Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. března 2019

Home » » Recenze/review - VIRCOLAC - Masque (2019)

Recenze/review - VIRCOLAC - Masque (2019)


VIRCOLAC - Masque
CD 2019, Dark Descent Records (U.S.) / Sepulchral Voice Records (Europe)

for english please scroll down

Postupný rozklad lidských tkání, hnijeme zaživa, ani o tom mnohdy nevíme. Ráno vstaneš a cítíš se být kusem masa, které každý den několikrát shoří. Probudíš se do těch nejhorších nočních můr. Vstoupíš do hororových příběhů, staneš se obětí své vlastní nenávisti. Střeva ti vyhřeznou, nemrtví ožijí a půjdou ti po krku. Staneš se svým zlým obrazem. Budeš navěky mezi naším a oním světem. A stále budeš poslouchat novou desku irských smrtonošů VIRCOLAC.

Mám rád, když je do death metalu zakomponována pochmurná a temná nálada. Novinka "Masque" nejvíc asi připomíná obrovskou příšeru, jak vystřiženou z děl H. P. Lovercrafta, která vás nejdříve přikove strachem k zemi, uhrane vás, dýchne smrdutým dechem bestie, aby vás nakonec rozdrtila mezi ostrými zuby. Vaše smrt ale nebude rychlá, naopak, zemřete pomalu, postupně, stejně jako zní hudba VIRCOLAC.Na "Masque" se mi asi nejvíc líbí určitý neklid, skryté šílenství, které ze skladeb cítím. Jsou načichlé zlem, tajemnem a vyznívají značně magicky. Být v dnešní době originální je velmi těžké, ale VIRCOLAC takoví jsou. Na zajímavých riffech je postavena spousta rozervaných melodií. Obdivuji i zvuk, o obalu nemluvě. Irové letos vydali desku, která v podstatě nemá chybu. Je přitažlivá, zběsilá, maniakální, perfektně řemeslně zvládnutá. Je obestřena černou mlhou, se sirnatou vůní, mám neodbytný pocit, že mě někdo chytil do sítí, ve kterých se zmítám a čím jsem divočejší, tím víc se utahují. Smrt udušením následkem poslechu death metalu. Krásná smrt, co říkáte? Po močálech zase začali běhat vlkodlaci. Říká se, že všichni ztracení se stali jejich obětí. Kdo ví? S jistotou můžeme tvrdit jen jediné, hudba VIRCOLAC musela vzniknout na odvrácené straně našeho světa, jinak si to nedovedu vysvětlit. Při poslechu ožívají postavy z těch nejstrašnějších hororových filmů. Vynikající, temnou mlhou zahalený death metal! Doporučují všichni nemrtví!


Asphyx says:

Gradual breakdown of human tissues, we are rotting alive, sometimes even we do not know about it. You get up in the morning feeling afflicted of spontaneous combustion repeatedly. You wake up in the worst nightmares. You enter into horror stories, you become the victim of your own hatred. The guts will be overwhelmed, the undead will come to life, and they will try to kill you. You will become your evil image. You will be forever between ours and the other world. And you will still be listening to the new album of Irish deaths VIRCOLAC.

I like when a sad and dark mood is incorporated into death metal. The new "Masque" most reminds of a huge monster, cut out of from the works of H. P. Lovecraft, which first paralyzes you with fear, exhaling the stinking breath of the beast on you than finally crush you between sharp teeth. Your death will not be fast, on the contrary, you will die slowly, gradually, just like the VIRCOLAC music sound.

On „Masque“, I most like some kind of restlessness, the hidden madness which I feel from the tracks. They are withered by evil, mysterious and sounding magically. Being original today is very difficult, but VIRCOLAC is so. On interesting riffs build a lot of torn tunes. I admire the sound, not need to mention the cover as well. The Irish have released an album this year, which basically has no flaw. It's attractive, frantic, manic, perfectly crafted. It is encircled by a black mist, with a sulfur-smelling scent, I have the insuperable feeling that somebody has caught me in the nets where I ride and as wild I am, the more they get tightened. Death by suffocation as a result of listening to death metal. Beautiful death, isn't it? Around swamps the werewolves began to run. It is said that all the lost people have become their victims. Who knows? We can only assert with certainty that VIRCOLAC music must have originated on the opposite side of our world, otherwise I cannot explain it. While listening to the music the characters from the most horrible horror films come to life. Outstanding, by dark mist shrouded death metal! All undead recommend!

tracklist:
1. Titan 
2. Tether & Wane 
3. So I Hang from a Wretched Tree 
4. Masque of Obsequious Venality 
5. Snake Among Man 
6. The Long Trail 
7. End of a Beginning

band:
NH - drums
BMC - guitars
JK - bass
Laoghaire - vocals

Share this games :

TWITTER