DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemsymbtomy. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemsymbtomy. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 13. února 2022

Recenze/review - SYMBTOMY - DEMO#2


SYMBTOMY - DEMO#2
demo 2022, Souls of Underworld records

for english please scroll down

Poslední dobou ztratili lidé schopnost radovat se z obyčejných věcí. Z ranní mlhy na hřbitově, z klasického pohřbu do země. Jsem moc rád, že ještě existují kapely jako SYMBTOMY, které sází na poctivou hrobnickou práci, na oheň v srdci, na dlouhé noci v opuštěných temných márnicích. Death metal není jen hudba, je to životní styl, pohled na pomíjivost našich životů. Jsme jenom prach a v prach se obrátíme.

Představte si pískovcový náhrobek, na kterém se podepsal zub času. Je na něm napsáno SYMBTOMY. Jméno kapely, která bezezbytku ctí staré pořádky. To by ale samo o sobě nic neznamenalo, podobně dnes i v historii hrála spousta skupin. Jenže pánové a dáma na to jdou přeci jen trošku jinak. Díky novým technologiím jsme i ze smrti udělali průmyslovou výrobu. DEMO#2 je jiné, prašivé, poctivé. Jako když se jdete rozloučit se svým vlastním tělem na patologii.


Na předchozím DEMO#1 (recenze odkazována dole pod článkem) se SYMBTOMY pohybovali převážně někde v severských lesích, ovlivněni hlavně švédskými kapelami. DEMO#2 je odlišné v tom, že v něm je ještě víc cítit i smrad rozkládajících se mršin odněkud z floridských močálů (Heavy Metal HM-2 stále přítomen). I zvukově je novinka surovější, syrovější, morbidnější, drsnější. Již prvním songem vás kapela přivítá (stejně jako vždy na skvělém obalu - Jakub N. Rusek) na opuštěném hřbitově. Vytrhnou vám vnitřnosti za asistence nikoho menšího, než je Rick Rozz (ex. MASSACRE, ex. DEATH). Pokračujeme dál a máme tu druhý hřeb do rakve a Johna Walkera (CANCER) za mikrofonem. Masakr! Mě osobně se ale nejvíc líbí třetí zásek ve společnosti Maxe Otery (MERCYLESS) - zpěv. Procházím se mezi náhrobky nakláním hlavu na stranu, protože mimo hudby slyším i šepot nemrtvých. Je to pro mě jasné znamení, že SYMBTOMY opět nenechali nic náhodě a předhodili mezi nás kus zahnívajícího masa, které jen tak neomrzí. Nesvatá trojice skladeb je doslova nasáklá nadšením pro poslední věci člověka, odhodlaností, touhou vystřelit vám mozek z hlavy (ta brokovnice je skvělá!). Dívám se do tmy a v kostech cítím chlad. DEMO#2 není jen hrubým neotesaným smrtícím kovem vysoké kvality, ale také zlou noční můrou, která se vám bude každou noc vracet. Hledal jsem něco, co bych mohl vytknout, ale nemám slov. Jsme totiž jedné krve, já i SYMBTOMY. Old school death metalová exhumace par excellence!


Asphyx says:

Lately, people have lost the ability to rejoice in ordinary things. The morning mist in the cemetery, the classic burial in the ground. I'm so glad that there are still bands like SYMBTOMY, who rely on honest grave digging, on the fire in the heart, on long nights in abandoned dark mortuaries. Death metal is not just music, it's a lifestyle, a look at the impermanence of our lives. We are but dust and to dust, we shall return.

Imagine a sandstone tombstone with the ravages of time on it. It says SYMBTOMY. The name of a band that reveres the old ways without fail. But that wouldn't mean anything in itself, as many bands have played similarly today and throughout history. But the gentlemen and the lady are going about it a bit differently. Thanks to new technology, we've turned death into an industry. DEMO#2 is different, scratchy, honest. It's like saying goodbye to your own body in pathology.

On the previous DEMO#1 (review linked at the bottom of the article) SYMBTOMY were mostly somewhere in the Nordic forests, influenced mainly by Swedish bands. DEMO#2 is different in that the stench of decomposing carcasses from somewhere in the Florida swamps (Heavy Metal HM-2 still present) is even more prominent. Even sonically, the novelty is rawer, rawer, more morbid, harsher. With the very first song, the band welcomes you (as always on the great cover by Jakub N. Rusek) to an abandoned cemetery. They will rip your guts out with the assistance of none less than Rick Rozz (ex. MASSACRE, ex. DEATH). Moving on, we have the second nail in the coffin and John Walker (CANCER) on the mic. Massacre! Personally, though, I like the third cut best in the company of Max Otera (MERCYLESS) - vocals. I walk among the tombstones, tilting my head to the side because I can hear the whispers of the undead outside the music. It's a clear sign to me that SYMBTOMY has once again left nothing to chance and have thrown a piece of rotting meat among us that just won't get old. The unholy trinity of songs is literally soaked in enthusiasm for the last things of man, determination, the desire to blow your brains out (that shotgun is great!). I stare into the darkness and feel the chill in my bones. DEMO#2 isn't just a crude unpolished high-quality death metal, it's a wicked nightmare that will come back to you every night. I've been looking for something to criticize, but I'm at a loss for words. For we are of one blood, I and SYMBTOMY. Old school death metal exhumation par excellence!

about SYMBTOMY on DEADLY STORM ZINE:

SYMBTOMY - „DEMO#2"

1. Embracing Anxiety
2. A Wooden Jail
3. Cadaveric Shapeless Roar

SYMBTOMY:
Martin : Vocal
Dejvy : Guitar
Jarda : Guitar
Duzl : Bass
Štěpán : Drums

Exclusive Guests :

Rick Rozz (ex.MASSACRE, ex.DEATH) : Solo " Embracing Anxiety"

John Walker (CANCER) : Vocal "A Wooden Jail "

Max Otero (MERCYLESS) : Vocal " Cadaveric Shapeless Roar "

Logo/Music/Lyrics by Dejvy

Cover Art and Layout by Jakub N. Rusek

Recorded at HOLLYSOUND studio in November 2021.

