Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 21. března 2019

Home » » Recenze/review - IMPRECATION - Damnatio Ad Bestias (2019)

Recenze/review - IMPRECATION - Damnatio Ad Bestias (2019)


IMPRECATION - Damnatio Ad Bestias
CD 2019, Dark Descent Records

for english please scroll down

Dřevěné kříže opět hoří! Svěcená voda se mění ve shnilou krev. Věřící, jdoucí normálně na porážku jako ovce, mají v očích nenávist. Kněz dávno propadl peklu a porušil všechny body z desatera hříchů. Noční modlitby pro vyvolání nemrtvých jsou zcela v jeho režii. Bůh odešel dávno na odpočinek, znechucen lidským rodem. Pojď a následuj mě, říkají nám často. Cesta do záhrobí, do země stínů bude dlouhá a trnitá. Nikdy nedojdeme spočinutí, navěky se budeme potácet mezi naším a oním světem. Jsme prokletí! Stejně jako hudba, kterou posloucháme.

Tenká je hranice mezi životem a smrtí. Neznámé bývá často tajemné a otázek je mnoho. Na některé se pokoušejí svojí hudbou odpovědět američtí rouhači IMPRECATION. Letos přicházejí opět s deskou, která je nasáklá zkaženou krví, temnotou a nenávistí. Jedná se přesně o ten druh načernalého death metalu, který vám pronikne do žil jako zákeřný jed."Damnatio Ad Bestias" je bestiálním dílem ve stylu INCANTATION, INFESTER, BLASPHERIAN, CRUCIFIER, FUNEBRARUM, DRAWN AND QUARTERED. Těžké, devastující riffy se na novince potkávají s morbidně doomovými pasážemi. Symbolem smrti je tentokrát had, plazící se, hypnotizující svoji oběť. Vyčkává, stejně jako kapela, aby pak znenadání udeřil a zcela ji pohltil. IMPRECATION probouzejí ty nejtemnější noční můry, zhmotňují je a ničí vše dobré. Za skvělým hrobnickým řemeslem se navíc ukrývá velký cit pro okultní death metalové rituály smrti. Studená rána v márnici, katakomby pod kostelem plné lidské špíny, kde slouží už jen padlí kněží. Hudba zde hoří, sálá, je temná i studená. Satan sedí na svém trůnu a usmívá se. Zlo zase jednou zvítězilo. Na novince "Damnatio Ad Bestias" to platí dvojnásob. Jste připraveni na krutou smrt? Vynikající temný death metal, u kterého shoří všechny kříže!


Asphyx says:

Wooden crosses burn again! The holy water turns into rotten blood. Believers, who are normally going to be defeated as sheep, have hatred in their eyes. The priest has long failed to hell and has broken all the points of the ten sins. Night prayers to invoke undead are entirely in his direction. God has gone to rest a long time ago, disgusted by the human race. Come and follow me, they tell us often. The path to the shrouds, to the shadows, will be long and thorny. We will never come to rest, we will tremble forever between ours and other world. We are cursed! Just like the music we listen to.

Thin is the line between life and death. Unknown is often mysterious and there are many questions. Some of them are trying to answer by their music American blasphemers IMPRECATION. This year they come again with a plate that is soaked by blood, darkness and hatred. This is precisely the kind of blackened death metal that penetrates into your veins like a danger poison.

"Damnatio Ad Bestias" is a bestial work in the style of INCANTATION, INFESTER, BLASPHERIAN, CRUCIFIER, FUNEBRARUM, and DRAWN AND QUARTERED. Heavy, devastating riffs meet morbidly doomed passages on the novelty. The symbol of death is this time a snake, crawling, hypnotizing its victim. He waits, just like the band, to suddenly strike and completely devour its prey. IMPRECATION awakens the darkest nightmares, materializes them and destroys everything good. Beyond the great work there is also a great sense for the occult death metal rituals of death. Cold morning in the morgue, catacombs under a church full of human dirt, where only the fallen priests serve. Music is burning, radiating, dark and cold. Satan sits on his throne and smiles. Evil once again prevailed. On the novelty "Damnatio Ad Bestias" is double valid. Are You Ready For a Cruel Death? Outstanding dark death metal, when all the crosses will burned!

Track list:
1. Temple of the Foul Spirit
2. Morbid Crucifixion
3. Baptized in Satan's Blood
4. Beasts of the Infernal Void
5. Damnatio Ad Bestias
6. Dagger, Thurible, Altar of Death
7. The Shepherd and the Flock
8. Ageless of None

band:
Ruben Elizondo, Dave Herrera, Danny Hiller, Milton Luna, Jeff Tandy

Share this games :

TWITTER