DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemmelodic black metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemmelodic black metal. Zobrazit všechny příspěvky

středa 6. prosince 2023

Recenze/review - INCULTER - Morbid Origin (2023)


INCULTER - Morbid Origin
CD 2023, Edged Circle Productions

for english please scroll down

Byla absolutní tma a bloudil jsem nekonečnými chodbami podzemí. Najednou jsem uslyšel děsivou a šílenou ozvěnu. Připomínala mi nářek, který jsem kdysi slýchával v devadesátých letech minulého století. Oheň a mráz, na hrubé kusy nasekané maso, desítky mrtvých těl, uložených v kruhu. Nejdříve je nutné zapálit oheň. Oltář je připraven. Chybí už jenom hudba, která by doplnila morbidně krásnou atmosféru. Opět jsem zvolil novou desku norských maniaků INCULTER

Je totiž po okraj narvaná pravým, nefalšovaným thrashem, je ušpiněná black metalovými náladami a svět je při poslechu opět velmi temným místem. Třetí dlouhohrající deska v řadě, třetí zásek přímo do rakve. Takhle se hrálo za dob mého mládí a podobnou muziku mám zakódovanou v genech. Jen musí být opravdová, uvěřitelná, ryzí. A tohle všechno Norové umí na výbornou. 


Podobných smeček je v dnešní době velká spousta a poslední roky je trošku problém se v nich vyznat. Nicméně, INCULTER nejsou jenom kopií věcí minulých. Pánové přinášejí i velké množství svých nápadů. Nepřesahují sice mantinely daného stylu, ale jejich řemeslo je velmi dobré. Pokud máte rádi smečky jako SODOM, AURA NOIR, DESASTER, DEATHHAMMER, CONDOR, ale třeba i starou SEPULTURU a METALLICU ("Ride the Lightning"), budete spokojeni i s novým albem "Morbid Origin". Doba i svět se za poslední roky hodně změnily, ale dobrá hudba zůstává. Jsem rád, že ještě existují skupiny, které drží dál prapor thrashe, blacku i heavy metalu. Je v tom sice asi velký kus nostalgie, ale já stejně poslouchám metal celý život hlavně srdcem a tak mi určitá nepůvodnost těchto norských maniaků nevadí. Ona se totiž novinka velmi dobře poslouchá  a mívám na tváři takový ten spokojený úsměv, který mám vždy, když je mi dobře na mé černé duši. Než odejdu z tohoto světa, tak se budu dál toulat temnotou, navštěvovat staré katakomby, pořádat rituály plné temných myšlenek a uctívat hudbu, jakou hrají INCULTER. Hrají ji totiž dobře, bez příkras a zbytečností. Neznám nic lepšího, než vychlazené pivo, páteční večer a odpočinek v mé oblíbené rakvi. A když mi k tomu hrají desky jako je "Morbid Origin", tak potom už víc nepotřebuji. Pokud jste šediví metalové psi a nebo vyznáváte novou vlnu pradávných riffů a melodií, neváhejte ani chvilku. Black thrash metalové ozvěny ze starých opuštěných kobek! 


Asphyx says:

It was absolutely dark and I wandered through the endless corridors of the underground. Suddenly I heard a terrifying and maddening echo. It reminded me of a wail I once heard in the 1990s. Fire and frost, flesh chopped into coarse pieces, dozens of dead bodies laid in a circle. The first thing to do is light a fire. The altar is ready. All that's missing is the music to complete the morbidly beautiful atmosphere. Once again, I've chosen the new album by Norwegian maniacs INCULTER

It is packed to the brim with true, unadulterated thrash, it is soiled with black metal moods and the world is again a very dark place when listening to it. Third long-playing album in a row, third hit right in the coffin. This is how it was played in the days of my youth and similar music is coded in my genes. It just has to be real, believable, pure. And the Norwegians are good at all that.


There are a lot of similar packs nowadays and in the last years it is a bit difficult to find your way around them. However, INCULTER are not just a copy of things past. The gentlemen also bring a lot of their own ideas. They don't go beyond the confines of the style, but their craft is very good. If you like packs like SODOM, AURA NOIR, DESASTER, DEATHHAMMER, CONDOR, but also old SEPULTURA and METALLICA ("Ride the Lightning"), you will be satisfied with the new album "Morbid Origin". The times and the world have changed a lot in the last years, but good music remains. I'm glad that there are still bands out there that still hold the banner of thrash, black metal and heavy metal. There's probably a big piece of nostalgia in it, but I've been listening to metal all my life mostly with my heart, so I don't mind a certain unoriginality of these Norwegian maniacs. The novelty is very easy to listen to and I have that satisfied smile on my face that I always have when I'm feeling good about my black soul. Before I leave this world, I will continue to wander through the darkness, visit old catacombs, hold riuttals full of dark thoughts and worship music like INCULTER play. Because they play it well, without exaggerations and unnecessary things. I don't know anything better than a cold beer, Friday night and resting in my favorite coffin. And when they play records like "Morbid Origin", that's all I need. If you're a grey metal hound, or you're into the new wave of ancient riffs and melodies, don't hesitate a moment. Black thrash metal echoes from old abandoned dungeons!


Recenze/review - INCULTER - Fatal Visions (2019):
https://www.deadlystormzine.com/2019/04/recenzereview-inculter-fatal-visions.html

TRACKLIST
1. Intro
2. Death Reigns
3. Age of Reprisal
4. Chained to the Void
5. Children of Demise
6. Extinction
7. Morbid Origin
8. Perennial Slaves
9. Lethal Salvation

LINE-UP
Remi André Nygård - Guitars / Vocals
Lasse Udjus - Guitar
Daniel Tveit - Drums

Session bass by Bård Inge Nygård and Cato Bakke.

neděle 3. prosince 2023

Recenze/review - DEMONCY - Black Star Gnosis (2023)


DEMONCY - Black Star Gnosis
CD 2023, Dark Descent Records

for english please scroll down

Bestie číhající ve tmě. Žhnoucí oči a pach smrti, který ji provází. Našlo se další tělo. Roztrhané na kusy a spálené na popel. Lidé se bojí vycházet ven. Ulicemi se vznáší strach a smrt číhá na každém rohu. Nikdo se už dávno neusmívá. Na město padla tma a neproniknutelná mlha. Útočí ze zálohy, nečekaně a krutě. Démon temnoty, samotný ďábel. Je jen na vás, zda mu podlehnete. Bude lepší, když se zavřete do katakomb a budete poslouchat novou desku amerických black metalistů DEMONCY. A to do té doby, než si pro vás přijde.

Kapela datuje svůj vznik do devadesátých let minulého století. Když se podíváte do historie, tak tahle smečka nenahrála slabou desku. Pánové navěky zasvětili svůj život prokletému kovu smrti. Letos přicházejí s dalším rituálem. A to po dlouhých jedenácti letech v podzemí. Bestie se znovu probudila. 