Mixed and Mastered by Martin "Holly" Hollandr in HOLLYSOUND studio (CZE) in January 2022


Contact/Booking/Merchandise: symbtomy@symbolic.cz

-------------------------

SOULS OF UNDERWORLD rec. -


METAL AGE Prod. -

www.metalage.sk (info@metalage.sk)

úterý 18. ledna 2022

News! - SYMBTOMY - DEMO#2


for english please scroll down

Mezinárodní kapela SYMBTOMY (CZ/UK) složená z členů kapel SECTESY či IMPERIAL FOETICIDE vydává v pořadí své druhé demo nazvané jednoduše "DEMO#2". I zde se kapela snaží oprášit ducha staré školy Death Metalu s pomocí legendární krabičky " Heavy Metal HM-2".

Stejně jako v případě minulé nahrávky, najdete i zde 3 songy, kterým ke konečnému vyznění pomohli tři persóny spjaté s historií Death Metalu. Po Jonnu Petterssonovi (WOMBBATH), Ralfu Haubertovi (REVEL IN FLESH) a Johanu Janssonovi (INTERMENT) kteří se objevili na prvním demu, oslovila tentokráte kapela ke spolupráci Ricka Rozze (ex DEATH, ex MASSACRE), Johna Walkera (CANCER) a Maxe Otera (MERCYLESS).

Bezmála 18ti minutový materiál vyjde v půlce února 2022 na klasických kazetách (SOULS OF UNDERWORLD rec./FROZEN SCREAMS IMPRINT), dále pak s prvním demem na CD/LP u slovenských METAL AGE prod., přičemž o dalších licencích do dalších koutů zeměkoule se intenzivně jedná.


---------------------------------------------

SYMBTOMY - „DEMO#2"

1. Embracing Anxiety
2. A Wooden Jail
3. Cadaveric Shapeless Roar

SYMBTOMY:
Martin : Vocal
Dejvy : Guitar
Jarda : Guitar
Duzl : Bass
Štěpán : Drums

Exclusive Guests :

Rick Rozz (ex.MASSACRE, ex.DEATH) : Solo " Embracing Anxiety"

John Walker (CANCER) : Vocal "A Wooden Jail "

Max Otero (MERCYLESS) : Vocal " Cadaveric Shapeless Roar "

Logo/Music/Lyrics by Dejvy

Cover Art and Layout by Jakub N. Rusek

Recorded at HOLLYSOUND studio in November 2021.

Mixed and Mastered by Martin "Holly" Hollandr in HOLLYSOUND studio (CZE) in January 2022

Contact/Booking/Merchandise: symbtomy@symbolic.cz
-------------------------

SOULS OF UNDERWORLD rec. -


METAL AGE Prod. -

www.metalage.sk (info@metalage.sk)

english:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYMBTOMY "DEMO#2"

The international band SYMBTOMY (CZ / UK), composed of members of the bands SECTESY and IMPERIAL FOETICIDE is releasing their second demo called simply "DEMO#2". Even now, the band is trying to dust off the spirit of the old school Death Metal with the help of the legendary pedal "Heavy Metal HM-2".

As on the previous recording, you will find here 3 songs that were enriched by three people connected with the history of Death Metal. After Jonny Pettersson (WOMBBATH), Ralf Haubert (REVEL IN FLESH) and Johan Jansson (INTERMENT) who appeared on the first demo, this time the band approached Rick Rozz (ex-DEATH, ex-MASSACRE), John Walker (CANCER) and Max Otero (MERCYLESS).

The almost 18-minute material will be released in mid-February 2022 on classic cassettes (SOULS OF UNDERWORLD rec./FROZEN SCREAMS IMPRINT), as well as together with the first demo on CD / LP at the Slovak METAL AGE prod. Other licenses to other parts of the world are being intensively negotiated.

---------------------------------------------

SYMBTOMY - „DEMO#2"

1. Embracing Anxiety
2. A Wooden Jail
3. Cadaveric Shapeless Roar

SYMBTOMY:
Martin : Vocal
Dejvy : Guitar
Jarda : Guitar
Duzl : Bass
Štěpán : Drums

Exclusive Guests :

Rick Rozz (ex.MASSACRE, ex.DEATH) : Solo " Embracing Anxiety"

John Walker (CANCER) : Vocal "A Wooden Jail "

Max Otero (MERCYLESS) : Vocal " Cadaveric Shapeless Roar "


Logo/Music/Lyrics by Dejvy

Cover Art and Layout by Jakub N. Rusek

Recorded at HOLLYSOUND studio in November 2021.

Mixed and Mastered by Martin "Holly" Hollandr in HOLLYSOUND studio (CZE) in January 2022

Released by: Souls of Underworld rec./Frozen Screams Imprint (MC), Metal Age Prod. (CD/LP)

Contact/Booking/Merchandise: symbtomy@symbolic.cz


about SYMBTOMY on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - SYMBTOMY - DEMO#1 (2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 8. října 2020

Rozhovor - SYMBTOMY - Chceme být hrdou součástí scény se vším, co k tomu patří.

Rozhovor s old school death metalovou skupinou z České republiky - SYMBTOMY.

Odpovídali Dejvy a Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - SYMBTOMY - DEMO#1 (2020):

Ave SYMBTOMY! Zdravím do záhrobí. Ve vašem případě se první otázka vyloženě sama nabízí. Jak se dají dohromady dva kluci od Kolína a děvče, které žije v Londýně? Dejvy bude asi principál souboru, ale co ostatní? Jak vznikli SYMBTOMY? 

Dejvy: Ave mistře ... mohl bych začít obligátním "...cesty páně ...", ale v tomto případě bych raději volil "..alkohol může /nejenom/ v životě muzikanta za mnohé ..." :-). Po pravdě, nápad vdechnout život kapele v čistě švédském old school stylu nosím v hlavě již dlouho, ale nebyl čas, spoluhráči, nebyla tedy tendence lámat cokoli přes koleno. Když do našeho SYMBOLICkého teamu přibyla Duzl coby booking manager starající se o zahraniční kapely, začaly se u piva po poradách propírat různá témata. Při jedné z probdělých nocí z Duzl vypadlo, že by ráda byla součástí kapely, která jí bude hudebně blízká s tím, že by si ráda vyzkoušela i vystupování. Bohužel neuměla na nic hrát, takže logicky padla volba na basu (tím nechci říci, že považuji basu za podřadný nástroj). Její vrozená píle činit kroky ke zlepšení mě utvrdila v tom, že si na ní "počkám". Basu na demo tedy ještě nahrál Adis z ELYSIUM, ale počítám, že debutové CD již bude nahrávat Dáša. Jinak Martina jsem oslovil ke spolupráci, protože ho velice dobře znám ze SECTESY - společně jsme se dostali do fáze, že vím přesně, co od něj mohu očekávat. Jeho pozice (v rámci sestavy) je zatím na bázi hostování. Uvidíme co přinese budoucnost. 


