DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 28. prosince 2019

Home » » Recenze/review - JADE - Smoking Mirror (2019)

Recenze/review - JADE - Smoking Mirror (2019)


JADE - Smoking Mirror
12″ EP 2019, Pulverised Records

for english please scrolll down

Cítím dech mrtvé milenky. Je brzy ráno a chtěl bych ještě položit květiny na hrob, než začne běžný den. Kolem se toulají samí veselí lidé, ale já jsem zahleděn do sebe. Hřbitovní kvítí, opuštěné lavičky, branka, která je rezavá jako celý můj život. Pozůstalí to nemívají lehké, musí se mířit se svým osudem i se smrtí. Nakonec si stejně musíte pomoc sami, být silní. Při poslechu nové desky JADE jsem si na to častokrát vzpomněl. Jejich atmosférický death doom metal mě naladil na pochmurné vlny. 

Není divu, jedná se opravdu o velmi návykový materiál. Jen musíte mít chuť a touhu se toulat sychravou mlhou. Lidé se smrti bojí, ale tentokrát není důvod. Ta v podání JADE je lehká i těžká zároveň, nebál bych se napsat i éterická. Připomíná mi potrhané pavučiny poletující ve staré hrobce. 


"Smoking Mirror" vyžaduje pozorného posluchače se všemi otevřenými smysly. Do jejích tajů proniknete postupně, polehounku, nemá cenu tlačit na pilu. Jedná se svým způsobem o originální muziku, ovlivněnou možná třeba takovými ATARAXY, GHASTLY, TIAMAT, BÖLZER. Mé přirovnání ale berte jen jako lehký návod, jinak jsou JADE sví, mají vlastní výraz a obličej. Pro mě osobně se jedná o desku, o které vlastně ani nemá cenu nic psát. Lepší je poslouchat, slova stejně nikdy nedokáží vystihnout, co se na ní odehrává. Chladu i temnoty je příliš, možná bych ještě zmínil smutek, toho je zde také velké množství. Ne, nejsem ve svém pokoji, ale procházím se ranním hřbitovem, nasávám bolestivou atmosféru. Čtu si nápisy na náhrobcích, vyhýbám se stínům, vzpomínám a promítám si v hlavě filmy z minulosti. JADE nahráli perfektní EP, které sice asi nebude pro každého, ale rozhodně se jedná o skvělý počin. Jdu do márnice a ťukám na rakev. Nejdříve je ticho, pak začne něco šramotit. Atmosférický death doom metal, který si vás podmaní svojí atmosférou! Asphyx says:

I feel the breath of a dead mistress. It is early in the morning and I would like to place the flowers on the grave before the normal day begins. There are all happy people wandering around, but I'm staring in myself. Graveyard flowers, abandoned benches, a gate that is rusty like my whole life. Survivors do not have it easy, they must face their fate and death. Finally, you still have to help yourself, be strong. While listening to the new JADE album, I often remembered that. Their atmospheric death doom metal tuned me to grim waves.

Any surprise it is a very addictive material. You just need to have the desire to wander through the fog. People are afraid of death, but this time there is no reason. The JADE‘s music is light and heavy at the same time, I would not be afraid to write even ethereal. It reminds me of torn cobwebs flying in an old tomb.


"Smoking Mirror" requires an attentive listener with open senses. You enter its secrets gradually, no value to push. It is a kind of original music, perhaps influenced by such ATARAXY, GHASTLY, TIAMAT, BÖLZER. But take my comparison only as a light guide, otherwise JADE, have their own expression and face. For me personally, this is a record that is not even worth anything to write about. Better to listen, words never can capture what is happening on album. There is too much cold and darkness, I might mention sadness, there is also a great deal. No, I'm not in my room, but I'm walking through the morning graveyard, drawing in a painful atmosphere. I read the inscriptions on the tombstones, avoid shadows, remember and project past films in my head. JADE recorded a perfect EP, which may not be for everyone, but it is definitely a great achievement. I'm going to the morgue and knocking on the coffin. There is silence at first, then something starts to rattle. Atmospheric death doom metal that will conquer you with its atmosphere!


TRACKLIST
1. Jade Emperor (6:09)
2. Dead Stone Mask (6:03)
3. Blossom (4:44)
4. Smoking Mirror (5:59)

Share this games :

TWITTER