Je to klasický, tradiční a velmi ortodoxní black metal té nejvyšší kvality. Žádné kompromisy, ani zbytečnosti. Jenom na malé kusy nasekaná tma a chlad. Nic pro slabé povahy. Tady se hraje pro všechny nesvaté, prokleté. S krvavou jiskrou v oku. Vše je ohlodané na kost a odehrává se v podobném stylu, jako to umí kapely typu PROFANATICA, ARCHGOAT, BLACK FUNERAL, BLACK WITCHERY, JUDAS ISCARIOT, VON a spousta dalších, kteří pochopili, o čem je nekonečná temnota. Primitivní riffy, atmosféra plná špinavého ohně, mráz, usazený hluboko v kostech. Takhle vnímám novinku "Black Star Gnosis" já, i všichni démoni. Syrový, zničující zvuk (recorded and mixed by VJS at Dirge Forge), chorobný vokál, riffy ostré tak, že po nich odpadává maso od kostí. K tomu si připočtěte divoké bicí, do černé mlhy zahalený obal (Art and design for Black Star Gnosis by Ixithra) a máte před sebou skupinu, která připomíná v mnohém jezdce apokalypsy. Tohle je hudba ze starých, prašivých kobek, ze hrobů, ve kterých jsou uloženi padlí mniši. Když budete poslouchat pozorně a půjdete kolem kostela, budou se obracet kříže směrem dolů. DEMONCY hrají postaru, neobjevují nic nového, ale jsou tak návykoví, že jim určitě podlehnete. Stačí jenom věřit na peklo a zhasnout všechna světla. Ocitnete se na starodávném obřadu, budete se děsit každého stínu a modlit se k Belzebubovi. Troufám si tvrdit, že se nové album opravdu povedlo. Tohle je šílenství, chaos a nekonečné rouhání. Bestie číhající ve tmě. Žhnoucí oči a pach smrti, který ji provází. Našlo se další tělo. Roztrhané na kusy a spálené na popel. Lidé se bojí vycházet ven. Ulicemi se prochází strach a smrt číhá na každém rohu. Ďábelský, zvířecí black metalový řev šílené bestie! Temnota se vrátila, absolutní zlo!


Asphyx says:

A beast lurking in the dark. Glowing eyes and the smell of death that accompanies it. Another body has been found. Torn to pieces and burned to ashes. People are afraid to come out. Fear hovers in the streets and death lurks on every corner. No one smiles anymore. Darkness and an impenetrable fog has fallen over the city. They attack from ambush, unexpected and cruel. The demon of darkness, the devil himself. It's up to you whether you succumb to it. You're better off locking yourself in the catacombs and listening to the new album by American black metallers DEMONCY. Until it comes for you.

The band dates back to the 1990s. If you look into the history, this pack hasn't recorded a weak record. The gentlemen have forever dedicated their lives to the cursed metal of death. This year, they come up with another ritual. And after 11 long years underground. The beast has reawakened.


It is classic, traditional and very orthodox black metal of the highest quality. No compromises, no uselessness. Just darkness and coldness chopped into small pieces. Nothing for the faint of heart. This is for all the unholy, the damned. With a bloody sparkle in their eye. Everything is gnawed to the bone and played in a similar style to bands like PROFANATICA, ARCHGOAT, BLACK FUNERAL, BLACK WITCHERY, JUDAS ISCARIOT, VON and many others who understand what endless darkness is all about. Primitive riffs, an atmosphere full of dirty fire, a chill settled deep in the bones. This is how I, and all demons, perceive the new "Black Star Gnosis". Raw, devastating sound (recorded and mixed by VJS at Dirge Forge), sick vocals, riffs so sharp that the flesh falls off the bones. Add to this the ferocious drums, the cover wrapped in black mist (Art and design for Black Star Gnosis by Ixithra) and you have a band that in many ways resembles the horsemen of the apocalypse. This is music from old, dank dungeons, from the graves where fallen monks are laid to rest. If you listen carefully and walk past the church, they will be turning the crosses downwards. DEMONCY play the old-fashioned way, not discovering anything new, but they're so addictive that you're bound to fall for them. All you have to do is believe in hell and turn off all the lights. You'll find yourself at an ancient ceremony, dreading every shadow and praying to Beelzebub. I dare say the new album is a real success. This is madness, chaos and endless blasphemy. A beast lurking in the dark. Glowing eyes and the smell of death that accompanies it. Another body has been found. Torn to pieces and burned to ashes. People are afraid to come out. Fear stalks the streets and death lurks on every corner. The devilish, animalistic black metal roar of a mad beast! The darkness has returned, absolute evil!


Black Star Gnosistracklist:
1. Across the Setian Planes
2. Ipsissimus of Shadows
3. Black Star Gnosis
4. Cosmic Curse Invocation
5. Syzygy of Unholy Trinity
6. De Mysterium Noctis
7. Performing the Ceremonies of Tragedy
8. Cosmic Curse Expulsion
9. Occultation of Typhon

Demoncy is:
Ixithra - Satanic Psalms & Sempiternal Malice
VJS - Typhonian Strings & Titan Skinsúterý 28. listopadu 2023

Recenze/review - DETHRONED - A Bridge to Eternal Darkness (2023)


DETHRONED - A Bridge to Eternal Darkness
CD 2023, Dominance of Darkness Records

for english please scroll down

My už dávno nemusíme nikomu nic dokazovat. Když jste totiž začínali s hudbou v devadesátých letech minulého století a zůstali jste ji věrni po celou dobu svých obyčejných životů, tak víte své. Vyrůstali jsme mezi starými hroby, spali jsme v márnicích a poslouchali jenom black metal, který je opravdový a uvěřitelný. Našimi nejlepšími přáteli byli vždy nemrtví a démoni, kteří stejně jako německá kapela DETHRONED vždy nejlépe pochopili, o čem je chlad a tma. 

Pokaždé, když píšu o této black metalové legendě, jsem pokorný. Moc dobře si totiž pamatuji jejich kultovní demonahrávky z let 1995 - 1997. Pánové se po dlouhé odmlce mezi lety 1999 a 2007 vrátili a jsou silnější než kdy dřív. Oheň znovu hoří jasným černým plamenem. Nové album "A Bridge to Eternal Darkness" je toho jasným důkazem. 


Pokaždé, když jdu kolem kostela, tak si uvědomím, jak je víra slepá. Raději ráno ulehnu do své rakve a rouhám se spolu s DETHRONED. Jejich kov je špinavý, chladný, syrový, ale nezapomíná se ani na melodie, které v sobě obsahují takové zvláštní, nebál bych se napsat až melancholické nálady. Faktem, který velmi oceňuji je, že má kapela svůj jasný rukopis. Jasně, základem jsou klasické a tradiční postupy z norských a švédských katakomb, ale pánové přidávají i kus sebe samých. Vždy jsem vnímal jejich hudbu spíše jako obřad, jako pochmurné seance, než jenom jako muziku. Je samozřejmé, že si pánové dali pozor na zvuk, na obal, na celkovou produkci a dojem. Vše sedí perfektně na svých místech. Ne, novinka není přelomovým albem metalových dějin, ale to ani není účelem. Hraje se zde od srdce, uvěřitelně, s takovou tou těžko popsatelnou silou a energií, kterou musíte mít v sobě. Němci nadále bojují s nebem a dělají to velmi elegantně, zkušeně a uvěřitelně. Jestli jste, stejně jako já, zhnuseni lidmi, zprávami, celkovou atmosférou současného světa, potom je "A Bridge to Eternal Darkness" určeno i pro vás. Tohle je nahrávka pro fanoušky, kteří žijí dlouhé roky ve stínu a dovedou ocenit poctivost a mrtvolnou atmosféru. V ulicích se zase toulají přízraky. Hledají marně svoji cestu. Teprve, až si poslechnout tuhle desku, najdou svůj cíl. Chladnou, syrovou a krutou smrt. Za mě, starého metalového psa, nelze jinak, než novinku doporučit všem tmářům, zatraceným i démonům. Mystický, mrazivý black metalový obřad pro všechny prokleté!


