindcore nebo doom metalový song.

Texty na „Crap on Demand“ jsou provokativní, poukazující na dění ve společnosti, nejen na nešvary současné doby sociálních sítí, potřebě mít na vše názor a cpát ho všem, o lidské hlouposti, zbytečnosti, politických tématech, sexuálním napadení, až po tzv. Green deal. Občas jdete rovnou na solar, nastavujete společnosti zrcadlo, děláte si z ní vašimi skladbami legraci?

Rád bych řekl, že nastavujeme zrcadlo, ale to by bylo opravdu domýšlivé, jako bychom věděli všechno. Myslím, že naše texty jsou odrazem toho, co se v dnešním světě děje a toho, jak na to reagujeme. Ale číst texty a rozumět tomu, co se v nich říká, se zdá být v dnešní době problém. Dostáváme reakce od lidí, kteří zjevně četli jen názvy, ale ne texty, natož aby o tom, o čem to je, přemýšleli déle než vteřinu. Největším problémem dnešní doby se zdá být to, že se spousta lidí chce profilovat jako opravdu tolerantní vůči všemu, aby se stali superkorektními lidmi. No tak se zamyslete ještě jednou, zmrdi, děláte ze sebe akorát blbce a radši si udělejte na věci vlastní názor, než budete ty svoje kecy předhazovat ostatním. Opravdu si myslí, že mě jejich názor zajímá? Já mám názor takový, že mě svými kecy obtěžují. Ale když to s nimi řešíš, tak reagují, jako bys spáchal závažný trestný čin. Ať jdou ty “sněhový vločky” fakt do hajzlu i s těma svejma vznešenejma koňma, na kterejch přijeli. Opět a znova: “Opinions are like assholes...”


Kdo je autorem textů? A který text považuješ za „mistrovské dílo“ a proč?

Carl napsal texty a myslím, že odvedl skvělou práci. O spoustě témat jsme si opravdu hodně povídali a většinou se na věcech shodneme a i přesto, že máme někdy trochu odlišné názory, dokážeme se o tom bavit a vzájemně si rozumíme. Ne, že by to nějak ovlivnilo texty, které Carl napsal, protože psal rychleji, než jsem stihl přijít na to, co přesně napsal o dvě skladby dřív. Musím říct, že jsem opravdu hrdý na to, s čím Carl přišel. Za každým slovem je spousta myšlenek. Dokonce i "úvodní" slova jsou vybrána z nějakého důvodu, která tam někdy jsou, aby poukázala na přesně opačnou věc. U některých skladeb jsem mu dal název a on vymyslel vhodná slova, protože cítil, že by neměl odmítnout žádný daný podnět. Byl vlastně zvyklý psát si všechny texty sám a přidávat do nich nejrůznější vrstvy a skryté rysy, které ani členové kapely nechápali. Za každou skladbou na albu je nějaká myšlenka a já opravdu doufám, že si lidé najdou čas, aby si ty texty přečetli a zamysleli se nad nimi. Ne všechno je totiž takové, jak se zdá. Dá se říct, že všechny texty na albu mají v sobě nějaký konflikt. Když už mluvíme o konfliktech, tady je jedna zajímavost: třetí skladba na albu, "Conflicting Theorists", měla být původně první skladbou na desce. Tento text byl napsán s tímto záměrem.

Vaše propagace je také založena na docela kontroverzních sloganech a jisté prokaci (“Make metal hate again”, “We willl make you wish your mama swallowed you”, ”16 inches of go fuck yourself”) ...člověk to bere s nadsázkou, ale nemáte s tím někdy na sociálních sítích problémy? Kolikrát jste si v dnešním hyperkorektním světě už vysloužili “ban”? :) Stojí za slogany celá kapela nebo je to z hlavy jednotlivce? A prozradíš pár dalších, na které se můžeme těšit?

