Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 6. září 2019

Home » » Recenze/review - REPUTDEATH - Slurking, Reeking, Leeching (2019)

Recenze/review - REPUTDEATH - Slurking, Reeking, Leeching (2019)


REPUTDEATH Slurking, Reeking, Leeching
demo cassette 2019, Chickenshit Records CD Goatlordth Records


for english please scroll down

Tenká je hranice mezi životem a smrtí, tenká je hranice mezi naším a oním světem. Rád nahlížím na druhou stranu, s chutí se procházím temnými chodbami undergroundu. Představte si stůl plný starých prašivých kostí, mezi nimi leží hromada demonahrávek, kterými se musím prokousat. Často mívají špatný zvuk, většinou nejsou ani moc dobré a neprojdou mým sítem kvality. Někdy se ale vyskytne demo, které mě zaujme už na první poslech. REPUTDEATH mě ihned doslova přikovali na zeď.

Prach jsme a v prach se obrátíme a já mám tu čest vám představit death metal, který musel být nahráván v samotném záhrobí. Staré plesnivé postupy, hozené až někam do švédských katakomb, ale i evropské vlivy devadesátých let. Tohle všechno dělá dohromady stejný rachot, jako pytel plný kostí. Tady se hraje pravý, ryzí a nefalšovaný smrtící kov!


Pokud otevřeme hrob s názvem "Slurking, Reeking, Leeching", vyvalí se na nás puch tlejícího těla, klasických riffů a atmosféry, srovnatelné snad jen s exhumací našich death metalových předků. REPUTDEATH hrají postaru a hrají velmi dobře. Demonahrávka má solidní zvuk, obal je také zcela podřízen duchu nekonečného umírání. Kývám se do rytmu, mám sto chutí vykopat další hrob. Mám rád, když ze skladeb cítím odhodlání a nadšení pro záhrobí. Malajští bojovníci tohle všechno umí a navíc přidávají i velký kus temnoty. Jasně, všechno tohle jsme již mohli v historii slyšet mnohokrát, některé motivy jsou jak vystřižené z desek jejich vzorů, ale myslím, že tohle dnes již nikomu nevadí. V závěru záleží stejně hlavně na celkovém výrazu, na výsledných pocitech. A ty my nejvíce připomínají pohřbívání zaživa, lámání kostí, zkaženou krev, chorobu zvanou reálný old school death metal. Jsem opravdu rád, že se ke mě tahle demonahrávka dostala a je pro mě nadějí do budoucna. Prašivina! Hniloba! Smrt! Velmi dobře!Asphyx says:

Thin is the border between life and death, thin is the border between our world and the other one. I like to look on the other side, I like to walk in the dark corridors of the underground. Imagine a table full of old, greasy bones between a bunch of demos that I have to go through. They often have poor sound, mostly they are not very good and do not pass my quality screen. But sometimes there is a demo that catches my attention at the first listening. REPUTDEATH literally nailed me to the wall.

We are dust and we turn to dust and I have the honor to introduce you death metal, which had to be recorded in the grave. Old moldy procedures, thrown somewhere in the Swedish catacombs, but also European influences of the 1990s. All of this makes the same rumble as a bag full of bones. This is a case of how to play true, raw genuine deadly metal!

If we open a grave named "Slurking, Reeking, Leeching", the smell of a rotting body, classic riffs and atmosphere will burst upon us, it is comparable only to the exhumation of our death metal ancestors. REPUTDEATH play old fashioned and play very well. Demo record has a firm sound, the cover is also completely subordinate to the spirit of endless dying. I nod to the rhythm, I want to dig another grave. I like to feel from songs determination and enthusiastic. Malaysian warriors can do all of this and add a great deal of darkness. Sure, we've all heard this many times in history, some of the motifs are taken out from their patterns, but I don't think anyone's minding this anymore. In the end, it depends mainly on the overall expression and the resulting feelings. And those most remind me of burying alive, breaking bones, spoiled blood, a disease called real old school death metal. I'm really glad this demo come to me and this is my hope for the future. Mange! Rot! Death! Very good!


REPUTDEATH:
T.J Andez ( Guitar)
Fastgore ( Drum)
Mika Rotten ( Vocal / Bass)

Share this games :

TWITTER