DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 10. února 2019

Home » » Recenze/review - STABBED - In the Shadows (2018)

Recenze/review - STABBED - In the Shadows (2018)


STABBED - In the Shadows
CD 2018, Support Underground

for english please scroll down

Příběhy lidský bestií vždy přitahovaly zájem lidí. Kde se v nich bere tolik šílenství, zla a nenávisti? Okouzlující úsměvy vrahů, kteří si doslova užívali, že jsou středem pozornosti. Soudní tribunál dopodrobna rozebíral způsob zabití, mučení, nejasné stopy a mezitím psaly davy pomatených fanynek obdivné dopisy. Ochutnali jste lidské maso? Je krev opravdu sladká? Lékaři si neví rady a předepisují dlouhé terapie. Nejlepší řešením je ale nakonec stejně elektrické křeslo za přítomnosti všech pozůstalých.

Sérioví vrazi jsou i tématem textů slovenské kapely STABBED. Základem hudby je pak zatěžkaný, drtivý death metal ze staré školy. Pokud znáte první alba spřízněných OBLITERATE, asi víte, o čem píšu. Na ploše lehce přesahující 25 minut naleznete 12 devastujících skladeb, z čehož jsou tři instrumentální. "In the Shadows" je hodně surovou deskou, jdoucí až někam k základům stylu. Viděli jste někdy krvavé skvrny na zdi po násilném činu? Tak podobnou atmosféru lze zaslechnout i na této desce.


"In the Shadows" je albem, které sice nijak nevybočuje z mantinelů stylu, ale je velmi dobře odvedeným řemeslem s pověstnou temnou jiskrou navíc. STABBED zkrátka dokáží vytvořit absolutně syrovou atmosféru. Jednou jsem četl příběh vraha, který rád mučil své oběti tím, že jim trhal maso od kostí. Líbil se mu zvuk praskajícího masa. Pak také nářek a pláč. Mám neodbytný pocit, že mě hudba ničí hodně podobným způsobem. Velmi se mi líbí zemitý, jadrný zvuk, jednoduchý obal i nápady. Skladby si po nějaké době poslechu dobře pamatuji, což je pro mě zárukou kvalitně odvedené práce. Zásah rovnou na komoru, úder na solar plexis. Děs v očích, příběhy plné utrpení. Představte si opuštěný dům, s plesnivým sklepem. Jde se do něj po schodech, po kterých už nikdy nahoru nepůjdete. Ptáte se stále dokola - proč, proč zrovna já? Odpovědi se nikdy nedočkáte. Zbyla jen bolest a death metal. "In the Shadows" vás rozseká na malá kousky! Syrový smrtící kov, u kterého praskají kosti!


Asphyx says:

Stories of human beasts have always attracted people's interest. Where do they get so much madness, evil and hatred? The glamorous smiles of the murderers who literally enjoyed being the focus of attention. The Tribunal examined the method of killing, torture, unclear traces, and in the meantime, the crowds of insane groupies wrote admiring letters. Have you tasted human meat? Is blood really sweet? Doctors do not know advice and prescribe long-term therapies. The best solution, however, is the electric chair in the presence of all the survivors.

The serial killers are also the subject of the Slovak band STABBED. The basis of the music is the crushing death metal from the old school. If you know the first albums of related OBLITERATE, you probably know what I'm writing about. In a time-frame slightly more than 25 minutes, you'll find 12 devastating tracks, of which three are instrumental. "In the Shadows" is a very raw record, going somewhere to the basics of style. Have you ever seen bloody stains on the wall after a violent episode ? Such a similar atmosphere can also be heard on this album.

"In the Shadows" is an album that does not deviate from the lines of style but is a very well-crafted work with a famous dark spark in addition. STABBED can create an absolutely raw atmosphere. Once I read the story of a murderer who liked to torment his victims by pulling meat from their bones. He liked the sound of cracking meat. Then also lament and cry. I have an insuperable feeling that music is destroying me in a similar way. I really like earthy, hearty sound, simple covers and ideas. I remember the compositions after a while of listening, which is a guarantee of quality work. Hitting straight on the chamber, striking the solar plexus. Fear in eyes, stories full of misery. Imagine an abandoned house with a moldy cellar. You go in by the stairs and you never go upstairs again. You ask again and again – Why me, why just me? You will never get answers. Only pain and death metal remains. "In the Shadows" will cut you into small pieces! A raw lethal metal while bones are broken!


tracklist:
01. Butcher of Rostov
02. Montain of Madness 
03. Brains
04. Cellar Story
05. Dear Maggots 
06. In the Shadows 
07. 245 Trioxin
08. In the Woods
09. Stranger in the Mirror
10. Put Down the Axe
11. Voices in your Head
12. Alive

band:
Ivan "Ivin" Babilonský . el. & ac. guitars, back vocals 
Ján "Stu" Ragančík - bass guitar 
Matúš Špak - drums, vocals 
Marek Kaščak - vocals 
quest vocals on "In the Woods" - Peter Beťko

Share this games :

TWITTER