Je to kontroverzní nebo je to humor? Myslím, že to se u každého posluchače liší. Řekněme to takhle: za všemi těmito výroky se skrývá vážné poselství, ale zároveň je v nich obsažen humor. Nelze popřít, že abyste se ve válce sociálních médií prosadili, musíte udělat něco jinak. Když o tom teď přemýšlím, není to vůbec tak jiné, až na to, že se za těmi výroky skrývá něco víc. Ne každý se s tím dokáže vyrovnat a zejména “sněhové vločky” z řad zaměstnanců Facebooku to zřejmě neocení. O slově “shadow-ban” jsem předtím slyšel jen párkrát, ale mezitím už sám ze zkušenosti vím, co to znamená. Cenzura na sociálních sítích je dost šokující. Svoboda slova je jen do chvíle, kdy podporujete stejný názor jako šťastní idioti na Facebooku. Ne že by nás to nějak zvlášť zajímalo, ale ztěžuje to propagaci a prodej alba. Přesto se zdá, že dost lidí to cítí stejně a podporují nás a kupují naše věci. V kapele s tím myslím nikdo nemá problém, protože slogany sdílíme mezi sebou a každý z nás by mohl říct, že tohle už je přes čáru, ale to se zatím nestalo. Žádné nové slogany připravené nemáme, ale jakmile se nějaký objeví, přečtete si ho na Facebooku nebo Instagramu, pokud teda nebudeme zablokovaní. A pokud jde o blokování nebo banování, Carl dostal první ban na Facebooku za to, že zveřejnil obrázek alba, kde byla v reklamní části zmíněna kapela. Takže bych se nedivil, kdybychom se docela brzy dočkali několika nových.


“Snowflake free grindcore” (Grindcore bez sněhových vloček) je podle mě geniální heslo a je jasné, na co poukazujete. Jak vznikl tento nápad? A co si obecně myslíš o antifě a jejich přístupu a působení na metalové scéně?

Děkujeme! Už si nejsem jistý, kdo to vymyslel. Hodně jsme o textech mluvili, jak už jsem zmínil. Většinou Carl vyrazil na túru do lesa, zavolal mi a začali jsme probírat témata pro texty. Čím déle ty rozhovory trvají, tím méně jsme vážní a najednou jsou na stole věci jako "Snowflake free grindcore". Mně osobně na grindcorové scéně připadá spousta lidí levicových a korektních jen proto, že je to něco, co se na té scéně očekává. No a mě to nezajímá, ani to, co si o mně lidi myslí. Antifa je složitý příběh. Teoreticky by to mohla být dobrá věc, ale v dnešní době se chovají tak, že se stali tím, proti čemu původně byli. Bojují proti všemu, proti čemu jsou, jako nějaká elitní jednotka se spoustou agrese a násilí. Je to jako bojovat proti ohni ohněm. A upřímně řečeno, je mi úplně jedno, co si myslí. Pokud jde o metalovou scénu, kde se snaží rušit koncerty kapel s jinými názory, je to prostě ubohé. Takže si myslí, že jejich názor je ten jediný. Když nedokážeš tolerovat názory ostatních, tak se jenom hádáš. Mimochodem, to samé platí s náboženstvím.

Hádám, že "politická témata" mají původ ve tvé pankáčské minulosti? Divoká devadesátá léta, jak se říká... pamatuješ si něco z této éry? Zavzpomínej na svá mladá léta a přihoď k tomu nějaké alkoholové a drogové vzpomínky, dávno zašlé historky...

