SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. září 2019

Home » » Recenze/review - GRAVEYARD - Hold Back The Dawn (2019)

Recenze/review - GRAVEYARD - Hold Back The Dawn (2019)


GRAVEYARD - Hold Back The Dawn
CD 2019, War Anthem Records

for english please scroll down


Skládám kosti do pentagramu. Doprostřed lebku, všechno je to nakonec o vzpomínkách. Naši death metaloví předci zde zanechali spoustu odkazů, ze kterých můžeme dodnes čerpat. Večerní seance pro vyvolávání nemrtvých. Starý opuštěný kostel, to vše pro dokonalou atmosféru. Obětujeme na oltáři z dávných dob. Modlíme se k temnotě, vzýváme alba, která se nám dokáží zarýt hluboko do morku kostí. Prašivina, hniloba, smrt! Prosévám mezi prsty krví nasáklou zem. Existuje jen jediná otázka, co si dnes pustíme za hudbu?

K nám, do starých opuštěných katakomb, se novinka španělských GRAVEYARD velmi hodí. Krásně dotváří atmosféru nekonečných chodeb, černých stínů, mumifikovaných těl. O čem jiném by měla být hudba, než o emocích? Španělé si hrají s melodiemi, jako patolog se svým skalpelem. Jsou stejně ostří, chladní, obestření pavučinami, smrtí a strachem. Novinka je pestřejší, pečlivěji vystavěná, více o divných náladách. Cesta, kterou se pánové letos vydali, je i mou cestou. Na konci na nás čeká Smrt a prázdnota. 

"Hold Back The Dawn" je nejlepší poslouchat na zapomenutých hřbitovech, v opuštěných chrámech, na místech, kde se stalo něco hrozného. Hororová témata, plná zrůd, bestií a bolesti, jsou přehrávána s citem, s lehkostí. Kapela je sice inspirována klasiky z devadesátých let, ale přidává velký kus vlastní invence. Netápe ve tmě, není slepá, jako mnoho jiných, ale jasně a zřetelně dává najevo svůj názor a výraz. Novinka je skvělým dílem i po stránce zvukové, grafické, ale hlavně skladatelské. Mám rád, když mě nahrávka pohltí, rozseká na malé kousky, zničí, vyvolá ve mě ty nejhroznější noční můry. GRAVEYARD jsou každou novou skladbou lepší, naléhavější, mrazivější. Jako bych se napil jedu a pomalu umíral. Nade mnou stojí rozšklebené tváře a baví se o tom, co udělají s mým tělem. Muzika graduje i když mě hází do hlubokého močálu. Přesně takové je i tohle album. Vynikající, mokvající, hrubozrnné, syrové, je jako ta nejčernější tma, je jako samotná smrt! Excelentní death metal, u kterého potkáte duše zemřelých!Asphyx says:

I put bones into a shape of pentagram. In the middle there is a skull, it's all about memories. Our death metal ancestors left a lot of links here, from which we can still draw. Evening session for evoking undead. Old abandoned church, all for perfect atmosphere. We sacrifice on the altar of ancient times. We pray to darkness, worship albums that can dig deep into the bone. Scum, rot, death! I sift the blood-soaked ground between my fingers. There is only one question - what we're going to listen today?

The novelty of the Spanish GRAVEYARD is very suitable for our old abandoned catacombs. Beautifully completes the atmosphere of endless corridors, black shadows, mummified bodies. What else should music be about then emotions? The Spanish guys are playing with melodies, like a pathologist with his scalpel. They are equally sharp, cold, surrounded by cobwebs, death and fear. The new album is more varied, more sophisticated, more about weird moods. The way the gentlemen going this year is also my way. Death and emptiness await us at the end.


"Hold Back The Dawn" is best to listen in forgotten cemeteries, in abandoned temples, in places where something terrible has happened. Horror themes, full of monsters, beasts, and pain, are played with emotion, with ease. The band is inspired by the classic of the 1990s, but adds a great deal of its own invention. They are not lost in the dark, they are not blind like many others, but they clearly express their opinion and expression. The novelty is a great work in terms of sound, graphic, but mainly composing. I like when the record swallows me up, cuts it into small pieces, destroys me, throws up the most terrible nightmares in me. GRAVEYARD are better with every another song, more urgent. It's like I'm drinking poison and dying slowly. Above me there are grinning faces and talking about what they will do to my body. Music escalates even when they throw me into the deep swamp. This is exactly what this album is like. Excellent, oozing, coarse-grained, raw, is like the darkest of darkness, is like death itself! Excellent death metal, where you meet the souls of the dead!

TRACKLIST
1. Swarm of Flies (5:54)
2. Winds Like Daggers (4:34)
3. Of Extant Cults and Living Terrors (6:03)
4. Hurled Unto Damnation (8:01)
5. The Storm Above (Port Sulphur) (4:58)
6. The Shrike (3:59)
7. O Beast I Fear Thy Name (4:36)
8. Madre de la Noche (8:23)

LINE-UP
Javi - Guitars
Gusi - Drums
Julkarn - Bass & Vocals
Mark - Guitars
Fiar - Live Vocals

Share this games :

TWITTER