SYMBTOMY jsou nové jméno na scéně a začali jste pěkně od podlahy. Nejdříve demo. Jen tři skladby, připomíná mi to devadesátá léta. Znamená to, že si nejdřív osaháváte terén? Nebo už máte napsané i další songy? 

Dejvy: Už v době nahrávání dema jsem měl složené fragmenty dalších songů, ale plán byl "nahrát třískladbovou kazetu" a "zrekognoskovat terén". Prostě začít stejně jako kdysi v "devadesátých" začínala většina kapel. Nikam se nehrnout a dát tomu volný průběh. Nezastírám, že by nebyly ambice, ale razím tezi, že "vše má svůj čas". Teď je pro mě nejdůležitější dát dohromady sestavu a začít fungovat jako regulérní kapela. 

Demo#1 vyšlo pouze na kazetě a digitálně. Kazeta bude bezesporu v budoucnu krásným sběratelským kouskem, ale pro mě je pořád hlavním nosičem CD. Když je venku Demo #1, znamená to, že bude i Demo #2? Hodně kapel to takhle dělá. Pak vyjde kompilace, kde jsou všechna dema hezky pohromadě. Jaký máte vlastně plán? Bude následovat dlouhohrající album? 

Dejvy: Původně po "demáči" mělo následovat 7´EP, ale nakonec jsem se rozhodl pro CD. Materiál mám kompletně složen, takže je načase debutovat s plnohodnotnou nahrávkou. 

Dejvy a Martin jsou spolu i v SECTESY. To je také kapela, která hraje starý melodický death metal. Hlavním skladatelem je také Dejvy. Když obě kapely porovnám, tak je rukopis podobný. Jak si to mám vysvětlit? Kam budou SYMBTOMY směřovat? Budou temnější, surovější? A budou obě kapely fungovat souběžně? 

Dejvy: Máš pravdu, že rukopis nezapřeš. Setkal jsem se s reakcí, že je to na škodu a měl bych se vymanit ze svého zaběhlého myšlení. Já zastávám opačný názor. Dle mého je skvělé, že můj rukopis je rozeznatelný od ostatních - upřímně, pokud děláš hudbu srdcem, tak ani nejde kalkulovat a skládat něco co by ti nešlo "přes pysky". Upřímně však cítím, že v SYMBTOMY hraji odlišně od SECTESY. Tempa, stavba riffů, melodií - já tam cítím dost značný rozdíl, ale chápu, že posluchač to může vnímat jinak. Ať tak či onak již před nějakým časem padlo rozhodnutí zastavit tvorbu nových songů v SECTESY. Už nějak vyprchala touha "honit se za přeludy" v podobě nových desek. Vše co jsme chtěli jsme si splnili (kazetu, CD, LP, LP BOX), teď si chceme už jenom hrát pro radost - oprášit do koncertního setu třeba staré věci (je z čeho vybírat), "sezkoušet" nějaký další cover a odjet si vybrané koncerty, které zapadnou do našeho dost nabitého diáře. Tím je vlastně vyřešen problém s tím, že by se v budoucnu o sebe songy obou kapel nějak "třely". 


Máte kytaristu, zpěváka, basistku. Ale co bicí? Ve studiu to asi není problém, studiových hráčů je spousta, ale kdo složil a nahrál bubny na Demo#1? 

Dejvy: Jak již zaznělo na začátku, SYMBTOMY vznikli jako projekt - vlastně, když jsem téhle kapele vdechl život ani mě nenapadlo shánět sestavu. Miluji spolupráci s lidmi, kterých si vážím a čas od času mě přepadne chuť oslovit muzikanty, které mám rád a nabídnout jim "hostovačku". Demo jsem chtěl nahrávat v klidu. Celé jsme ho "sezkoušeli" se Štěpánem (POPPY SEED GRINDER), kterého velice dobře znám z dlouholetého působení v DESPISE. Kytary jsem si nahrál sám, sóla jsem opět přenechal Frankovi (ex-GARBAGE DISPOSAL), s kterým mě spolupráce nesmírně baví a pro basové linky jsem oslovil Adise (ELYSIUM). Plán byl dát dohromady nahrávku a tou pak oslovovat potencionální zájemce na volné posty v kapele. Je nesmysl někomu vysvětlovat "že tvá nová kapela bude znít takhle a takhle a že je potřeba, aby muzikant byl takhle a takhle technicky vyspělý". Prostě, tady je nahrávka a líbí/nelíbí, zahraješ/nezahraješ, tím odpadá spousta problémů a licitací. 

SYMBTOMY si odbyli první skladbu naživo. Na SYMBOLIC festivalu jste zahráli cover od KRABATHOR. Pro Duzl to bylo i vůbec první vystoupení před lidmi vůbec? Jak ses cítila? Odezva fanoušků byla super, mě se také vystoupení líbilo, ale co dál? Budou další koncerty? 

Duzl: Díky Jakube! Je pravdou, že jsme se na pódiu sice setkali v aktuální sestavě SYMBTOMY, ale přesto jsem tam byla jen jako host v rámci vystoupení kapely SECTESY. Pamatuji si, když jsme s Dejvym u piva diskutovali, jak bude probíhat moje premiéra, ….komorní koncert, malý klub, pár lidí a nakonec do dopadlo trochu jinak, když se v Dejvyho hlavě zrodila myšlenka hodit mě rovnou do vody s tím, že si s nimi v rámci Symbolicu střihnu cover, abych si „osahala pódium“, za což jsem zpětně určitě ráda. Nervozita na mě před koncertem samozřejmě dolehla, vzhledem k tomu, že mě nikdo nikdy předtím neviděl hrát a navíc jsme neměli žádnou zkoušku, …. takže možná z toho byli trochu nervózní i sami kluci ze SECTESY haha, ...nicméně nervozitu na pódiu vystřídalo soustředění na to zahrát vše správně, takže na pódiu jsem paradoxně nervózní už moc nebyla. Každopádně podpora jak před, během i po od fanoušků byla neuvěřitelná, takže výsledný dojem a pocit je určitě skvělý a těším se na příště, snad už v plné sestavě a s materiálem SYMBTOMY. S koncerty do budoucna určitě počítáme a nabídky máme, nicméně vše je podmíněno sestavou, pak budeme moci cokoliv plánovat. 


