SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 18. září 2019

Home » » Recenze/review - VITRIOL - To Bathe from the Throat of Cowardice (2019)

Recenze/review - VITRIOL - To Bathe from the Throat of Cowardice (2019)


VITRIOL - To Bathe from the Throat of Cowardice
CD 2019, Century Media Records

for english please scroll down

Poslední úder, prasknutá lebka a chvilka ticha a napětí. Následuje obrovský aplaus a smích. Ring plný krve, dvě zpocená těla zničená agresivitou. A taky smrt, ta dokáže vždycky zaujmout. Lidé stále chtějí násilí, od dob gladiátorů se toho zase tolik nezměnilo. Pro trochu peněz by šel každý až na kraj světa. Buď rychlejší, vzteklejší, šílenější a zvítězíš.

Přiznám se, že nová deska amerických VITRIOL mi opravdu připomíná nějaký hodně krutý a ošklivý zápas. Riffy a melodie jsou rychlé, s mnoha vrstvami, energie by se dala krájet, šílenství lze potkat v každém motivu. Jedná se o death metal s vysokým oktanovým číslem, o desku, která vám vyrve vnitřnosti z těla.Přirovnávat "To Bathe from the Throat of Cowardice" k tvorbě jiných kapel moc dobře nejde, přesto to zkusím, abyste měli alespoň trošku představu. Slyším zde střípky PISSGRAVE, TOMB MOLD, TRIUMVIR FOUL, INFERNAL COIL, HATE ETERNAL, DEEDS OF FLESH, MORBID ANGEL, REBAELLIUN, KRISIUN, ORIGIN, ale i třeba MARDUK. To vše samozřejmě po okraj narvané testosteronem, temnotou a chaosem. Album je v některých momentech nepřehledné, těžko stravitelné, VITRIOL jakoby po celou dobu balancovali na ostrém ostří. Nevydechnete si ani na chvilku, poznáte smrt v podobách, ve kterých jste ani netušili, že existuje. Tahle nahrávka přetéká hudebním násilím, bolestí, děsem v očích. Kapela útočí bez varování, vybírá ty nejkrutější způsoby mučení. Pokud potřebujete mozek propláchnout kyselinou, tak neváhejte ani chvilku. Jen se nesmíte bát vstoupit do ringu a nechat si rozsekat obličej na krvavé cáry.  Death metal, který nezná slitování!Asphyx says:

Last blow, cracked skull, and a moment of silence and tension. There is a huge applause and laughter. Ring full of blood, two sweaty bodies destroyed by aggression. And death, she can always attract. People still want violence, since gladiators age have not changed much. For a little money everyone would go to the edge of the world. Be faster, angry, crazy, and win.

I admit that the new album of American VITRIOL really reminds me some very cruel and ugly match. Riffs and melodies are fast, with many layers, energy could be cut, madness can be met in any motif. It is a death metal with a high-octane number, a record that pulls off guts from body.

Comparing "To Bathe from the Throat of Cowardice" to the creation of other bands is not possible, but I will try to give you a little idea. I hear fragments of PISSGRAVE, TOMB MOLD, TRIUMVIR FOUL, INFERNAL COIL, HATE ETERNAL, DEEDS OF FLESH, MORBID ANGEL, REBAELLIUN, KRISIUN, ORIGIN but also MARDUK. All of this, of course, crammed with testosterone, darkness and chaos. The album is in some moments confusing, difficult to digest, VITRIOL seemed to be balancing on a sharp edge all the time. You will not breathe for a moment, you will recognize death in forms in which you did not even know it existed. This record overflows with musical violence, pain, horror in the eyes. The band attacks without warning, choosing the most cruel ways of torture. If you need to flush the brain with acid, do not hesitate a minute. Just don't be afraid to enter the ring and have your face cut into bloody shreds. Death metal, without mercy!


TRACKLIST
01. The Parting of a Neck
02. Crowned in Retaliation
03. Legacy of Contempt
04. I Drown Nightly
05. The Rope Calls You Brother
06. A Gentle Gift
07. Violence, a Worthy Truth
08. Victim
09. Hive Lungs
10. Pain Will Define Their Death

band:
Kyle Rasmussen - Guitar and Vocals
Adam Roethlisberger - Bass and Vocals
Mike Ashton - Guitar
Scott Walker - Drums

Share this games :

TWITTER