Asphyx says:

We don't have to prove anything to anyone anymore. After all, if you started with music in the 1990s and have remained faithful to it throughout your ordinary lives, you know your stuff. We grew up among old graves, slept in morgues and listened only to black metal that was real and believable. Our best friends have always been the undead and demons, who, like the German band DETHRONED, have always understood best what coldness and darkness is all about. 

Every time I write about this black metal legend, I am humbled. Because I remember very well their cult demos from 1995 - 1997. After a long hiatus between 1999 and 2007, the gentlemen are back and stronger than ever. The fire is burning bright black again. The new album "A Bridge to Eternal Darkness" is a clear proof of that.


Every time I walk by a church, I realize how blind faith is. I'd rather lie down in my coffin in the morning and blaspheme along with DETHRONED. Their metal is dirty, cold, raw, but they don't forget the melodies, which contain such strange, I wouldn't be afraid to write melancholic moods. The fact that I appreciate very much is that the band has its clear signature. Sure, the basis is classic and traditional methods from Norwegian and Swedish catacombs, but the gentlemen add a piece of themselves as well. I've always seen their music as more of a ceremony, a somber seance, than just music. It goes without saying that the gentlemen have paid attention to the sound, to the packaging, to the overall production and feel. Everything fits perfectly in place. No, the new album is not a breakthrough album in metal history, but that's not the point either. It is played from the heart, believably, with that hard-to-describe power and energy that you have to have inside you. The Germans continue to fight the sky and they do it very elegantly, expertly and believably. If you, like me, are disgusted by the people, the news, the general atmosphere of the world today, then "A Bridge to Eternal Darkness" is for you too. This is a record for fans who have lived in the shadows for years and can appreciate honesty and deadpan atmosphere. There are ghosts roaming the streets again. searching in vain for their way. Only when they listen to this record will they find their destination. Cold, raw and cruel death. On behalf of me, an old metal dog, I can't help but recommend this new release to all darkies, cursed and demons alike. A mystical, freezing black metal ritual for all the damned!


tracklist:
1. Come To Me
2. Vinum Creaturae
3. Disciple Of The Elders
4. Colour Out Of Space
5. Void
6. Ewig Fäulnis
7. Ruf Der Tiefe
8. Descent
9. A Bridge To Eternal Darkness
10. Im Zeichen Des Bösen (Grausamkeit Cover)pátek 24. listopadu 2023

Recenze/review - PSICOSFERA - Summa Negativa (2023)


PSICOSFERA - Summa Negativa
LP 2023, Lavadome Productions

for english please scroll down

Někdy mi hlavou létá tisíce myšlenek a nemůžu je uklidnit. Mám pocit, že mi každou chvíli pukne lebka a budu se dívat na svůj mozek, který bude stékat dolů po zdi. Sedím v temné místnosti, spoutaný a zavřený. Přemýšlím, jestli je normální svět zde, v domě šílenství nebo tam venku. Lidé již dnes dávno vnímají hudbu úplně jinak než před lety. Vše je pohodlnější a informací je tolik, že nás dokáží zcela pohltit. Pokud stále patříte mezi aktivní posluchače, kteří rádi nad novými deskami přemýšlí a nechávají je na sebe působit, měl bych pro vás jeden tip.

V daleké Argentině, v Morón, Buenos Aires, se zrodila třetí dlouhohrající deska black metalové kapely PSICOSFERA. Nese název "Summa Negativa", který přesně vystihuje to, co se na ní odehrává. Pestrá paleta černých, pochmurných nálad, avantgardy a syrových ozvěn z nekonečných zákoutí temné lidské mysli. Pokud patříte mezi výše zmiňované hudební gurmány, tak určitě ochutnejte. Hraje se zde hlavně pro vás. 


Na albu naleznete pečlivě vystavěné kompozice, které vám budou možná zpočátku trošku nepříjemné. Poslech mi dost často připomínal zkaženou krev, odtékající do trychtýře. Díváte se na vír, který se tvoří a v různých rytmech přesně vyjadřuje to, co se odehrává na této desce. V některých momentech jsou PSICOSFERA neuchopitelní, zvláštní a tím pádem i velmi zajímaví. Tohle je nahrávka pro všechny, kteří rádi objevují, nechávají se překvapovat. Přiznám se, že pro mě bylo každé setkání náročné, mozek se mi vařil ve vlastní šťávě. Nikdy jsem nedokázal novou desku poslouchat jen tak, jako kulisu. V určitých momentech lze kapelu přirovnat k tomu, co hrají třeba takoví DEATHSPELL OMEGA, MGLA, ale moje přirovnání berte jako náznak. Argentinci jsou jinak totiž velmi originálním tělesem. V některých pasážích jsou vloženy různé ruchy, děsivé zvuky, které krásně doplňují celkovou atmosféru tohoto díla. Často jsem se přistihl, že k "Summa Negativa" přistupuji spíše jako k vážné, moderně zahrané muzice. Mám totiž neodbytný pocit, že struktura kompozic je podobná. Ale třeba se mýlím, je to ode mě spíše pocitová záležitost. Mám rád kapely, které ve mě dokáží probudit emoce, pořezat mě, naštvat a také rozjitřit moji mysl. PSICOSFERA se to povedlo. Schválně jsem si poslechl i předešlé nahrávky a i když jsou instrumentální, zaujaly mě také. Jsem rád ve svém světě za zdí, jsem rád v temné místnosti. Když totiž poslouchám podobná alba, mám pocit, že do mě proudí energie. Avantgardní, disonantní black metal plný chladu a temnoty! Duše rozdrásaná do krve!


Asphyx says:

Sometimes a thousand thoughts fly through my head and I can't calm them down. I feel like my skull is going to crack at any moment and I'll be looking at my brain running down the wall. I sit in a dark room, chained and locked up. I wonder if the normal world is here in the madhouse or out there. People have a very different perception of music today than they did years ago. Everything is more convenient and there is so much information that it can completely engulf us. If you are still one of those active listeners who like to think about new records and let them affect you, I have a tip for you.

In far away Argentina, in Morón, Buenos Aires, the third full-length album of the black metal band PSICOSFERA was born. It's called "Summa Negativa", which accurately describes what's happening on it. A varied palette of black, gloomy moods, avant-garde and raw echoes from the endless corners of the dark human mind. If you're one of the aforementioned musical gourmands, be sure to give it a taste. The music is played here especially for you.