Pro SYMBTOMY i SECTESY je typickým poznávacím rysem i grafika od Jakuba N. Ruska. Já ty jeho černobílé zombie prostě miluju. Vynikající obaly! Jak vznikal ten pro Demo#1? Dělal jej na zakázku nebo jste vybírali už z připravených děl? Hele a s dovolením…bude i černé triko? Pro nás oplácanější prostě nejsou bílá příliš vhodná:). Dělal Jakub i logo SYMBTOMY? 

Dejvy: Dovolil bych si začít odzadu, BUDE :-). 

Jinak spolupráce s Kubou to už je ... jak bych to řekl, snad ... prostě Kuba je pro mou tvorbu něco jako byl kdysi Derek Riggs pro IRON MAIDEN nebo Vincent Locke pro CANNIBAL CORPSE. Jeho přístup je mi neskutečně blízký a dnes již mohu říci, že jsme se za ta léta stali opravdu více než přáteli. Nedovedu si ani představit, že by grafiku k čemukoli, co vyprodukuji dělal někdo jiný než právě on. Stejné je to se SYMBOLICem - celý festival (a to jak velký tak malý) hovoří k lidem jeho grafikou a já si nedovedu představit, že by to mělo být jinak. Co se pak týče prvotních skic, to jsou vůbec neskutečné historky. Vždy na to jdeme stejně - já mám vizi, posedíme, popijeme, já onu vizi Kubovi představím a přecházíme pomalu k realizaci. Bylo to stejné u ZOMBIE-MANa který se u SECTESY graficky objevil 2x, u JEŽÍŠE, který požírán zombies konečně doznal nesmrtelnosti, u zombie MNICHÚ jež v krvi pod zombie oltářem křtí nevinné batole, u obalu k IN THE SECRETION kde jsme si dovolili fórek vyobrazit na obal sami sebe ... u veškeré SYMBOLICké grafiky včetně vizualizace celého SYMBOLICkého teamu vylézajícího z Třídvorského rybníka a vlastně i teď u SYMBTOMY. Miluji "béčkové" horrory, jsem fanatickým sběratelem 70tkových filmů a je jedno zda jde o žánry ZOMBIES, GIALLO, SLASHER či CANNIBAL. Miluji to ... miluji to tak moc, že chci mít vše zabalené do tohoto tématu. Takže i námětu na "Demo#1" předcházel telefonát a věta "Kubajs, už vím kam zase ty zombies posuneme, abychom se neopakovali". Tím hlavním hercem na obalu je totiž ZOMBIE BŘEČŤAN :-) ... ano ... břečťan lačnící po mozku mladé dívky zmítající se v křečích u jednoho ze hřbitovních náhrobků. Každý normální a soudný člověk by mě s mými fantaziemi poslal "do patřičných mezí", o Kubovi se však dá říci, že se mnou jede na stejné vlně s tím, že občas dokáže i (co se týče celkového výsledku) slušně kreativně "zapádlovat". 

Jinak logo SYMBTOMY, stejně jako logo SECTESY a kdysi logo DESPISE je má práce. Vizuály chci mít vždy plně pod kontrolou a jelikož je logo poznávacím znamením kapely, dělal jsem si je vždy sám. 


Většinu demonahrávek, které se mi dostanou do rukou, musím hodit do koše kvůli zvuku. Demo#1 ale zní profesionálně. Žádná špína, šum a bolest v uších, ale krásný čistý zvuk. Na demu je napsáno – zvuk - Dejvy's Hell / HollySound Studio. Jak si to mám vysvětlit? Znamená to, že vše nahrál Dejvy doma a pak se mixovalo jinde? Uveď nás prosím trošku do situace. 

Dejvy: Rád vysvětlím jak jsem zvyklý již dlouhé roky pracovat. Ohledně realizace nahrávek je to stejné jako s Kubou a obaly. Miluji spolupráci s Hollym, tedy s člověkem ze studia HOLLYSOUND. U něj vždy nabereme bicí, které si posléze odvezu domů ... u sebe naberu všechny kytary, sóla + basu, v rádiu pak zpěvy a na mix a mastering se znovu vrátím do HOLLYSOUNDu. Přesně takto pracuje spousta muzikantů ... ano, šetří se tím finance, ale mě jde spíš o jiné aspekty. Kupř. nahrávám, jen když mám chuť (což nezřídka bývá díky množství práce uprostřed noci) a když se na nahrávání cítím. Hosty pak mohu u sebe přivítat kdykoli kdy oni mají čas a nemusíme se stresovat nahráváním v přesně vyměřený čas ve studiu u Hollyho. Rádio nám pak poskytuje profesionální prostředí pro nahrání vokálních partů. Prostě mi to celé přijde právě takto logické když tu ony možnosti jsou. 

Demo#1 jste rozeslali všude po světě a už jsem zaznamenal i nějaké recenze. Myslím, že máte velmi dobře našlápnuto. Teď by to chtělo nějaký dobrý label, nemýlím se? Hledáte? Logicky by se to nabízelo. Jaké máte zatím zkušenosti a jakým směrem se chcete vydat? 

Dejvy: Ano, snažíme se. Naším cílem je vynaložený čas věnovaný kapele zúročit alespoň tím, že se nahrávka rozšíří všude po planetě. Možnosti jsou, takže se jich snažíme plně využít. Recenze právě teď vychází každý den a my jsme rádi, že se naše jméno pomalu ale jistě dostává do podvědomí fanoušků. Samozřejmě už řešíme i výběr vydávající firmy na debutové CD. Mám zhruba představu kudy se ubírat, ale na nějaké konkrétní jména je zatím ještě brzy. Zatím je pro mě podstatné dostat k fanouškům "demo#1". Proto kazeta vychází pro Evropu u slovenských IMMORTAL SOULS, pro Ameriku máme zajištěnou licenci u FROZEN SCREAMS IMPRINT a dnes jsem psal Duzl ať se podívá ještě po nějakém asijském vydavatelství. Jde mi především o to aby bylo demo k dostání na všech kontinentech v přijatelné ceně za dopravu. 