Kdysi jsem byl taky naštvaný mladý pankáč, ale politická témata s tím nemají moc společného. Když člověk vyrůstá, má ideály a jako spousta lidí v tomhle věku jsem měl tendenci zastávat levicové názory. Dneska je mi levice nebo pravice ukradená, některé věci, které se dějí ve společnosti, mají vliv na můj život a já mám na tyhle věci svůj názor. Posledních pár let se musíme zabývat tématy jako covid, kecy o uhlíkové stopě, imigrace atd. Výsledky tohoto mají opravdu velký dopad na společnost a to je spíš důvod, proč se těmito tématy zabýváme. Na divoká devadesátá léta si moc nepamatuju, kvůli vedlejším účinkům straightedge nebo možná kvůli obrovskému množství alkoholu a dalších látek. No, vyrůstat v osmdesátých a devadesátých letech bylo při zpětném pohledu skvělé. Druhá polovina osmdesátých let pro mě byla ve znamení thrash metalu a začátku death metalu a později i hardcoru. Ta hudba mi dodnes prochází životem každý den. Taky nebyl žádný mobilní telefon, internet, ani nic podobného. Když to přišlo, bylo to skvělé, ale dneska si někdy říkám, že tenkrát bylo všechno lepší. Nebo možná jen začínám být starý nevrlý chlap. Taky je vtipné vidět, že Carl šel podobnou cestou jako já, vyjma straightedge a hardcore. Je o pár let mladší a strávil spoustu prochlastaných dní a nocí na grindových a crustových koncertech.

Na desce je také song inspirovaný a věnovaný Jonny Petterssonovi – “Scandinavian Scooter Massacre”, který, pokud se nepletu měl být původně zpěvákem v této kapele, nakonec jej však nahradil Carl, co se stalo?

Jonny je náš dobrý kamarád a skutečně měl být původním zpěvákem. Mixoval také alba mých dalších kapel. Samozřejmě je to vůl, že na tomhle albu neudělal vokály, hehehe. Ne, kolidující časové termíny způsobily, že Carl to nazpíval a to je perfektní, ale nic ve zlém. Vím, že se mu ten projekt líbil, takže když Carl přišel s pravdivým příběhem o Jonnym, rozhodli jsme se o tom udělat song. Je to vtipné, absurdní a pořád to má i vážný nádech. Jonny, máme tě rádi, brácho, jen si drž motorku dál od vody! Nebo ještě lépe: drž se dál od své motorky....a vody..…


Jonny, přesto, že jsi se na nahrávce nepřispěl svým zpěvem, jak bylo původně v plánu, tak jsi její součástí. Kluci z kapely ti věnovali song, věděl jsi o tom dopředu, nebo to bylo vyloženě překvapení i pro tebe? Myslím, že i vizualizace k songu se jim skvěle povedla. Jak se ti skladba a celkově nahrávka líbí? Nějaký vzkaz pro kluky?

Jonny Pettersson: Bylo to velké překvapení! Je to opravdu skvělé, že jsem se takhle dostal na album, zvlášť když téma tohoto songu je něco, z čeho jsme si dělali legraci už před mnoha a mnoha lety a konečně to slyšet v songu je super. Tohle album je přesně takové, jak má grind znít. Je to syrové, nasraný prostředníček všem!

Jsi členem tří kapel HEADLESS DAWN, BURIAL REMAINS, GRIM FATE, ve všech kapelách se potkáváš s Philippusem, zjevně vám spolupráce vyhovuje, ale máte i nějaké třecí plochy? Protínají se někdy nápady všech kapel, nebo se mohou navzájem nějak obohatit či inspirovat?

Jsem rád, že tu a tam dojde k třenicím, jinak by to nebylo dobré. Je zřejmé, že máme podobné názory na hudbu, ale někdy si myslíme něco jiného a v tom pak musí zafungovat kreativita. Zatím je to dobré a myslím, že společně děláme hudbu od roku 2005, nebo tak nějak. Je to skoro jako hudební manželství hahahaha. Ale jo, už jsme spolu natočili docela dost alb a dokonce víc, než se ví. Není to ani tak, že bychom chtěli dělat hudbu jenom spolu. Třeba GRIM FATE jsem začal dělat bez Philippuse, ale po pár měsících už byl součástí kapely. Opravdu si rozumíme na hudební úrovni a funguje to perfektně. Těžko říct, jestli se myšlenky kapel protínají. Přikláním se k tomu, že ne, protože většina kapel se liší stylem. Mám na mysli grind-core HEADLESS DAWN, který se hodně liší od HM2 poháněného zvuku BURIAL REMAINS nebo doomového deathu GRIM FATE. Možná by se některé nápady GRIM FATE daly použít v BURIAL REMAINS nebo naopak, ale vzhledem k tomu, že každá kapela hraje v jiném ladění, mám už určité myšlení, kdykoli vezmu kytaru do ruky. A i když spolu hrajeme ve více kapelách a projektech, málokdy se stane, že bychom během jedné zkoušky dělali hudbu pro více než jednu kapelu. Přesto je to skvělá otázka, protože jsem o tom sám nikdy nepřemýšlel, prostě děláme to, co děláme.