On the album you will find carefully constructed compositions that may be a bit uncomfortable at first. Listening to it often reminded me of spoiled blood draining into a funnel. You're looking at a vortex forming, and the different rhythms accurately convey what's happening on this record. In some moments PSICOSFERA are elusive, strange and therefore very interesting. This is a record for those who like to discover, to be surprised. I admit that for me every encounter was challenging, my brain was boiling in its own juice. I've never been able to listen to a new record just as a backdrop. At certain moments the band can be compared to what the likes of DEATHSPELL OMEGA, MGLA play, but take my comparison as a hint. The Argentinians are otherwise a very original band. In some passages there are various movements, eerie sounds that beautifully complement the overall atmosphere of this work. I often found myself approaching "Summa Negativa" more as serious, modern music. In fact, I have an insistent feeling that the structure of the compositions is similar. But maybe I'm wrong, it's more of a feeling thing for me. I like bands that can awaken emotions in me, cut me, make me angry and also stir my mind. PSICOSFERA succeeded in doing that. I deliberately listened to the previous recordings and even though they are instrumental, they caught my attention as well. I'm happy in my world behind the wall, I'm happy in the dark room. Because when I listen to albums like this, I feel like energy flows into me. Avant-garde, dissonant black metal full of coldness and darkness! Soul torn to the blood!


Album Tracklist:
1. Rising River of Frustration
2. Pernicious Oblivion pt.1
3. Pernicious Oblivion pt.2
4. Gamma (interlude)
5. Taste of Triumph
6. Dismal Landscape of Disillusion and Rejection
7. Contortionist of Perception
8. Tartarus


PSICOSFERA:

čtvrtek 9. listopadu 2023

Recenze/review - ALASTETH - The Nihilism of Alasteth (2023)


ALASTETH - The Nihilism of Alasteth
CD 2023, Schwarzdorn Production

for english please scroll down

Když jsem rozřízl mrtvolu ležící na chladné desce, vylezly z ní tisíce červů. Larvy, kroutící se ve zběsilém rytmu. Pitevní protokol mluvil jasně. Pohlaví - žena. Příčina smrti - děs. Neměla oči, přesto se na mě dívala, měla zašitá ústa, přesto jsem slyšel její hlas. Naposledy se mi to stalo v devadesátých letech minulého století. Když jsem byl na dlouhém výletě na severu Evropy. Ano, tentokrát máme co do činění s black metalem, který je shnilý a prašivý, jako ruka staré mrtvoly. 

Hrát tenhle styl nejde, pokud mu nevěříte na sto procent. Kapel, které umí děsivé pózy a nejde z nich strach, je kolem možná až příliš. Němečtí ALASTETH patří do druhé skupiny. Mezi tmáře, mezi prokleté, kteří umí napsat skladbu, u které uvidíte své noční můry. Historie muzikantů sahá až k počátkům black metalu. Dva poslové apokalypsy - Alastor a Beleth. Vrátili se, aby nám předčítali zvrácené modlitby určené k vyvolání temných sil. Nutno rovnou dodat, že se jim to daří na výbornou. 


Je to chlad a absolutní, neproniknutelné tma, které mě doslova pohltily. Tahle deska hoří ryzím, jasným černým plamenem. Surové, ostré melodie, děsivé vokály. Připadám si, jako bych opravdu navštívil starou kobku, do které byly vždy pohřbívány mrtvoly prokletých. Cítím mráz v kostech, kývám se do rytmu, jako zkušený hrobník. V hudbě si už hodně vybírám a ALASTETH mě dostali. Stačilo několik prvních poslechů a ihned jsem věděl, že plujeme na stejné vlně. Vše je zahalené do tajemné, krvavé mlhy. Pánové jsou opravdoví a uvěřitelní. Hrají si nihilistickými náladami jako šelma se svojí kořistí. Navíc umí napsat skladby, které pálí a žhnou. Určitě to znáte. Ten divný pocit v žaludku, když jdete kolem kostela. Chrám lží a nenávisti. Rozhřešení stejně nikdy nedostanete. Za krásnou tváří a milými řečmi se ukrývá přetvářka a klam. Němci na to jdou přímo, bez kompromisů a dělají to velmi návykově. A kříže u toho hoří jasným plamenem! Pokud máte rádi tvorbu třeba takových TAAKE, DARKTHRONE, SATYRICON, potom je tahle rakev i pro vás. "The Nihilism of Alasteth" je sice debutovým albem, ale jsou pod ním podepsáni zkušení muzikanti. Ti si dali velký pozor, aby měli skvělý zvuk, obal i celkovou produkci. Fanoušek dostane přesně to, co si žádá. Starodávný rituál, u kterého praskají kosti. Když jsem rozřízl mrtvolu ležící na chladné desce, vylezly z ní tisíce červů. Larvy, kroutící se ve zběsilém rytmu. Pitevní protokol mluvil jasně. Pohlaví - žena. Příčina smrti - děs. Ryzí, pravý, starodávný black metal, u kterého potkáte duše prokletých! Mrazivé inferno!


Asphyx says:

When I cut open a corpse lying on a cold slab, thousands of maggots came out. Larvae writhing in a frantic rhythm. The autopsy report was clear. Sex - female. Cause of death - terror. She had no eyes, yet she looked at me, her mouth was sewn shut, yet I heard her voice. The last time that happened to me was in the 1990s. When I was on a long trip to northern Europe. Yes, this time we're dealing with black metal that's rotten and dusty, like the hand of an old corpse. 

You can't play this style unless you believe in it 100%. There are maybe too many bands around that can strike scary poses and not be scared. German ALASTETH belong to the second group. Among the dark ones, among the cursed ones, who can write a song that will make you see your nightmares. The history of the musicians goes back to the beginnings of black metal. Two messengers of the apocalypse - Alastor and Beleth. They've returned to read us twisted prayers designed to summon dark forces. I should add that they're doing a great job.


It is the coldness and absolute, impenetrable darkness that literally engulfed me. This record burns with a pure, bright black flame. Raw, sharp melodies, eerie vocals. I feel like I've really visited an old dungeon where the corpses of the damned have always been buried. I feel the chill in my bones, swaying to the rhythm, like an experienced gravedigger. I've made a lot of choices in music and ALASTETH have got me. The first few listens were enough and I immediately knew we were on the same wavelength. Everything is shrouded in a mysterious, bloody fog. The gentlemen are real and believable. They play with nihilistic moods like a beast with its prey. Plus, they can write songs that burn and glow. I'm sure you know the drill. That weird feeling in your stomach when you walk past a church. A temple of lies and hatred. You'll never get absolution anyway. Behind the pretty face and the nice talk, there is hypocrisy and deception. The Germans go straight for it, without compromise, and do it in a very addictive way. And the crosses burn brightly! If you like the work of the likes of TAAKE, DARKTHRONE, SATYRICON, then this coffin is for you too. "The Nihilism of Alasteth" is a debut album, but it is signed by experienced musicians. They have taken great care to have a great sound, cover and overall production. The fan will get exactly what they ask for. An ancient ritual that cracks your bones. When I cut open a corpse lying on a cold slab, thousands of maggots came out. Maggots writhing in a frenzied rhythm. The autopsy report was clear. Sex - female. Cause of death - terror. Pure, true, ancient black metal, where you meet the souls of the damned! A freezing inferno!