Jak už jsem zmínil. Duzl je v Londýně, zbytek kapely v Čechách. Jak zkoušíte? Já vím, že spousta velkých kapel se sejde jenom na koncertě, jinak jedou před internet, ale jak fungují SYMBTOMY? 

Zkoušky zatím ještě nebyly na programu dne neb ještě nemáme stálou sestavu, ale už se začíná něco rýsovat. U nás (stejně jako v minulosti) u SECTESY vše probíhá tak, že doma ve studiu nahraji vždy kompletní skladby s klikem a ostatní se jen zamyslí nad svými party. 

Pak se vše sezkouší (dopředu víme které skladby se budou hrát na koncertech a které nikoli, takže není nutné, aby se Láďa /druhý kytarista SECTESY nebo teď druhý kytarista SYMBTOMY/ ony skladby učil, protože kytary na desky vždy nahrávám všechny já) a doladí se detaily. Stejné to bylo tedy doteď i u SYMBTOMY a předpokládám, že podle stejného modelu bude i nadále. 


Na Demo#1 máte i tři hosty - Jonnyho Petterssona (WOMBBATH), Johana Janssona (INTERMENT) a Ralfa Haubera (REVEL IN FLESH). Všechno jsou to respektovaní a zkušení muzikanti, kteří odvedli skvělou práci. V prvním promo materiálech jste ale zmiňovali i Johna Stuarta Walkera z CANCER. Proč to nakonec nedopadlo? Až budou hrát jednou SYMBTOMY naživo, tak si jejich party z dema převezme Martin? 

Dejvy: Mou podmínkou při zrodu SYMBTOMY bylo, že v každé skladbě, kterou kdy nahrajeme bude host, kterého si pro jeho přínos v historii DEATH metalu vážím. Duzl s tímto souhlasila a proto se na "DEMO#1" objevují právě tato jména. John měl být součástí skladby, kterou nakonec nazpíval Jonny. Důvod je prostý. John žije v Madridu, tedy v místě extrémně zasaženým Covid-19. Nebylo bohužel v jeho silách během prázdnin navštívit studio a své party nahrát. Dohodli jsme se tedy na jeho pozdějším hostování. S určitostí tedy mohu prohlásit, že John se v některé z našich budoucích skladeb určených pro debut CD objeví. Ke koncertní prezentaci pak mohu jen říci: ano, buď Martin nebo jiný zpěvák převezme kompletní vokální party své i hostů. 

Situace s koronavirem momentálně všechno pěkně zamotala, ale až se vše uklidní, jak budou SYMBTOMY pokračovat? Budou koncerty? Dlouhohrající CD? Turné? Kam až to chcete s kapelou dotáhnout? Jaký je nastaven směr a cíl? 

Dejvy: Pevně v to věříme. Jak jsem již naznačil chystáme debutové CD, sháníme stabilní sestavu pro koncerty a plánujeme i tour. Chceme být hrdou součástí scény se vším, co k tomu patří. 

Děkuji za rozhovor. Musím na závěr napsat ještě jednou věc. Už dlouho jsem nebyl u žádné kapely tak napnutý, co bude dál. Pokud má být Demo#1 návnadou, tak jsem vám ji sežral i s navijákem. Už teď se těším na další hudbu od vás. Ať se vám daří po všech stránkách a ať to hraje! 

Dejvy: To my děkujeme za možnost prezentovat se díky tobě u mnoha fanoušků, kteří by si k nám jinak museli hledat zdlouhavě cestu. Tvá podpora je pro nás hnacím motorem a upřímně zrcadlem toho, že dělat v dnešní době tak přehlíženou věc, jako je hudba, je smysluplným počínáním. Opravdu ti za zájem a tvůj čas děkuji. ------------------------------------------------------------------------------------------
sledujte nás na sociálních sítích - follow us on the social media:

twitter:

instagram

facebook:

tumlbr:

Interview - SYMBTOMY - We want to be a proud part of the scene with everything that goes with it.


Interview with old school death metal band from Czech republic - SYMBTOMY.

Answered Dejvy and Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - SYMBTOMY - DEMO#1 (2020):
https://www.deadlystormzine.com/2020/09/recenzereview-symbtomy-demo1-2020.html

Ave SYMBTOMY! Greetings to the grave. In your case, the first question is clearly self-explanatory. How do two guys from Kolín and a girl who lives in London come together? Dejvy is probably the principal of the ensemble, but what about the others? How did SYMBTOMY originate? 

Dejvy: Ave master ... I could start with the obligatory "... journey of the Lord ...", but in this case I would rather choose "alcohol causes a lot in a musician's life..." :-). In truth, the idea of ​​breathing life into a band in a purely Swedish old school style has been in my head for a long time, but there was no time, bandmates, so there was no tendency to break anything over the knee. When Duzl joined our SYMBOLIC team as a booking manager taking care of foreign bands, various topics began to be discussed along with the beer after the meetings. During one of the sleepless nights Duzl mentioned, that she would like to be a part of a band that will be musically close to her, and she would also like to try performing. Unfortunately, she couldn't play any instrument, so logically the choice fell on the bass (I definitely don't want to say that I consider the bass to be an inferior instrument). Her innate diligence in taking steps to improve has made me sure to "wait" for her. So Adis from ELYSIUM recorded bass for the demo, but Dáša should be ready to record the debut CD. I approached Martin to cooperate because I know him very well from SECTESY - together we got to the stage that I know exactly what I can expect from him. His position (in line-up) is currently based on hosting and we will see what the future brings us. 


SYMBTOMY is a new name on scene and you started nicely „from the ground up“. First demo. Only three songs, it reminds me of the nineties. Does that mean you „reconnoitre the terrain“ first? Or have you already written other songs? 

Dejvy: Already at the time of recording the demo, I had composed fragments of other songs, but the plan was to "record a three-track tape" and "reconnoitre the terrain". Simply to start in same way as most of the bands did in the "nineties". We didn't want to rush anywhere and we wanted to give it a free run. I'm not saying we don't have ambitions, but I think „everything has its time“. Now the most important thing for me is to put together a line-up and start working as a regular band. 

