SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 7. září 2019

Home » » Recenze/review - ARALLU - En Olam (2019)

Recenze/review - ARALLU - En Olam (2019)


ARALLU - En Olam
CD 2019, Satanath Records

for english please scroll down

Zvedá se bouře, písek létá vzduchem a je nesnesitelné vedro. Znáte ty okamžiky, které předcházejí hromům a bleskům? Příroda si s námi hraje jako s loutkami, podél cesty se odhalují bílé skelety koster. Nebe se zlobí, do uší mi totiž hraje nová deska black death metalových maniaků ARALLU z Izraele. Válka s peklem začíná, víra tvá tě zachrání a nebo zabije. 

Deska mě svými motivy opravdu přenesla někam do míst mezi řeky Eufrat a Tygris. Dýchla na mě historie, bohatá kultura, budovy, které zažily tisíckrát slávu i utrpení. Procházím se pouští a poslouchám album "En Olam". Jsem najednou součástí něčeho velkého, čemu se říká muzika. 


Tradiční death metal, black metalová temnota a umně vložené blízkovýchodní motivy. Jakoby ARALLU předčítali z pradávné Knihy mrtvých. Cítím v kostech chlad a na tváři teplý vítr. Mám v očích písek a marně zvedám hlavu k nebi. Rozhřešení nikdy nepřijde, zlá krev dělá další zlou krev. Každý musí začít u sebe, naslouchat a konečně používat zdravý rozum. Líbí se mi zvuk, jednotlivé nápady a nepřeberné množství emocí. Tahle kapela totiž hraje srdcem a je to znát z každého tónu. Umírám žízní, napojen vlastní nenávistí. Zahal svoji tvář a poklekni. "En Olam" je jako výlet bez konce do míst, kde se slunce dotýká země, kde se krása potkává s temnotou, hudebně je album velmi solidní, zajímavé a moc dobře se poslouchá. Podsvětí zase jednou otevřelo svoje brány a vyslalo bojovníky apokalypsy, aby nás zničili svoji muzikou. Vnímám, že brzy přijde další písečná bouře, modlím se, aby zazněla nová skladba. Black death metalová nahrávka, která vás sežehne plamenem!


Asphyx says:

The storm rises, the sand flies through the air, and the heat is unbearable. Do you know those moments that precede thunder and lightning? Nature plays with us like with puppets, white bones of skeletons are revealed along the road. Heaven is angry, because I am listening the new album of black death metal maniacs ARALLU from Israel. The war with hell begins, your faith will save you or kill you.

The motives from album really transferred me somewhere to the places between the rivers Euphrates and Tygris. I was breathtaking by history, rich culture, buildings that had experienced fame and suffering minimally thousand times. I walk through the desert and listen to the album "En Olam". I am immediately part of something bigger, something what we called music.


Traditional death metal, black metal darkness and artfully embedded Middle Eastern motifs. Seem as ARALLU read from the ancient Book of the Dead. I feel cold in my bones and I have a warm wind on my face. I have sand in my eyes and vainly raise my head to the sky. The absolution will never come, bad blood makes another bad blood. Everyone must start with themselves, listen and finally use common sense. I like sound, individual ideas and a wealth of emotions. This band plays with the heart and it is obvious from every tone. I'm dying of thirst, connected with my own hatred. Cover your face and kneel. "En Olam" is like a trip without end to places where the sun touches the ground, where beauty meets darkness, musically the album is very indifferent, interesting and is nice to listen it. Once again, the underworld opened its gates and sent apocalypse warriors to destroy us with their music. I feel that another sandstorm will soon arrive, I pray for a new song to be heard. Black death metal record that will burn you with flame!tracklist:
1. The Center of the Unknown 
2. En Olam 
3. Devil´s Child 
4. Guard of She´ol 
5. Vortex of Emotions 
6. Achrit Ha´yamim 
7. Prophet´s Path 
8. Unholy Stone 
9. Trail by Slaves 
10. Spells

band:
BUTCHERED Bass,Guitars, and all vocals-GAL Pixel Guitars and backing vocals -OMRI Y-Guitars-A.KASSIMOV Drums and percussions.
EYLON B strings

Share this games :

TWITTER