Tracklist:
The Return (Of The Ancient Gods)
The Nihilism of Alasteth
V.O.I.D. (Visions of Impenetrable Darkness)
Forever Forlorn
Henchmen of Perverted Devotion
Faded Glory

Bonus Tracks (CD Version):
Durch den tiefen Wald (Alasteth's Zarathustra Remake)
 …Still Wandering

Line-up:
Alastor - Vocals & Lyrics
Beleth - Instrumentspondělí 30. října 2023

Recenze/review - TEUFELSBERG - Pakt mit dem Teufel (2023)


TEUFELSBERG - Pakt mit dem Teufel
CD 2023, Signal Rex

for english please scroll down

Pokaždé, když exhumuji nějaký starý hrob v téhle oblasti, tak mě mrazí v zádech. Mám neodbytný pocit, že se mnou dávno mrtví rozmlouvají. Křičí na mě a jejich slova jsou plná vzteku a nenávisti. Kdysi prokletí se navěky toulají mezi naším a oním světem. Nepomáhají modlitby, ani zaříkávání, zbyla jen na kost ohlodaná hudba, plná syrového, divokého black metalu. TEUFELSBERG z Polska navazují na to nejlepší, co kdysi scéna přinesla. Jsou true a ortodoxní a věřím jim každý tón, každou notu. Mám to takhle nastavené. Hudba mě musí drásat, musím díky ní mít děsivé noční můry.

Základem je klasický, tradiční černý kov, ukovaný z té nejkvalitnější oceli. Songy mají náležitě pochmurnou a temnou atmosféru. Setkali jsme se dnes na tomto hrobě, abychom vyvolali duše démonů. Sepněte ruce a poklekněte. Oheň hoří jasným plamenem a pentagram září do tmy! 


Album je určeno pro všechny okultisty, nihilisty a tmáře. Abyste "Pakt mit dem Teufel" zcela pochopili, musí být vaše duše černá a musíte trávit celý svůj život ve stínu. Kapela odkazuje na devadesátá léta minulého století a dělá to velmi zkušeně a elegantně. Pánové sice nepřinášejí nic nového, ale to ani nikdo nechce. Děsivá atmosféra je všude přítomná. Chlad, temnota a beznaděj. Nic jiného už neexistuje. Netuším, kdy se to stalo a asi to už nikdy nezjistíme, ale dnes je zcela jasné, že zlo zvítězilo. Ulicemi se toulají lidé bez tváře, bez názoru. Mají mrtvý pohled. Jednou je vykopou z hrobu a budou vypadat úplně stejně, jako prokletí. TEUFELSBERG překládají v rámci žánru spoustu zajímavých momentů a pasáží. Oběť je připravena a krev teče proudem. Následuje tanec na hrobech v rytmu téhle desky. Zvuk, obal, provedení i produkce, vše je v nejlepším pořádku. Můžete si tak užít pradávné rituály pro vyvolání kruté smrti i temných sil. U black metalu vždy nejvíc záleží, jestli lze kapele věřit jejich morbidní práci. Poláci neznají slitování. Jsou maniakální, ďábelští, šílení. A hlavně opravdoví a uvěřitelní. Dovedu si představit starou kobku, hluboko pod zemí. Po zdech stéká hnis a v řetězech se zmítá další oběť. Kapela hraje nahlas a vše postupně graduje. "Pakt mit dem Teufel" je deska, která se povedla po všech stránkách. Odkapává z ní zkažená krev. Pokud máte tenhle styl rádi, je pro vás novinka doslova povinnost. Nepomáhají modlitby, ani zaříkávání, zbyla jen na kost ohlodaná hudba. Syrový, mrazivý, divoký black metal ze starých plesnivých hrobů! Satan, Smrt, Temnota!


Asphyx says:

Every time I exhume an old grave in this area, I get chills. I get the nagging feeling that the long-dead are talking to me. They're shouting at me, and their words are full of anger and hatred. The once cursed wander forever between this world and the next. Prayers and incantations are of no avail, all that's left is the bone gnawing music, full of raw, savage black metal. TEUFELSBERG from Poland continue the best of what the scene once brought. They are true and orthodox and I trust them with every note, every note. I have it set up like that. The music has to make me shiver, it must give me nightmares.

The basis is classic, traditional black metal, forged from the finest steel. The songs have a suitably gloomy and dark atmosphere. We meet today on this grave to summon the souls of demons. Join hands and kneel. The fire burns bright and the pentagram glows into the darkness!


The album is intended for all occultists, nihilists and obscurantists. To fully understand "Pakt mit dem Teufel", your soul must be black and you must spend your whole life in the shadows. The band refers to the 1990s and does it very skilled and elegantly. The gentlemen don't bring anything new, but nobody wants that either. The eerie atmosphere is everywhere present. Cold, dark and hopeless. Nothing else exists. I don't know when it happened and we'll probably never know, but it's very clear today that evil has won. Faceless, voiceless people roam the streets. They have a dead look. One day they'll be dug out of the grave and they'll look just like the damned. TEUFELSBERG translates a lot of interesting moments and passages within the genre. The victim is ready and the blood is flowing. This is followed by dancing on graves to the rhythm of this record. The sound, the cover, the performance and the production, everything is in the best order. You can enjoy the ancient rituals to invoke cruel death and dark forces. With black metal, it always matters most if a band can be trusted with their morbid work. Poles know no mercy. They are maniacal, diabolical, insane. And above all, real and believable. I imagine an old dungeon, deep underground. Pus dripping down the walls, another victim in chains. The band plays loudly, and everything gradually builds up. "Pakt mit dem Teufel" is a record that succeeds on all counts. It's dripping with bad blood. If you like this style, this new release is literally a must for you. Prayers and incantations don't help, all that's left is the music chewed to the bone. Raw, freezing, savage black metal from the old moldy graves! Satan, Death, Darkness!


Tracklisting
1. Hunger etter synd
2. Der ruf des Mephistopheles
3. Gospel of Diabolical Freedom
4. La Beauté du Diable
5. Noc Walpurgii, Lucyfera Dar!
6. Wpiekłowstąpienie (in Herrlichkeit inmitten der Flammen)


úterý 24. října 2023

Recenze/review - MALOKARPATAN - Vertumnus Caesar (2023)


MALOKARPATAN - Vertumnus Caesar
CD 2023, Invictus Productions

for english please scroll down

Moc dobře víš, že když tento lektvar vypiješ, zemřeš. Lidské dějiny jsou plné krve, násilí a boje o moc. MALOKARPATAN se tentokrát vydali na dlouhý výlet do doby císaře Rudolfa II. Opět nám přinášejí zajímavý mix hudebních melodií, které působí velmi svěže, zajímavě. Kapela má již dlouhé roky svůj vlastní rukopis. Stačí mi většinou několik prvních tónů a ihned je poznám. Včera jsem byl v jednom starém chrámu v našem městě. Byla tam výstava morbidních obrazů.

Nějak se mi všechno spojilo v jedno. Poslouchám "Vertumnus Caesar", popíjím prudký jed a doufám, že získám nesmrtelnost. Umírám pomalu, ale hudba nakonec přetrvá věky. Přede mnou se promítá na zeď spousta podivných představ. MALOKARPATAN jsou zpět silnější než kdy dřív.