Demo # 1 was released only on cassette and digitally. The cassette will be undoubtedly a beautiful collector's item in the future, but for me still the main medium is CD. When Demo # 1 is out, does that mean it will followed by Demo # 2? A lot of bands do it that way. Then a compilation comes out where all the demos are nicely together. What is your plan? Or will a full-length album follow? 

Dejvy: Originally, the "demo" was supposed to be followed by 7´EP, but in the end I decided on a CD. I have the material completely composed, so it's time to debut with a full-fledged recording. 

Dejvy and Martin are together in SECTESY. It is also a band that plays old melodic death metal. The main composer is also Dejvy. When I compare the two bands, the signature is similar. How I should to explain this? Where will SYMBTOMY go? Are they gonna be darker, more raw? And will both bands work in parallel? 

Dejvy: You're right the signature can‘t be denied. I have encountered a reaction that it is harmful and I should break free from my familiar thinking. I take the opposite view. In my opinion, it's great that my signature is recognizable from others - honestly, if you make music with your heart, you can't even calculate and compose something that wouldn't be natural to you. However, I honestly feel that I play in SYMBTOMY differently from SECTESY. Tempo, compositions of riffs, melodies - I feel quite a big difference there, but I understand that the listener may perceive it differently. Either way, some time ago, the decision was made to stop creating new songs for SECTESY. The desire to "chase after delusions" in the form of new records has somehow disappeared. We fulfilled everything we wanted (cassette, CD, LP, LP BOX), now we just want to play for fun - dust off old things in the concert set (there is something to choose from), try some other cover songs and go to play just selected concerts which will fit into our pretty busy schedule. This actually solves the problem that in the future the songs of both bands wouldn‘ t "rub" against each other any way. You have a guitarist, a singer, a bassist. But what about drums? It's probably not a problem in the studio, there are a lot of studio players, but who composed and recorded the drums for Demo # 1? 

Dejvy: As it was said at the beginning, SYMBTOMY was created as a project - actually, when I breathed life into this band I was even not thinking about looking for a line-up. I love to work with people I respect and from time to time I feel like appealing to musicians I like and offer them a "guest". I wanted to record the demo in peace. We tried it all with Štěpán (POPPY SEED GRINDER), whom I know very well for years when we been together in DESPISE. I recorded the guitars myself, I left the solos again to Frank (ex-GARBAGE DISPOSAL) with whom I really enjoy working and I asked Adis (ELYSIUM) for bass lines. The plan was to put together a recording, and then address potential musicians for post in the band. It's nonsense to explain to someone "that your new band will sound like this and this and that the musician needs to be this and this technically advanced". Simply, here is a recording and you like / don't like it, you can / can‘t play it, that eliminates a lot of problems and bids. 

SYMBTOMY played the first song live. You played a cover from KRABATHOR at the SYMBOLIC festival. For Duzl it was first ever performance in front of people, right? How did you feel? The response from the fans was great, I also liked the performance, but what next? Are you planning some another concerts? 

Duzl: Thanks Jakub! It's true that we met on the stage in the partial line-up of SYMBTOMY, but I was there only as a guest during the performance of SECTESY. I remember when Dejvy and I discussed over the beers how my first performance will probably looks like,…. small club, a few people, and in the end it turned out a „little“ differently when the idea was born in Dejvy's head to throw me straight into the water, with the idea that I can play a cover song with SECTESY within the Symbolic festival, main reason was to let me "touch the podium", for what I am definitely happy in retrospect. Of course, I was nervous before the concert, especially because no one had ever seen me play before, and we didn't have any rehearsals,...so maybe the guys from SECTESY was also a little bit nervous about it haha ... however, the nervousness on the stage was replaced by the concentration to play everything right, so paradoxically I was no longer nervous on the stage. On top the support before, during and after performance from the fans was incredible, so the final impression and feeling is definitely great and I'm looking forward to the next show, hopefully in full line-up and with songs of SYMBTOMY. We definitely would like to play concerts in the future and we have already some offers, however, everything is conditioned by the line-up, then we will be able to plan whatever. 


For SYMBTOMY and SECTESY, the graphics by Jakub N. Rusek is also a typical signature. I just love his black and white zombies. Excellent cover! How did the one for Demo # 1 come about? Did he make it to order or did you already choose from the prepared works? Hey, I have to ask… are you planning black t-shirts? For those of us who are well fed, whites are simply not very suitable:). Did Jakub (Kuba) also create logo SYMBTOMY? 

Dejvy: I would like to start from the back, yes we are planning them. Otherwise, cooperation with Kuba is already ... how to say it, perhaps ... simply, Kuba is something for my work, as Derek Riggs was for IRON MAIDEN or Vincent Locke for CANNIBAL CORPSE. His attitude is incredibly close to me, and today I can say that we really become more than friends over the years. I can't even imagine that the graphics for anything I produce would be made by someone another than him. It's the same with SYMBOLIC - the whole festival (both big and small) speaks to people via his graphics and I can't imagine that it should be different. As for the original sketches, these are unreal stories so far. We always do it the same way - I have a vision, we sit down, we drink, I present that vision to Kuba and we slowly move towards realization. It was the same with „ZOMBIE-MAN“ who appeared twice at SECTESY graphics, at JESUS, who reached immortality while is devoured by zombies, at the zombie MUNICH who baptizes innocent toddlers in blood under the zombie altar, at the cover of IN THE SECRETION where we dare to make a joke and make „picture“ of us... with all the SYMBOLIC graphics, including a visualization of the entire SYMBOLIC team climbing from Třídvorský rybník and, in fact, even now at SYMBTOMY. I love "B" horror movies, I am a fanatical collector of 70's films and it doesn't matter if they are the genres ZOMBIES, GIALLO, SLASHER or CANNIBAL. I love it ... I love it so much that I want everything wrapped up in this theme. So the theme for "demo # 1" was preceded by a phone call and the sentence "Kubajs, I already know where we will move the zombies again so that we don't repeat ourselves". The main actor on the cover is ZOMBIE IVY :-) ... yes ... ivy hungry for the brain of a young girl tossing in convulsions at one of the cemetery tombstones. Every normal person would send me "to the proper limits" with my fantasies, but it can be said that Kuba is riding on the same wave with me, and sometimes he can (in terms of the overall result) be really creative. 

