DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 26. prosince 2019

Home » » Recenze/review - HORRIFIED - Sentinel (2019)

Recenze/review - HORRIFIED - Sentinel (2019)


HORRIFIED - Sentinel
CD 2019, Testimony Records

for english please scroll down

Nepoznávám toho člověka v zrcadle. Má divný pohled a zachmuřenou tvář. Jeho oči žhnou do tmy, jsou děsivé. Kdo jsi cizinče, ptám se každý den ráno a on se pokaždé jen tiše usměje. Není to stářím, ani přeludem. Je to můj vlastní démon, který mě přišel navštívit. Mé špatné já, můj našeptávač, zlý otisk. Rozmlouváme spolu, někdy se i zasmějeme, ale po čase mám chuť jej zabít. Rozbiji zrcadlo a pak už je to všechno jen o temnotě. 

Britští HORRIFIED hráli vždy zvláštní muziku, obestřenou aurou tajemství. Chladnou a bolestivou. Nasáklou death metalem (i tím melodickým), blackem. Letos mám znovu při poslechu pocit, že jsem zabalen do černých pavučin. Některé songy jsou natolik smutné a bolestivé, že mám strach, abych neumrzl. HORRIFIED jsou jiní, zajímaví, uhrančiví. Najednou mám radost, když vidím svého vlastního démona. Posloucháme společně nové EP a "Sentinel" a  připadáme si jako při návštěvě opuštěného kostela. Každý nádech je bolestný, na plicích se nám dávno usadila plíseň a chlad. Líbí se nám, jakým způsobem dokáže kapela ve svých skladbách navodit temnou atmosféru. Těch obrazů a připodobnění bychom měli velké množství, nemá je cenu všechny vypisovat, co ale víme jistě je, že podobná hudba musela vzniknout někde hluboko pod zemí, v opuštěných katakombách. Je vznešená, pečlivě vystavěná, chytlavá, s velmi dobrým zvukem a zajímavým vokalistou. Hudba zde doslova žhne, vibruje, drtí a hladí zároveň. HORRIFIED opět potvrdili, že jsou originálním tělesem, které jakoby v některých momentech nebylo ani z našeho světa. Možná k nám přišli ze záhrobí a znají i mého vlastního démona. Alespoň tak to slyším já. Co je pravda a co iluze? Magická nahrávka plná přitažlivě bolestivých momentů! Skvěle!Asphyx says:

I don't recognize the man in the mirror. He has a strange look and a grim face. His eyes glow into the darkness, scary. Who are you strangers?, I ask every morning and he always smiles quietly. It is not old age or delusion. He's my own demon who came to visit me. My bad self, my whisper, bad imprint. We talk, sometimes laugh, but after some time I want to kill him. I'll break the mirror and then it's all about darkness.

British HORRIFIED have always played strange music, encased by an aura of mystery. Cold and painful. Soaked by death metal (even melodic), black. This year again, while listening I have the feeling of being wrapped in black cobwebs. Some songs are so sad and painful that I'm afraid I won't freeze. HORRIFIED are different, interesting, bewitching.


Suddenly I'm happy to see my own demon. We listen together new EP "Sentinel" and feel like visiting an abandoned church. Every breath is painful, mold and cold have settled on our lungs long ago. We like how the band can create a dark atmosphere in their songs. We should have a lot of pictures and similarities, it is not worth writing them all, but what we know for sure is that similar music had to be created somewhere deep underground, in abandoned catacombs. Is noble, carefully built, catchy, with very good sound and interesting vocalist. Music literally glows, vibrates, crushes and caresses at the same time. HORRIFIED again confirmed that they are an original that at some moments was not even from our world. Maybe they came to us from the grave and they know my own demon. At least that's how I hear it. What is truth and what is illusion? A magical record full of appealingly painful moments! Great!

TRACKLIST
1. The Pessimist (6:06)
2. Awaiting Restitution (4:57)
3. Crestfallen (4:55)
4. Celestial Tears (2:22)
5. Forgotten Thrones (4:56)
6. The Perceiver (7:35)

LINE-UP
Dan Alderson - Vocals / Guitars
Dan Jordan - Guitars
Lee Anderson - Bass
Michael Jordan - Drums

Share this games :

TWITTER