Zasažen jejich osudem jsem ve starém sklepení. Máme tu laboratoř, jsme kouzelníci, zaříkáváme, objevujeme, proklínáme, mícháme lektvary, které vás uhranou. Stejně jako tahle deska, stejně jako podmanivá a hravá atmosféra celé nahrávky. Zvuk, obal, nápady, vše je podřízeno podmanivým melodiím. Zazní jemné odkazy na MASTER´S HAMMER, ROOT, BATHORY, VENOM, MERCYFUL FATE, NEGURA BUNGET, zemitý black metal, náznaky rockové opery, klasický poctivý heavík i progresivní prvky. Prostudujte si texty, jsou opravdu zajímavé. Připadá mi, že MALOKARPATAN vytáhli z archívů spoustu zajímavých a neotřelých motivů. Často si říkám, že podobná hudba se musí poslouchat srdcem. Musí se nechat plynout, jen tak, jako mrtvá voda ze studně. Kapela se nebojí použít různé lidové i klasické nástroje a dělá to velmi elegantně. Slováci na novince dále zdokonalují svoje nápady. Je pro mě hrozně příjemné je poslouchat. Rád se k nové desce stále vracím, nejlépe v noci, když je všude klid. Zavřu oči a najednou jsem na dvoře Rudolfa II., spolu s hvězdáři, vědci, šarlatány i démony. Připadá mi, že skladby jsou napsány krví. Líbí se mi ostrý zvuk kytar, zpracování vokálů, ale hlavně celkový dojem a nálada celého alba. Pokud máte bohatou fantazii a jste hudebními gurmány, mohu vám novou nahrávku jenom doporučit. Zní jako ozvěny starých časů, jako mrazivá výpověď o naší historii. Poslouchám "Vertumnus Caesar", popíjím prudký jed a doufám, že získám nesmrtelnost. Umírám pomalu, ale hudba nakonec přetrvá věky. Vznešený, majestátní black heavy metalový výlet do tajemných časů alchymie a okultních věd! 


Asphyx says:

You know very well that if you drink this potion, you will die. Human history is full of blood, violence and power struggles. MALOKARPATAN took a long trip to the time of Emperor Rudolph II. Once again, they bring us an interesting mix of tunes that feel very fresh and interesting. The band has had its own signature for many years. I usually just need the first few notes and I recognize them immediately. Yesterday I was in an old church in our town. There was an exhibition of morbid paintings.

Somehow it all came together for me. I'm listening to "Vertumnus Caesar", drinking strong poison and hoping to gain immortality. I'm dying slowly, but the music will last forever. Ahead of me, many strange images are projected on the wall. MALOKARPATAN are back stronger than ever.

Struck by their fate, I'm in an old basement. We have a laboratory, we are magicians, we cast spells, we discover, we curse, we mix potions that will enchant you. Just like this record, just like the captivating and playful atmosphere of the whole record. The sound, the cover, the ideas, everything is subordinated to the captivating melodies. There are subtle references to MASTER'S HAMMER, ROOT, BATHORY, VENOM, MERCYFUL FATE, NEGURA BUNGET, earthy black metal, hints of rock opera, classic honest heavy and progressive elements. Study the lyrics, they are really interesting. It seems to me that MALOKARPATAN have pulled out a lot of interesting and fresh themes from the archives. I often think that music like this must be listened to with the heart. It has to be allowed to flow, just like dead water from a well. The band is not afraid to use various folk and classical instruments and does it very elegantly. The Slovaks continue to refine their ideas on the new album. I find it terribly pleasant to listen to them. I like to keep coming back to the new record, preferably at night when it's quiet everywhere. I close my eyes and suddenly I'm in the court of Rudolph II, along with stargazers, scientists, charlatans and demons. It seems to me that the songs are written in blood. I like the crisp sound of the guitars, the processing of the vocals, but most of all the overall feel and mood of the whole album. If you have a rich imagination and are a musical gourmet, I can only recommend this new recording. It sounds like echoes of old times, like a chilling testimony of our history. I'm listening to "Vertumnus Caesar", drinking violent poison and hoping to gain immortality. I'm dying slowly, but the music will eventually last for ages. A sublime, majestic black heavy metal trip to the mysterious times of alchemy and occult sciences!


about MALOKARPATAN on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - MALOKARPATAN - Krupinské ohne (2020)

Recenze/review - MALOKARPATAN - Nordkarpatenland (2017)


TRACKLIST:
1. Na okraji priepaste otevíra sa hviezdny zámek
(On the Side of the Abyss, the Starry Castle Opens)
2. Kočár postupuje temnomodrými dálavami na juhozápad
(The Carriage Moves Southwest Through the Dark-Blue Distances)
3. Vertumnus Caesar
4. Vovnútri chlácholivého útočišta kunstkamru
(Withinside the Kunstkammer's Soothing Solace)
5. Panstvo salamandrov jest v kavernách zeme
(The Mansion of Dragons Is in Caverns of the Earth)
6. Maharal a Golem
(The Maharal and the Golem)
7. Mnohoraké útrapy milostpána Kelleyho
(The Manifold Sufferances of Sir Kelley)
8. I hle, tak zachádza imperiálna hviezda
(And Lo, Thus the Imperial Star Descends)


čtvrtek 19. října 2023

Recenze/review - DIABOLIC NIGHT - Beneath The Crimson Prophecy (2023)


DIABOLIC NIGHT - Beneath The Crimson Prophecy
CD 2023, High Roller Records

for english please scroll down

Tváře ušpiněné krví. Díváš se k nebi, ale už dávno si ztratil naději. Už dlouho tě děsil dnešní divný svět plný zla a přetvářky. Raději si se toulal prázdným temným lesem a hledal stará pohřebiště. Tajemné symboly, děsivé legendy. Sedneš si na kamenný oltář a odříkáš obrácenou modlitbu. Vložíš kazetu do přehrávače a pustíš si novou desku německých tmářů DIABOLIC NIGHT. Sleduji jejich cestu od počátků a i letos musím potvrdit, že vás novinka vrátí po časové ose zpět. Oheň opět hoří jasným, černým plamenem!

Pokud máš rád starý plesnivý metal, který je tradiční a klasický, tak jsi tu správně. Kapela nám opět umíchala velmi jedovatý koktejl, který můžete s klidem podávat na okultních seancích. Záleží jen na vás, jestli na jejich hru přistoupíte. V dnešní době se objevilo spousta nových kapel, hrajících postaru, ale většinou mě moc nebaví. Nehrají totiž srdcem, jako tihle šílení Němci.


Nemusíš si oblékat džínovou vestu, ani nemáš mít gramofon. Stačí, když máš rád poctivou muziku. Je jedno, jakému bohu se klaníš, je jedno, jestli si true a nebo ortodox. Důležité je, abys měl rád starý heavy metal, speed, black a temnotu. Vstával jsem brzy ráno a v ulicích se toulaly přízraky. Byl jsem mimo, daleko v lesích, na starém pohřebišti. Kdysi jsem jako mladý uctíval kapely jako VENOM, DESTROYER 666, DESASTER, NIFELHEIM, BATHORY, SLAYER. Jsem jim věrný dodnes. DIABOLIC NIGHT jsou jejich pokračovateli. Líbí se mi způsob,  jakým na tvorbu těchto legend navázali. Z jejich hudby je cítit jasná inspirace, ale vše je zahrané elegantně, inteligentně a s nadhledem. To se mi potom nedivte, když vypnu všechny obrazovky kolem sebe a vyrazím ven. Daleko za město, na lesní pěšiny. Ze tmy mě sledují démoni, dravci i šílené bestie. Usmívám se a podupávám si do rytmu. Oheň uvnitř mě byl opět zapálen. Užívám si zvuk, s chutí se dívám i na obal. Album "Beneath The Crimson Prophecy" si dávám do hlavy velmi často. Je totiž dobře napsané. Mám pocit, že mi songy drásají obličej do krve, že mě mrazí v zádech. Dobrá hudba je vždy o emocích a Němci letos opět odvedli skvělou práci. A přidali i něco navíc. Takovou tu plesnivou patinu, které v sobě vždy mívaly dobré desky. Tváře ušpiněné krví. Dívám se k nebi, ale už dávno jsem ztratil naději. Už dlouho mě děsí dnešní divný svět plný zla a přetvářky. Raději se toulám prázdným temným lesem a hledám stará pohřebiště. Tajemné symboly, děsivé legendy. Oheň opět hoří jasným, černým plamenem! Black, speed, heavy metalový rituál plný chladu a temnoty!