Otherwise, the SYMBTOMY logo, as well as the SECTESY logo and once the DESPISE logo is my work. I always want to have full control over the visuals, and since the logo is the distinguishing mark of the band, I always made them myself. 


I have to throw most of the demos that get into my hands because of the sound. But „DEMO#1“ sounds professional. No dirt, noise and ear pain, but a beautiful clear sound. In demo notes is written - sound - Dejvy's Hell / HollySound Studio. How I should to understand this? Does that mean that everything was recorded at Dejvy home and then mixed elsewhere? Tell us more about this please..

Dejvy: I'm happy to explain how I'm used to working for many years. Regarding the realization of recordings, it is the same as with Kuba and the covers. I love working with Holly, a person from the HOLLYSOUND studio. We will always record the drums there, which I will then take home ... I will record all the guitars, solos + bass, then the vocals in the radio and I will return to HOLLYSOUND for mixing and mastering. That's exactly how a lot of musicians work ... yes, it saves money, but I'm more concerned with other aspects. For example, I only record when I want (which is often due to the amount of work in the middle of the night) and when I feel like to record. I can then welcome guests with me whenever they have time and we don't have to worry about recording at the exact time in Holly's studio. The radio then provides us a professional environment for recording vocal parts. It just seems so logical to me when the possibilities are here. 

You've distributed „DEMO#1“ all over the world, and I've already noticed some reviews. I think you're very well on your way. Now you just need a good label now, am I right? Are you looking for some? What is your experience so far and in which direction do you want to go? 

Dejvy: Yes, we are working on it. Our goal is to capitalize on the time spent on the band, at least by making the recording spread all over the planet. There are possibilities, so we try to take a full benefit of them. The review is being published every day right now and we are glad that our name is slowly but surely getting into the subconscious of the fans. Of course, we are already dealing with the selection of the company that will publish our debut CD. I have a rough idea of ​where to go, but it's still early for some specific names. So far, it's important for me to get "DEMO # 1" to fans. That is why the cassette is published for Europe at the Slovak IMMORTAL SOULS, for America we have a license at FROZEN SCREAMS IMPRINT and today I wrote Duzl to look for an Asian publishing house. My main goal is to make the demo available on all continents at an affordable price for shipping. 

As I already mentioned. Duzl is in London, the rest of the band is in the Czech Republic. How do you rehearse? I know that a lot of big bands only get together at a concert, otherwise they manage everything via internet, but how SYMBTOMY work? 

The rehearsals have not been on the program of the day yet, because we do not have a permanent line-up yet, but something is already beginning to take a shape. At SYMBTOMY (same as in the past) at SECTESY, I always recording complete songs with a metronom at my home studio and the others just thinking about their parts. Then everything is rehearsed (we know in advance which songs will be played at concerts and which will not, so it is not necessary for Láďa / second guitarist SECTESY, or now the second guitarist SYMBTOMY / to learn those songs, because I always record all the guitars on materials and then we just fine-tune details. So it has been the same with SYMBTOMY so far, and I assume that it will continue to follow the same model. 
You also have three guests on Demo # 1 - Jonny Pettersson (WOMBBATH), Johan Jansson (INTERMENT) and Ralf Hauber (REVEL IN FLESH). They are all respected and experienced musicians who have done a great job. In the first promo materials, you also mentioned John Stuart Walker from CANCER. Why didn't it turn out in the end? When SYMBTOMY will play live, will Martin take over their parts from demo? 

Dejvy: My condition during the foundation of SYMBTOMY was that in every song we will ever record, there will be a guest whom I respect for his contribution to the history of DEATH metal. Duzl agreed with this, and that's why these names appear on "DEMO # 1". John was supposed to be part of a song that Jonny eventually sang. The reason is simple. John lives in Madrid, ​​a place extremely affected by Covid-19. Unfortunately, he was unable to visit the studio during the summer and record his parts. So we agreed on his later hosting. So I can say for sure that John will appear in one of our future tracks on the debut CD. For the concert presentation, I can only say: yes, either Martin or another singer will take over the complete vocal parts of himself and the guests. 

The situation with coronavirus pretty messed up everything at the moment, but when everything calms down, how will the SYMBTOMY continue? What about concerts? What about full - length CD? What about tour? How far do you want to go with the band? What is the direction and goals? 

Dejvy: We firmly believe in that. As I have already indicated, we are preparing our debut CD, we are looking for a stable line-up for concerts and we are also planning a tour. We want to be a proud part of the scene with everything that goes with it. 

Thanks for the interview. On the end, I have to write one more thing. For a long time now, I haven't been so tense with any band about what's next. If „DEMO#1“ should be bait, I ate it with a reel. I'm already looking forward to more music from you. Good luck to you in every way and let it play! 

Dejvy: We thank to you for the opportunity to present SYMBTOMY to many fans who would otherwise go to complicated way to find us. Your support is the driving force for us and honestly a mirror that doing something as music, what is overlooked today, is a meaningful thing. I really thank you for your interest and your time.


ORDER HERE:
https://www.slovakmetalarmy.sk/produkt/symbtomy-demo1-2020-mc/
https://frozenscreamsimprint.com/

contact/booking: symbtomy@symbolic.cz

https://symbtomy.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/symbtomy/
https://www.immortalsouls.sk/
https://www.slovakmetalarmy.sk/
https://frozenscreamsimprint.com/------------------------------------------------------------------------------------------
sledujte nás na sociálních sítích - follow us on the social media:

twitter:

instagram

facebook:

tumlbr:

úterý 29. září 2020

Recenze/review - SYMBTOMY - DEMO#1 (2020)SYMBTOMY - DEMO#1
demo 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Zatloukám první hřeb do víka od rakve. Je plná shnilého masa, zkažené krve a prašivých kostí. Několikrát, přesněji třikrát, zemřu a třikrát se narodím. Je jasné, že takhle tomu má u staroškolského death metal být. Nad hřbitovem se vznáší z pavučin upletená mlha. Jsem zpátky v devadesátých letech a potkávám první nemrtvé. Smrtící hudbu vnímám hlavně přes emoce, pocity, má řezat, pálit a bolet. Musí vás strhnout do temnoty. Rovnou předesílám, že všechno tohle na své první demonahrávce SYMBTOMY umí.