Když se budeme bavit o tvorbě hudby, co bys řekl, že tě nejvíce ovlivňuje a jsi schopen pracovat na materiálu pro všechny kapely najednou?

Na hudbě pro všechny kapely pracuji neustále, ale nikdy ne ve stejnou dobu. Ne, že bych si zahrál pár riffů pro HEADLESS DAWN, vzal jinou kytaru a začal hrát skladby pro Grim Fate. Myslím, že momentálně pracujeme na hudbě pro pět různých alb nebo tak nějak. Některá mají větší prioritu než jiná, ale dělám je rád všechny. Někteří lidé se mě ptají, proč se nesoustředit na jednu nebo dvě kapely, ale když máš nápady, je podle mě lepší je využít. Kdyby nebyly nápady, tak bychom alba nedělali a nás tvorba hudby opravdu baví.


V BURIAL REMAINS zastáváš pozici zpěváka, v HEADLESS DAWN hraješ na kytaru. Nemáš přesto někdy tendence do toho Carlovi kecat? Dávat mu rady, jak stavět linky, radíte se spolu nějak ohledně vokálů, nemáte občas rozličné vize?

V Burial Remains jsem samozřejmě také skladatel a kytarista, to, že jsem se stal zpěvákem, nebylo nikdy v plánu. Zpěv jsem nahrával společně s Carlem a možná je na albu jedna část, kde jsem zasahoval do vokálních linek. Ne že by jeho linky nebyly dobré, ale měl jsem jiný nápad, který jsem chtěl vyzkoušet, a na tom jsme se shodli. Upřímně řečeno, chci, aby Carl dělal svou práci, a to on dělá opravdu dobře a je mnohem zkušenější zpěvák než já. Při nahrávání jsme si užili spoustu legrace, a protože moje domácí studio není úplně izolované, bavili se i moji sousedé. Musíte vědět, že Carl křičí opravdu nahlas, a když jsme skončili a vyšli ven, protože bylo opravdu pěkné počasí, přišla za námi sousedka, aby nám řekla, jak to bylo nahlas. Přesto nás opravdu podporovala a zajímala se o to, co děláme. Vtipné na tom je, že jsem tam nahrál už tolik hudby a tohle bylo opravdu poprvé, kdy za mnou kvůli tomu opravdu lidi přišli. Takže kdyby mě časem vyhodili z domu, tak vím, na koho to svést: Carl.…

Jak jsou na tom HEADLESS DAWN s koncerty? Pokud vím, tak se zatím jedná o studiový projekt, plánujete i živá vystoupení? Dokážete si s Philippusem představit, že si dáte třeba dvoj či trojkoncertní maratón BURIAL REMAINS, HEADLESS DAWN a GRIM FATE? :)

No, upřímně řečeno, nejsem si jistý. Co se týče koncertů, jsou pro mě prioritou BURIAL REMAINS, ale nikdy nevíš. Až přijde ta správná nabídka, možná nás někde na pódiu uvidíte, ale pro mě to nemá prioritu. Maraton tří koncertů zní šíleně. I když, pokud dostaneme třikrát tolik piva a whisky, není to zas tak špatný nápad, i když nevím, jestli se na konci ještě udržíme na nohou. Moje játra to asi za dobrý nápad nepovažují.

Jak vnímáš undergroundovou scénu u vás v Holandsku? Holandsko je sázka na jistotu, spousta skvělých kapel jako ASPHYX, SINISTER, PENTACLE, DEADHEAD, ACROSTICHON a mnoho dalších. Máte tam také spoustu skvělých festivalů a nezdá se, že byste trpěli nízkou návštěvností, pokud se tedy nepletu?