Asphyx says:

Faces stained with blood. You look to the sky, but you've long since lost hope. You've long been frightened by today's strange world of evil and pretence. You'd rather wander the empty dark woods looking for old burial grounds. Mysterious symbols, terrifying legends. You sit on a stone altar and say a prayer in reverse. You put the cassette in the player and put on the new record by German darkies DIABOLIC NIGHT. I've been following their journey since the beginning and this year I have to confirm that the new release will take you back along the timeline. The fire is burning with a bright, black flame again!

If you like old moldy metal that is traditional and classic, you've come to the right place. The band has once again mixed us a very poisonous cocktail that you can safely serve at occult séances. It's up to you to decide if you're up for their game. There are a lot of new bands playing the old fashioned way nowadays, but mostly I'm not into them. They don't play with their hearts like these crazy Germans.


You don't have to wear a denim vest or have a record player. You just have to like honest music. It doesn't matter what god you worship, it doesn't matter if you're true or orthodox. What matters is that you like old heavy metal, speed, black and dark. I used to wake up early in the morning and there were ghosts wandering the streets. I was out in the woods, far away, in an old burial ground. When I was young, I used to worship bands like VENOM, DESTROYER 666, DESASTER, NIFELHEIM, BATHORY, SLAYER. I'm still loyal to them to this day. DIABOLIC NIGHT are their successors. I like the way they built on the work of these legends. There is a clear inspiration from their music, but everything is played with elegance, intelligence and insight. Don't blame me then when I turn off all the screens around me and head out. Far out of town, on the forest paths. From the darkness, demons, predators and mad beasts follow me. I smile and stomp to the beat. The fire inside me has been rekindled. I enjoy the sound, looking at the cover with relish too. I put the album "Beneath The Crimson Prophecy" in my head a lot. It's well written. I feel like the songs scratch my face to the blood, they give me chills. Good music is always about emotions and the Germans have done a great job again this year. And they've added a little something extra. That moldy patina that good records always had. Faces stained with blood. I look to the heavens, but I lost hope a long time ago. I've long been frightened by today's strange world of evil and pretence. I'd rather wander the empty dark woods looking for old burial grounds. Mysterious symbols, terrifying legends. The fire burns again with a bright, black flame! Black, speed, heavy metal ritual full of cold and darkness!


Recenze/review - DIABOLIC NIGHT - Beyond The Realm (2019):


TRACKLIST
1. Revelation
2. Tales Of Past & Mystery
3. The Sacred Scriptures
4. Pandemonium
5. Starlit Skies
6. Vicious Assault
7. Voyage To Fortune
8. Arktares Has Fallen

LINE-UP
Heavy Steeler - Vocals, Guitars, Bass
Christhunter - Drums


středa 18. října 2023

Recenze/review - ASAGRAUM - Veil Of Death, Ruptured (2023)


ASAGRAUM - Veil Of Death, Ruptured
CD 2023, Edged Circle Productions

for english please scroll down

Všichni o něm věděli, ale nikdo nikdy nezahlédl jeho tvář. Většinou stál ve stínu a usmíval se. Zahalený v kápi se objevil pokaždé, když někdo umřel, když se stalo něco zlého. Nasával atmosféru strachu a beznaděje. Krmil se bolestí. Vyprávěly se o něm děsivé příběhy, spousta lidí jej potkala ve zlých snech. Byl přízrakem, našeptávačem, byl naším svědomím. Připomínal padlého kněze, kterého můžete potkat v prokletých kostelech. Vyznával staré rituály, znal zvrácené modlitby. Včera jsem jej potkal. Stále nevím, jak vypadá, ale pozval mě na výlet do záhrobí.

S chutí přijímám a ihned je mi doporučena nová deska holandsko-norských tmářů ASAGRAUM. Kapely, která hraje totálně bezbožný black metal. Sejdeme do podzemí, užíváme si jednotlivé melodie. Padám pomalu k zemi. Mám prokousnuté hrdlo a usmívám se. Konečně poctivý kov smrti, který koluje i v mých žilách. 


Kapela ve své tvorbě odkazuje na tradiční, klasické black metalové kapely z devadesátých let minulého století. A dělá to velmi zkušeně, odhodlaně a uvěřitelně. Jedná se o třetí dlouhohrající album a opět je plné špíny, hnisu, chladu a vzteku. U tohoto stylu je vždy hodně důležité, jestli je hudba uvěřitelná. Musí smrdět sírou. Atmosféra musí být těžká, plesnivá a mrazivá. ASAGRAUM tohle všechno umí a dělají to velmi elegantně. Zvuk, obal, celkový dojem, vše je podřízeno temnotě. Po formální stránce je všechno v nejlepším pořádku. Skupina ale není jen pokračovatelem, následovníkem. Má spoustu vlastních nápadů a v určitých momentech mi připadá jejich hudba až psychedelická. Mám pocit, že jsem byl dlouhé roky zavřený v plesnivé kobce. A když jsem se konečně dostal ven, tak byl svět dávno zničený. Smog, násilí, strach. Země připomínala území po válce. Totálně zničené. Chvilku jsem nevěděl, jestli je to realita nebo zlý sen. Přízraky dávno zvítězily. To je nám všem jasné. "Veil Of Death, Ruptured" ve mě probudilo spoustu představ a černých fantazií. Líbí se mi, jakým způsobem je hudba napsána. Je podmanivá, zběsilá a chladná zároveň. Připomíná mi ďábelskou mantru, kterou znají jen vyvolení. ASAGRAUM jsou ze své podstaty true a ortodoxní. Zároveň se nebojí prozkoumat všechna dostupná špinavá zákoutí. Nahrávku nelze jinak, než doporučit.  Nasávám atmosféru strachu a beznaděje. Krmím se bolestí. Vyprávěly se o mě děsivé příběhy, spousta lidí mě potkává ve zlých snech. Jsem přízrakem, našeptávačem, jsem vaším svědomím. Démonický, ledový black metalový rituál, u kterého se povedlo vyvolat Satana! Infernální ozvěny z onoho světa!


Asphyx says:

Everyone knew about him, but no one ever saw his face. Mostly he stood in the shadows and smiled. The hooded figure appeared whenever someone died, whenever something bad happened. He had an air of fear and hopelessness. He fed on pain. Horrible stories were told about him, many people met him in bad dreams. He was a phantom, a whisperer, he was our conscience. He was like a fallen priest you might see in cursed churches. He practiced old rituals, knew twisted prayers. I met him yesterday. I still don't know what he looks like, but he invited me on a trip to the afterlife.

I readily accept and am immediately recommended the new album by Dutch-Norwegian darkies ASAGRAUM. A band that plays totally unholy black metal. We go down to the underground, enjoying the tunes. I'm falling slowly to the ground. My throat is raw and I'm smiling. Finally, the honest metal of death, which flows in my veins.