Možná je to tím, že ji složil Dejvy (SECTESY, ex-DESPISE), možná chladným a plesnivým zvukem (HollySound Studio), možná i obalem (Jakub N. Rusek), možná hosty ((Jonny Pettersson (WOMBBATH, JUST BEFORE DAWN, HENRY KANE...), Ralf Hauber (REVEL IN FLESH),  Johan JANSSON (INTERMENT)), ale já u poslechu doslova cítím, že na mě sahá kostnatá ruka smrti. Jako bych potkal duchy starých švédských kapel (AMORPHIS, GOREMENT), kteří popíjejí s těmi finskými a britskými pochmurnými (doomové nálady jsou opravdu hmatatelné). Death metal je zde chvílemi i floridsky zemitý, syrový a surový, ale hlavně chladně melodický a slyším z něj zvláštní melancholii. 

 

Tři hřeby do rakve, tři skladby, které v sobě mají spoustu nahrubo nasekané tmy a studených melodií. Jako když si o víkendu chcete udělat hezký večer se zaprášenými vinyly a kazetami. Na kazetě také DEMO#1 v limitované edici vychází. Je pro mě ozvěnou starých, ryzích a nostalgických časů, je pro mě obrazem v popraskaném zrcadle. Vždycky jsem si u kapel nejvíc cenil upřímnosti, vlastního rukopisu. Vždyť i pohřbívat se dá s elegancí. Jedna rakev vedle druhé, každá má na sobě nápis staré death metalové kapely. Ze všech si vzali SYMBTOMY kousek, některými se inspirovali a přidali vlastní melodický rukopis. Vytvořili pak trojici skladeb, které dávají naději do budoucna. Bude zase jednou co poslouchat při procházkách kolem hřbitovní zdi. Vnímám pach zatuchliny, shnilých těl. V márnici už zase někdo šramotí. DEMO#1 není jen dobře odvedeným řemeslem, ale je v něm navíc pověstná jiskra, drive a feeling, pradávná temná energie, kterou mívaly kapely ve starých časech. Toulám se podsvětím již nekonečně dlouho a myslím, že SYMBTOMY zde mají už teď zamluvené svoje místo. Hroby jsou otevřeny, stačí jen vstoupit!


Asphyx says:

I hammer the first nail into the coffin lid. It's full of rotten flesh, spoiled blood and dusty bones. Several times, more precisely three times, I will die and be born again. It is clear that this is how it should be with old school death metal. A woven fog of cobwebs floats above the cemetery. I'm back in the 1990s and I'm meeting the first undead. I perceive death metal music mainly through emotions, feelings, it should cut, burn and hurt. It must pull you into the darkness. I immediately point out that SYMBTOMY fulfilled all these mentioned stuff on their first demo. 

Maybe it's because this record was composed by Dejvy (SECTESY, ex-DESPISE), maybe by cold and moldy sound (HollySound Studio), maybe by a cover art (Jakub N. Rusek), maybe by guests ((Jonny Pettersson (WOMBBATH, JUST BEFORE DAWN, HENRY KANE ...), Ralf Hauber (REVEL IN FLESH), Johan JANSSON (INTERMENT)), but when I listen to it I literally feel that the bony hand of Death is reaching out for me. As if I would meet the spirits of old Swedish bands (AMORPHIS, GOREMENT) who drink with the Finnish and British gloomy ones (doomy moods are really tangible.) Death metal is sometimes Florida-like earthy, raw and brutal, but mostly coldly melodic and I hear a strange melancholy from it.


Three nails into a coffin, three songs that possess a lot of roughly chopped darkness and cold melodies. Like when you want to have a nice evening on the weekend with dusty LPs and cassettes. Actually, the limited-edition DEMO #1 is available on the cassette, too. For me, it is an echo of old, pure and nostalgic times, for me, it is an image in a cracked mirror. I've always appreciated the sincerity and own handwriting. After all, you can also bury with elegance. One coffin next to the other, each with the inscription of an old death metal band. SYMBTOMY took a bit of all of them, some of them inspired them and further, they added their own melodic handwriting. Then they created a trio of songs giving hope for the future. Once again, there will be something to listen to while walking around the cemetery wall. I can smell the stench of rotten bodies. Someone is rumbling in the morgue again. DEMO #1 is not only a well-done craft, but it also has the famous spark, drive and feeling, ancient dark energy that bands used to have in the old days. I have been wandering the underworld indefinitely for a long time and I think that SYMBTOMY already has its place here. The graves are open, just enter!


ORDER HERE:
https://frozenscreamsimprint.com/

Song titles:
- 1. The sounds of perverse thoughts /guest - Jonny Pettersson
(WOMBBATH, JUST BEFORE DAWN,HENRY KANE...)
- 2. The taste of human trophy / guest - Ralf Hauber (REVEL IN FLESH)
- 3. ...and the knife cut surgically / guest - Johan JANSSON
(INTERMENT)

contact/booking: symbtomy@symbolic.cz

pátek 11. září 2020

News! - SYMBTOMY released DEMO#1 - The band is tribute to 90´s era and 90´death metal itself.


"Old school death metal" band SYMBTOMY from Czech Republic just released their "DEMO#1" with three songs and three vocal guests - Johan Jansson (INTERMENT), Jonny Pettersson (WOMBBATH, JUST BEFORE DAWN, HENRY KANE,... ), Ralf Hauber (REVEL IN FLESH). The band is tribute to 90's era and 90‘ death metal itself.


Band: SYMBTOMY
Album title: DEMO#1

Recorded at: Dejvy's Hell / HollySound Studio
Mix/Mastering: Holly / HollySound Studio
Production: Dejvy / Holly
Cover art: Jakub N. Rusek

Song titles:
- 1. The sounds of perverse thoughts /guest - Jonny Pettersson
(WOMBBATH, JUST BEFORE DAWN,HENRY KANE...)
- 2. The taste of human trophy / guest - Ralf Hauber (REVEL IN FLESH)
- 3. ...and the knife cut surgically / guest - Johan JANSSON
(INTERMENT)

contact/booking: symbtomy@symbolic.czTWITTER