Myslím, že na tak malou zemi, jako je Holandsko, máme docela dost koncertů a festivalů. Možná ne tolik, jako za starých časů, ale když se podívám na to, kolik koncertů jsem letos navštívil a kolik jsem jich prošvihl, můžu říct, že to není špatné. Ohledně návštěvnosti je to po covidu trochu těžké říct. Na některých festivalech bylo opravdu plno a jiné zažily těžké časy. Ale skoro se mi zdálo, že jich bylo ještě víc než v jiných letech a lidé nemohli tolik utrácet. Také předprodej je něco, co je opravdu jiné než dříve. Kvůli covidu se spousta koncertů a festivalů odložila a vy jste měli spoustu vstupenek, které čekaly na to, až se koncerty konečně uskuteční. Zdá se, že lidé už dopředu moc nenakupují a čekají, jestli se show uskuteční a vstupenky si opět kupují na místě. V minulosti jsme měli vždy skvělé kapely a všechny ty staré kapely, které jsi jmenovala, jsou pořád tady a právě teď máme několik dobrých mladších kapel, jako GRACELESS, BODYFARM, MOUFLON.


A je přesto něco, co bys na holandské scéně změnil, je něco co tě vyloženě štve? (Já osobně bych lobovala za lepší pivo na tamních akcích, ale to se scénou asi moc nesouvisí)! :)))

No, bylo by opravdu skvělé, kdyby se tady na koncertech a festivalech už nepodával žádný Jupiler, vyjma některým českým fanouškům, protože ti mají tuhle močku opravdu rádi. Jinak fakt nevím. Možná by bylo super víc undergroundových turné s kapelami z celého světa a víc mladých lidí zapálených do opravdového metalu, ale jak říkám, už teď vím, že to takhle nefunguje.

Jsi poměrně činorodý člověk, chystáš nějaké další projekty? Co ostatní kapely, nějaké novinky, které by jsme neměli opomenout zmínit, chystá se něco?

Pracujeme na novém materiálu HEADLESS DAWN a část z něj už je nahraná. Také skládáme nový materiál pro BURIAL REMAINS a máme dokončeno spoustu skladeb, takže máme z čeho vybírat. Naše debutové album bude brzy znovu vydáno u Raw Skull Recordz. Tentokrát to bude tak, jak to mělo být původně. Nahráli jsme i nějaké nové skladby, které se momentálně mixují a budou přidány jako bonus. Taky přemýšlíme o nové desce GRIM FATE a o nějakých nových projektech, o kterých zatím nechci moc mluvit. Taky dělám nějakou práci na mixu pro jiné kapely, takže je to všechno o hudbě.

Jsi také součástí produkčního týmu „DRACHTEN DEATH FEST“, který se každoročně koná v únoru, termín se blíží, ale doposud jsem neviděla žádné promo, bude se letos festival konat a můžeš prozradit nějaké detaily?

Příští ročník se bude konat 4. února 2023 a my jsme se zveřejněním trochu pozadu, protože tentokrát bylo docela těžké najít ty správné kapely. Zatím to není oficiálně oznámeno, ale můžu říct, že mimo jiné zahrají CANCER, MASTER, KAMOMEMFIEBER a WORMROT. Prostě sledujte oficiální stránky. A určitě festival navštivte, je na skvělém místě a atmosféra je opravdu výborná. A máme pivo... no, a máme skvělou atmosféru... heheheh

Díky moc Wime za tvůj čas, byla to zábava! Přeji ti hodně kreativity, nápadů a času na tvé kapely a projekty. Jen tak dál a doufám, že si brzy dáme někde pivo, no a poslední slova patří tobě!

Díky Duzl za podporu a rozhovor! Opravdu si vážím tvé aktivní účasti na scéně nejen jako fanouška, ale také tvé práce pro ziny, hraní v kapelách a práce na festivalech atd. Doufám, že HEADLESS DAWN lidi zaujme a poslechnou si naši hudbu a koupí si naše CD a chystáme taky trička! Brzy na viděnou a určitě si dáme pivo!

TWITTER