The band's work refers to traditional, classic black metal bands from the 1990s. And they do it very skilled, determined and believable. This is their third full-length album, and once again it's full of filth, pus, cold and rage. With this style, it's always very important if the music is believable. It has to smell of brimstone. The atmosphere has to be heavy, musty and chilling. ASAGRAUM can do all that and they do it very elegantly. The sound, the cover, the overall impression, everything is subordinated to the darkness. Formally, everything is in the best order. But the band is not just a follower, a successor. They have a lot of their own ideas and at certain moments I find their music almost psychedelic. I feel like I've been locked in a moldy dungeon for years. And when I finally got out, the world had long since been destroyed. Smog, violence, fear. The country resembled a territory after the war. Totally destroyed. For a moment, I didn't know if it was reality or a bad dream. The phantoms had long since won. We all know that. "Veil Of Death, Ruptured" awoke in me many fantasies and black fantasies. I like the way the music is written. It's haunting, frantic and cold at the same time. It reminds me of a devilish mantra that only the chosen know. ASAGRAUM are true and orthodox by nature. At the same time, they're not afraid to explore all the dirty corners available. The recording cannot but be recommended. I soak up the atmosphere of fear and despair. I feed on pain. I've had scary stories told about me, many people meet me in bad dreams. I'm a ghost, a whisperer, I'm your conscience. A demonic, icy black metal ritual that managed to summon Satan! Infernal echoes from the other world!


TRACKLIST
1. Ignem Purificat Lilitu
2. Fearless Dominance
3. Opus Ad Errantem
4. De Verloren Tijd
5. Impure Fire
6. Veil of Death, Ruptured
7. Opus Ad Aeternum
8. De Waanzin Roept Mijn Naam

LINE-UP
Obscura - Vocals, Bass, Guitars
A. Morthaemer - Drums

CREDITS
Drums recorded by Dirk Verspaget. Mixing by Bas de Rooy. Mastering by Tide Studio London. Front cover picture by Bert Mulder.


středa 27. září 2023

Recenze/review - THE RITE - The Astral Gloom (2023)


THE RITE - The Astral Gloom
CD 2023, Iron Bonehead Productions

for english please scroll down

Bylo to zvláštní. V každém hrobě byly kosti poskládány v jiných obrazcích. Působilo to děsivě, jako by nám někdo z minulosti nechával vzkazy. Rakve byly neporušené, ale když jste je otevřeli, tak kromě smradu vylezlo ven ještě něco jiného. Jakoby bylo s těly dlouhé roky pohřbené zlo, tma. Měl jsem z toho divný pocit. Začaly se mi zdát děsivé sny. Nesnášel jsem světlo a poslouchal stále dokola novou desku THE RITE.

Jedná se o dánsko italskou kapelu, která je složená ze samých zkušených muzikantů. Výsledkem jejich spolupráce je doom black metal, který je ohlodaný až do morku kostí. Je to staroba, plíseň, sněť. Je to spousta zajímavých a podmanivých melodií, je to hudba, která se vám zadře pod kůži. 


"The Astral Gloom" doporučuji poslouchat v absolutní tmě a chladu. Jedná se spíše o obřad, o starodávný rituál, který ocení fanoušci třeba takových CELTIC FROST, DEATH SS, MERCYFUL FATE, ABYSMAL GRIEF. Novinka se povedla i po zvukové stránce a co se týká obalu, tak ten k předkládané hudbě perfektně sedí. Jasně, že je to záležitost pro jedince, kteří mají rádi starou školu, kteří se rádi a často kývají do rytmu u svých gramofonů. To ale nemění nic na tom, že má album velmi magickou, podmanivou atmosféru. Najednou stojím uprostřed hřbitova a potkávám přízraky. Kolem mě je mlha a krve by se ve mě nedořezal. Bojíte se rádi? Obdivujete hororové nálady filmů z osmdesátých let minulého století? Potom by se vám mohla nová deska také líbit. Skladby jsou napsány tak, že mě je opravdu baví poslouchat. Koneckonců, jsem už starý na to, abych psal o muzice, která se mi nelíbí. Je pro mě doslova povinnost, tuhle nahrávku doporučovat. Má v sobě totiž něco neklidného, jakousi černou jiskru, která mě nutí se neustále vracet, zatemnit všechna okna a nechat na sebe "The Astral Gloom" působit. Mám pokaždé pocit, že mi kapela píchla do žil nějaký jed s chorobou. Začnu se pomalu rozkládat, rozpadat v prach a stále se u toho usmívám. Tohle album je totiž skvělé po všech stránkách. Bylo mi velkou ctí! Bylo to zvláštní. V každém hrobě byly kosti poskládány v jiných obrazcích. Působilo to děsivě, jako by nám někdo z minulosti nechával vzkazy. Rakve působily neporušeně, ale když jste je otevřeli, tak kromě smradu vylezlo ven ještě něco jiného. Okultní black doom metal, u kterého potkáte démony! Oltář je připraven!


Asphyx says:

It was weird. In each grave, the bones were arranged in different patterns. It was eerie, like someone from the past was leaving us messages. The coffins were intact, but when you opened them, something else came out besides the smell. It was as if there was an evil, a darkness that had been buried with the bodies for years. It gave me a strange feeling. I began to have terrifying dreams. I hated the light and listened to the new THE RITE record over and over again.

They are a Danish-Italian band, made up of all experienced musicians. The result of their collaboration is doom black metal that is gnawed to the core. It's old, it's mould, it's anthrax. It's a lot of interesting and captivating melodies, it's music that gets under your skin.


I recommend listening to "The Astral Gloom" in absolute darkness and cold. It's more of a ritual, an ancient ritual that fans of CELTIC FROST, DEATH SS, MERCYFUL FATE, ABYSMAL GRIEF will appreciate. The novelty was also successful in terms of sound and as far as the cover is concerned, it fits the music perfectly. Clearly, this is an affair for individuals who like old school, who like to sway to the rhythm of their turntables often. But that doesn't change the fact that the album has a very magical, captivating atmosphere. Suddenly I'm standing in the middle of a graveyard and I meet ghosts. There's a fog around me and I couldn't get enough blood. Do you like being scared? Do you admire the horror mood of 1980s movies? Then you might also like the new album. The songs are written in a way that I really enjoy listening to. After all, I'm too old to write about music I don't like. It is literally a duty for me to recommend this record. It has something restless in it, a kind of black spark that makes me keep coming back, blacking out all the windows and letting "The Astral Gloom" affect me. I always feel like the band has injected some kind of poison with disease into my veins. I start to slowly decompose, crumbling into dust and I'm still smiling about it. Because this album is great in every way. I was very honoured! It was special. In each grave, the bones were arranged in different patterns. It was eerie, like someone from the past was leaving us messages. The coffins looked intact, but when you opened them, something else came out besides the smell. Occult black doom metal where you will meet demons! The altar is ready!


Tracklist:
01. Intro - The Evocation (01:34)
02. The Spirit of Mendes (05:32)
03. The Fathomless Dark (04:55)
04. Under A Lunar Spell (04:50)
05. Walpurgis Night (03:15)
06. The Astral Gloom (05:12)
07. Nosophoros (05:56)
08. Naked When You Come (03:24)
09. The Valley of Megiddo (05:45)
10. Outro - Sheol (02:03)TWITTER