DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 27. prosince 2019

Home » » Recenze/review - HUMAN AGONY - Putrescence of Calvary (2019)

Recenze/review - HUMAN AGONY - Putrescence of Calvary (2019)


HUMAN AGONY - Putrescence of Calvary
CD 2019, Invictus Productions

for english please scroll down

Byl divný večer a někdo zapálil márnici u našeho kostela. Kolemjdoucí se křižovali a vzývali pána boha. Mrtví nenalezli svůj klid ani po smrti. Zvláštní bylo, že se z plamenů ozývaly děsivé výkřiky. Jak mohou mrtvá těla mluvit, křičet, řvát? Potom mi všechno došlo. Zítra jsem měl za hřbitovní zdí pochovat několik prokletých, odsouzených za nekonečné rouhání. Oheň pomalu dohořel a já jsem se šel podívat dovnitř. Všechna těla byla pryč. Nespálily je ani očišťující plameny.

Není radno si zahrávat s temnými silami, vyvolávat ďábla, ani protivit se bohu. Říká se to, ale když ona je víra slepá a tolik nudná. Někdy se stačí podívat na večerní zprávy a máte jasno. Padlí kněží promlouvají jedovatě k masám a smrt si nevybírá. Volím raději muziku a tentokrát více než zajímavou. Absolutně bestiální válečný black death metal v podání kanadských HUMAN AGONY je totálním vyhlazením. Ohněm, po kterém přežijí opravdu jen prokletí. Inferno!HUMAN AGONY jsou i na své letošní novince "Putrescence of Calvary" nekompromisní, nehumánní, šílení a zběsilí. Z jejich surové hudby je opravdu cítit pekelný oheň. Jedná se o smršť, tsunami riffů, rouhání, plivání síry na všechny strany. Zvuk je syrový a připomíná mi nějaký obrovský rezavý stroj na zabíjení. Smrt, peklo, válka! Neexistuje nic jiného. Najednou mi dochází, že já jsem tím, kdo neuhořel v márnici, já jsem tím prokletým tělem, potácejícím se někde mezi naším a oním světem. Stylově lze tvorbu kapely přirovnat k nejlepším dílům smeček jako BLASPHEMY, CONQUEROR, REVENGE, ARCHGOAT, BLACK WITCHERY, BESTIAL WARLUST. Jedná se zkrátka o pravý, nefalšovaný a ortodoxní black death metal, po kterém nezůstává nic živé v okruhu několika kilometrů. Máte rádi, když je z hudby cítit síra a při jejím poslechu se obracejí kříže směrem dolů? Líbí se vám, když podáte ruku samotné smrti? Potom neváhejte, vaše zvrhlé choutky budou ukojeny. Válka s nebem! Black death metal u kterého dochází k samovznícení! Velmi dobře!Asphyx says:

It was a strange evening and someone lit a morgue at our church. Passers-by crossed and called upon the Lord God. The dead did not find their peace even after death. Strangely, there were screams from the flames. How can dead bodies speak, scream, yell? Then I realized everything. Tomorrow I should to bury a few cursed, convicted of endless blasphemy. The fire burned slowly, and I went to look inside. All the bodies were gone. Nor were the scorching flames burning them.

It is not advisable to play with the dark forces, evoke the devil, or resist God. It is said, faith is blind and so boring. Sometimes just look at the evening news and you will know. Fallen priests speak poisonously to the masses, and death does not choose. I choose music and this time more than interesting. Absolutely bestial war black death metal performed by Canadian HUMAN AGONY is total extermination. Fire, after which only the curse will survive. Inferno!


HUMAN AGONY are uncompromising, inhumane, mad and furious at this year's album "Putrescence of Calvary". From their raw music really smells hell of fire. These are whirlwinds, tsunami riffs, blasphemy, spitting sulphur on all sides. The sound is raw and reminds me some huge rusty killing machine. Death, hell, war! There is nothing else. I suddenly realize that I am the one who did not burn in the morgue, I am the cursed body, staggering somewhere between our world and the other. In style, the band's creation can be compared to the best works of bands such as BLASPHEMY, CONQUEROR, REVENGE, ARCHGOAT, BLACK WITCHERY, BESTIAL WARLUST. In short, it is a true, genuine and orthodox black death metal, after which there is nothing left alive within a few kilometres. Do you like the music of sulphur and the crosses down when you listen to it? Do you like the hand of death itself? Then do not hesitate, your perverted appetites will be satisfied. War with Heaven! Black death metal with self-ignition! Very good!


Tracklist:
01. Introduction (1:05)
02. Corpse Womb of Antichrist (2:28)
03. Unwilling Blood (3:08)
04. Covering Cherubim (2:43)
05. Doctrine of Cruelty (2:18)
06. Mouth of Spears (2:29)
07. Interlude (1:34)
08. Purity Withdrawn (Angelic Castration) (3:44)
09. Mastered on Crucifix (2:57)
10. Eviscerated for Ritual (3:02)
11. Putrescence of Calvary (2:40)
12. Outro (2:18)

Share this games :

TWITTER